načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Obchodní němčina – Věra Kozáková

Obchodní němčina

Elektronická kniha: Obchodní němčina
Autor: Věra Kozáková

Učebnice odborné němčiny se slovní zásobou související s obchodováním. Procvičuje znalosti písemného i ústního projevu. Součástí jsou 3 audio CD. Učebnice odborného jazyka z oblasti obchodu. Příručka je tematicky rozdělena do 13 kapitol. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Jazyk: německy
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  279
+
-
9,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » EDIKA
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Počet stran: 280
Rozměr: 23 cm + 3 CD
Úprava: vi, 269 stran: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Němčina
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: německy
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Brno, Computer Press, 2006
ISBN: 978-80-266-0039-8
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Učebnice odborné němčiny se slovní zásobou související s obchodováním. Procvičuje znalosti písemného i ústního projevu. Součástí jsou 3 audio CD. Učebnice odborného jazyka z oblasti obchodu. Příručka je tematicky rozdělena do 13 kapitol. Obsahuje slovní zásobu a vzory pro procvičení písemného projevu. Podstatná část textů, stručné poznámky ke gramatice a různá cvičení rozšiřují znalost ústní obchodní komunikace. Na konci knihy najdete stručné slovníčky a klíč ke cvičením. Součástí učebnice jsou 3 audio CD s ukázkami obchodních dialogů, frazeologie a cvičeními. Přehledná a praktická učebnice pro studenty středních i vysokých škol, určená všem zájemcům o odbornou němčinu.

Popis nakladatele

Učebnice Obchodní němčina je určena všem zájemcům o získání znalosti odborného jazyka používaného ve světě obchodu.

S její pomocí lze rozvinout kvalitu písemného projevu a rovněž schopnost vést obchodní jednání v daném jazyce.

Každá kapitola obsahuje:
- výklad problematiky
- frazeologii
- poznámky ke gramatice a stylu jazyka používaného ve světě obchodu
- cvičení
- texty k poslechovým cvičením
- dialogy

Nahrávka napomůže utvrzení slovní zásoby a procvičení výslovnosti, najdete zde dialogy, fráze a další poslechová cvičení.

Na konci učebnice je zařazen přehled nepravidelných sloves, německo-český a česko-německý odborný slovník a klíč ke cvičením.

Témata jsou seřazena podle logického průběhu projednání obchodního případu – seznámíte se s tím, jak mají být strukturovány žádosti, objednávky, kupní smlouvy, projdete problematiku dodacích podmínek, způsob platby, reklamace, pojištění, pocvičíte si zákonitosti obchodního jednání.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Věra Kozáková

Obchodní němčina

Wirtschaftsdeutsch

Edika

Brno

2012


Obchodní němčina

Wirtschaftsdeutsch

Věra Kozáková

Odborná korektura: Martina Imider

Obálka: Martin Sodomka

Odpovědný redaktor: Eva Mrázková

Technický redaktor: Jiří Matoušek

CD nahráno: Studio 22

První německý mužský hlas: Helmut Wanka

Druhý německý mužský hlas: Roman Steiner

První německý ženský hlas: Marion Kögler

Druhý německý ženský hlas: Kristina Melhornová

Český mužský hlas: Milan Noha

Editace a režie zvuku: Michal Indrák

Hudební předěly: Ondřej Jirásek

Objednávky knih:

www.albatrosmedia.cz

eshop@albatrosmedia.cz

bezplatná linka 800 555 513

ISBN 978-80-266-0039-8

Vydalo nakladatelství Edika v Brně roku 2012 ve společnosti Albatros Media a. s. se sídlem Na Pankráci 30,

Praha 4. Číslo publikace 15 993.

© Albatros Media a. s. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována

a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu

vydavatele.

Dotisk 1. vydání.


INHALT – OBSAH

VVOORRWWOORRTT 11

PPŘŘEEDDMMLLUUVVAA 11.. EEIINNLLEEIITTUUNNGG IINN DDIIEE GGEESSCCHHÄÄFFTTSSKKOOMMMMUUNNIIKKAATTIIOONN 11

ÚÚVVOODD DDOO OOBBCCHHOODDNNÍÍ KKOOMMUUNNIIKKAACCEE

22.. GGEESSCCHHÄÄFFTTSSBBRRIIEEFF 1177

OOBBCCHHOODDNNÍÍ DDOOPPIISS 33.. BBEESSCCHHÄÄFFTTIIGGUUNNGG,, AANNZZEEIIGGEE 4411

ZZAAMMĚĚSSTTNNÁÁNNÍÍ,, IINNZZEERRÁÁTT

44.. AANNFFRRAAGGEE 6633

PPOOPPTTÁÁVVKKAA 55.. AANNGGEEBBOOTT 7755

NNAABBÍÍDDKKAA 66.. AAUUFFTTRRAAGG 8877

ZZAAKKÁÁZZKKAA 77.. KKAAUUFFVVEERRTTRRAAGG 9999

KKUUPPNNÍÍ SSMMLLOOUUVVAA 88.. LLIIEEFFEERRBBEEDDIINNGGUUNNGGEENN 111111

DDOODDAACCÍÍ PPOODDMMÍÍNNKKYY

99.. ZZAAHHLLUUNNGG 112233

PPLLAATTBBAA 1100.. RREEKKLLAAMMAATTIIOONN 113377

RREEKKLLAAMMAACCEE

iii


1111.. GGEESSCCHHÄÄFFTTSS-- UUNNDD OOFFFFIIZZIIEELLLLEE MMIITTTTEEIILLUUNNGGEENN 114499

OOBBCCHHOODDNNÍÍ AA OOFFIICCIIÁÁLLNNÍÍ OOZZNNÁÁMMEENNÍÍ

1122.. VVEERRSSIICCHHEERRUUNNGG 116677

PPOOJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ 1133.. GGEESSCCHHÄÄFFTTSSVVEERRHHAANNDDLLUUNNGGEENN 117777

OOBBCCHHOODDNNÍÍ JJEEDDNNÁÁNNÍÍ

TTSSCCHHEECCHHIISSCCHH -- DDEEUUTTSSCCHHEESS WWÖÖRRTTEERRBBUUCCHH 119977

ČČEESSKKOO -- NNĚĚMMEECCKKÝÝ SSLLOOVVNNÍÍKK DDEEUUTTSSCCHH -- TTSSCCHHEECCHHIISSCCHHEESS WWÖÖRRTTEERRBBUUCCHH 221111

NNĚĚMMEECCKKOO -- ČČEESSKKÝÝ SSLLOOVVNNÍÍKK AANNHHAANNGG DDIIEE UUNNRREEGGEELLMMÄÄßßIIGGEENN VVEERRBBEENN 223333

PPŘŘÍÍLLOOHHAA NNEEPPRRAAVVIIDDEELLNNÁÁ SSLLOOVVEESSAA LLÖÖSSUUNNGGEENN 223399

KKLLÍÍČČ KKEE CCVVIIČČEENNÍÍMM LLIITTEERRAATTUURR 226699

LLIITTEERRAATTUURRAA

iv


PŘEDMLUVA

Učebnice, kterou jste právě otevřeli, vás provede úskalími německého obchodního

jazyka.

Německy mluvící země jsou našimi přímými nebo velmi blízkými sousedy, s němec

kými partnery tedy velmi často navazujeme a udržujeme obchodní styky - nabízíme jim

své výrobky, služby a naopak od nich importujeme různé zboží. Věříme, že Obchodní

němčina bude užitečná jak pro studenty ekonomických oborů vysokých a středních

škol, tak i pro ty, kdo si prohlubují své znalosti samostudiem.

Učebnice je rozdělena do 13 kapitol. V každé kapitole naleznete probranou problema

tiku úzce související s obchodováním - procvičíte si jednak náležitosti písemného pro

jevu, podstatným cílem knihy je však pomoci vám při pronikání do tajů ústní obchodní

komunikace. Postupně tedy projdete problematiku nabídky, poptávky, zákonitosti

kupní smlouvy, způsoby platby, obchodní a dodací podmínky, pojištění, reklamaci

a další. Na konci knihy najdete klíč ke cvičením a česko-německý slovníček.

Každá kapitola obsahuje úvodní výkladový text, důležité slovní obraty a frazeologii sou

visející s daným tématem, stručné poznámky ke gramatice a cvičení.

Na závěr každé kapitoly jsme zařadili zadání poslechových cvičení, jejichž zvukovou

podobu si můžete poslechnout na CD, jež jsou nedílnou součástí knihy. Na nahrávce

se podílelo několik rodilých mluvčích, pomocí poslechu si tedy osvojíte správnou

výslovnost a procvičíte schopnost reagovat na mluvené slovo. Cvičení jsou „živá“, takže

při učení získáte nejen nové poznatky, ale také se pobavíte.

Přejeme vám hodně úspěchů nejen při studiu, ale zejména v praxi.

vEINLEITUNG IN DIE

GESCHÄFTSKOMMUNIKATION

„„WWEERR SSEEIINN ZZIIEELL KKEENNNNTT,, FFIINNDDEETT SSEEIINNEENN WWEEGG““

Die Sprache verwenden wir, um mit Anderen zu kommunizieren. Die Sprache als Brücke zur Verständigung gewinnt heute an Aktualität. Tschechien ist ein kleines Land, eine Fremdsprache zu beherrschen gilt mehr oder weniger als ein Muss. Multinationalität spielt heute immer eine größere Rolle. Jedes Land unterscheidet sich von anderen in den Lebensgewohnheiten der Menschen, den Sitten und Gebräuchen. Um mit Menschen aus einem anderen Kulturkreis erfolgreich arbeiten und leben zu können, bedarf es einem Verständnis für das Denken und Handeln der kulturell anders geprägten Menschen.

In Zeiten zunehmender Internationalisierung der Märkte und

grenzüberschreitender Beziehungen wachsen auch die

Anforderungen an Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Was

anfangs vielleicht nur für das obere Management galt, betrifft

heute immer mehr Ebenen von Organisationen und eine

immer größere Zahl von Mitarbeitern. Interkulturelle Kom

munikation und sprachliche Kompetenz sind entscheidende

Voraussetzungen für die Akteure wirtschaftlichen Handels

geworden.

Deutsche reichen sich die Hand zur Begrüßung. Briten tun

dies in der Regel nicht, Franzosen, die miteinander gut

bekannt sind, küssen sich auf die Wange. Allerdings würde

es auf Befremden stoßen, wenn ein deutscher Gast seinem

französischen Gesprächspartner spontan um den Hals fällt.

AANNRREEDDEE

Ihre Ankunft in der Firma wird zunächst einmal damit beginnen, sich zu begrüßen und sich gegenseitig vorzustellen. Es gibt in Gesprächen und schriftlichen Texten sehr verschiedene Möglichkeiten und Notwendigkeiten Partner angemessen anzureden. Bei der Anrede in den deutschsprachigen Ländern wird fast immer die höfliche Sie-Form benutzt.

1

1

1


Sie du

– fast immer – zu Verwandten, Freunden bzw. guten

– Anrede in der Regel mit Bekannten und Kindern (bis ca. l4 Jahre)

dem Nachnamen

– akademische Titel werden – Anrede in der Regel mit

meistens mitgenannt dem Vornamen

Herr Rufera/Frau Hamidi Stefan/Silke

Herr Dr. Jungwirth (Dr. Jungwirth)

Herr Prof. Springer (Prof. Springer)

■■ VERBALE ANREDE

Da viele Kontakte offizielle Arbeitskontakte sind, spielen Berufe und Funktionen, Tätigkeiten und Handlungen im Arbeitsbereich bei der Anrede eine Rolle.

■ Titel: Herr Profesor

Magnifizenz

■ diplomatische Ränge: Herr Botschafter

Herr Generalkonsul

Frau Konsulin

■ Doktortitel: Herr Doktor

■ Dienstgrade: Herr Kriminalkommissar

■■ NONVERBALE REALISIERUNGSMÖGLICHKEITEN

■ Zunicken ■ Auf den Partner zugehen ■ Intensiver Blickkontakt ■ Hand heben ■ Winken ■ Zuwenden zum Partner

MMEERRKKEENN SSIIEE SSIICCHH!!

Es ist sehr wichtig, pünktlich zu sein, das heißt auf die Minute genau. Es ist akzeptabel, die Arbeit pünktlich zu beenden. Die Beziehung zwischen dem Unternehmen und einem Mitarbeiter wird überwiegend als vertragsmäßig angesehen. Während ein Amerikaner oder Brite sich auf Meeting oder Präsentationen möglicherweise verpflichtet fühlt Scherze einzustreuen oder ein Italiener oder Franzose sich zu gelegentlichen witzigen Bemerkungen hinreißen lässt, bleibt ein Deutscher ständig ernst. In einigen Ländern ist man der Meinung sich in höheren Positionen entspannter geben zu können. In Deutschland ist das Gegenteil der Fall. Höhere Position ist eine Verantwortung, die der Träger sich sichtbar verdienen und ernst nehmen muss. Gesprächsthemen, die in einer Kultur als „sichere Themen“ gelten, können in einer anderen Kultur unpassend sein. In China gelten die Fragen wie „Woher kommen Sie?“, „Sind Sie verheiratet?“, „Haben Sie Kinder?“ als Ausdruck der Höflichkeit. Deutsche

2

EINLEITUNG IN DIE

GESCHÄFTSKOMMUNIKATION


Gesprächsteilnehmer reagieren in solchen Fällen nicht selten mit Verwirrung, da diese Fragen in die Privatsphäre eindringen. Durch die Neuen Medien wie z.B. Handy oder Internetdienste werden dem Menschen Kommunikationswege eröffnet. Man kann online mit anderen Menschen in aller Welt Kontakt aufnehmen.

DDAASS IINNTTEERRNNEETT

Das Internet wird oft als ein Instrument zur Kommunikation, zur Informationsbeschaffung oder zur interkulturellen Verständigung bezeichnet. ■ zur Informationsbeschaffung

– Einsparung von Arbeitszeit

– Schaffung einer umfassenderen Informationsbasis

– Erhöhung der Flexibilität

– Vereinfachung von Unternehmensabläufen ■ zur Firmenpräsentation

– Gewinnung neuer Geschäftspartner

– Verbessserung des Image

– Schaffung von Marktvorteilen ■ zur Geschäftsabwicklung

– Erhöhung der Kundenzufriedenheit

– Schnelleres Reagieren auf Kundenwünsche

– Verbesserung des Kundenservice

– Überwindung von räumlichen Grenzen

DDAASS TTEELLEEFFOONN

Die überwiegende Zahl aller Geschäftskon

takte beginnt am Telefon. Das Telefonieren

ist eine Kunst. Jedes Telefonat ist eine akus

tische Visitenkarte des Unternehmens. Die

reale Erfahrung zeigt jedoch, dass korrektes,

freundliches und hilfsbereites Televonverhal

ten noch immmer Sache einer Minderheit ist.

Das ist keine Frage des Talents, sondern des

Trainings und der richtigen Einstellung.

RRAATTSSCCHHLLÄÄGGEE

1. Melden Sie sich freundlich mit Gruß, Vor- und Nachnamen sowie dem Namen der

Firma. 2. Achten Sie auf Ihre Artikulation. 3. Fassen Sie sich kurz. 4. Planen Sie Ihre Anrufe zielorientiert. 5. Formulieren Sie alles positiv.

3

1


Die deutsche Buchstabiertafel

A = Anton I = Ida R = Richard

Ä = Ärger J = Julius S = Samuel

B = Berta K = Kaufmann Sch = Schule

C = Cäsar L = Ludwig T = Theodor

Ch = Charlotte M = Martha U = Ulrich

D = Dora N = Nordpol Ü = Übermut

E = Emil O = Otto V = Viktor

F = Friedrich Ö = Ökonom W = Wilhelm

G = Gustav P = Paula X = Xanthippe

H = Heinrich Q = Quelle Y = Ypsilon

Z = Zacharias

e-Mail - elektronische Post, die per Computer übermittelt wird. Der elektronische Brief hat Papier und Fax verdrängt.

WWIICCHHTTIIGGEE VVOORRTTEEIILLEE

– schneller Informationsaustausch – Datenverarbeitung – konkreter Betreff Anforderungen an Textqualität und Form beim e-Mail sind noch höher als beim herkömlichen Brief. Besonders wichtig ist einen konkreten Betreff zu formulieren, auf Absätze zu achten, freundlich und höflich zu schreiben.

SSTTAATTTT AABBSSCCHHLLUUSSSSWWOORRTT

■ Bilder vom Nachbarn – europaweit

Frage: Wann herrschen in Europa himmlische Zustände?

Antwort: Wenn der Deutsche Mechaniker ist, der Engländer Polizist, der Franzose

Koch, der Schweizer Banker und der Italiener Liebhaber.

Frage: Wann herrscht in Europa die Hölle?

Antwort: Wenn der Deutsche Polizist ist, der Engländer Koch, der Franzose Mecha

niker, der Italiener Banker und der Schweizer Liebhaber.

4

EINLEITUNG IN DIE

GESCHÄFTSKOMMUNIKATION


SPRACHBAUSTEINE Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Dovolte, abych se představil(a). Ich heiße..../Mein Name ist... Jmenuji se... Und wie heißen Sie, bitte? A jak se jmenujete vy, prosím? Ich bin froh, dass ich Sie sehe. Jsem rád(a), že vás vidím. Freut mich./Sehr angenehm. Těší mě. Danke für die Einladung. Děkuji za pozvání. Ihre Nachricht haben wir Vaši zprávu jsme obdrželi příliš pozdě. zu spät erhalten. Wir bitten um eine umgehende Prosíme o zprávu obratem. Nachricht. Wir haben Ihre Nachricht Vzali jsme na vědomí vaši zprávu. zur Kenntnis genommen. Wir hoffen auf eine günstige Doufáme, že vaše zpráva bude Nachricht. příznivá. Mit wem spreche ich, bitte? S kým mluvím, prosím? Sprechen Sie, bitte langsamer. Mluvte prosím pomaleji. Nerozumím. Ich verstehe nicht. Was kann ich für Sie tun? Co pro vás mohu udělat? Wie war doch der Name/ Jaké bylo vaše jméno, prosím? Ihr Name, bitte? Könnten Sie das bitte buchstabieren? Mohl byste to hláskovat, prosím? Gern geschehen. Rádo se stalo. Es hat mich sehr gefreut. Těšilo mě. Bitte verbinden Sie mich Prosím spojte mě s panem Ruferou. mit Herrn Rufera. Ich versuche schon seit Tagen, Pokouším se již několik dní pana Herrn Rufera telefonisch zu erreichen. Ruferu telefonicky zastihnout. Ich muss mit ihm dringend sprechen. Musím s ním naléhavě hovořit. Einen Augenblick, ich verbinde. Okamžik, spojím. Der Anschluss ist besetzt. Spojení je obsazeno. Chcete čekat? Wollen Sie warten?

5

1

CD1/1


Sie haben sich wohl verwählt. Asi jste vytočil špatné číslo.

Da sind Sie falsch verbunden. Nemáte správné spojení.

Ich gebe Ihnen wieder die Zentrale. Přepojím vás opět na centrálu.

Möchten Sie eine Nachricht Chtěl byste zanechat zprávu?

hinterlassen?

Worum geht es denn? Vielleicht kann O copak se jedná? Snad vám mohu

ich Ihnen helfen? pomoci?

Kann ich Sie zurückrufen? Mohu vám zavolat zpět?

Bitte richten Sie ihm aus, dass... Prosím vyřite mu, že...

Ich bin bis 18 Uhr unter der Nummer Do 18.00 hodin jsem k zastižení na

57 721 25 57 zu erreichen. telefonním čísle...

Der Grund meines Anrufs ist... Důvod mého telefonátu je...

Sie sind sehr nett. Jste velmi laskavý.

Das ist lieb von Ihnen. To je od vás velmi milé.

GRŰßE

Guten Morgen! Dobré ráno!

Guten Tag! Dobrý den!

Guten Nachmittag! Dobré odpoledne!

Guten Abend! Dobrý večer!

Gute Nacht! Dobrou noc!

Auf Wiedersehen! Na shledanou!

Leben Sie wohl! Mějte se hezky!

Gute Reise! Šastnou cestu!

Einen schönen Tag noch! Přeji pěkný den!

Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Doufám, že se brzy uvidíme.

ZUSTIMMUNG/NICHTŰBEREINSTIMMUNG

Ich bin einverstanden. Souhlasím.

Ja, sicher. Ano, jistě.

Sie haben recht. Máte pravdu.

6

EINLEITUNG IN DIE

GESCHÄFTSKOMMUNIKATION


Mit Vergnügen. S radostí. Möglicherweise. Možná. Vielleicht. Snad. Wahrscheinlich. Pravděpodobně. Wie Sie wollen. Jak chcete. Mal sehen. Uvidíme. Ich überlege es mir. Rozmyslím si to. Das ist egal. To je jedno. Ich bin nicht einverstanden. Nesouhlasím. Leider nicht Bohužel ne. Ich glaube nicht. Myslím, že ne. Sie irren sich. Mýlíte se. Auf keinen Fall. V žádném případě. Ganz im Gegenteil. Zcela naopak. Ich teile nicht ganz Ihre Meinung. Nesdílím zcela váš názor. Das würde ich nicht sagen. To bych neřekl. Das würde ich nicht für gut halten. To bych nepovažoval za dobré. Ich bin anderer Ansicht/ Meinung. Mám jiný názor. Im Prinzip stimme ich zu. V zásadě souhlasím. FACHLEXIK

7

1

der Anruf – telefonický hovor

bezugnehmend auf Ihren Anruf – s odvolá

ním na Váš telefonický hovor

der Anrufbeantworter – automatický telefonní

záznamník

anrufen – zatelefonovat, zavolat die Begrüßung, der Empfang, das Willkommen

– přivítání

begrüßen, empfangen, willkommen heißen –

přivítat

business lunch – pracovní oběd erledigen – vyřídit erreichbar sein unter – být k zastižení, dostupný,

dosažitelný

telefonisch erreichbar sein – být telefonicky k

zastižení

das Fax – fax faxen – faxovat, poslat faxem

das Faxgerät, -(e)s, -e – fax

melden sich – ohlásit se

das Mobiltelefon/ das Handy – mobilní telefon,

mobil

die Nachricht – zpráva

eine Nachricht erhalten, hinterlassen –

zprávu dostat, zanechat

ausführliche, rechtzeitige, erfordeliche N. –

podrobná, včasná, potřebná zpráva

der Name, -n, -n – jméno

das Netz – sí

die Nummer – číslo

das Telefon – telefon

ans Telefon kommen – přijít k telefonu

am Telefon sein – být u telefonu

der Telefonanruf – telefonický rozhovor, telefonát

das Telefonbuch – telefonní seznam

das Telefongespräch – telefonický rozhovor


GRAMMATIK

PPRRÄÄPPOOSSIITTIIOONNEENN MMIITT GGEENNIITTIIVV (PŘEDLOŽKY SE 2. PÁDEM)

Es gibt Präpositionen, die Genitiv fordern (seltener Dativ).

außerhalb mimo, vně

innerhalb uvnitř, do, za

statt místo

trotz přes

während během

wegen kvůli, pro

– außerhalb

außerhalb der Stadt mimo město

– innerhalb

innerhalb der Stadt uvnitř města

innerhalb eines Jahres do roka

innerhalb einer Stunde za hodinu

– ! Aber

innerhalb von zwei/ drei Studen (Dativ)

Bei Bezahlung innerhalb von zwei Wochen können Sie 2 % Skonto abziehen.

– statt

Statt eines Vermögens hinterließ er seiner Familie nur Schulden.

Statt des Koffers nahm er zwei Taschen.

– trotz

Trotz seines hohen Alters kam der Abgeordnete zu jeder Sitzung.

Trotz des Staus war er pünktlich.

8

EINLEITUNG IN DIE

GESCHÄFTSKOMMUNIKATION

die Telefonkarte – telefonní karta

telefonieren – telefonovat

telefonisch – telefonický

sprechen (a, o) – mluvit

unterbrechen (a, o) – přerušit

verbinden (a, u) – spojit

die Verbindung, -, -n – spojení, kontakt

direkte Verbindung – přímé spojení

Verbindung abbrechen – předčasně ukončit

hovor

Verbindung herstellen – navázat spojení

Verbindung unterbrechen – přerušit spojení

vorstellen sich – představit se

wählen – volit, vybrat si

eine Nummer wählen – vytočit telefonní číslo

die Durchwahl – přímé telefonní spojení

die Vorwahl – předvolba


– während

Während ihres Telefonats kommt die aktuelle Post. Während der Arbeit denkt sie oft an ihren Urlaub.

– wegen

Wegen des Staus verpasste er das Flugzeug. Wegen des Streiks kann die Firma die Ware nicht liefern.

SSAATTZZVVEERRBBIINNDDUUNNGGEENN// KKOONNNNEEKKTTOORREENN (SPOJKY)

Wir unterscheiden Konjunktionen und Subjunktionen. Konjunktionen verbinden

Hauptsätze. Subjunktionen verbinden Hauptsätze und Nebensätze. Im Nebensatz

steht das konjugierte Verb am Ende.

KONJUNKTIONEN

und a

aber ale

denn nebo

sondern nýbrž

oder nebo

entweder... oder bu... anebo

nicht nur... sondern auch nejen... nýbrž také Frau Weber ärgert sich, denn sie hat die falsche Bestellnummer angegeben. Entweder du beeilst dich oder du bleibst zu Hause.

oder

Entweder beeilst du dich oder du bleibst zu Hause.

Entweder wir übernachten im Hotel Krone oder wir fahren sofort zurück. oder Entweder übernachten wir im Hotel Krone oder wir fahren sofort zurück. Christian fährt nicht nur schnell, sondern er fährt auch gut. Der Weg ist zwar schön, aber weit.

SUBJUNKTIONEN

als když (o ději jednorázovém)

wenn když (o ději opakovaném)

bis až, dokud ne

seit(dem) od té doby, co

während zatímco

bevor/ehe dříve než, než

9

1


nachdem potom, když

sobald jakmile

weil protože

da poněvadž

wenn jestliže, -li, kdyby

falls jestliže, v případě, že

obwohl/obgleich ač, ačkoli

so dass, so..., dass jak, že

damit aby

anstatt/statt místo

als než (vztah nerovnosti)

wie jak (vztah rovnosti)

als ob jako by

■■ Beispiele

Als ich in die Stadt gekommen war, suchte ich die Tochterfirma auf. Wenn Sie sich bald entscheiden, bekommen Sie Sonderkonditionen. Wenn (falls) er die Prüfung nicht schafft, muss er das Jahr wiederholen. Die Firma verlässt sich darauf, dass wir noch in diesem Monat liefern. Warte, bis ich fertig bin. Seit(dem) ich ihn kenne, wohnt er in Berlin. Während er mit einem Kunden telefoniert, bringt sein Kollege das Antwortfax. Bevor er das Fax an die Buchhaltung schickt, sucht er die Faxnummer der Abteilung heraus. Bevor (Ehe) du eine Sache lobst, musst du sie zuerst gut kennen. Nachdem er einen Text in den Computer eingegeben hat, druckt er ihn aus. Sobald er mich sieht, grüßt er freundlich. Wir kommen, sobald wir Zeit haben. Ich habe kein Taxi genommen, weil alle besetzt waren. Die Firma widerruft ihre Bestellung, da sie noch Handschuhe auf Lager hat. Obwohl ich schon mehrmals bei der Firma angerufen habe, habe ich Herrn Springer noch nicht erreicht. Die Ware ist bis heute nicht angekommen, obwohl wir sie per Express geschickt haben. Wir müssen beeilen, damit wir den Zug erreichen. Unsere Angebote sind attraktiver als die Angebote der Konkurrenz. Es ist so, wie ich (es) gesagt habe.

10

EINLEITUNG IN DIE

GESCHÄFTSKOMMUNIKATION


■■ Beachten Sie die Tempora!

nachdem-Satz Hauptsatz

früher später

*Perfekt Präsens

**Plusquamperfekt Präteritum

*Nachdem er in einem Betrieb gearbeitet hat, macht er die Prüfung.

**Nachdem man neue Maschinen eingesetzt hatte, stieg die Produktion wesentlich.

ÜBUNGEN

Ü/ 1 Ergänzen Sie den Artikel und die Pluralform. Beispiel das Angebot/die Angebote • Konferenz • Besprechung • Ergebnis • Termin • Nummer • Unterschied • Gespräch • Dialog • Vertrag • Vorteil • Prospekt • Preis • Plan • Programm • Vertreter • Zahl • Fax • Anschrift • Idee Ü/2 Ergänzen Sie die Verben im Präsens, im Präteritum und im Perfekt.

ich du er/sie/es/ wir ihr Sie/sie

haben habe

hatte

gehabt

sein werden schreiben mögen geben

11

1


ich du er/sie/es/ wir ihr Sie/sie

kommen

anrufen

verbinden

finden

Ü/ 3 Ergänzen Sie die Verben in Klammern im Präteritum.

1. Entschuldigung, aber wir (können) nicht eher kommen.

2. Sie (sollen) doch gestern bei der Exportabteilung anrufen!

3. Frau Hamidi (werden) plötzlich krank.

4. Herr Rahula (wollen) uns keine Auskunft geben.

5. Wir (müssen) unsere Abreise um einen Tag verschieben.

Ü/ 4 Oft müssen Personen des öffentlichen Lebens mit ihren Berufen und Funk

tionen angeschrieben werden. Um wen handelt es sich in folgenden Fällen?

• Schausteller • Rektor • Dozent • Privatmann • Abgeordneter • Investor • Jobber •

Arbeitnehmer

l. Wird vom Bundestag alle 4 Jahre gewählt.

2. Steht in einem tariflichen Arbeitsverhältnis.

3. Betreibt hauptamtlich ein Vergnügungsunternehmen.

4. Unterrichtet eine Fremdsprache für Erwachsene.

5. Hat finanziell zur Gründung eines Unternehmens beigetragen.

6. Steht einer Universität vor.

7. Arbeitet unbeständig hier und da.

8. Kann über seine Zeiteinteilung frei verfügen.

12

EINLEITUNG IN DIE

GESCHÄFTSKOMMUNIKATION


Ü/ 5 Bedanken Sie sich wie im Beispiel. Formulieren Sie auch mögliche Reaktionen.

• Bitte sehr • Gern geschehen • Keine Ursache • Nicht der Rede wert • Ich danke

Ihnen • Es war mir ein Vergnügen • Es freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte

Beispiel

die Hilfe

Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Gern geschehen.

1. das Angebot

2. das Fax

3. die schnelle Lieferung

4. das Gespräch

5. die Unterstützung

6. der Besuch

7. die Information

Ü/ 6 Beantworten Sie die Fragen. Tauschen Sie die Informationen über Ihr Auf

gabengebiet mit anderen Kursteilnehmern aus.

• Vertrieb • Finanzbuchhaltung • Betreuung der Kundschaft • Personal • Produktion

• Informationssysteme • Kundenkonten verwalten • Angebote von Lieferanten einho

len • Verkaufsbedingungen besprechen • allgemeine Büroarbeiten • befasst sich mit

Marktforschung • Verkaufsberater • Marketing-Assistent • Auftragsberater • Sekretärin

1. In welcher Abteilung arbeiten Sie?

2. Was ist Ihre Funktion in der Firma?

3. Wofür sind Sie zuständig?

4. Worin besteht Ihre Arbeit?

Ü/ 7 Wie heißt die Antwort?

1. Wie ist Ihr Name bitte?

2. Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?

3. Wie geht es Ihnen ?

4. Wie geht es Ihrer Familie?

5. Unter welcher Telefonnummer kann ich Sie erreichen?

13

1


HÖRTEXTE

Ű/ 1 Achten Sie auf die richtige Aussprache. • Darf ich mich vorstellen. • Es freut mich, Sie kenennzulernen. • Ganz meinerseits. • Darf ich Ihnen Herrn Weber vorstellen? • Angenehm. • Nett, Sie mal persönlich kennen zu lernen. • Haben Sie sich schon bekannt gemacht? • Haben Sie heute Abend schon etwas vor? • Ich würde vorschlagen, dass wir gleich beginnen. • Wir müssen uns jetzt leider verabschieden. • Grüßen Sie bitte Ihre Frau. Die deutsche Buchstabiertafel A = Anton I = Ida R = Richard Ä = Ärger J = Julius S = Samuel B = Berta K = Kaufmann Sch = Schule C = César L = Ludwig T = Theodor Ch = Charlotte M = Marta U = Ulrich D = Dora N = Nordpol Ű = Űbermut E = Emil O = Otto V = Viktor F = Friedrich Ö = Ökonom W = Wilhelm G = Gustav P = Paula X = Xanthippe H = Heinrich Q = Quelle Y = Ypsilon

Z = Zacharias

Ű/ 2 Dialog * Darf ich mich vorstellen, mein Name ist Sabine Lehmann. • Petra Ulrich. Es freut mich, Sie kennen zu lernen. * Ganz meinerseits. • Darf ich Sie mit Frau Dr. Weber bekannt machen?

Ű/ 3 Dialog * Weber, guten Tag. • Angenehm. Sonja Hamidi. * Frau Hamidi! Nett, Sie mal persönlich kennen zu lernen. Darf ich Ihnen Frau Friedrich vorstellen?

14

EINLEITUNG IN DIE

GESCHÄFTSKOMMUNIKATION

CD1/2


Ű/ 4 Dialog

* Rahula, guten Tag. Herzlich willkommen bei AXIMA. • Ulrich. Es freut mich, Sie kennen zu lernen, Herr Rahula. * Ganz meinerseits. Nehmen Sie doch Platz. Darf ich Ihnen etwas zu trinkem anbieten? • Ja, gern einen Kaffee bitte. * Wie war die Fahrt? • Danke gut. Ich bin mit dem Zug gereist und sehr pünktlich hier angekommen. * Ah, da kommt der Kaffee. • Vielen Dank. * Wenn es Ihnen recht ist, würde ich Ihnen unsere Firma erst einmal kurz vorstellen.

Ű/ 5 Dialog

• Darf ich mich vorstellen? Eva Reimann. * Freut mich. Meier von der Firma KETRON. • Wie geht es Ihnen heute, Frau Meier? * Danke gut und Ihnen, Frau Reimann? • Prima. Darf ich Ihnen etwas anbieten? * Einen Kaffee, schwarz, bitte.

Ű/ 6 Achten Sie auf die richtige Aussprache.

• Büro • Dienstzeit • Empfangbestätigung • Computer • Kopierpapier • Maus • Tischkalender • Datenverarbeitung • Rundschreiben • Visitenkarte • Gästebuch • Beratung • Firmenwagen • Entlassung • Ausbildung • anstellen • Gleitzeit • Grundlohn • Einschätzung • Beschwerde • Mindestlohn • Akademiker • freiberuflich • Anreiz • Nettolohn • Praktikum • Gehalt • Personal

Ű/7 Űbersetzen Sie und kontrollieren Sie anhand der Aufnahme.

1. Chutná vám to jídlo? Schmeckt Ihnen das Essen?

2. Napadá vás lepší řešení? Fällt Ihnen eine bessere Lösung ein?

3. Odpověděl jste mu již? Haben Sie ihm schon geantwortet?

4. Nepotkal jsem vás již? Bin ich Ihnen nicht schon mal begegnet?

5. Přeji vám vše nejlepší! Ich wünsche Ihnen alles Gute!

15

1


Ű/ 8 Sprechen Sie nach.

• Ich bin geschäftlich hier.

• Ich vertrete die Firma AXIMA.

• Ich habe es eilig. Bitte warten Sie hier.

• Könnten Sie mir bitte ein Taxi bestellen?

• Wieviel kostet es zum Flughafen?

• Bitte holen Sie mich um 16. 00 Uhr hier ab.

• Wo kann ich ein Auto mieten?

• Wo kann ich Geld wechseln?

• Bitte holen Sie mich vom Flughafen ab.

• Wann fliegt das Flugzeug ab?

• Gibt es einen Direktflug?

• Wie lange dauert eine Zwischenlandung?

• Ich hätte gern ein vegetarisches Gericht.

• Fährt dieser Pendelbus zum Terminal 2?

• Wie weit ist die nächste Tankstelle entfernt?

16

EINLEITUNG IN DIE

GESCHÄFTSKOMMUNIKATION


GESCHÄFTSBRIEF

Ein perfekter Geschäftsbrief sorgt für ein positives Image auf dem Markt und trägt zum Erfolg von Geschäftsverhandlungen oder Kundenbindungen bei. Nicht umsonst heißt es: „Jeder Brief ist ein geschriebenes Verkaufsgespräch!“

GGEESSCCHHÄÄFFTTSSKKOORRRREESSPPOONNDDEENNZZ Geschäftsbriefe folgen stets relativ strengen Richtlinien (siehe Musterbrief). Gestaltung eines offiziellen Schreibens mit Bausteinen

NNIICCHHTT VVEERRGGEESSSSEENN!! 45 Prozent der Unternehmen schaffen es nicht, die Adresse richtig zu schreiben. So werden die Firmenbezeichnungen oft nicht richtig wiedergegeben, in der Straßenbezeichnung sind Tippfehler oder es wird nicht registriert, dass die Firma längst eine neue Anschrift hat.

17

2

2


Ein perfekter Geschäftsbrief ist ■ die Visitenkarte des Unternehmens ■ das älteste Werbemittel der Wirtschaft

BBRRIIEEFFKKOOPPFF

Axim GmbH Nürnberg Axim Axim - Postfach 33 57 - -90027 Nürnberg Telefon (09 11) 4 60 23 - 0

Telefax (09 11) 4 60 23 42

Briefkopf der Name

die Anschrift der Firma

das Firmenzeichen

das Firmenlogo

Der Briefkopf wird oft auf dem standartisierten Vordruck angegeben und besteht aus dem Namen und der Anschrift der Firma, gegebenfalls mit dem Firmenzeichen oder – logo.

DDAATTUUMM

Laut DIN 5008 gibt es mehrere Möglichkeiten, wie das Datum zu schreiben ist. ■ Alphanumerische Schreibweise

4. Dezember 2006

4. Dez. 2006 ■ Numerische Schreibweise

04. 12. 2006

04. 12. 06 Die DIN 5008 empfiehlt bei der numerischen Schreibweise die internationale Schreibweise Jahr - Monat - Tag mit Mittelstrich gegliedert.

22000066 - 1122 - 0044 oder 0066 - 1122 - 0044

18

GESCHÄFTSBRIEF


AADDRREESSSSEE//AANNSSCCHHRRIIFFTT DDEESS EEMMPPFFÄÄNNGGEERRSS

Sie haben zwei Möglichkeiten

Herrn Dr. Peter Müller Herrn Vorstandsvorsitzenden

Vorstandsvorsitzender Dr. Peter Müller Achten Sie bei der zweiten Alternative darauf, dass der Vorstandsvorsitzende im Akkusativ steht (An wen? An Herrn XY). Weitere Möglichkeiten

Herrn Professor

Dr. Paul Klein

Gottfried-Daimler-Ring 49

63654 Büdingen

Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH

Frau C. Klein

Grüneburgweg 102

60323 Frankfurt/Main

AANNRREEDDEE

• Sehr geehrte Damen und Herren, gestern • Sehr geehrte Damen, heute

sehr geehrte Herren,

• Sehr geehrte Frau Grießenberger, • Sehr geehrter Herr Grießenberger,

andere Möglichkeiten

• Sehr geehrter Herr Dr. Müller, • Guten Tag, sehr geehrter Herr Dr. Müller, • Guten Tag, Herr Dr. Müller, • Lieber Herr Dr. Müller, - falls Sie sich schon länger kennen.

19

2


WWIICCHHTTIIGG

Sie müssen diese Anreden mögen, Sie müssen dazu stehen und sich damit wohl fühlen. Nach einem Komma folgt einen Kleinbuchstaben.

Dipl.-Ing. – wann nennen und wo aufführen?

Akademische Diplome werden vor dem Namen aufgeführt.

Beispiel 1 Beispiel 2

Herrn Frau

Dipl. - Ing. Dieter Kegler Dipl. - Kffr. Ulrike Klein Moderner ist es, akademische Diplome nicht aufzuführen. Aus Höflichkeit der älteren Generation gegenüber können sie noch in der Anschrift genannt werden. In der schriftlichen Anrede entfallen sie in jedem Fall.

Sehr geehrte Frau Klein,

Dr. und Dipl.-Ing. zugleich? Hier gilt ganz klar die Empfehlung, dass die Nennung des Diplomingenieurs dem Titel „zum Opfer fällt“.

Herrn

Dr. Stefan Rufera

BBEETTRREEFFFFZZEEIILLEE// BBEETTRREEFFFF// BBEETTRR..

Der Betreff wird fett gedruckt, das Wort „Betreff“ nicht mehr geschrieben.

• IIhhrr AAuuffttrraagg vvoomm 2200..77..0066 Der Betreff gilt als Briefüberschrift und führt den Empfänger sehr kurz und prägnant in den Sachverhalt.

20

GESCHÄFTSBRIEF


BBRRIIEEFFTTEEXXTT

Sie wollen Ihre Geschäftsbriefe wirksamer, professioneller und ansprechender formulieren? Wichtig ist: • Einfachheit • Kürze und Prägnanz • Gliederung • Sympathie und Akzeptanz Sie-Stil (heute) Wir-Stil (gestern) Aktiv (heute) Passiv (gestern) • Der Zulieferer hat uns ein Modell geschickt. (heute) • Vom Zulieferer wurde uns ein Modell geschickt. (gestern) Passive Formulierungen wirken unpersönlich. Ein logisch aufgebauter Text liest sich schneller und ist leicht verständlich. So sehen gelungene Einstiegssätze aus: Sehr geehrte Frau Weber, • vielen Dank für Ihren Brief vom 16. Januar 2006. • haben Sie vielen Dank für Ihren Brief vom... • nach unserem Telefonat habe ich die Unterlagen sofort für Sie zusammengestellt. • Sie erhalten heute Informationsmaterial über... • Sie hatten um schnelle Antwort gebeten.

SSCCHHLLUUSSSSFFOORRMMEELL//GGRRUUßßFFOORRMMEELL

gestern heute

• Mit freundlichem Gruß Mit freundlichen Grüßen

• Freundliche Grüße

• Freundliche Grüße aus München Freundliche Grüße nach Freiburg

Der Gruß wird eine Zeile unter dem Text positioniert.

21

2


UUNNTTEERRSSCCHHRRIIFFTT

Die Wiederholung des Namen wird vier Zeilen unter dem Gruß bzw. dem Firmennamen, bzw. zwei Zeilen unter dem Zusatz zur Kennzeichnung der Vollmacht positioniert. Beispiel 1

Freundliche Grüße nach Hannover

Werner AG

i.V. Bernd Müller (handschriftlich)

Bernd Müller

Marketingleiter Beispiel 2

Freundliche Grüße aus Hamburg

Lichter GmbH

i.A. Birgit Meyer (hadschriftlich)

Birgit Meyer

Sekretariatsleiterin Wie unterschreibt ein Diplomingenieur? Falsch Richtig Freundliche Grüße Freundliche Grüße Dipl.-Ing. Stefan Rufera Stefan Rufera Wie unterschreibt ein Titelträger? Richtig Freundliche Grüße Dr. Stefan Rufera Wann sind mehrere Unterschriften nötig? Briefe mit rechtsverbindlichem Inhalt werden bei Kapitalgesellschaften von zwei Personen unterschrieben. Der Name der höherrangigen Person steht dabei grundsätzlich links. Soll zusätzlich die Abteilung oder die Funktion des Unterzeichners angegeben werden, stehen diese ohne Leerzeile unterhalb der maschinenschriftlichen Wiederholung der Namen. Mit freundlichen Grüßen Zapa GmbH ppa. Heinz Stein i.V. Ludwig Horth (handschriftlich) Heinz Stein Ludwig Horth Marketingleiter Werbeleiter

22

GESCHÄFTSBRIEF


Sind beide Unterzeichner gleichrangig, können Sie frei entscheiden, wer links und wer rechts unterschreibt. Gibt es mehr als zwei Unterzeichner, so rücken diese Unterschrifte immer weiter nach rechts oder in die nächste Unterschriftenzeile.

AANNLLAAGGEEVVEERRMMEERRKK//AANNLLAAGGEE//BBEEIILLAAGGEE

Das Wort Anlage steht links mit einer Leerzeile Abstand zur PC-Unterschrift und wird

fett gedruckt.

Der Anlagevermerk beginnt mit dem Wort Anlage, das unterstrichen kann werden.

Darunter kann der Inhalt der Anlage wiederholt werden.

VVEERRTTEEIILLEERRVVEERRMMEERRKK//VVEERRTTEEIILLEERR

Der Verteilervermerk beginnt mit dem Wort Verteiler, das unterstrichen werden kann.

Darunter werden die Namen der Personen aufgelistet, die eine Kopie des Schreibens

erhalten.

Der Verteilervermerk wird eine Zeile unter dem Anlagevermerk positioniert.

PPOOSSTTSSKKRRIIPPTTUUMM

PS wird gewöhlich ohne Abkürzungspunkte geschrieben. Das Postskriptum hat in den letzten Jahren an Bedeutung verloren. Denn in seiner eigentlicher Funktion, etwas Vergessenes an das Ende eines Briefs zu setzen, macht es keinen Sinn mehr. Mit der modernen Textverarbeitung kann jederzeit an beliebigier Stelle der Text ergänzt werden. PS wird in Werbe- oder Verkaufsbriefen als stilistisches Mittel eingesetzt, um wichtige Aussagen besonders hervorzuheben. Nutzen Sie diese Chance und machen Sie im Postskriptum auf besonders wichtige oder interessante Dinge aufmerksam. Das PS wird mit etwas Abstand unterhalb der letzten Zeile des Briefes positioniert. Beispiel

PS: Auf diesjähriger Technik-Messe sind wir auf dem Stand C7 in der Halle B.

So schreiben Sie Briefe formal richtig.

23

2


Beispiel

10. Mai 2007

Herrn Dr. Peter Klein

Vorsitzender des Vorstands

Rieger AG

Lorenzstraße 7

33615 Bielefeld

SScchhöönn,, ddaassss SSiiee ZZeeiitt hhaabbeenn!!

Guten Tag, sehr geehrter Herr Dr. Klein,

ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für ein persönliches Gespräch nehmen.

Wir haben besprochen, dass ich

• am Dienstag, 10. Juni 2007

• um 11Uhr

• zu Ihnen in die Lorenzstraße 7 komme.

Mein Kollege Ralf Müller, den Sie bereits von unserem letzten Gespräch kennen,

wird mich begleiten. Sollten Sie vor dem 10. Juni noch Fragen oder Wünsche

haben, rufen Sie mich an.

Am besten erreichen Sie mich unter dieser Nummer (0170) 32 45 12.

Freundliche Grüße nach Bielefeld

Harold AG

Sabine Neuwirth

Assistentin der Geschäftsleitung


ABKŰRZUNGEN IN DER GESCHÄFTSKORRESPONDENZ Abs. Absender Adr. Adresse AG Aktiengesellschaft / akciová společnost, a.s. Beil. Beilage Betr. Betreff bzgl. bezüglich b.w. bitte wenden! bzw. beziehungsweise ca. circa/ ungefähr d.h. das heißt d. J. dieses, desselben Jahres d. M. dieses, desselben Monats Fr. Frau Frl. Fräulein GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung/společnost s ručením omezeným, s. r. o. Hr. Herr Hrn. Herrn i. A. im Auftrag - bezeichnet Einzelvollmacht i. J. im Jahre inkl. inklusive i. V. in Vollmacht/ in Vertretung

der/die Unterschreibende ist zu mehreren Rechtsgeschäften auf unbe

schränkte Zeit berechtigt. l. J. (lfd. J.) laufenden Jahres l. M. (lfd. M) laufenden Monats lt. laut DIN 5003 Mio/Mill. Million (en) Mrd. Milliarden MfG/m.f.G. mit freundlichen Grüßen n. J. nächsten Jahres n. M. nächsten Monats Okt. Oktober ppa. per procura

der/die Unterschreibende besitzt Prokura. PS Postskriptum Sept. September sog. sogenannt u. A. w. g. Um Antwort wird gebeten

25

2


v. J. vorigen Jahres

v. M. vorigen Monats

z. B. zum Beispiel

z. H. zuhanden, zu Händen

z. Z. zur Zeit

SPRACHBAUSTEINE

Ihr Brief/Ihr Fax vom 1. Januar. Váš dopis/ váš fax ze dne 1. ledna.

Wir danken für Ihren Brief/ Děkujeme za váš dopis/

Ihren Hinweis/ Vaše upozornění/

Ihre Information vom 5. Mai. Vaši informaci ze dne 5. května.

Wir erhielten Ihre Bitte Obdrželi jsme vaši žádost v záležitosti...

in der Angelegenheit...

Wir beziehen uns auf Odvoláváme se na předchozí

die vorausgehende Korrespondenz. korespondenci.

Wir beziehen uns auf die persönliche Odvoláváme se na osobní jednání

Verhandlung mit Ihnen/mit Herrn... s vámi/s panem... u nás.

bei uns.

Wir erhielten die Anforderung Obdrželi jsme požadavek zákazníka

des Kunden vom... über... ze dne...o...

Die oben genannte Angelegenheit Výše uvedenou záležitost jsme osobně

haben wir am 13. April persönlich projednali dne 13. dubna.

besprochen.

Wir kommen auf Ihren Brief Vracíme se k vašemu dopisu

vom 5.Januar zurück. ze dne 5. ledna.

Wir bestätigen unser heutiges Potvrzujeme náš dnešní telefonický

Telefongespräch. rozhovor.

Wir haben alle unsere Möglichkeiten Prověřili jsme všechny naše možnosti

geprüft und teilen mit... a sdělujeme...

Wir bitten Sie, den Kunden/die Firma Prosíme, abyste zákazníka, firmu

über folgendes zu informieren... informovali o tomto...

Es freut uns, Ihnen mitzuteilen, dass Sdělujeme vám s potěšením, že

wir Ihren Vorschlag annehmen. přijímáme váš návrh.

Es freut uns, Ihnen folgendes Můžeme vám s potěšením sdělit toto....

mitteilen zu können...

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, Musíme vám bohužel sdělit, že...

dass...

26

GESCHÄFTSBRIEF

CD1/3


Ihren Brief vom 4. Januar haben wir nicht Váš dopis ze dne 4. ledna jsme neobdrželi,

erhalten und bitten daher, uns a prosíme proto o zaslání kopie...

eine Kopie zu senden...

Anbei senden wir eine Kopie Přikládáme kopii zprávy ze dne 16. února.

der Nachricht vom 16. Februar.

Wir möchten Sie über folgendes Chtěli bychom vás předběžně

vorläufig informieren... informovat o tomto...

Wir bedauern, dass es Ihnen nicht Litujeme, že se vám nepodařilo vyřídit

gelungen ist, diese Angelegenheit tuto záležitost.

zu erledigen.

Wir haben nachträglich festgestellt, Zjistili jsme dodatečně, že se nám

dass uns bei der Angabe über... ein vloudila chyba do údaje o...

Fehler unterlaufen ist.

Wir haben festgestellt, dass tatsächlich Zjistili jsme, že skutečně došlo k chybě,

ein Fehler vorgekommen ist, jak uvádíte.

wie Sie anführen.

Wir haben Ihre Nachricht vom 20. Januar Obdrželi jsme vaši zprávu ze dne 20. ledna

erhalten und teilen Ihnen mit, dass... a sdělujeme vám, že...

Wir möchten Sie informieren, dass, ... Chtěli bychom vás informovat, že...

Wir bedauern, dass wir Ihnen nicht Litujeme, že vám nemůžeme podat

sofort Bescheid geben können. okamžitě zprávu.

In Ergänzung unserer Nachricht Dodatkem k naší zprávě ze dne...

vom... bitten wir Sie, folgendes vás prosíme, abyste si poznamenali

vorzumerken... toto...

Wir möchten Sie auf folgendes Chtěli bychom vás upozornit na toto.

aufmerksam machen.

Ihre Nachricht haben wir Vaši zprávu jsme obdrželi příliš pozdě.

zu spät erhalten.

Wir sind über den Inhalt Ihrer Jsme překvapeni obsahem vaší zprávy.

Nachricht überrascht.

Nach dem Absenden unserer Nachricht Po odeslání naší zprávy ze dne 2. července

vom 2. Juli sind unvorhergesehene došlo k nepředvídaným změnám.

Änderungen eingetreten.

Wir möchten Sie um Geduld Chtěli bychom vás požádat o trpělivost...

bitten, denn...

Wir möchten daran erinnern, dass Připomínáme, že jsme dosud neobdrželi

wir Ihre Antwort bis jetzt nicht vaši odpově.

erhalten haben.

27

2


FACHLEXIK

28

GESCHÄFTSBRIEF

die Adrese, die Anschrift – adresa adressieren – adresovat die Angabe, -en – údaj, údaje angeben, gibt an, gab an, angegeben – uvést,

udat

die Anfrage – poptávka die Anlage – příloha anbei, beiliegend, beigelegt – v příloze die Annahme – přijetí annehmen, nimmt an, nahm an, angenommen

– přijmout, předpokládat

die Anrede – oslovení die Anweisung – dispozice, pokyn die Anzeige, das Inserat, die Annonce – inzerát beantworten – odpovědět, zodpovědět die Bedingung – podmínka beifügen – připojit, přiložit k der Begleitbrief – průvodní dopis beinhalten – obsahovat die Beilage – příloha beilegen – přiložit k Bescheid geben,gibt, gab, gegeben – dát vědět die Bestellung – objednávka der Betrag, -ä-e – obnos der Betreff, -s, 0 – věc, týká se beziehen, (o, o) – odvolávat se, vztahovat se sich b. auf etwas – vztahovat se na něco der Bindestrich – spojovací čárka die Briefform – úprava dopisu der Briefkopf, -s, 0 – hlavička, záhlaví dopisu der Briefumschlag, -ä-e – dopisní obálka dankbar – vděčný die Daten, pl. die Personalien – , pl. – osobní

údaje

das Datum, -s, ten – datum bis dahin – do té doby das Dokument – dokument durch Inserat suchen – hledat na inzerát dringend – naléhavý, naléhavě

die Drucksache – tiskovina

eingeschrieben – doporučeně

entgegennehmen – přijmout

entsprechen, entsprach, entsprochen – odpoví

dat něčemu

der Erhalt – obdržení, příjem zásilky

die Firma – firma

das Geschäft – obchod

der Gruß – pozdrav

die Grußformel – závěrečný pozdrav

der Handel – obchod

der Hinweis – pokyn, odkaz, upozornění

hinweisen auf etwas – upozornit na něco,

odkázat

interessiert sein an 3. p. – mít zájem o

inserieren, annoncieren, anzeigen – inzerovat

der Kunde – zákazník

die Leerzeile – vynechaný řádek, prázdný řádek

die Postleitzahl – poštovní směrovací číslo

der Preis – cena

die Preisliste – ceník

der Rabatt – rabat, sleva

die Rechnung – účet

sachlich – věcný

die Summe – částka, suma

der Termin – termín

das Unternehmen – podnik

die Unterschrift – podpis

üblich – obvyklý, běžný

vereinbaren – dohodnout, sjednat

die Versandliste – expediční list

der Verteiler – rozdělovník

der Vertreter – zástupce

der Wert – hodnota

Wert legen auf – klást důraz na

zu Händen von Herrn – k rukám pana

die Zusammenarbeit – spolupráce

zusenden, sandte zu, zugesandt – poslat GRAMMATIK

HHÖÖFFLLIICCHHEE FFOORRMMUULLIIEERRUUNNGGEENN IINN GGEESSCCHHÄÄFFTTSSBBRRIIEEFFEENN

■■ IMPERATIV

In modernen Geschäftsbriefen formuliert man den Wunsch direkt.

IInnffiinniittiivv ddeess VVeerrbbss ++ SSiiee


Das Wort bitte steht meistens vor der Äußerung oder im Mittelfeld. Bitte geben Sie unserem Vertreter einen Termin. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Teilen Sie uns bitte Ihre Zahlungsbedingungen mit.

■■ KONJUNKTIV II

Der Konjunktiv II wird vom Präteritum abgeleitet. Die starken Verben mit den Vokalen a, o, u haben Umlaut: wir gaben - gäben, wir flogen – flögen, wir wurden – würden. Wenn ich viel Geld hätte, wäre ich jetzt nicht hier. Die Modalverben bilden den Konjunktiv II niemals mit würde. Wenn ich dürfte, würde ich unseren Gast betreuen. Wenn wir wollten, könnten wir eine Dienstreise machen.

29

2

Teilen Sie uns bitte Ihre Lieferbedingungen mit.

Hilfsverben sein haben werden

ich wäre hätte würde

du wärest hättest würdest

er/es/sie wäre hätte würde

wir wären hätten würden

ihr wäret hättet würdet

sie/Sie wären hätten würden

können müssen dürfen wollen sollen wissen

könnte müsste dürfte wollte sollte wüsste

könntest müsstest dürftest wolltest solltest wüsstest

könnte müsste dürfte wollte sollte wüsste

könnten müssten dürften wollten sollten wüssten

könntet müsstet dürftet wolltet solltet wüsstet

könnten müssten dürften wollten sollten wüssten

Modalverben+wissen


Wenn ich im Lotto gewönne, führe ich nach Island (veraltet). Relativ häufig ist der Konjunktiv II bei den Verben: wissen – wüsste, kommen – käme, geben – gäbe, lassen – ließe noch zu finden. Bei schwachen Verben ist Präteritum und Konjunktiv II gleich. Formen, die mit dem Präteritum gleich lauten, können mit würde umschrieben werden. Der Konjunktiv muss erkennbar sein.

wwüürrddee ++ IInnffiinniittiivv

Die meisten Verben bilden Konjunktiv II mit würde + Infinitiv. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich eine Reise machen.

DDEERR GGEEBBRRAAUUCCHH DDEESS KKOONNJJUUNNKKTTIIVVSS IIII

■■ 1. HÖFLICHE BITTE/ FRAGE

Würde es Ihnen morgen passen? Würden Sie bitte um 3 Uhr kommen?

■■ 2. VORSCHLAG

Sie könnten vielleicht mal dort anrufen. Danach sollten Sie Herrn Klein fragen.

30

GESCHÄFTSBRIEF

ich käm e

du nähm st

er/es/sie gäb e

w ir blie b en

ihr schrieb t

sie/Sie flög en

Einige starke Verben

ich würde sagen abholen bearbeiten

du würdest anrufen vergessen verstehen

er/es/sie würde bringen denken kennen

wir würden kommen denken nehmen

ihr würdet bleiben bestellen telefonieren

sie/Sie würden sagen interessieren verdienen

Alle anderen Verben


■■ 3. MÖGLICHKEIT/VERMUTUNG

Frau Weber würde das bestimmt gern machen. Bei uns müssten die Leute mehr arbeiten.

■■ 4. HYPOTHESE

Diese Fehler würden nicht passieren, wenn Sie die Papiere prüfen würden. Diese Fehler wären nicht passiert, wenn Sie die Papiere geprüft hätten. WIRKLICHKEIT NICHTWIRKLICHKEIT 1. Aussagesatz Er kommt morgen vorbei. Er käme morgen vorbei. Er kauft das Produkt. Er würde das Produkt kaufen. 2. Wunschsatz Er kommt heute nicht Wenn er doch heute käme! (ich wünsche es aber). Käme er doch heute! 3. Bedingungssätze Wenn ich nach München komme, Wenn ich nach München käme, besuche ich Sie (ich komme aber nicht). besuchte ich Sie. Ich besuche Sie, Ich würde Sie besuchen, wenn ich wenn ich nach München komme. nach München käme. 4. Vergleichssatz Er spricht Deutsch, wie ein Deutscher. Er spricht Deutsch, als ob (als wenn)

er ein Deutscher wäre.

Er spricht Deutsch,

als wäre er ein Deutscher. LÄNDERNAMEN und abgeleitete Nationalitätsnomen und –adjektive Ägypten der Ägypter ägyptisch Äthiopien der Äthiopier äthiopisch Afganistan der Afgane afganisch Albanien der Albaner albanisch Algerien der Algerier algerisch Andorra der Andorraner andorranissch Argentinien der Argentinier argentinisch Australien der Australier australisch Belgien der Belgier belgisch Bolivien der Bolivianer bolivianisch

31

2


Brasilien der Brasilianer brasilianisch

Bulgarien der Bulgare bulgarisch

Chile der Chilene chilenisch

China der Chinese chinesisch

Costa Rica der Costaricaner costaricanisch

Cypern der Cypriote cyprisch

Dänemark der Däne dänisch

Deutschland der Deutsche deutsch

Dominikanische Republik der Dominikaner dominikanisch

Ecuador der Ecuadorianer ecuadoranisch

England der Engländer englisch

Finnland der Finne finnisch

Frankreich der Franzose französisch

Ghana der Ghanaer ghanaisch

Griechenland der Grieche griechisch

Großbritanien der Brite britisch

Guatemala der Guatemalteke guatemaltekisch

Haiti der Haitaner haitanisch

Honduras der Honduraner honduranisch

Indien der Inder indisch

Indonesien der Indonesier indonesisch

Irak der Iraker irakisch

Iran der Iraner iranisch

Irland der Irländer irissch

Island der Isländer isländisch

Israel der Israeli israelisch

Italien der Italiener itallienisch

Japan der Japaner japanisch

Jemen der Jemenite jemenitisch

Jordanien der Jordanier jordanisch

Kambodscha der Kambodschaner kambodschanisch

Kamerun der Kamerune kamerunisch Kanada der Kanadier kanadisch Kenia der Keniane kenianisch Kolumbien der Kolumbianer kolumbianisch Kongo der Kongolese kongolesisch Korea der Koreaner koreanisch Kuba der Kubaner kubanisch Laos der Laote laotisch Libanon der Libanese libanesisch Liberia der Liberier liberisch Libyen der Libyer libysch Liechtenstein der Liechtensteiner liechtensteinisch Luxemburg der Luxemburger luxemburgisch Madagaskar der Madagasse madagassisch Malaysia der Malaysier malaysisch Marokko der Marokkaner marokkanisch Mexiko der Mexikaner mexikanisch Monaco der Monegasse monegassisch Mongolische Volksrepublik der Mongole mongolisch Nepal der Nepalese nepalesisch Neuseeland der Neuseeländer neuseeländisch Nicaragua der Nicaraguaner nicaraguanisch

32

GESCHÄFTSBRIEF


die Niederlande der Niederländer niederländisch

Holland Holländer holländisch

Nigeria der Nigerianer nigerianisch

Norwegen der Norweger norwegisch

Österreich der Österreicher österreichisch

Pakistan der Pakistaner pakistanisch

Panama der Panamaer panamaisch

Paraguay der Paraguayaner paraguayanisch

Peru der Peruaner peruanisch

die Philippinen, pl. der Filipino philippinisch

Polen der Pole polnisch

Portugal der Portugiese portugiesisch

Rumänien der Rumäne rumänisch

Salvador der Salvadorianer salvadorianisch

Saudi-Arabien der Saudi saudi-arabisch

Schweden der Schwede schwedisch

die Schweiz der Schweizer schweizerisch

Spanien der Spanier spanisch

r/s Sudan der Sudanese, -n, -n/ sudanesisch/

Sudaner, -s, -, sudanisch

die Südafrikanische Republik der Südafrikaner südafrikanisch

Syrien der Syrer/ Syrier syrisch

Tansania der Tansanier tansanisch

Thailand der Thailänder thailändisch

Togo der Togolese togolesisch Tschechien der Tscheche tschechisch die Türkei der Türke türkisch Tunesien der Tunesier tunesisch Ungarn der Ungar ungarisch Uruguay der Uruguayer uruguayisch der Vatikan vatikanisch die Vereingten Staaten der Amerikaner amerikanisch von Amerika, pl. Venezuella der Venezueller venezuelisch Vietnam der Vietnamese vietnamesisch

Bemerkung

Kontinent-, Länder-, Gebiets- und Städtenamen ohne Atribut haben im allgemeinen kei

nen bestimmten Artikel:

Afrika, Amerika, Europa, Deutschland, Polen, Rom.

Die meisten geographischen Namen sind Neutra.

Es gibt jedoch nicht wenigen Ausnahmen:

der Balkan, der Sudan, der Bosporus, der Libanon

die Türkei, die Schweiz, die Tschechische Republik, die Slowakei, die Krim, die Antarktis

das Engadin, das Pandschab.

Pluralische Ländernamen sind: die USA, die Niederlande.

33

2


ÜBUNGEN

Ü/ 1 Setzen Sie die fehlenden Wörter ein. • Weltruf • in Verbindung • verfügen • führenden • Lösung • benötigen • erhältlich • Produktionsprogramm • wenden • geehrte • Überblick Sehr geehrte Damen, sehr ______ Herren, die Familienfirma ARINEX zählt heute zu den _____ und modernsten Schuhfabriken der Welt. Die ARINEX - Gürtel sind die perfekte ____ für Ihre Werbegeschenke. Auch die ARINEX – Damenschuhe genießen ____. Unsere Firma möchte gern mit französischen Firmen ____- treten, die solche Erzeugnisse_____. Damit Sie einen _____ über unser ______ gewinnen können, legen wir einige Prospekte bei. Unsere Erzeugnisse sind in über 100 verschiedenen Varianten ____. Wir _____ über große Erfahrung auf diesem Gebiet. Bitte nennen Sie uns Unternehmen in Frankreich, die sich eventuell für unsere Erzeugnisse interessieren. Wir werden uns direkt an diese Firmen ____. Mit freundlichen Grüßen

Ü/ 2 Suchen Sie die Sätze heraus, die eine ähnliche Bedeutung haben.

1. Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

2. Wir sind in diesem Bereich sehr erfahren.

3. Wir suchen Kontakt zu Firmen, die sich für unsere Produkte interessieren.

4. Wir möchten mit Firmen in Verbindung treten, die Bedarf an unseren

Erzeugnissen haben.

5. Bitte teilen Sie uns die Namen und Adressen entsprechender Firmen mit.

a. Wir suchen die Kooperation mit Partnern, die unsere Produkte benötigen.

b. Bitte nennen Sie uns Namen und Adressen möglicher Ansprechpartner.

c. Wir bedanken uns für Ihre Bemühungen.

34

GESCHÄFTSBRIEF


d. Wir suchen die Zusammenarbeit mit Firmen, die Interesse an unseren Produkten

haben.

e. Wir verfügen über große Erfahrungen auf diesem Gebiet.

Ü/ 3 Rekonstruieren Sie den Brief.

• Bitte senden Sie uns ein Verzeichnis

• legen wir Ihnen Prospekte mit Preislisten bei

• Sehr geehrte Damen

• Mit freundlichen Grüßen

• sehr geehrte Herren

• wir sind der größte tschechische Schuh-Exporteur

• und suchen die Zusammenarbeit

• mit leistungsfähigen Firmen,

• die sich für den Einkauf unserer Produkte interessieren

• Damit Sie einen Überblick über unser Angebot bekommen

• mit den Namen und Adressen der Großhändler, die in der Branche tätig sind

Ü/ 4 Finden Sie das Gegenteil.

1. Exporteur A. einmalig

2. anfangen B. Inland

3. mehrmalig C. Importeur

4. Ausland D. aufhören

5. Planwirtschaft E. vertreiben

6. einkaufen F. Marktwirtschaft

Ü/ 5 Rekonstruieren Sie den Brief.

Suchen Sie 7 Fehler im Text.

Sehr geehrte Damen,

mit freundlichen Grüßen Unsere Brauerei verfügt über große Erfahrung in der Branche

und sucht Lieferante von Briefflaschenetiketten. Bitte nennen Sie uns Unternehmen in

Italien, die solche Etiketten produzieren. Wir werden uns direkt an diese Firme wenden.

Vielen Dank für ihre Bemühungen.

35

2

6 F


Ü/ 6 Formulieren Sie höflicher. Verwenden Sie dabei Konjunktiv II. 1. Zahlen Sie rechtzeiti       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.