načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Nový Občanský zákoník - Problémy a úskalí - Milan Kindl; Aleš Rozehnal

  > > > > > Nový Občanský zákoník  

Kniha: Nový Občanský zákoník - Problémy a úskalí
Autor: ;

Nový občanský zákoník skutečně zasáhl bezmála do všech oblastí lidského života. Mnohdy však naprosto nečekaně, takže na některé otázky, jež nový kodex klade, je opravdu těžké ...
Titul doručujeme za 7 pracovních dní
pravděpodobně doručíme do Vánoc
Vaše cena s DPH:  360
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma
12
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Aleš Čeněk
Rok vydání: 2014
Počet stran: 320
Rozměr: 230x150
Úprava: 303 stran
Jazyk: česky
EAN: 9788073805166
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Nový občanský zákoník skutečně zasáhl bezmála do všech oblastí lidského života. Mnohdy však naprosto nečekaně, takže na některé otázky, jež nový kodex klade, je opravdu těžké odpovědět. Opravdu vám kolemjdoucí (ba i ti ostatní) mohou radostně rvát vlasy, chlupy či vousy po celých hrstech, neboť podle ustanovení § 97 odst. 2 nového občanského zákoníku se má za to, že souhlas k oddělení části těla, jež se znovu obnoví, byl udělen? Proč se považuje za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké, jak stanoví § 2072 odst. 2? Opravdu mlčeti zlato i podle zákona? Podle § 2426 odst. 2 škodu způsobenou vadou obalu skladovatel nahradí, upozornil-li na ni. Upozornils, tak plať. Pokud jsi ale na vadu neupozornil, pak mlčeti zlato, a tudíž nic platit nemusíš (ledaže bychom snad uvažovali tak, že se autoři spletli). (problémy a úskalí)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Milan Kindl; Aleš Rozehnal - další tituly autora:
Láska za časů StB Láska za časů StB
Kindl, Milan
Cena: 61 Kč
Zajištění a utvrzení dluhů Zajištění a utvrzení dluhů
Kindl, Milan
Cena: 836 Kč
Mediální právo Mediální právo
Rozehnal, Aleš
Cena: 490 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O bsah
OBSAH
Ú v o d .............................................................................................................................................................................9
K a p ito la 1 Ú sk a lí ž iv o ta (a n e b o ž iv o tě a s m r t i )............................................................................17
1.1 O n a r o z e n í..........................................................................................................................................19
1.2 O s m r t i.................................................................................................................................................26
1.2.1 O sm rti faktické..................................................................................................................26
1.2.2 Konec života v právním sm yslu......................................................................................27
1.3 Ú sk alí m a n ž e lsk á.............................................................................................................................29
1.3.1 Uzavření m anželství..........................................................................................................29
1.3.2 Plná m oc ..............................................................................................................................33
1.3.3 M anželé p o d o c h ran o u.....................................................................................................34
K a p ito la 2 O s o b y p r á v n ic k é.......................................................................................................................38
2.1 P o je m p rá v n ic k á o s o b a................................................................................................................38
2.2 P ráv a a p o v in n o sti p rá v n ic k ý ch o s o b...................................................................................39
2.3 F o rm y p rá v n ic k ý ch o s o b..............................................................................................................40
K a p ito la 3 Ú sk a lí p r v n í h la v y (i se z ř e te le m к § 3 0 3 0 ) .............................................................4 3
3.1 S o u k ro m é p rá v o ( ? )........................................................................................................................43
3.2 Ú sk alí d is p o z itiv n o s ti...........................,.......................................................................................49
3.3 In te rp re ta č n í p ra v id la (§ 2 )........................................................................................................54
3.4 P a ra d o x ště stí.....................................................................................................................................58
3.5 (V eliké) ú sk a lí § 5 o d st. 2 ............................................................................................................60
3.6 Je, či n e n í to té ž p o c tiv o st a d o b rá v íra ?................................................................................63
3.7 D o m n ě n k a p o c tiv o sti (s ú v a h o u n a d ú sk a lím i d ů v o d o v é z p r á v y )........................64
3.8 S v é p o m o c............................................................................................................................................68
K a p ito la 4 P r á v n í s k u t e č n o s t i.................................................................................................................70
4.1 O d ů v o d u v z n ik u p rá v n íc h v z ta h ů.........................................................................................70
4.2 P rá v n í j e d n á n í...................................................................................................................................78
4.2.1 Pojem právní je d n á n í.........................................................................................................78
4.2.2 D ruhy právních jed n án í....................................................................................................79
4.2.3 Form a právních jed n án í....................................................................................................83
4.2.4 Výklad právních jed n án í...................................................................................................90
4.2.5 Podm ínky...............................................................................................................................95
4.2.6 Zdánlivá právní jed n án í....................................................................................................96
4.2.7 N eplatnost právních jed n á n í............................................................................................99
4.2.8 Relativní neúčinnost právních jed n á n í.......................................................................106
4.3 P rá v n í u d á lo s ti...............................................................................................................................108
4.3.1 O becně o význam u času a jeho počítání.....................................................................108
4.3.2 Prom lčení.............................................................................................................................109
4.3.3. Prekluze....................................................................................................................................113
K a p ito la 5 V ěci o b e c n ě..............................................................................................................................116
5.1 P ře d m ě t p rá v n íh o p o m ě r u.....................................................................................................116
5.2 P o jem v ě c..........................................................................................................................................119
5.2.1 Legální definice věci v občanském zákoníku (neúplná definice).......................119

5.2.2 Úskalí zvláštních předpisů (aneb o užitečnosti
a také trochu o ovladatelnosti) .....................................................................................120
5.2.3 Negativní vym ezení (lidské tělo a jeho části)............................................................122
5.2.4 Zase negativní vym ezení (a zvířata)............................................................................124
K a p ito la 6 R o z d ě le n í v ě c í.........................................................................................................................128
6.1 P áro v é k a te g o rie.............................................................................................................................128
6.2 Ú skalí d a lšíc h k a te g o rií..............................................................................................................133
6.2.1 Věc h ro m a d n á....................................................................................................................133
6.2.2 O bchodní závod (a drobná úskalí závodu ro din ného )..........................................134
K a p ito la 7 S o u č á s t v ě ci a je jí p ř í s l u š e n s t v í....................................................................................136
7.1 S o u č á st v ě ci.......................................................................................................................................136
7.2 P říslu še n stv í.....................................................................................................................................138
K a p ito la 8 A b s o lu tn í m a je tk o v á p r á v a.............................................................................................140
8.1 O a b so lu tn íc h p r á v e c h...............................................................................................................140
8.2 V ěcn á p r á v a......................................................................................................................................141
K a p ito la 9 B y to v é v la s tn ic tv í..................................................................................................................143
9.1 O b sa h b y to v éh o v la s tn ic tv í ....................................................................................................144
9.2 S p o lu v lastn ic tv í je d n o tk y.........................................................................................................146
9.3 S m lo u v a o v ý s ta v b ě......................................................................................................................148
9.4 P ro h lá še n í v la s tn ík a.....................................................................................................................151
9.5 S p ráv a sp o le čn ý c h č ástí n e m o v ito s ti...................................................................................152
9.6 P ře v o d v la stn ic k é h o p rá v a к je d n o tc e................................................................................154
9.7 S p o lečen stv í v la s tn ík ů.................................................................................................................155
K a p ito la 10 O b e c n ě o z á v a z k o v é m p r á v u........................................................................................160
10.1 P o je m záv azkov é p r á v o..............................................................................................................160
10.2 S ystém záv azk o v éh o p rá v a........................................................................................................162
K a p ito la 11 S u b je k ty , o b s a h a p ř e d m ě t z á v a z k ů.........................................................................166
11.1 S u b jek ty z á v a z k ů..........................................................................................................................166
11.2 O b s a h z á v a z k ů...............................................................................................................................168
11.3 P ře d m ě t z á v a z k ů..........................................................................................................................168
K a p ito la 12 V z n ik z á v a z k ů......................................................................................................................173
K a p ito la 13 D ů v o d y v z n ik u z á v a z k ů..................................................................................................175
13.1 Z áv azk y ze s m l u v.........................................................................................................................175
13.1.1 V znik sm luv........................................................................................................................175
13.1.2 T řídění sm lu v.....................................................................................................................180
13.1.3 Spotřebitelské sm louvy.....................................................................................................181
13.1.4 Sm louvy ve prospěch tře tíh o........................................................................................183
13.1.5 Sm louvy o sm louvě b u d o u c í.........................................................................................184
13.1.6 Sm louvy uzavírané adhezním způsobem..................................................................184
13.1.7 Kvazismlouvy (kvazikontrakty)....................................................................................185
13.2 Z áv azk y z d e lik tů .........................................................................................................................186
13.2.1 Povinnost к náhradě šk o d y............................................................................................187
13.2.2 Protiprávní čin a škodní u d á lo st..................................................................................188
13.2.3 S koda.....................................................................................................................................188
13.2.4 Příčinná souvislost.............................................................................................................189
13.2.5 Z av in ěn í...............................................................................................................................191

O bsah
13.2.6 Subjekty povinné a oprávněné к náhradě šk o d y ..................................................194
13.2.7 Rozsah a způsob náhrady škody................................................................................196
13.2.8 Prom lčení práva na náhradu škody..........................................................................201
13.2.9 Vzájem ný vztah práv plynoucích z vad a práva na náhradu šk o d y................201
13.2.10 U platnění práv plynoucích ze vzniklé škody.........................................................202
13.2.11 O becné delikty................................................................................................................203
13.2.12 Porušení dobrých m rav ů.............................................................................................203
13.2.13 Porušení záko na.............................................................................................................204
13.2.14 Porušení sm luvní p o v inn osti.....................................................................................205
13.2.15 Speciální delikty. Škoda způsobená tím , kdo nem ůže posoudit
následky svého je d n á n í.................................................................................................205
13.2.16 Škoda způsobená osobou s nebezpečným i vlastnostm i.....................................207
13.2.17 Škoda z provozní činnosti............................................................................................207
13.2.18 Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným...............................................208
13.2.19 Škoda na nem ovité věci................................................................................................209
13.2.20 Škoda z provozu dopravních prostředků................................................................209
13.2.21 Škoda způsobená zvířetem.........................................................................................210
13.2.22 Škoda způsobená věcí...................................................................................................212
13.2.23 Škoda způsobená vadou výrobku.............................................................................213
13.2.24 Škoda na převzaté v ě ci.................................................................................................214
13.2.25 Škoda na odložené v ěci................................................................................................214
13.2.26 Škoda n a vnesené věci..................................................................................................215
13.2.27 Škoda způsobená inform ací nebo ra d o u................................................................216
13.2.28 Škoda vzniklá v předsm luvním stád iu.....................................................................217
13.2.29 Škoda způsobená při výkonu veřejné m oci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním p o stupem......................................................................218
13.3 K vazidelikty ......................................................................................................................................221
13.4 N e k alá s o u tě ž..................................................................................................................................224
13.4.1 G enerální klauzule.........................................................................................................228
13.4.2 Klamavá reklam a...........................................................................................................230
13.4.3 Klamavé označení zboží nebo služby.......................................................................235
13.4.4 Srovnávací reklam a........................................................................................................236
13.4.5 Vyvolání nebezpečí z ám ěn y.......................................................................................238
13.4.6 Parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele...........240
13.4.7 Podplácení........................................................................................................................240
13.4.8 Zlehčování........................................................................................................................240
13.4.9 Porušení obchodního tajem ství.................................................................................242
13.4.10 D otěrné obtěžování.......................................................................................................242
13.4.11 O hrožení zdraví nebo životního p ro střed í.............................................................243
13.4.12 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži...................................................243
13.4.13 Evropská úprava nekalé soutěže.................................................................................245
K a p ito la 14 Z a jiš tě n í d lu h ů ....................................................................................................................247
14.1 Jisto ta....................................................................................................................................................248
14.2 R u č e n í...................................................................................................................................................248
14.3 F in a n č n í z á r u k a..............................................................................................................................250
14.4 Z ajišťovací p ře v o d p r á v a............................................................................................................251

14.5 D o h o d a o srá ž k á c h ze m z d y a jin ý c h p ř íjm ů ..................................................................252
14.6 Z ásta v n í p rá v o...............................................................................................................................252
14.6.1 Pojem zástavní právo.......................................................................................................252
14.6.2 Funkce zástavního práva.................................................................................................253
14.6.3 Vznik zástavního práva...................................................................................................254
14.6.4 Zakázaná ujednání...........................................................................................................256
14.6.5 Zástava................................................................................................................................256
14.6.6 Zastavení cizí v ěci.............................................................................................................261
14.6.7 O bsah zástavního práva..................................................................................................262
14.6.8 Z ánik zástavního p ráv a...................................................................................................263
14.6.9 Podzástavní právo.............................................................................................................265
14.6.10 Výkon zástavního práva...................................................................................................265
14.7 Z a d rž o v ac í p r á v o.........................................................................................................................268
14.8 B ia n k o s m ě n k a...............................................................................................................................268
14.9 S m ě n eč n é ru k o je m s tv í..............................................................................................................269
14.10 F in a n č n í z a jiš tě n í.........................................................................................................................270
14.11 U tv rz e n í d l u h u..............................................................................................................................272
K a p ito la 15 Z m ě n a v o s o b ě v ě řite le n e b o d lu ž n ík a ..................................................................276
15.1 Z m ě n a v o so b ě věřitele. P o sto u p e n í p o h le d á v k y........................................................276
15.1.1 O becně к postoupení pohledávky...............................................................................276
15.1.2 Postup více pohledávek....................................................................................................277
15.1.3 Kdy pohledávku postoupit nelze...................................................................................278
15.1.4 Příslušenství pohledávky................................................................................................279
15.1.5 Ú činnost p o stoup en í........................................................................................................279
15.1.6 O dpovědnost postupitele................................................................................................280
15.2 Z m ě n a v o so b ě d lu ž n ík a..........................................................................................................280
15.2.1 Převzetí dluh u.....................................................................................................................281
15.2.2 Přistoupení к d lu h u..........................................................................................................282
15.2.3 Převzetí m ajetku................................................................................................................282
15.3 P o s to u p e n í s m lo u v y...................................................................................................................283
K a p ito la 16 Z á n ik z á v a z k ů.....................................................................................................................285
16.1 S p ln ě n í................................................................................................................................................286
16.2 U lo ž e n í d o so u d n í ú sc h o v y....................................................................................................290
16.3 O d s to u p e n í o d sm lo u v y...........................................................................................................290
16.4 Z a p o č te n í je d n o s tra n n ý m p rá v n ím je d n á n ím...............................................................291
16.5 V ý p o v ě ď............................................................................................................................................291
16.6 Z á n ik záv a zk u d o h o d o u............................................................................................................292
16.7 S m rt d lu ž n ík a n e b o v ě řite le...................................................................................................292
16.8 U p ly n u tí d o b y...............................................................................................................................292
16.9 N á sle d n á n e m o ž n o s t p ln ě n í....................................................................................................293
16.10 S p ly n u tí.............................................................................................................................................294
Z áv ěr........................................................................................................................................................................295
S u m m a ry ..............................................................................................................................................................29 6
L ite r a tu r a..............................................................................................................................................................2 9 7
O a u to r e c h...........................................................................................................................................................2 9 9
V ěcný r e js tř ík .............................................................................................................................................300


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist