načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Občan mezi zákony a Murphyho zákony - Artur Koks

Občan mezi zákony a Murphyho zákony
-3%
sleva

Elektronická kniha: Občan mezi zákony a Murphyho zákony
Autor:

Publikace přináší souhrn humorně ironických fejetonů, jimiž autor v týdeníku Listy moravskoslezské komentoval politické i společenské události, které se v průběhu roku valí na ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  29 Kč 28
+
-
0,9
bo za nákup

hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4% 60%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » En Face
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2011
Počet stran: 156
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
PDF velikost (MB): 1
ISBN: 978-80-87264-06-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace přináší souhrn humorně ironických fejetonů, jimiž autor v týdeníku Listy moravskoslezské komentoval politické i společenské události, které se v průběhu roku valí na prostého občana. To zvláštní - až neskutečné - je zjištění, že přes odstup pěti let se z aktuálnosti sžíravé ironie prakticky nic nestačilo vytratit. Snad jen jména vládnoucích představitelů se změnila. Ať vládní posty drží levicová či pravicová koalice, na životě, trápení s daněmi a byrokratickým molochem se pro obyčejné lidi nezměnilo prakticky nic. Humor Artura Kokse to pomáhá snášet. A jeho osobité, až neskutečně kreativní návrhy k nápravě, jsou přinejmenším inspirující...

Zařazeno v kategoriích
Artur Koks - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Vš e, co jenainternetu zdarma...

*počítačo vé prog ramy, sof tware, free ware

*legální MP3 pí sničky aalba zdarm a

*ser iály aTV po øady ke zhlédnutí online

*počítačo vé hry zdar ma ,dem overze her


OO

BB

ČČ

AA

NN

MMEEZZII

ZZÁÁKKOONNYY

ARTUR KOKS

A

MURPHYHO

ZÁKONY

OSTRAVA 20 11


Publika ce pø ináší sou hr n h umor nì ironický ch

fejeton ù, jimiž autor v týd eníku Listy

mo ravskoslezs ké komentoval politické

ispole čenské událost i, které se v prùb ìhu roku

valí n a pros tého občan a. To zvl ášt ní – až

neskutečné – je zjištìní, ž e pøes odstup celých pìt i

let se z aktuá lno sti sž íravé ironie prakticky nic

nestač ilo v ytratit. Sn ad jen jmén a vládnoucích

pøe dstavitelù se zmìnila. Ae v ládn í pos ty drží

levico vá či pravicová koalice, n a životì a trápení

sdanìmi a b yrokratickým molochem se pro ty

obyčejné lidi platící dan ì nezm ìnilo prak tick y

ni c.

Humor Artura Kokse to pomáhá snášet. A jeho

osobit é, a žneskutečnì kreativní ná vrh y

knáp ravì , jsou pøin ejmen ším ins pi rují cí. ..

© A rtu r Koks, 2011

Výtvarn ý návr h obálky a typog rafie © Milo š Po lášek, 2011

Sazba EN FACE

ISB N 978-80-87 264-06-5


Z UMÌLCÙ SE STÁVAJÍ POLITIKOVÉ –

A Z POLITI KÙ KOMEDIANTI.

MF DNES, 1999

ML ADÁ GENE RACE MÁ POCI T, ŽE S NÍ

PØICH ÁZÍ LE PŠÍ SVÌ T.

STA RÁ GARDA NAOPAK VÍ, ŽE S NÍ

TEN LEPŠÍ SVÌT ODCHÁ ZÍ.

Ka rel Čapek

PRAVDA SE NESMÍ ZAMÌÒOVAT S

NÁZO REM VÌTŠINY.

PRAVDA VŽDYCKY VYPLAVE NA PO VRCH.

NEJČASTÌ JI JAKO UTO PENEC.

Jean Cocteau

MÁ-L I NÌKDO TEORET ICKÉ VZDÌLÁNÍ

ANEVÍ JAK HO UŽÍT, JAKO BY HO NEMÌL.

Jan We rich


MA TEMATI KO, stůj při nás...

Fasc inuj e mì ne uvìø itelná schopnost verbál ních

produk tù politické re prezent ace vyt voøit pseudore álné

image zcela nereálných kauzalit . Tedy česky: scho pn ost

politikù ukecat normální lid nato lik, že na j ej ich d efenes traci

(tedy vyhazov za støe dovì ku z okn a, dne s od koryt)

rezi gnuje. Je to nìco jako uh ran utí kobry hrou na píšmalu.

Po litik hraje, zhypnotizovaný dav zí rá a vo lí.

Nechc i tad y pøinášet re prezentat ivní výčet typický ch

pøíkla dù, potvrz ující ch výše zmínìná slo va. Ale nedá mi to

nev zpomen out na bývalé ho premié ra Špidlu, který svùj

dnes již klasický výrok ZDRO JE J SOU! musel dokázat

pøivla stnìním si fleku v Bruselu, ohodnoc eném násobkem

kurzo vého rozd ílu mezi mìnou naší a eurem.

Dne s tu máme Škroma cha, který pod hroz bou t oho, ž e

na dùchody dnešní ch m ladých nebude mít kdo dìlat, zvýšil

porodné. Ptá m se veøe jnì pøedstavitelù našeho školství

nakolik jso u vlastnì všec hny zk oušky, maturity, bakaláøské či

magist erské z koušky (o d okto randském studiu n emluvì)

zbytečné, kd yž politik v min ist er ské funkci m ùže pøijít

s kon cepcí, jejíž nereálno st musí b ýt schopen dokázat i absolvent dev ítile tky pr ostou úmìr ou s rovnicemi o jedné

nezná mé (odpovìï od minis trynì ško lství nevyžadu ji).

Z dat st átního st atistického úøadu je evide ntní, že souča sná 8,5 % nezamìstnanost pøedstavuje množin u 450 000 jedi ncù. Z toho jednoduchým výpočtem vychází, že zamìstnan ých plátcù daní je 4 844 000 jedincù (pøi naš em 10 mili onové m národu mám tedy podezøení, že to počíta li vče tnì b abiček, žen v domácnosti, psù a ko ček ). Ti všichni ted y d le Škromacha budou motivováni k plo dnosti.

A zde musí pø ijít k e slo vu matematika. Reprodukce prù mìrného páru zamì stnaných plátcù daní dosahuje pøírùstku 1,4 s peri odo u 26,7 let . P o stu letech se tedy 50 párù rozroste na 142,24 jedincù. Množina neza mìstna ný ch nep látc ù dan í díky štì drým sociál ním dávkám má ovšem pøírùstek 4,3 s periodou 17, 3 let, čili stejných 50 pá rù se za sto le t ro zroste na neuvìøi tel ných 246 239 ,17 osob (obé pøi prùmìrném vìku 69,3 let). Po sto letech by se t edy po mìr 4, 8 milionu plátc ù k 0 ,45 mil ionu neplá tcù daní z mìnil na 6, 9 milionu plátcù k 11,1 milionu neplátcù – a to je, jak i b ez matem atického v zdìlán í zajisté uzná te – hovadina, n ebom by plátci z takového státu už dávno emigrovali.

Z toho v yplývá, že kdyb y mi nisterstvo pr áce a so ciálních vìcí bylo zr ušeno a je ho zamìstn anci pø ešli mezi nezamìstnané, bylo by to pro na stupu jíc í gener ace lepší ne ž situace, kdy se Škroma chovi pod aøilo zvýši t p orodn é. Cháp u

jeho motiva ci. Ch ce být hlasy tìch, kte øí dost ali pøidáno,


opìt zvol en proto že si myslí, že se toho kolapsu stejnì

nedožije. Pøeji mu tedy opak a rekordní dlouhovìko st.

A protože stát je – pokud neakce ptujeme Gottwaldo vu de finici o holi, kterou tø ída v ládnoucí mlát í t y zbývající – slu žbou pro občany, kteøí ho vytváøí, mìli bychom se vr átit k jeho základn ímu „r odinnému“ pojetí, kdy o to m, jak se se získaný mi prostøedky naložit, by m ìli rozhodovat pøe devším ti, kteøí je vy tvoøí a kteøí nebud ou utrácet to, c o není a roztáče t inflační spirálu. Ted y v politické praxi bych si pøál, aby volební právo m ìli j en ti, k teøí platí danì. a mají odpovìdn ost za rozpočet stát ní stejnì jako za r ozpočet rodinný.

Aby už jednou pøestalo platit s oučasné pra vid lo:

Kdo platí danì, je vùl.

9. ledna 2006


KA LAMI TA

Snìží . Je nom z a tu dobu, co jsem pøemýšlel o čem vlastn ì psát, napadlo dalších 2 0 čísel prašanu. I vekslák odvedle, co vždycky opruzuje v pìší zónì svým bavorákem s černými skly nepøijel, a zastavárnu neotevø el. V chumel enici jen obtížnì r oz ez návám zababulené post avy tì ch nì kol ika pragmatikù, kteøí v oč ek ávání velkých slev zbytkù neokolko vaného alko hol u nechal i nák upy s ilv estrovských povzbuzo va del na poslední chvíli. Snìhu je skoro to lik jako zamlada, kdy jsme z M ariánskýc h Hor jezdili do centra Os travy na b ìžká ch.

Rozhlas hlásí o pìt za blokov anou Dé jedničku, s k amio ny si holt nikdo n epora dí, dnes se k tom u pøidává i zablokovaný tah na Opavu a novinkou je, že centrum je sjízdné, ovšem se øetìzy. Prostì kalamita.

Abych se s postupujícím Silvestre m do stal do lepší nálady, poušt ím si CD s Jarkem Nohavicou:

Za komuni stù s e špa tnì nežilo,

v l étì bylo vedro, v zimì sn ìžilo,

z jara ledy tály, vzni kly povodn ì,

to jste, milé dìt i, pøišly o hodnì.

Olomoučtí vysokoškoláci, pøe d n imiž t o Jare k tehdy

rozpálil, to brali jako super recesi. To ještì Č SSD nešéfoval


Paroubek a oni, ukolé báni nastup ujícím kapitalismem

nai vnì netušili, že nìkteré j istoty j sou nemìnné. U poč así –

i politických preferencí.

Privátní ná zor, co si to m všem my slím, si zajist é

neodpustím definov at. Nicménì dnes je ak tuální kalam ita,

takže simplif ikatní ro zbor pøedvoleb ní situac e, v níž b y

šanci volit mìli mít jen ti, co platí danì, si musím nechat na

pozdìj i v n adìji, že se nikomu nepodaøí mì umlčet.

Téma je tedy sní h. Chudá ci øidiči, kteø í na Dé jedn ičku

mu sí. Ty neutì ší skut ečnost , že no vý zá kon o pro voz u na

poz emní ch kom unikac ích z akáže pøedjí ždìní kami onù tam,

kde nez ùstane další volný pruh. Má platit od 1. če rvence

2006 – a to u ž ka lamita snìhová se zmìní na po vodòo vou.

Bude po volbách , Parou bek už za povodnì (snad)

odpovìdn ý nebude , Gross bude manažerem v Čezu ,

Te lecomu n ebo O mnipolu a u nás budeme øešit po liticko u

plichtu stejnì jako nedávno v Nìmeck u. J ina k to sna d nejde,

protože není alternativa. Top olánek je aro gantní a nikom u

na Ostravsk u nepomoh l, Tl ustý m á taky nìjaký ten byt

aLanger je podezøelý už proto, že má podezøel e mnoh o

vysokoškolských odborností a všemu rozumí.

Národ prostì chce nové lidi! Raketový rùst Paroub kový ch

prefe renc í je to ho dùkazem a nikomu už nevadí, že by l tot alitním papalášem. Boduje i MUDr. Rath a jeho ka mpaò proti ob žers tví si kro mì obdiv u zaslouží pøinejmenším speciální komentáø. Jenže v naše m pomì rné m voleb ním systé mu , kdy s e o tom kdo kde bude ro zhod uj e v partajních sekr eta riátech, to prostì ne ní možné. Takže dovolte mi definovat v ùdčí sentenci d nešníh o fejetonu :

ØEŠENÍ, KTE RÉ ODPOV ÍDÁ ZDRAVÉM U

ROZ UM U, JE POLITICKY NEPRÙCHODNÉ.

A pok ud nebud eme m ít tøeba vìtši nový volební systém,

kdy současná parlame ntn í repre zentace pøijde o své

doživotní posty, se to nezmìní. Dovoluji si proto navrhno ut

stejn é moratorium na pouze dvì funkční období, kte ré

dosud uplatò uj eme pouze u prezidentù, i na členy

parlamentu, senátory a vùbec v šechny vedoucí funkcionáøe

ve v eøej né správì. Když to mùže fungov at na univer zitách,

mùže t o fung ovat obecnì.

Od politikù, usilujících o naši pø ízeò ve volbách, byc hom

ten to závazek mìli vyžadovat . Možná i s pøedem

podepsa nou rezignací pro pøípad, že by je nìjaký lo bbista

upl atil hlasova t jinak (viz zkušenosti b ýval ého poslance

republi kán a JUD r. S ládka) .

Dívejme se prostì do nadch ázejícího nového roku

s dùvìrou a sebevìdomím. Protože teprve tehdy, když se výše zmínìn é návrh y nepo daøí realizovat , pøijde ta pravá kalamit a.

Viz známý hla s (z) lid u (V OX POPULI):

– Te raz nám vládn u bačo vi a!!

I s od po vìdí (VOX DEI) :

– Čo sa čuduj etì, keï st ì b ara ni!!

16. ledna 200 6


CENY CHOROB –

ZEFEKTIVNĚ NÍ PROVEDENÍ

Omlouv ám s e z a armádní charakter titulku; ale zmínìný

pr oblém se snad jinak , než fr ontálním út ok em z chodu (tedy

bez pøed bìžného zaujmutí pozic a následné dìlostøelecké

pøípravy ) øešit nedá.

Jsem součást í p latí cí a mlčící vìtšiny, k terá do bezed né

zdr avot ni cké rul ety sype p ení ze. Bez možnosti mít n a cok oli

vliv a nìco s t ím udìla t – co ž mì štve. U elek troniky mám

na výbìr rozd ílné parametry, image zna čk y a po žado vano u

cen u. I u pr acích práškù si mohu vybrat mezi s ilou aktivní ho

kyslíku, povrchovýc h silani zováním nebo svou hlubokou

demencí. Jsem-li pacientem – ji ná m ožnost než ta poslední

mi nez bývá.

Necháp u, j ak mù že tr žní demokrati cké prostø edí

tolerovat n ìjakou ut ajen ou minis ter skou komisi, která

rozhoduje kolik se na jaký lék b ud e hradit z pojištìní, které

léky ano a které vùbec ne. Kom ise snad nemá jiný smysl než

ten, že kolem n í mohou kroužit lobbisté

a farma -firm y vìdí koho zv át na sympoz ia na Kajmanské

ostrovy či S eyschel y. Aby pánové pro pø ípa d, že to s nimi

rupne v ìdìli, ka m emigr ovat.

Ministr zdravotnictví nám veøejnì garantuje, že na každou chorobu nám mùže lékaø pøede psat st ejnì úči nný a kva litní lék bez do platk u. Z to ho, že lékaøi vìtšinou pøe depi sují léky s doplatkem tedy vyp lývá , že:

a/ výše zmínìná premi sa není pravdivá, nebo

b/ z toh o mají profit navíc.

Døíve se ø íkalo: Chyt rej jak o čet ník– dnes to chci inovovat: Chytr ej jako Rath. Pøesto s i tr oufnu panu ministrov i pora dit. Zdarma a veøejn ì. Proč stanovovat sazebník lékù? Proč o btížnì hledat kompromisy mezi nev idit eln ou rukou trh u, Seysc helam i, nìkolika na stole v český ch, či vìc ještì více kom plikovat zadáváním miliónových inzerátù pro kamarádkou vydávaný časopis.

VY TV OØTE SAZEBNÍK CHOROB!!

Genialita je v jednoduchosti a akceptaci tohoto návrhu.

Už ani nemusíme vyž adovat, aby minist r, sedávaje kvùli

prozøe ní pod stromem jako Newton, dostal po kebuli

jabl kem . Sa zebník bude prùkazný a hlavnì témìø nemìnný.

Máš ledv inovou koliku – je to za 350. Chøipk u bych tipoval

tak na 2 7, rýma je zad armo, zápal pli c tak za 613. To ti hoch u

odečteme – v lékárnì si účinnou látku kup o d které fir my

chceš. A hn ed bude po úpla tcíc h od výr obcù léčiv a t øeba

se i c eny lékù začnou snižovat. Vìtší pro stor nastane i pr o

lékár níky, kteøí by mohli interpretova t jemné nu anc e vlivu


stopov ých pøísad a nebýt jen luštícími grafology

dokto rských škrábanic.

Problém se tedy pøenese pouze mezi lékaøe – a s nimi už

to pan ministr zvládne. Nìj aké bo díky za výk ony už pøece

jsou – stačí k nim tedy vypočítat koeficient na léči va.

Aseznam dát n a internet, abych hned vìdìl, kolik mì t en

vysoký tlak bu de stát.

Hádky by m ohl y být tak kole m Viagry pø i stano vení, jestli

je im potence choroba. Tøeba by pak nesm ìla b ýt

pøede pisována tìm, co mají víc oficiálních souložnic.

Anikdo by s i nesmìl psát recept sá m pro sebe. Neb om, jak

øekla v Saturninovi teta Kateøin a: Mla dý mùž e – st arý

mus í. Nebo p øesnìj i Aldous Huxley : Lék aøský výzkum ud ìlal takové po kroky, že koneckoncù už na svìtì

není z dravého človìk a.

Nezbýv á n ež si pøát, aby to co nejdéle zùsta lo ve sci-fi.

P. S.

Rozhodn ì v šak nechci vyvol at dojem, že lékaøi jsou pro

mì antagonistickou skupino u. Naopak. Jenom svý m

doktorátem neobdaøeným rozumem nedovedu pochopit , že nedostatek penìz ve zdr avo tnictví chce m inistr Rat h

vyøešit tím, že lékaøùm pøidá na pla tech . Snad je inspirov án
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist