načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: O posledních věcech člověka -- Vybrané kapitoly z thanatologie - Naděžda Špatenková

O posledních věcech člověka -- Vybrané kapitoly z thanatologie
-11%
sleva

Kniha: O posledních věcech člověka
Autor: Naděžda Špatenková
Podtitul: Vybrané kapitoly z thanatologie

- Umírání, smrt, pohřbívání a truchlení představují hluboká lidská témata, která je možné pojímat z různých hledisek. Autoři postihují danou problematiku komplexně: od fáze pre ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  300 Kč 267
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
tištěná forma elektronická forma

hodnoceni - 83.2%hodnoceni - 83.2%hodnoceni - 83.2%hodnoceni - 83.2%hodnoceni - 83.2% 100%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Galén
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 315
Rozměr: 210,0x150,0x18,0 mm
Úprava: ilustrace
Hmotnost: 0,416kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 201409
Nakladatelské údaje: Praha, Galén, 2014
ISBN: 978-80-7492-138-4
EAN: 9788074921384
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Umírání, smrt, pohřbívání a truchlení představují hluboká lidská témata, která je možné pojímat z různých hledisek. Autoři postihují danou problematiku komplexně: od fáze pre finem přes fázi in finem až po fázi post finem, která zahrnuje péči o mrtvé tělo, pohřební rituály a doprovázení pozůstalých. Publikace terminologicky vymezuje základní thanatologické pojmy, popisuje potřeby umírajících i pozůstalých, a také společenské představy o důstojné i nedůstojné smrti. Je pojednáno o infamii sebevrahů, poradenství pro pozůstalé, pohřebních a smutečních rituálech i o thanatopraktickém zaopatření mrtvého těla. Nejsou opomenuta ani témata dědictví a projektování obřadních síní či hřbitovů. Monografie předkládá argumenty a relevantní informace vztahující se k posledním věcem člověka a umožňuje čtenářům (z řad odborníků i dalších zájemců) nacházet informace, inspiraci a seznamovat se s nejrůznějšími jevy, procesy a principy v oblasti thanatologie, klást si otázky, hledat odpovědi a najít potřebné zkušenosti a doporučení. Snahou autorů je přiblížit odborné i široké veřejnosti témata umírání, smrti, pohřbívání a truchlení, oproštěná od tabuizovaných klišé.

(vybrané kapitoly z thanatologie)
Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Naděžda Špatenková - další tituly autora:
 (e-book)
Poradenství pro pozůstalé -- Principy, proces, metody, 2., aktualizované a doplněné vydání Poradenství pro pozůstalé
 (e-book)
Krizová intervence pro praxi -- 2., aktualizované a doplněné vydání Krizová intervence pro praxi
 (e-book)
Poradenství pro pozůstalé Poradenství pro pozůstalé
 (e-book)
Jak řeší rodinné krize moderní žena Jak řeší rodinné krize moderní žena
 (e-book)
Krize -- Psychologický a sociologický fenomén Krize -- Psychologický a sociologický fenomén
Edukace seniorů -- Geragogika a gerontodidaktika Edukace seniorů
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

11

OBSAH

Úvod.............................................................................................................................................I 7

In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b lem atice u m írá n í a s m r t i.........................19

T h a n a to lo g ie.........................................................................................................................19

T h an atop sycho log ie...........................................................................................................20

Thanatosociologie .............................................................................................................22

T ha n a to h isto rie....................................................................................................................24

Současné postoje ke s m r ti................................................................................................27

Term inologické vym ezen í základ n ích pojm ů

- u m írán í, s m rt, z á rm u te k a tru c h le n í....................................................................31

U m írá n í.................................................................................................................................31

S m r t........................................................................................................................................34

S m rt a reakce p o zů sta lých ................................................................................................36

Truchlení, zárm u te k a žal..................................................................................................40

U m írán í a s m rt z pohledu lé k a ř e .................................................................................45

Kom unikace s um írajícím p a c ie n te m...........................................................................45

Konstatování s m rti a kom unikace s p o zů sta lým i....................................................48

U m írán í a s m rt v nem ocnici z poh led u s e s tr y.....................................................51

Role sestry v procesu um írán í p a c ie n ta.......................................................................54

Saturace p o tře b um írajících v procesu poskytování ošetřovatelské péče . . . 56

E tika p řístu p u sestry к u m íra jícím u..............................................................................61

O dosobněnost s m rti v L D N ...........................................................................................65

Vytěsnění a institu cio naliza ce s m r t i...........................................................................65

Následná lůžková p é če.......................................................................................................66

Paliativní p é č e......................................................................................................................69


12 O posledních věcech člověka

A nim ace in s titu c e............................................. 71

K oncept bazálni stim u la ce...............................................................................................73

D ů sto jné u m írá n í očim a s e n io rů................................................................................75

Senioři a s m r t......................................................................................................................75

M etod ologie v ý z k u m u......................................................................................................76

Teoretická v ý c h o d is k a......................................................................................................76

V ýzkum n é v ý s le d k y...........................................................................................................77

Z á v ě r........................................................................................................................................80

Co p o tře b u jí u m íra jíc í a d o p ro vázející v 2 1 . s to le tí..........................................81

P o tře b y....................................................................................................................................82

P řá n í........................................................................................................................................87

Jak to v id í budoucí pracovníci v pom áhajících p ro fe s íc h....................................88

Čeho před s m rtí nejvíce litu je m e..................................................................................90

H odnocení p o tře b p acientů v p a lia tiv n í péči na onkologickém

o dd ělen í v souvislosti s k v a lito u živo ta: p ilo tn í s tu d ie..................................93

Cíl p ilo tn í s tu d ie..................................................................................................................95

V ýzku m n ý s o u b o r...............................................................................................................95

M e to d ik a...............................................................................................................................96

V ýsledky a d is k u s e.............................................................................................................96

Závěr ....................................................................................................................................106

In fá m ie sebevrahů včera a dnes ..............................................................................109

P ro lo g....................................................................................................................................109

O db orný zájem o se b e v ra ž d u......................................................................................110

Sebevražda ve s ta tis tic e.................................................................................................110

Sebevražedné chování v ně ko lika číslech ...............................................................111

S h rn u tí svědectví čísel a dat. Lze usuzovat na p říč in y sebevražedného

je d n á n í?...............................................................................................................................113

In fá m ie sebevrahů v s o u č a s n o s ti...............................................................................114

In fá m ie za /u h řb ito v n í z d í/z d i....................................................................................115

Závěr: H ledání o d p o v ě d í...............................................................................................117

P o zůstalí po sebevrazích .............................................................................................119

Reflexe té m a tu v lite r a tu ř e...........................................................................................119

H n ěv p o z ů s ta lý c h.............................................................................................................120

Pocity v in y ..........................................................................................................................121

Sebevražedné sklo ny........................................................................................................121

H ledání p o c h o p e n í...........................................................................................................122

N edokončené z á le ž ito s ti...............................................................................................123

R odinné a sociální reakce...............................................................................................123

Obsah 1 3

Pozůstalí po obětech tre stn ýc h cínů a čin no st B K B .....................................125

Vražda....................................................................................................................................125

Sociální význam a interpretace vražd y......................................................................126

Truchlení u pozůstalých po obětech v ra ž d y...........................................................127

O bě ti a pachatelé v ra ž d y ................................................................................................128

Práva pozůstalých v tre s tn ím říz e n í...........................................................................128

Bílý k ru h bezpečí...............................................................................................................128

Pomoc p o zů sta lý m .............................................................................................................131

Truchlení jako živ o tn í k riz e...........................................................................................131

Průběh procesu tru ch le n í ja ko krizo vé s itu a ce.......................................................132

N efo rm áln í pom oc p o zů sta lým....................................................................................133

Rodina jako zdroj pom oci p o z ů s ta lý m......................................................................135

K o m u n ita ja ko zdroj pom oci p o z ů s ta lý m ................................................................136

Form alizovaná pom oc p o zů sta lým.............................................................................136

Profesionalizace p o rad en ství pro p o z ů s ta lé.....................................................139

Trend pro fe sio naliza ce....................................................................................................139

Poradce p ro pozůstalé ja ko p o v o lá n í.........................................................................140

Profesionalita a p ro fe s io n a liz a c e................................................................................141

A ltru istická profesionalizace .......................................................................................142

Poradce p ro pozůstalé jako sekularizovaný d u c h o v n í.........................................143

Péče o pozůstalé v N ěm ecku - inspirace ze z a h ra n ič í...................................145

Inspirace ze za h ra n ičí......................................................................................................145

Péče o pozůstalé v N ě m e c k u.........................................................................................145

Péče o pozůstalé v České re p u b lic e.............................................................................148

Význam a sm ysl psychologické péče p ř i o v d o v ě n í..........................................151

S m rt pa rtn era ja ko náročná živ o tn í s itu a c e...........................................................151

In d ivid u a lita v prožívání s m rti p a rtn e ra..................................................................151

Z dravotní důsledky a vyhledání lékařské po m o ci..................................................153

Podoby odborné péče o po zůstalé................................................................................154

Zásady psychologického p řístu p u к p o z ů s ta lý m ..................................................155

Role psychologa..................................................................................................................156

Význam psychologické p é č e.........................................................................................157

Ž iv o tn í situace pozůstalých rodičů po p e rin a tá ln í z trá tě d ítě te .... 159

Ú v o d......................................................................................................................................159

Intervence do živ o tn í situace pozůstalých r o d ič ů ................................................160

R ituál p o h řb u......................................................................................................................162

Závěrečná reflexe...............................................................................................................163

V ýzn am a funkce p oh řebn ího r it u á lu ....................................................................165

Pohřební ritu á l....................................................................................................................165


1 4 O posledních věcech člověka

Příprava a průběh pohřebního obřadu ....................................................................167

Po p o h řb u a bez p o h řb u.................................................................................................168

Pohřeb žeh em ....................................................................................................................171

Ž e h ........................................................................................................................................171

K rem a to ria jako sym bol p ro ticírke vn íh o h n u t í....................................................172

Idea žehu v českých z e m íc h...........................................................................................173

Stavba k re m a to rií.............................................................................................................175

Z á v ě r......................................................................................................................................175

Pohled do vývoje křesťanského p o h řb ív á n í.......................................................177

N ejstarší o b d o b í...............................................................................................................177

Židovská p o hře bní p ra x e...............................................................................................179

Pohřbívání v křesťanském sta ro v ě k u.........................................................................180

Pohřbívání v době christianizace západních S lo v a n ů.........................................183

Pohřbívání v přem yslovském o b d o b í........................................................................186

V ývoj od vrcho ln ého středověku do so u ča sn o sti..................................................189

Pohřební m ís ta .................................................................................................................191

Zm ěny poloh n á h ro b n ík ů.............................................................................................194

C írk ev n í p o h ře b.................................................................................................................197

Ú v o d......................................................................................................................................197

S o cioku lturně a n tro po log ická východiska...............................................................198

H isto rická v ý c h o d is k a....................................................................................................200

H m o tn á v ý c h o d is k a........................................................................................................200

Křesťanská pohřební litu rg ie........................................................................................201

Frekvence církevních p o h ř b ů......................................................................................205

O d m ítn u tí církevního p o h řb u......................................................................................206

S h rn u tí.................................................................................................................................207

Svědectví fa rá řk y - Evangelické p o h řb y n a Vysočině

a ve střed n íc h Č e c h á c h..................................................................................................209

Svědectví p a m ě tn ík a - K a to lick é p o h řb y n a Valašsku

(ve Š títn é nad V l á ř í).......................................................................................................213

S m rt a p o h ře b n í ritu á ly v h in d u is m u...................................................................215

H in d u is m u s........................................................................................................................215

Pojetí živo ta a s m rti v h in d u is m u...............................................................................215

Pohřební ritu á l...................................................................................................................216

T ru c h le n í.............................................................................................................................218

V ýznam pohřebních ritu á lů v h in d u is m u...............................................................218

P o h řb íván í bez obřadu z p e rs p e k tiv y s o c io lo g ie............................................219

S m rt ja ko tém a so c io lo g ie.......................................................... 219


Obsah 15

Vym ezení p o jm ů...............................................................................................................220

Frekvence pohřbívání bez obřadu či s o b řa d e m ....................................................221

Faktory působící ve prospěch pohřb ívá ní bez o b řa d u.........................................224

Z á vě r......................................................................................................................................230

T h a n a to p ra x e......................................................................................................................23 3

H isto rický e x k u rz.............................................................................................................233

Legislativní z a k o tv e n í....................................................................................................234

Význam zaopatření a balzam ování.............................................................................234

Thanatopraxe v České re p u b lic e..................................................................................235

B alzam a ce..........................................................................................................................238

Z á vě r......................................................................................................................................239

Projevy m agie a v íry v p o věry ve vzta h u к s m rti a p o h řb íván í

na konci 19. s t o le t í..........................................................................................................241

M e tod ologie........................................................................................................................241

N arození...............................................................................................................................242

S m r t......................................................................................................................................244

Pohřební h ostin a: je jí funkce a v ý z n a m ...............................................................249

»Utěšovací« a pohřební h o stin a....................................................................................249

Funkce pohřební h o stin y .............................................................................................251

D ědictví podle nového občanského z á k o n ík u ..................................................257

Nový občanský zákoník (N O Z )....................................................................................257

Zásady dědického práva a je jich up la tn ěn í v N O Z ................................................257

Výběr nejdůležitějších in s titu tů v dědickém právu nových

nebo nově u p ra v e n ý c h....................................................................................................262

Tvorba h řb ito v ů a sm utečn í o b řad n í síně očim a a r c h ite k t a ...................271

Společensko-historický e x k u rz....................................................................................271

Projektování h řb ito v ů a sm utečních s ín í..................................................................272

V n itřn í p ro sto r sm uteční obřadní s ín ě ....................................................................273

Projekt obřadní síně v B ru n tá le..................................................................................274

P říro d n í p o h řeb n ictví ..................................................................................................27 7

Představení p říro d n íh o p o h ře b n ic tv í.........................................................................277

Společenské přínosy zeleného p o h ře b n ic tv í...........................................................279

P řírodní p o hře bnictví u nás.................................................................... 281

M ísto zá v ě ru.........................................................................................................................283

L ite ra tu ra ............................................................................................................................285

O statn í z d r o je....................................................................................................................305

Sum m ary - o f th e las t th in g s......................................................................................309

Věcný re js tř ík......................................................................................................................311

Jm enný r e js tř ík ..................................................................................................................313
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist