načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: O čem si šeptají souhvězdí? -- Můj krutě hustý astrodeník - David Koval

O čem si šeptají souhvězdí? -- Můj krutě hustý astrodeník
-15%
sleva

Kniha: O čem si šeptají souhvězdí? -- Můj krutě hustý astrodeník
Autor:

Poznej tajemný svět hvězd a souhvězdí Odkud se vzaly názvy souhvězdí? Jaký je rozdíl mezi hvězdárnou a planetáriem? Co a jak je vidět v malém dalekohledu? Proč se u nás střídají ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  269 Kč 229
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,6
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » EDIKA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016-11-03
Počet stran: 152
Rozměr: 210 x 210 mm
Úprava: 150 stran : ilustrace (převážně barevné)
Vydání: 1. vydání
Spolupracovali: ilustroval Martin Černý
Vazba: vázaná s laminovaným potahem
ISBN: 9788026610472
EAN: 9788026610472
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Hanka dostala od babičky deník. Ačkoliv se jí zprvu nechce, začíná si do něj psát každodenní zážitky. A protože ji zajímá noční obloha, její zápisky se stále víc zaobírají právě astronomickými poznatky. Pro starší děti. Odkud se vzaly názvy souhvězdí? Jaký je rozdíl mezi hvězdárnou a planetáriem? Co a jak je vidět v malém dalekohledu? Proč se u nás střídají roční období? Co je to vltavín, zimní šestiúhelník nebo Albireo? A proč vlastně dochází k zatmění Měsíce?

Popis nakladatele

Poznej tajemný svět hvězd a souhvězdí Odkud se vzaly názvy souhvězdí? Jaký je rozdíl mezi hvězdárnou a planetáriem? Co a jak je vidět v malém dalekohledu? Proč se u nás střídají roční období? Co je to vltavín, zimní šestiúhelník nebo Albireo? A proč vlastně dochází k zatmění Měsíce? Hanka dostala od babičky deník. Ačkoliv se jí zprvu nechce, začíná si do něj psát každodenní zážitky. A protože ji zajímá noční obloha, její zápisky se stále víc zaobírají právě astronomickými poznatky. Vydejte se společně s ní na cestu ke hvězdám a zaznamenejte vlastní pozorování! David Koval pracuje na brněnské hvězdárně, kde se věnuje také výukovým programům pro žáky a studenty. Po úspěšné knize „Co to svítí na obloze?“ pro malé děti napsal nyní další astronomickou knihu určenou pro o něco starší astronomy. Astronomický deník doplnil svými přesnými ilustracemi Martin Černý. (můj krutě hustý astrodeník)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

17

SSoobboottnníí lleennoooššeení

KKKoooonnneeeeččččnnněě vvííkkkeeeennnndddd aa ttrrrooocchhaa oodddyychuu. Ráno jsem docela dlouhhoo lleežžeellaa vv ppoossttellii aa nneedookkázzaallaa

jjjjsssseeeemmmm vvvvssssttááátttt. ÚÚÚÚpllllnnnááá mmrrrtttvvoollaa. AAA navíc mě přepadla nějaakkáá llenost. Jediné, čeho jsemm byla

scchhoppná, ttaakk bbbbyylloo vzítt mmobil a pprroolléézztt ffejjss, IInstaaggramm aa SSnnaappcchhat. Stejně nechhááppuu,,

pprroočč ssii ffuurtt píššuu tteennhhllee ddeenníkk???? VVžžddyyťť ttoo jjee jjaakk zz pprravěěkku. Když oo tom tak ppřřeemmýýššlím,

ttaakk mmožžnná z nuuddyy. Asi jjo. HHolkkáámm ttoo řříícctt aannii nneemmůůžžu,, pprrottoože by řeklly,, žžee jjseemm ttoottálně

ddiivvnáá. ZZaahráállaa jjsseemm ssii nnaa mobilu ještě ssvvoojjii ooblíbbennou hhru a pak jjseemm sse konečně donutila

vvssttáátt.

Po oobbědděě nnaši jeli nnaakkuppovaat. A já vyyraziilla zaa ÁÁjoouu ddoommů, kkdde jsme ještě s Verčou mměěllyy

srazz.. ÁÁjjaa natáčí viiddea na Youtubee. NNoo tteedaa ssppíšš zzačíínnáá. ZZaatím nemá tolik odběratteellůů jjaakkoo

youtuberrkky, které s holkammaa sslleedduujjemme. Alle třřeebbaa jjednou bude mít. Dnes jsmmee nnaattooččiilly

suuper videjjkkoo na témaa Jakk přežít v jeddnom pokkooji ss bbrrráácchhhooouu nneebbboo sssééééggggrrooouu. DDííkkyy mémmu

šíleennéému brráácchhoovvii mmámm sspouusstu zkkuuššeenosttíí. AA hollky taky, protože Ájaa ii VVerča majíí mladší

ségryy. DDoocceellaa jjssmme see ppřři nattáčení zasmály. HHlavně jakk Ája vypprávěělla hhistorku o své

nnáámměěssíčné sséggře. Že prý jjeejí ségra v noci vstala z pposstteele, ootteevvřřeellaa si dveře od bytu a vyšlaa

až na chodbu. Jenže tam nnějaak zakoopla, ffláákkllaa sseebboouu oo zzeemm aa vyrazila si ddvva zuuby.

A pak začala šílenněě řřvváátt,, aažž vvzzbbuuddiilaa ppůlkuu bbaarákuu. JJeeště že Danek nenníí nnáámměsíččnnýý.

9.99. llledednaaaa


18

Souhvězdí OOrioonn

Dnes jsem se rozhodla, žžee sse mrkknu na nett aa zzjjissttím nněěccoo oo hhvěězzddáách nneebbo

o souhvězdích. Jako co o nniicchh ppíšou a takk. PPrvní, na co jsemm nnaaraziillaa,, bbyylo nějaké

povíddání o souhvěězdí Orriioonn. PPssalli tam, jaakk to souhvězddíí vvyyppaaddáá, co jee v nněmm vvidděětt

zajímavého a další vvěěcii. TTaak jsem ssii něěcco přřepsala doo ddeníku. AA zzačaalaa jjsseemm ttíímm,

jak se Orriioonn dostal naa oobloohhu..

OOrriioonn bbbyyll kkrráássnýý aa ssttaatteeččnnýý lovveecc aa nnaa obloze jee zzobbrraazeenn,, jjaak bboojjuujje ss bbýýkemm. JJeehhoo

ootcemm bbyyll vlááddcce vvšechh vvoodd PPooseeiiddóónn aa mmaattkkoouu vááššnnivvááá lovkyyně z družinyy boohhyyně

llovuu AAArrrtteemmiiddyy. PPooddlee jeddnnéé zz bbáájjíí OOOrrriioonn uurraazill bboohhyynniiii HHéééérrruu aaa ttta hhoo zaa ttrrresstt nnechhala

bbooddnoouutt oobrrovskkýýmm štíremm. OOrriioonn siicce zzeemmřeell,, aalle ddííkky přříímmlluuvvvěě bbbooohhyyněě AAAArrrrttteemmiiss ssee

ddoossttall nnaa ooblloohhu vv ppooddoobbě ssoouuhvěězddíí ii ssee ssvvýýmmii dvvěma ppssy. Ti jjssssoouuuu nnnnaa oobbblloozzee umístění

jakkooo ssoouuhhvězddíí VVellkkééhho aa MMaaléhho ppssaa hhnneedd pobbllíížž soouuhhvvězzddí OOriona. Mezzii souhvězdí

ssee ddoosstttaall i ŠŠttíírr,, aale tteennn ssee naacchháázzíí nnaa ooppačné sttrraanněě oobblloohhyy než Orion. Proto jje Orion

vviidděětt nna oblloozzee nneejjllééppee vv zziměě, zzattímmcoo ŠŠttírr zase v llééttěě.

NNeejj jjassnněějjšší hhvězzddyy vv ssoouuhhhvvězzddíí OOrriiiooonnaa jjssoouu RRiiggell,, BBeeetteellggeuzee a BBeelllllaaattrrixx.. NNNááápppaaddddnnnýýý

jjee ttaakké OOOrriioonnůvv pááss,, kktteerrýý tttvořřřííí ttřřii hhhvvěězzddyy sseeeřřřaazzzeennnyy v jjeedddnnéé řřaaděě. DDííkkyyy toommuuu sssee ddáá

ddoobbřřee nnaajjíítt nněěkkoolikk jjassnnějjššíícchh hhhvvězdd a zaajjjíímmaavvýýýcchhhh oobbbjjeekkttůů... OOrriiiooonnůův ppááss vv pprrooddlouužžeenníí

ddoopprraavvaa ssmměřřuujjee kk hvvěězzdděě AAllddeebbaarraann –– nnej jassnněějjššíí hhvvězdděě zzzee ssoouuhhvvěězzdí BBýkkaa. Ješttě

oo ttrroocchhuu ddáál jjssoou Pllejjááddyy. V pprrooddlloouužžeenníí ddooleevvaa OOrriioonnůův páss mmíířříí zasee kk hvězdě Siriuss

zzee sssoouuhhvvěězzddíí VVeeellkkééhhoo ppsaa – nneejj jjasnější hhvvěězdděě nna nnooččnníí oobloze. Pood Orrionovým páásemm

jjee jjeedddnnaa zz nneejjkkkrrááássnněějjššíícchh mmllhhoovin, kterráá jjee vviidděětt ii ppoouuhhýýmma očima. Jmennuujje see VVellkkáá

11010. lleleeledndndndn

aaa


19

ORIENNTA C E PODLE ORIONOVA PÁSUU


M 42


21

mmllhhoovviinnaa vv OOrriioonnu aa označčuujje sseeee MM 44222. PPommoccíí ppííssmmennee M a daanééhhoo ččííssla se oozznaččččujjíí

obbbjjeekkttyy, kktteerréé jjjssoouu uuvedennéé vv MMeessssierově kkkaattalogu. KKaattaalloogg zzaaččal ssestavoovaatt v pooloovviinněě

1188. ssttoleetí ffrrannccoouzsskký assttrroonom CChhaarrlles MMeeessier aa ddnneess se v něm nachháází celkkem

110 obbjjeekkkttůů.. VV mmllhhoovviinněě ssee zz ppllyynnuu aa pprraacchhuuu ttttvoříí nové hvěězzddyyy...

ÚÚúúúúúúff. VVyyhhlleddaatt aa vvyyppssaatt ttoo mmii zzaabbrraalloo snnaadd ppůůllkku žžiivota. OK, trocchhu ppřřeehháánním, alle

bbyyll ttoo ffaakticky hukot. Naa nettu jjsseemm ssii jjeeššttěě vvyyggooogglliillaa ppáár fotek aa hhooddnněě zz nniicch bylo

mmrrttě kkrrutýýchh. JJeeddnnuu jjssem si prostě mmuusseela vyttisskknout do deníkkuu.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist