načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Občanské právo hmotné - Jan Hurdík; kolektív

Občanské právo hmotné
-6%
sleva

Kniha: Občanské právo hmotné
Autor: ;

Učebnice Občanské právo hmotné je výsledkem naléhavé potřeby poskytnout studentům soukromého, resp. občanského práva vhodnou pomůcku pro studium práva v situaci, kdy je dokončován ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Aleš Čeněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 312
Rozměr: 205x148
Úprava: 311 stran : ilustrace
Vydání: 2., aktualiz. vyd.
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
EAN: 9788073804954
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Učebnice Občanské právo hmotné je výsledkem naléhavé potřeby poskytnout studentům soukromého, resp. občanského práva vhodnou pomůcku pro studium práva v situaci, kdy je dokončován proces komplexní rekodifikace občanského práva, vyjádřený především textem nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), přijatého s účinností ke dni 1. 1. 2014. S legislativními změnami je spojen obtížný úkol připravit studenty občanského práva na osvojení si nového legislativního stavu, přitom však zvládnout rovněž dosavadní legislativní stav a jejich vzájemné vazby a prostupnost nutné pro standardní fungování práva. Autoři učebnice k dosažení tohoto cíle usilují v jejím textu o propojení tří přístupů ke studiu občanského práva: a) hlavní témata občanského práva charakterizovat v obecných, do jisté míry univerzálních obrysech, b) v návaznosti na obecnou charakteristiku seznámit studenty v nezbytné míře s dosavadním stavem občanského práva a c) uvést je do poznání nové podoby občanského práva, založené na jeho rekodifikované podobě. Druhé vydání učebnice je aktualizované a upravené v nezbytném rozsahu reagujícím na některé změny v civilním právu nastalé v době od prvního vydání. (obecná část, absolutní majetková práva)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Občanské právo hmotné (3. aktualizované vydání) Občanské právo hmotné (3. aktualizované vydání)
Hurdík Jan, kolektiv
Cena: 395 Kč
Občanské právo hmotné I. Obecná část. Ochrana osobnosti Občanské právo hmotné I. Obecná část. Ochrana osobnosti
Hurdík Jan, Lavický Petr, Telec Ivo
Cena: 203 Kč
Občanské právo hmotné 2 - Díl druhý: Rodinné právo. Občanské právo hmotné 2 - Díl druhý: Rodinné právo.
Dvořák Jan, Švestka Jiří, Zuklínová Michaela
Cena: 295 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O b sa h

Seznam z k ra te k.....................................................................................................9

P ře d m lu v a...........................................................................................................11

ČÁST 1 - O becná ch arakteristika, obecná část občanského práva

1. kapitola - VÝCHODISKA POZNÁN Í

O BČANSKÉHO PRÁ VA.........................................................17

2. kapitola - VÝVOJ SOUKROM ÉHO

A OBČANSKÉHO PRÁ VA....................................................21

2.1 H isto ric k ý vývoj s o u k r o m é h o a o b č a n s k é h o p r á v a.................................21

2.2 S o u č a sn ý sta v o b č a n s k é h o p r á v a.....................................................................26

2.3 O b č a n sk é p rá v o p ře d n o v ý m i z a d á n ím i......................................................28

3. kapitola - SOUKROM É A OBČANSKÉ PRÁVO

V SYSTÉMU PRÁ V A...............................................................34

3.1 K rité ria č le n ě n í s o u k r o m é h o a v e ře jn é h o p r á v a......................................34

3 .2 V z ta h o b č a n s k é h o p rá v a к jin ý m o d v ě tv ím s o u k ro m é h o p rá v a .

V z ta h к o b č a n s k é m u p rá v u p ro c e s n ím u ...................................................39

3 .3 Ú stav n í z á k la d o b č a n s k é h o p r á v a..................................................................43

3 .4 Č esk é a e v ro p s k é o b č a n s k é p rá v o....................................................................44

4. kapitola - SYSTÉM OBČANSKÉHO PRÁVA. SYSTEMATIKA

OBČANSKÉHO Z Á K O N ÍK U.............................................48

5. kapitola - PRAM ENY A NORM Y O BČANSKÉHO PRÁ VA 52

5.1 P ra m e n y o b č a n s k é h o p r á v a..............................................................................52

5.2 N o rm y o b č a n s k é h o p r á v a...................................................................................56

5.3 P ů s o b n o s t n o re m o b č a n sk é h o p r á v a.............................................................57

5 .4 In te rp re ta c e (v ý k lad ) n o re m o b č a n s k é h o p r á v a......................................61

6. kapitola - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ

C H A R A K TER ISTIK A............................................................63

7. kapitola - ZÁSADY SOUKROM ÉHO PRÁVA..................................65

7.1 P o je m , fu n k c e , sy stém z á s a d..............................................................................65

7 .2 Je d n o tliv é h la v n í a so u v ise jíc í z á sa d y s o u k ro m é h o p r á v a...................71

7.2.1 Z ásad a sv o b o d y a související z á s a d y...............................................71

7.2.2 Z ásada ro v n o sti a související z á s a d y...............................................74

7.2.3 Ekvita jak o zásada a související z á s a d y..........................................77


7.2.4 Ú č e ln o s t......................................................................................................88

7.2.5 P ráv n í jis to ta.............................................................................................90

8. kapitola - SOUKROM OPRÁVNÍ VZTAH

A JEHO PR V K Y....................................................................... 96

8.1 P o jem s o u k r o m o p rá v n íh o v z t a h u...................................................................96

8.2 S tr u k tu r a s o u k r o m o p rá v n íh o v z ta h u..........................................................101

8.3 S u b je k ty s o u k r o m o p rá v n íh o v z ta h u . O so b a v p rá v n ím sm yslu.

Z á k la d n í p rá v n í s ta tu s o s o b y........................................................................105

8.3.1 O so b y fyzické - p o jem , p ráv n í status. O so b n o stn í s ta tu s .. . 109

8.3.2 O so b y právnické. C h arak te ristick é znaky

právnických osob. Jed n án í p rávnických osob.

O d p o v ě d n o st p rávnických o so b .....................................................121

8.3.3 Č len ěn í p rávnických osob. P rávnické osoby

o b čan sk éh o práva ...............................................................................134

8.3.4 S potřebitel. P o d n ik a te l.........................................................................147

8.3.5 Z a s to u p e n í................................................................................................148

8.4 P ře d m ě t s o u k r o m o p rá v n íh o v z ta h u . Věc v p rá v n ím sm yslu.

Č le n ě n í v ě c í...........................................................................................................158

8 .5 O b s a h s o u k r o m o p rá v n íh o v z ta h u . S u b je k tiv n í p rá v a

a p o v in n o s ti. O c h ra n a s u b je k tiv n íc h práv. N áro k .

S v é p o m o c................................................................................................................165

9. kapitola - PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI ..................................................169

9.1 P rá v n í je d n á n í........................................................................................................172

9 .2 P o d m ín k a.................................................................................................................174

9 .3 D o lo ž e n í č a s u ........................................................................................................175

9 .4 V ýklad p rá v n íc h je d n á n í...................................................................................176

9 .5 F o rm a p rá v n íc h j e d n á n í...................................................................................177

9 .6 U sta n o v e n í o s o u k ro m ý c h a v e ře jn ý c h l i s t i n á c h....................................179

9 .7 P rá v n í je d n á n í v ů či n e p říto m n é o s o b ě.......................................................180

9 .8 N e p la tn o s t p rá v n íc h j e d n á n í.........................................................................180

9 .9 N ásled k y n e p la tn o s ti..........................................................................................183

9 .1 0 R e la tiv n í n e ú č i n n o s t..........................................................................................184

9.11 V ý zn am času a je h o p o č ítá n í............................................................................187

9 .1 2 P ro m lč e n í.................................................................................................................189

9 .1 3 P r e k lu z e...................................................................................................................196


ČÁST 2 - A bsolutní m ajetková práva

10. kapitola - VĚCNÁ P R Á V A................................................................201

10.1 Věcná práva jako druh absolutních m ajetkových p ráv.......................201

10.2 Veřejný seznam a m ateriální p u b lic ita.....................................................202

10.3 V lastnictví - předm ět, principy a a trib u ty..............................................204

10.3.1 Právo věc d r ž e t............................................................... 205

10.3.2 Právo d is p o n o v a t..................................................................................207

10.3.3 Právo věc u ž í v a t....................................., ............................................208

10.3.4 Právo b rá t u žitk y a p lo d y....................................................................208

10.3.5 N abytí v lastn ick éh o p r á v a..................................................................210

10.3.6 O b e c n á úp rav a n abytí o d v lastn ík a p rá v a....................................210

10.3.7 N ab y tí o d n e v la s tn ík a........................................................................211

10.3.8 V y d ržen í....................................................................................................212

10.3.9 N ález ztra c e n é věci a věci s k ry té......................................................213

10.3.10 Věci o p u š t ě n é.........................................................................................214

10.3.11 Z p raco v án í věci (u m ělý p řírů s te k )..................................................214

10.3.12 O setí (sm íšený p ř í r ů s t e k )..................................................................215

10.3.13 S ousedská práva a o m eze n í vlastn ick éh o p r á v a.........................215

10.3.14 Z ák az im isí a v n ik á n í z v í ř a t.............................................................216

10.3.15 P ráva к věcem n ach ázejícím se n a p o zem k u

jin é h o v la s tn ík a......................................................................................217

10.3.16 P ráva к p lo d ů m z p řesah u jících stro m ů a k e ř ů .........................217

10.3.17 R ušení ko řen y a větvem i p řesah u jíc ím i n a sousedův

p o z e m e k a vzrostlým i s tro m y...........................................................217

10.3.18 Z ák az o h ro ž e n í p o z e m k u..................................................................218

10.3.19 P rávo vstu p u n a so u sed n í p o zem ek

a další o m eze n í so u s e d n íh o v la s tn ík a...........................................219

10.3.20 O m e z e n í vlastn ick éh o p ráv a z d ů v o d u n o uze

neb o naléhavého v eřejn éh o z á jm u..................................................219

10.3.21 P ro střed k y o c h ra n y vlastn ick éh o p rá v a.........................................220

10.4 Společná práva vlastn ík ů..................................................................................222

10.4.1 S p o lu v lastn ictv í......................................................................................222

10.4.2 V lastnictví к je d n o tk á m n em ovitostí.

Bytové s p o lu v la s tn ic tv í......................................................................225

10.4.3 P říd a tn é (akcesorické) sp o lu v la stn ic tv í.........................................231


10.5 D r ž b a.......................................................................................................................232

10.5.1 Ř ádná, poctivá a p rav á d ržb a a její n ab y tí....................................232

10.5.2 P ráva p o ctiv éh o d r ž i te l e....................................................................234

10.6 Věcná práva k věci c iz í ....................................................................................235

10.6.1 V ěcná práva k věcem cizím jak o práva

om ezu jící v la s tn ík a...............................................................................235

10.6.2 Právo stavby.............................................................................................235

10.6.3 V ěcná b ř e m e n a.....................................................................................239

10.6.4 R eálná b ř e m e n a....................................................................................245

10.6.5 Z ástav n í p rá v o........................................................................................246

10.6.6 P o d zástavní p rá v o.................................................................................257

10.6.7 Z ad ržo v ací p r á v o.................................................................................259

11. kapitola - SPRÁVA C IZ ÍH O M A JE T K U.........................................261

11.1 V šeobecná u sta n o v en í.....................................................................................261

11.2 D ruhy správy........................................................................................................263

11.3 Svěřenský f o n d ...................................................................................................268

12. k a p ito la -D Ě D IC K É PRÁVO ............................................................275

12.1 V ýchodiska právní úpravy..............................................................................275

12.2 Zásady nové právní ú p ravy...........................................................................275

12.2.1 Z ásad a zachování h o d n o t............................................................275

12.2.2 Z ásada p řech o d u m ajetku n a je d n o tliv c e..............................276

12.2.3 Z ásada ro v n o s ti................................................................................276

12.2.4 Z ásada u n iv erzáln í su k c e se..........................................................276

12.2.5 Z ásada v o lnosti d ěd ice p řijm o u t

n e b o o d m ítn o u t d ě d ic tv í....................................................................277

12.2.6 Z ásad a ingerence veřejné m o c i........................................................277

12.3 P o je m ......................................................................................................................278

12.4 Předpoklady d ě d ě n í.........................................................................................278

12.5 N epom inutelný dědic (§ 1643 N O Z ).........................................................296

12.5.1 O p o m in u tý d ě d ic.................................................................................296

12.5.2 P ovinný d íl...............................................................................................297

12.5.3 Z a p o č te n í n a p o v in n ý d íl...................................................................297

12.5.4 Z a p o č te n í na děd ick ý d í l...................................................................298

12.6 Právo některých osob na za o p a tř e n í........................................................298

12.7 N abytí d ě d ic tv í..................................................................................................300

12.8 Potvrzení d ěd ictví..............................................................................................300

12.9 R ozdělení p ozů sta lo sti.....................................................................................301


12.10 Dluhy postihující dědice.....................................................................302

12.11 Zcizení d ě d ic tv í...................................................................................302

S u m m a r y ..............................................................................................................................3 0 3

L i t e r a t u r a ..............................................................................................................................3 0 5

V ě c n ý r e j s t ř í k ......................................................................................................................3 0 6




       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist