načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Nový Občanský zákoník - Problémy a úskalí - Milan Kindl; Aleš Rozehnal

  > > > > > Nový Občanský zákoník  

Kniha: Nový Občanský zákoník - Problémy a úskalí
Autor: ;

Nový občanský zákoník skutečně zasáhl bezmála do všech oblastí lidského života. Mnohdy však naprosto nečekaně, takže na některé otázky, jež nový kodex klade, je opravdu těžké ...
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  360
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
12
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Aleš Čeněk
Rok vydání: 2014
Počet stran: 320
Rozměr: 230x150
Úprava: 303 stran
Jazyk: česky
EAN: 9788073805166
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Nový občanský zákoník skutečně zasáhl bezmála do všech oblastí lidského života. Mnohdy však naprosto nečekaně, takže na některé otázky, jež nový kodex klade, je opravdu těžké odpovědět. Opravdu vám kolemjdoucí (ba i ti ostatní) mohou radostně rvát vlasy, chlupy či vousy po celých hrstech, neboť podle ustanovení § 97 odst. 2 nového občanského zákoníku se má za to, že souhlas k oddělení části těla, jež se znovu obnoví, byl udělen? Proč se považuje za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké, jak stanoví § 2072 odst. 2? Opravdu mlčeti zlato i podle zákona? Podle § 2426 odst. 2 škodu způsobenou vadou obalu skladovatel nahradí, upozornil-li na ni. Upozornils, tak plať. Pokud jsi ale na vadu neupozornil, pak mlčeti zlato, a tudíž nic platit nemusíš (ledaže bychom snad uvažovali tak, že se autoři spletli). (problémy a úskalí)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Milan Kindl; Aleš Rozehnal - další tituly autora:
Láska za časů StB Láska za časů StB
Kindl, Milan
Cena: 46 Kč
Mediální právo Mediální právo
Rozehnal, Aleš
Cena: 380 Kč
Právo nemovitostí Právo nemovitostí
Kindl, Milan
Cena: 890 Kč
Zajištění a utvrzení dluhů Zajištění a utvrzení dluhů
Kindl, Milan
Cena: 836 Kč
Mediální právo Mediální právo
Rozehnal, Aleš
Cena: 490 Kč
Nový občanský zákoník Nový občanský zákoník
Kindl, Milan; Rozehnal, Aleš
Cena: 290 Kč
Mediální právo Mediální právo
Rozehnal, Aleš
Cena: 333 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
O bsah OBSAH Ú v o d .............................................................................................................................................................................9 K a p ito la 1 Ú sk a lí ž iv o ta (a n e b o ž iv o tě a s m r t i )............................................................................17 1.1 O n a r o z e n í..........................................................................................................................................19 1.2 O s m r t i.................................................................................................................................................26 1.2.1 O sm rti faktické..................................................................................................................26 1.2.2 Konec života v právním sm yslu......................................................................................27 1.3 Ú sk alí m a n ž e lsk á.............................................................................................................................29 1.3.1 Uzavření m anželství..........................................................................................................29 1.3.2 Plná m oc ..............................................................................................................................33 1.3.3 M anželé p o d o c h ran o u.....................................................................................................34 K a p ito la 2 O s o b y p r á v n ic k é.......................................................................................................................38 2.1 P o je m p rá v n ic k á o s o b a................................................................................................................38 2.2 P ráv a a p o v in n o sti p rá v n ic k ý ch o s o b...................................................................................39 2.3 F o rm y p rá v n ic k ý ch o s o b..............................................................................................................40 K a p ito la 3 Ú sk a lí p r v n í h la v y (i se z ř e te le m к § 3 0 3 0 ) .............................................................4 3 3.1 S o u k ro m é p rá v o ( ? )........................................................................................................................43 3.2 Ú sk alí d is p o z itiv n o s ti...........................,.......................................................................................49 3.3 In te rp re ta č n í p ra v id la (§ 2 )........................................................................................................54 3.4 P a ra d o x ště stí.....................................................................................................................................58 3.5 (V eliké) ú sk a lí § 5 o d st. 2 ............................................................................................................60 3.6 Je, či n e n í to té ž p o c tiv o st a d o b rá v íra ?................................................................................63 3.7 D o m n ě n k a p o c tiv o sti (s ú v a h o u n a d ú sk a lím i d ů v o d o v é z p r á v y )........................64 3.8 S v é p o m o c............................................................................................................................................68 K a p ito la 4 P r á v n í s k u t e č n o s t i.................................................................................................................70 4.1 O d ů v o d u v z n ik u p rá v n íc h v z ta h ů.........................................................................................70 4.2 P rá v n í j e d n á n í...................................................................................................................................78 4.2.1 Pojem právní je d n á n í.........................................................................................................78 4.2.2 D ruhy právních jed n án í....................................................................................................79 4.2.3 Form a právních jed n án í....................................................................................................83 4.2.4 Výklad právních jed n án í...................................................................................................90 4.2.5 Podm ínky...............................................................................................................................95 4.2.6 Zdánlivá právní jed n án í....................................................................................................96 4.2.7 N eplatnost právních jed n á n í............................................................................................99 4.2.8 Relativní neúčinnost právních jed n á n í.......................................................................106 4.3 P rá v n í u d á lo s ti...............................................................................................................................108 4.3.1 O becně o význam u času a jeho počítání.....................................................................108 4.3.2 Prom lčení.............................................................................................................................109 4.3.3. Prekluze....................................................................................................................................113 K a p ito la 5 V ěci o b e c n ě..............................................................................................................................116 5.1 P ře d m ě t p rá v n íh o p o m ě r u.....................................................................................................116 5.2 P o jem v ě c..........................................................................................................................................119 5.2.1 Legální definice věci v občanském zákoníku (neúplná definice).......................119 5.2.2 Úskalí zvláštních předpisů (aneb o užitečnosti a také trochu o ovladatelnosti) .....................................................................................120 5.2.3 Negativní vym ezení (lidské tělo a jeho části)............................................................122 5.2.4 Zase negativní vym ezení (a zvířata)............................................................................124 K a p ito la 6 R o z d ě le n í v ě c í.........................................................................................................................128 6.1 P áro v é k a te g o rie.............................................................................................................................128 6.2 Ú skalí d a lšíc h k a te g o rií..............................................................................................................133 6.2.1 Věc h ro m a d n á....................................................................................................................133 6.2.2 O bchodní závod (a drobná úskalí závodu ro din ného )..........................................134 K a p ito la 7 S o u č á s t v ě ci a je jí p ř í s l u š e n s t v í....................................................................................136 7.1 S o u č á st v ě ci.......................................................................................................................................136 7.2 P říslu še n stv í.....................................................................................................................................138 K a p ito la 8 A b s o lu tn í m a je tk o v á p r á v a.............................................................................................140 8.1 O a b so lu tn íc h p r á v e c h...............................................................................................................140 8.2 V ěcn á p r á v a......................................................................................................................................141 K a p ito la 9 B y to v é v la s tn ic tv í..................................................................................................................143 9.1 O b sa h b y to v éh o v la s tn ic tv í ....................................................................................................144 9.2 S p o lu v lastn ic tv í je d n o tk y.........................................................................................................146 9.3 S m lo u v a o v ý s ta v b ě......................................................................................................................148 9.4 P ro h lá še n í v la s tn ík a.....................................................................................................................151 9.5 S p ráv a sp o le čn ý c h č ástí n e m o v ito s ti...................................................................................152 9.6 P ře v o d v la stn ic k é h o p rá v a к je d n o tc e................................................................................154 9.7 S p o lečen stv í v la s tn ík ů.................................................................................................................155 K a p ito la 10 O b e c n ě o z á v a z k o v é m p r á v u........................................................................................160 10.1 P o je m záv azkov é p r á v o..............................................................................................................160 10.2 S ystém záv azk o v éh o p rá v a........................................................................................................162 K a p ito la 11 S u b je k ty , o b s a h a p ř e d m ě t z á v a z k ů.........................................................................166 11.1 S u b jek ty z á v a z k ů..........................................................................................................................166 11.2 O b s a h z á v a z k ů...............................................................................................................................168 11.3 P ře d m ě t z á v a z k ů..........................................................................................................................168 K a p ito la 12 V z n ik z á v a z k ů......................................................................................................................173 K a p ito la 13 D ů v o d y v z n ik u z á v a z k ů..................................................................................................175 13.1 Z áv azk y ze s m l u v.........................................................................................................................175 13.1.1 V znik sm luv........................................................................................................................175 13.1.2 T řídění sm lu v.....................................................................................................................180 13.1.3 Spotřebitelské sm louvy.....................................................................................................181 13.1.4 Sm louvy ve prospěch tře tíh o........................................................................................183 13.1.5 Sm louvy o sm louvě b u d o u c í.........................................................................................184 13.1.6 Sm louvy uzavírané adhezním způsobem..................................................................184 13.1.7 Kvazismlouvy (kvazikontrakty)....................................................................................185 13.2 Z áv azk y z d e lik tů .........................................................................................................................186 13.2.1 Povinnost к náhradě šk o d y............................................................................................187 13.2.2 Protiprávní čin a škodní u d á lo st..................................................................................188 13.2.3 S koda.....................................................................................................................................188 13.2.4 Příčinná souvislost.............................................................................................................189 13.2.5 Z av in ěn í...............................................................................................................................191 O bsah 13.2.6 Subjekty povinné a oprávněné к náhradě šk o d y ..................................................194 13.2.7 Rozsah a způsob náhrady škody................................................................................196 13.2.8 Prom lčení práva na náhradu škody..........................................................................201 13.2.9 Vzájem ný vztah práv plynoucích z vad a práva na náhradu šk o d y................201 13.2.10 U platnění práv plynoucích ze vzniklé škody.........................................................202 13.2.11 O becné delikty................................................................................................................203 13.2.12 Porušení dobrých m rav ů.............................................................................................203 13.2.13 Porušení záko na.............................................................................................................204 13.2.14 Porušení sm luvní p o v inn osti.....................................................................................205 13.2.15 Speciální delikty. Škoda způsobená tím , kdo nem ůže posoudit následky svého je d n á n í.................................................................................................205 13.2.16 Škoda způsobená osobou s nebezpečným i vlastnostm i.....................................207 13.2.17 Škoda z provozní činnosti............................................................................................207 13.2.18 Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným...............................................208 13.2.19 Škoda na nem ovité věci................................................................................................209 13.2.20 Škoda z provozu dopravních prostředků................................................................209 13.2.21 Škoda způsobená zvířetem.........................................................................................210 13.2.22 Škoda způsobená věcí...................................................................................................212 13.2.23 Škoda způsobená vadou výrobku.............................................................................213 13.2.24 Škoda na převzaté v ě ci.................................................................................................214 13.2.25 Škoda na odložené v ěci................................................................................................214 13.2.26 Škoda n a vnesené věci..................................................................................................215 13.2.27 Škoda způsobená inform ací nebo ra d o u................................................................216 13.2.28 Škoda vzniklá v předsm luvním stád iu.....................................................................217 13.2.29 Škoda způsobená při výkonu veřejné m oci rozhodnutím nebo nesprávným úředním p o stupem......................................................................218 13.3 K vazidelikty ......................................................................................................................................221 13.4 N e k alá s o u tě ž..................................................................................................................................224 13.4.1 G enerální klauzule.........................................................................................................228 13.4.2 Klamavá reklam a...........................................................................................................230 13.4.3 Klamavé označení zboží nebo služby.......................................................................235 13.4.4 Srovnávací reklam a........................................................................................................236 13.4.5 Vyvolání nebezpečí z ám ěn y.......................................................................................238 13.4.6 Parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele...........240 13.4.7 Podplácení........................................................................................................................240 13.4.8 Zlehčování........................................................................................................................240 13.4.9 Porušení obchodního tajem ství.................................................................................242 13.4.10 D otěrné obtěžování.......................................................................................................242 13.4.11 O hrožení zdraví nebo životního p ro střed í.............................................................243 13.4.12 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži...................................................243 13.4.13 Evropská úprava nekalé soutěže.................................................................................245 K a p ito la 14 Z a jiš tě n í d lu h ů ....................................................................................................................247 14.1 Jisto ta....................................................................................................................................................248 14.2 R u č e n í...................................................................................................................................................248 14.3 F in a n č n í z á r u k a..............................................................................................................................250 14.4 Z ajišťovací p ře v o d p r á v a............................................................................................................251 14.5 D o h o d a o srá ž k á c h ze m z d y a jin ý c h p ř íjm ů ..................................................................252 14.6 Z ásta v n í p rá v o...............................................................................................................................252 14.6.1 Pojem zástavní právo.......................................................................................................252 14.6.2 Funkce zástavního práva.................................................................................................253 14.6.3 Vznik zástavního práva...................................................................................................254 14.6.4 Zakázaná ujednání...........................................................................................................256 14.6.5 Zástava................................................................................................................................256 14.6.6 Zastavení cizí v ěci.............................................................................................................261 14.6.7 O bsah zástavního práva..................................................................................................262 14.6.8 Z ánik zástavního p ráv a...................................................................................................263 14.6.9 Podzástavní právo.............................................................................................................265 14.6.10 Výkon zástavního práva...................................................................................................265 14.7 Z a d rž o v ac í p r á v o.........................................................................................................................268 14.8 B ia n k o s m ě n k a...............................................................................................................................268 14.9 S m ě n eč n é ru k o je m s tv í..............................................................................................................269 14.10 F in a n č n í z a jiš tě n í.........................................................................................................................270 14.11 U tv rz e n í d l u h u..............................................................................................................................272 K a p ito la 15 Z m ě n a v o s o b ě v ě řite le n e b o d lu ž n ík a ..................................................................276 15.1 Z m ě n a v o so b ě věřitele. P o sto u p e n í p o h le d á v k y........................................................276 15.1.1 O becně к postoupení pohledávky...............................................................................276 15.1.2 Postup více pohledávek....................................................................................................277 15.1.3 Kdy pohledávku postoupit nelze...................................................................................278 15.1.4 Příslušenství pohledávky................................................................................................279 15.1.5 Ú činnost p o stoup en í........................................................................................................279 15.1.6 O dpovědnost postupitele................................................................................................280 15.2 Z m ě n a v o so b ě d lu ž n ík a..........................................................................................................280 15.2.1 Převzetí dluh u.....................................................................................................................281 15.2.2 Přistoupení к d lu h u..........................................................................................................282 15.2.3 Převzetí m ajetku................................................................................................................282 15.3 P o s to u p e n í s m lo u v y...................................................................................................................283 K a p ito la 16 Z á n ik z á v a z k ů.....................................................................................................................285 16.1 S p ln ě n í................................................................................................................................................286 16.2 U lo ž e n í d o so u d n í ú sc h o v y....................................................................................................290 16.3 O d s to u p e n í o d sm lo u v y...........................................................................................................290 16.4 Z a p o č te n í je d n o s tra n n ý m p rá v n ím je d n á n ím...............................................................291 16.5 V ý p o v ě ď............................................................................................................................................291 16.6 Z á n ik záv a zk u d o h o d o u............................................................................................................292 16.7 S m rt d lu ž n ík a n e b o v ě řite le...................................................................................................292 16.8 U p ly n u tí d o b y...............................................................................................................................292 16.9 N á sle d n á n e m o ž n o s t p ln ě n í....................................................................................................293 16.10 S p ly n u tí.............................................................................................................................................294 Z áv ěr........................................................................................................................................................................295 S u m m a ry ..............................................................................................................................................................29 6 L ite r a tu r a..............................................................................................................................................................2 9 7 O a u to r e c h...........................................................................................................................................................2 9 9 V ěcný r e js tř ík .............................................................................................................................................300


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist