načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Nový Občanský zákoník - Problémy a úskalí - Milan Kindl; Aleš Rozehnal

Nový Občanský zákoník - Problémy a úskalí
-6%
sleva

Kniha: Nový Občanský zákoník - Problémy a úskalí
Autor: ;

Nový občanský zákoník skutečně zasáhl bezmála do všech oblastí lidského života. Mnohdy však naprosto nečekaně, takže na některé otázky, jež nový kodex klade, je opravdu těžké ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Aleš Čeněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 320
Rozměr: 230x150
Úprava: 303 stran
Jazyk: česky
EAN: 9788073805166
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Nový občanský zákoník skutečně zasáhl bezmála do všech oblastí lidského života. Mnohdy však naprosto nečekaně, takže na některé otázky, jež nový kodex klade, je opravdu těžké odpovědět. Opravdu vám kolemjdoucí (ba i ti ostatní) mohou radostně rvát vlasy, chlupy či vousy po celých hrstech, neboť podle ustanovení § 97 odst. 2 nového občanského zákoníku se má za to, že souhlas k oddělení části těla, jež se znovu obnoví, byl udělen? Proč se považuje za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké, jak stanoví § 2072 odst. 2? Opravdu mlčeti zlato i podle zákona? Podle § 2426 odst. 2 škodu způsobenou vadou obalu skladovatel nahradí, upozornil-li na ni. Upozornils, tak plať. Pokud jsi ale na vadu neupozornil, pak mlčeti zlato, a tudíž nic platit nemusíš (ledaže bychom snad uvažovali tak, že se autoři spletli). (problémy a úskalí)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Občanský průkaz Občanský průkaz
Šabach Petr
Cena: 197 Kč
Občanský zákoník I-VI Občanský zákoník I-VI
Lavický, Hrušáková, Králíčková, Westphalová, Spáčil, Fiala, Hulmák , kolektiv
Cena: 13990 Kč
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
kolektiv autorů
Cena: 99 Kč
Nový občanský zákoník úplně pro všechny Nový občanský zákoník úplně pro všechny
Korbel František, Prudíková Dana, Ryšávková Veronika, Benátčanová Pavla
Cena: 254 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O bsah

OBSAH

Ú v o d.............................................................................................................................................................................9

K a p ito la 1 Ú sk a lí ž iv o ta (a n e b o ž iv o tě a s m r t i )............................................................................17

1.1 O n a r o z e n í..........................................................................................................................................19

1.2 O s m r t i.................................................................................................................................................26

1.2.1 O sm rti faktické..................................................................................................................26

1.2.2 Konec života v právním sm yslu......................................................................................27

1.3 Ú sk alí m a n ž e lsk á.............................................................................................................................29

1.3.1 Uzavření m anželství..........................................................................................................29

1.3.2 Plná m oc ..............................................................................................................................33

1.3.3 M anželé p o d o c h ran o u.....................................................................................................34

K a p ito la 2 O s o b y p r á v n ic k é.......................................................................................................................38

2.1 P o je m p rá v n ic k á o s o b a................................................................................................................38

2.2 P ráv a a p o v in n o sti p rá v n ic k ý ch o s o b...................................................................................39

2.3 F o rm y p rá v n ic k ý ch o s o b..............................................................................................................40

K a p ito la 3 Ú sk a lí p r v n í h la v y (i se z ř e te le m к § 3 0 3 0 ) .............................................................4 3

3.1 S o u k ro m é p rá v o ( ? )........................................................................................................................43

3.2 Ú sk alí d is p o z itiv n o s ti...........................,.......................................................................................49

3.3 In te rp re ta č n í p ra v id la (§ 2 )........................................................................................................54

3.4 P a ra d o x ště stí.....................................................................................................................................58

3.5 (V eliké) ú sk a lí § 5 o d st. 2 ............................................................................................................60

3.6 Je, či n e n í to té ž p o c tiv o st a d o b rá v íra ?................................................................................63

3.7 D o m n ě n k a p o c tiv o sti (s ú v a h o u n a d ú sk a lím i d ů v o d o v é z p r á v y )........................64

3.8 S v é p o m o c............................................................................................................................................68

K a p ito la 4 P r á v n í s k u t e č n o s t i.................................................................................................................70

4.1 O d ů v o d u v z n ik u p rá v n íc h v z ta h ů.........................................................................................70

4.2 P rá v n í j e d n á n í...................................................................................................................................78

4.2.1 Pojem právní je d n á n í.........................................................................................................78

4.2.2 D ruhy právních jed n án í....................................................................................................79

4.2.3 Form a právních jed n án í....................................................................................................83

4.2.4 Výklad právních jed n án í...................................................................................................90

4.2.5 Podm ínky...............................................................................................................................95

4.2.6 Zdánlivá právní jed n án í....................................................................................................96

4.2.7 N eplatnost právních jed n á n í............................................................................................99

4.2.8 Relativní neúčinnost právních jed n á n í.......................................................................106

4.3 P rá v n í u d á lo s ti...............................................................................................................................108

4.3.1 O becně o význam u času a jeho počítání.....................................................................108

4.3.2 Prom lčení.............................................................................................................................109

4.3.3. Prekluze....................................................................................................................................113

K a p ito la 5 V ěci o b e c n ě..............................................................................................................................116

5.1 P ře d m ě t p rá v n íh o p o m ě r u.....................................................................................................116

5.2 P o jem v ě c..........................................................................................................................................119

5.2.1 Legální definice věci v občanském zákoníku (neúplná definice).......................119


5.2.2 Úskalí zvláštních předpisů (aneb o užitečnosti

a také trochu o ovladatelnosti).....................................................................................120

5.2.3 Negativní vym ezení (lidské tělo a jeho části)............................................................122

5.2.4 Zase negativní vym ezení (a zvířata)............................................................................124

K a p ito la 6 R o z d ě le n í v ě c í.........................................................................................................................128

6.1 P áro v é k a te g o rie.............................................................................................................................128

6.2 Ú skalí d a lšíc h k a te g o rií..............................................................................................................133

6.2.1 Věc h ro m a d n á....................................................................................................................133

6.2.2 O bchodní závod (a drobná úskalí závodu ro din ného )..........................................134

K a p ito la 7 S o u č á s t v ě ci a je jí p ř í s l u š e n s t v í....................................................................................136

7.1 S o u č á st v ě ci.......................................................................................................................................136

7.2 P říslu še n stv í.....................................................................................................................................138

K a p ito la 8 A b s o lu tn í m a je tk o v á p r á v a.............................................................................................140

8.1 O a b so lu tn íc h p r á v e c h...............................................................................................................140

8.2 V ěcn á p r á v a......................................................................................................................................141

K a p ito la 9 B y to v é v la s tn ic tv í..................................................................................................................143

9.1 O b sa h b y to v éh o v la s tn ic tv í ....................................................................................................144

9.2 S p o lu v lastn ic tv í je d n o tk y.........................................................................................................146

9.3 S m lo u v a o v ý s ta v b ě......................................................................................................................148

9.4 P ro h lá še n í v la s tn ík a.....................................................................................................................151

9.5 S p ráv a sp o le čn ý c h č ástí n e m o v ito s ti...................................................................................152

9.6 P ře v o d v la stn ic k é h o p rá v a к je d n o tc e................................................................................154

9.7 S p o lečen stv í v la s tn ík ů.................................................................................................................155

K a p ito la 10 O b e c n ě o z á v a z k o v é m p r á v u........................................................................................160

10.1 P o je m záv azkov é p r á v o..............................................................................................................160

10.2 S ystém záv azk o v éh o p rá v a........................................................................................................162

K a p ito la 11 S u b je k ty , o b s a h a p ř e d m ě t z á v a z k ů.........................................................................166

11.1 S u b jek ty z á v a z k ů..........................................................................................................................166

11.2 O b s a h z á v a z k ů...............................................................................................................................168

11.3 P ře d m ě t z á v a z k ů..........................................................................................................................168

K a p ito la 12 V z n ik z á v a z k ů......................................................................................................................173

K a p ito la 13 D ů v o d y v z n ik u z á v a z k ů..................................................................................................175

13.1 Z áv azk y ze s m l u v .........................................................................................................................175

13.1.1 V znik sm luv........................................................................................................................175

13.1.2 T řídění sm lu v.....................................................................................................................180

13.1.3 Spotřebitelské sm louvy.....................................................................................................181

13.1.4 Sm louvy ve prospěch tře tíh o........................................................................................183

13.1.5 Sm louvy o sm louvě b u d o u c í.........................................................................................184

13.1.6 Sm louvy uzavírané adhezním způsobem..................................................................184

13.1.7 Kvazismlouvy (kvazikontrakty)....................................................................................185

13.2 Z áv azk y z d e lik tů .........................................................................................................................186

13.2.1 Povinnost к náhradě šk o d y............................................................................................187

13.2.2 Protiprávní čin a škodní u d á lo st..................................................................................188

13.2.3 S koda.....................................................................................................................................188

13.2.4 Příčinná souvislost.............................................................................................................189

13.2.5 Z av in ěn í...............................................................................................................................191


O bsah

13.2.6 Subjekty povinné a oprávněné к náhradě šk o d y..................................................194

13.2.7 Rozsah a způsob náhrady škody................................................................................196

13.2.8 Prom lčení práva na náhradu škody..........................................................................201

13.2.9 Vzájem ný vztah práv plynoucích z vad a práva na náhradu šk o d y................201

13.2.10 U platnění práv plynoucích ze vzniklé škody.........................................................202

13.2.11 O becné delikty................................................................................................................203

13.2.12 Porušení dobrých m rav ů.............................................................................................203

13.2.13 Porušení záko na.............................................................................................................204

13.2.14 Porušení sm luvní p o v inn osti.....................................................................................205

13.2.15 Speciální delikty. Škoda způsobená tím , kdo nem ůže posoudit

následky svého je d n á n í.................................................................................................205

13.2.16 Škoda způsobená osobou s nebezpečným i vlastnostm i.....................................207

13.2.17 Škoda z provozní činnosti............................................................................................207

13.2.18 Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným...............................................208

13.2.19 Škoda na nem ovité věci................................................................................................209

13.2.20 Škoda z provozu dopravních prostředků................................................................209

13.2.21 Škoda způsobená zvířetem.........................................................................................210

13.2.22 Škoda způsobená věcí...................................................................................................212

13.2.23 Škoda způsobená vadou výrobku.............................................................................213

13.2.24 Škoda na převzaté v ě ci.................................................................................................214

13.2.25 Škoda na odložené v ěci................................................................................................214

13.2.26 Škoda n a vnesené věci..................................................................................................215

13.2.27 Škoda způsobená inform ací nebo ra d o u................................................................216

13.2.28 Škoda vzniklá v předsm luvním stád iu.....................................................................217

13.2.29 Škoda způsobená při výkonu veřejné m oci rozhodnutím

nebo nesprávným úředním p o stupem......................................................................218

13.3 K vazidelikty ......................................................................................................................................221

13.4 N e k alá s o u tě ž..................................................................................................................................224

13.4.1 G enerální klauzule.........................................................................................................228

13.4.2 Klamavá reklam a...........................................................................................................230

13.4.3 Klamavé označení zboží nebo služby.......................................................................235

13.4.4 Srovnávací reklam a........................................................................................................236

13.4.5 Vyvolání nebezpečí z ám ěn y.......................................................................................238

13.4.6 Parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele...........240

13.4.7 Podplácení........................................................................................................................240

13.4.8 Zlehčování........................................................................................................................240

13.4.9 Porušení obchodního tajem ství.................................................................................242

13.4.10 D otěrné obtěžování.......................................................................................................242

13.4.11 O hrožení zdraví nebo životního p ro střed í.............................................................243

13.4.12 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži...................................................243

13.4.13 Evropská úprava nekalé soutěže.................................................................................245

K a p ito la 14 Z a jiš tě n í d lu h ů ....................................................................................................................247

14.1 Jisto ta....................................................................................................................................................248

14.2 R u č e n í...................................................................................................................................................248

14.3 F in a n č n í z á r u k a..............................................................................................................................250

14.4 Z ajišťovací p ře v o d p r á v a............................................................................................................251


14.5 D o h o d a o srá ž k á c h ze m z d y a jin ý c h p ř íjm ů..................................................................252

14.6 Z ásta v n í p rá v o...............................................................................................................................252

14.6.1 Pojem zástavní právo.......................................................................................................252

14.6.2 Funkce zástavního práva.................................................................................................253

14.6.3 Vznik zástavního práva...................................................................................................254

14.6.4 Zakázaná ujednání...........................................................................................................256

14.6.5 Zástava................................................................................................................................256

14.6.6 Zastavení cizí v ěci.............................................................................................................261

14.6.7 O bsah zástavního práva..................................................................................................262

14.6.8 Z ánik zástavního p ráv a...................................................................................................263

14.6.9 Podzástavní právo.............................................................................................................265

14.6.10 Výkon zástavního práva...................................................................................................265

14.7 Z a d rž o v ac í p r á v o.........................................................................................................................268

14.8 B ia n k o s m ě n k a...............................................................................................................................268

14.9 S m ě n eč n é ru k o je m s tv í..............................................................................................................269

14.10 F in a n č n í z a jiš tě n í.........................................................................................................................270

14.11 U tv rz e n í d l u h u..............................................................................................................................272

K a p ito la 15 Z m ě n a v o s o b ě v ě řite le n e b o d lu ž n ík a ..................................................................276

15.1 Z m ě n a v o so b ě věřitele. P o sto u p e n í p o h le d á v k y........................................................276

15.1.1 O becně к postoupení pohledávky...............................................................................276

15.1.2 Postup více pohledávek....................................................................................................277

15.1.3 Kdy pohledávku postoupit nelze...................................................................................278

15.1.4 Příslušenství pohledávky................................................................................................279

15.1.5 Ú činnost p o stoup en í........................................................................................................279

15.1.6 O dpovědnost postupitele................................................................................................280

15.2 Z m ě n a v o so b ě d lu ž n ík a..........................................................................................................280

15.2.1 Převzetí dluh u.....................................................................................................................281

15.2.2 Přistoupení к d lu h u..........................................................................................................282

15.2.3 Převzetí m ajetku................................................................................................................282

15.3 P o s to u p e n í s m lo u v y...................................................................................................................283

K a p ito la 16 Z á n ik z á v a z k ů.....................................................................................................................285

16.1 S p ln ě n í................................................................................................................................................286

16.2 U lo ž e n í d o so u d n í ú sc h o v y....................................................................................................290

16.3 O d s to u p e n í o d sm lo u v y...........................................................................................................290

16.4 Z a p o č te n í je d n o s tra n n ý m p rá v n ím je d n á n ím ...............................................................291

16.5 V ý p o v ě ď............................................................................................................................................291

16.6 Z á n ik záv a zk u d o h o d o u............................................................................................................292

16.7 S m rt d lu ž n ík a n e b o v ě řite le...................................................................................................292

16.8 U p ly n u tí d o b y...............................................................................................................................292

16.9 N á sle d n á n e m o ž n o s t p ln ě n í....................................................................................................293

16.10 S p ly n u tí.............................................................................................................................................294

Z áv ěr........................................................................................................................................................................295

S u m m a ry ..............................................................................................................................................................29 6

L ite r a tu r a..............................................................................................................................................................2 9 7

O a u to r e c h...........................................................................................................................................................2 9 9

V ěcný r e js tř ík .............................................................................................................................................300
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist