načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Nissan Primera od 1990 do 1999 -- Údržba a opravy automobilů č. 71 - Steve Rendle; Mark Coombs

Nissan Primera od 1990 do 1999 -- Údržba a opravy automobilů č. 71
-11%
sleva

Kniha: Nissan Primera od 1990 do 1999
Autor: Steve Rendle; Mark Coombs
Podtitul: Údržba a opravy automobilů č. 71

Kniha patří do řady automobilových příruček nazvané "Jak na to?". Příručka popisuje údržbu a opravy automobilů NISSAN PRIMERA se zážehovými motory a je vhodná pro profesionály i ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  749 Kč 667
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
22,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 29Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » KOPP
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2004
Počet stran: 414
Rozměr: 288,0x208,0x24,0 mm
Úprava: ilustrace, plány
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: Haynes service and repair manual Nissan Primera 1990-1999
Spolupracovali: překlad Jiří Vokálek
Hmotnost: 1,016kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 200409
Nakladatelské údaje: České Budějovice, Kopp 2004
ISBN: 80-7232-239-7
EAN: 9788072322398
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha patří do řady automobilových příruček nazvané "Jak na to?". Příručka popisuje údržbu a opravy automobilů NISSAN PRIMERA se zážehovými motory a je vhodná pro profesionály i amatéry. Publikace obsahuje přibližně 1200 obrázků, 50 tabulek a elektrických schémat. Kniha je rozčleněna do těchto kapitol: Představujeme vozidlo Nissan Primera. Opravy během jízdy. Běžná obsluha a údržba. Motory 1,6 l a 2,0 l - opravy prováděné ve vozidle. Demontáž motoru a generální oprava motoru. Chlazení motoru, topení a větrání / klimatizace. Palivová a výfuková soustava - motory s karburátorem, motory s jednobodovým vstřikováním, motory s vícebodovým vstřikováním. Systémy pro řízení složení spalin. Startér a dobíjení. Zapalování. Spojka. Manuální převodovka. Automatická převodovka. Hnací hřídele kol. Brzdy. Zavěšení a odpružení kol. Karoserie modely I, II a III. Elektrická instalace. Schémata elektrického zapojení vozu - modely řady I, II a III. Rozměry a hmotnosti. Nákup náhradních dílů. Identifikace vozidla. Všeobecné pracovní postupy. Nářadí a vybavení. Kontroly důležitých celků vozidla. Tabulky poruch. Slovník technických pojmů. Kniha popisuje vozy NISSAN PRIMERA s těmito motory: Zážehové motory: 1,6 l/ 66 kW (90 PS) 1990 - 1992 1,6 l/ 73 kW (99 PS) 1996 - 1999 1,6 l/ 75 kW (100 PS) 1993 - 1996 2,0 l/ 85 kW (115 PS) 1990 - 1992 2,0 l/ 92 kW (125 PS) 1993 - 1996 2,0 l/ 103 kW (140 PS) 1997 - 1999 (zážehové motory ...)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Steve Rendle; Mark Coombs - další tituly autora:
Peugeot 306 od 1993 -- Údržba a opravy automobilů č. 53 Peugeot 306 od 1993
Škoda Felicia od 1995 -- Údržba a opravy automobilů č. 48 Škoda Felicia od 1995
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

5

Obsah

Účel k n ih y................................................................................10

B ezpečn o st p ře d e v š ím !....................................................11

O pravy b ěhem j í z d y ............................................................12

N ouzové s ta r to v á n í.............................................................13

V ým ěna k o la............................................................................14

H ledání n e tě s n o s tí..............................................................15

O dtah o ván í v o z id la.............................................................15

Týden n í k o n tro ly...................................................................16

Kontrolní body pod k a p o to u m o t o r u.........................16

C hladicí k a p a lin a..................................................................18

M otorový o l e j.........................................................................18

Brzdová k a p a lin a..................................................................19

Olej pro p o s ilo v a č ř íz e n í...................................................19

Pneum atiky a k o n tro la tla k u v p n e u m a tik á c h 20

N esprávné o p o tře b e n í p n e u m a tik ...............................20

B a te rie.......................................................................................21

Žárovky a p o jis tk y...............................................................21

Kapalina pro o s tř ik o v a č e................................................22

S tě ra č e......................................................................................22

Maziva a p ro v o zn í k a p a lin y............................................23

Kapitola 1..................................................................................24

Běžná obslu ha a ú d r ž b a...................................................24

O b s a h.........................................................................................24

Stupně o b tíž n o s ti................................................................24

Technické p a ra m e try..........................................................25

Plán ú d r ž b y .............................................................................27

Údržbářské p r á c e.................................................................31

1 Všeobecné ú d a je ......................................................................31

2 Pravidelná ú d r ž b a...................................................................31

3 M otorový olej a o le jo vý filtr - v ý m ě n a..............................32

4 Volnoběžné otá čky a vo ln o b ě žn á palivová

sm ěs - kontrola a s e ř íz e n i.......................................................33

5 V ým ěna svíček - m o to ry b e z ka ta ly z á to ru......................35

6 Kontrola těsnosti h a d ic a ún iku p ro vo zn ích ka p a lin ... 36

7 Olej v m anuální pře vo d o vce - k o n tro la............................36

8 Přední a zad ní (po dle v y b a rv e n í) b rzd o vé d e s tič k y .... 36

9 Kontrola a seřízení ručn í b rz d y...........................................37

Každých 30 000 km n eb o k ažd é 2 ro k y ......................37

11 K lim atizační s o u s ta v a...........................................................37

10 S pojka - kontrola s e ř íz e n í.................................................37

12 V ým ěna svíček - m otory s k a ta ly z á to re m.....................38

13 P alivový filtr - vým ě n a (m o to ry s k a rb u rá to re m ) 38

14 S ystém pro řízení složení v ýfu ko vých zp lo d in -

k o n tro la..........................................................................................38

15 Lam bda son da - m otory s k a ta ly z á to re m....................38

16 Kontrola a vým ě n a ro zvo do vého ře m e n e u..................38

17 Kontrola za d n ích brzd ových č e lis tí.................................40

18 Brzdová kapalina - v ý m ě n a...............................................40

19 Olej v au tom atické pře vod ovce - k o n tro la...................40

20 Kontrola řízení a zavě šen í k o l..........................................40

21 M anžety hnacích hříde lů kol - k o n tr o la........................41

22 Kontrola seřízení g e om e trie k o l.......................................41

23 V yvážení k o l.........................................................................42

24 K ontrola upínacích pásů s e d a d e l....................................43

25 M azání zám ků a z á v ě s ů....................................................43

2 6 Z kušeb ní j í z d a.......................................................................43

K aždých 60 0 0 0 km n eb o ka žd é 2 r o k y....................44

2 7 V ým ě n a v z d u c h o v é h o filt r u ................................................44

2 8 Z a p a lo vá n í - k o n tro la..........................................................44

2 9 V ým ěna P C V filtru - 1,6 I m o to r a 2,0 I m otor

s je d n o -b o d o v ý m v s třik o v á n ím..............................................45

30 K ontrola p o s ilo v a č e b rz d....................................................45

31 V ým ě n a ch la d ící k a p a lin y..................................................45

32 O lej v m an uá lní pře vo d o vce - v ý m ě n a.........................47

33 O lej v au to m a tické p ře vo d o vce - k o n tro la...................47

K ap ito la 2 A ..............................................................................48

O p ra v y m o to rů 1 ,6 I v e v o z id le.....................................48

O b s a h.........................................................................................48

S tu p n ě o b t íž n o s ti................................................................48

T ech n ické ú d a je....................................................................48

1 V še o b e cn é ú d a je.....................................................................50

2 K ontrola kom p rese - po pis a v y s v ě tle n í..........................51

3 H orní ú vra ť (H Ú ) válce číslo 1 - u rč e n í..........................51

4 V ík o hlavy válců - d e m o n tá ž a m o n tá ž............................51

5 Ř e m en ice k likovéh o h říd e le - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 53

6 V ík o ro zvo do vého řetězu - d e m o n tá ž a m o n tá ž 53

7 R o zvod ové řetězy - de m on tá ž, ko n tro la a m o n tá ž .... 57

8 N apínáky, vodítka a pa storky rozvo do vých řetězů -

de m on tá ž, kontrola a m o n tá ž..................................................60

9 V ůle v e n tilů - ko n tro la a s e ř íz e n í......................................61

10 V ačkové hříde le a z d v ih á tk a - dem ontáž,

kontrola a m o n tá ž.......................................................................62

11 H lava válců - d e m o n tá ž a m o n tá ž.................................63

12 O le jo vá van a - d e m o n tá ž a m o n tá ž...............................64

13 Č e rp a d lo o leje - d e m on tá ž, kontrola a m o n tá ž 65

14 T ěsně ní k lik o v é h o h říd e le - v ý m ě n a..............................67

15 S e trv a č n ík - de m on tá ž, ko n tro la a m o n tá ž..................67

16 U ložení m o to ru /p ře v o d o v k y - ko n tro la a vým ěna ....6 7

K a p ito la 2 B ..............................................................................69

O p ra v y m o to rů 2 ,0 I v e v o z id le.....................................69

O b s a h.........................................................................................69

S tu p n ě o b t íž n o s ti................................................................69

T e c h n ic k é ú d a je....................................................................69

1 V še o b e cn é ú d a je.....................................................................71

2 K on trola k o m p re s e - po pis a v y s v ě tle n í.........................72

3 H orní ú v ra ť prvn íh o v á lc e - u r č e n í...................................72

4 V íko hlavy v á lc ů - d e m o n tá ž a m o n tá ž...........................72

5 Ř e m en ice klikovéh o hříde le - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 73

6 V íko ro zvo do vého řetězu - d e m o n tá ž a m o n tá ž 73

7 R o zvo d o vý řetěz - d e m o n tá ž a m o n tá ž..........................75

8 N apínáky, v o d ítka a p a s to rk y rozvo do vého řetězu -

d e m on tá ž, kontrola a m o n tá ž.................................................78

9 V ačkové h říd e le - de m on tá ž, kontrola a m o n tá ž 78

10 R o zvo d o vé p á ky a hyd rau -lické vym ezovače vů lí -

d e m on tá ž, kontrola a m o n tá ž..................................................80

11 H lava válců - d e m o n tá ž a m o n tá ž.................................82

12 O le jo vá van a - de m on tá ž a m o n tá ž...............................83

13 O le jo vé č erp ad lo - dem ontáž, kontrola a m o n tá ž .... 86

14 C h la d ič o leje - de m on tá ž a m o n tá ž...............................88

15 T ěsně ní k likovéh o hřídele - v ý m ě n a..............................88

16 S etrva čník - d e m on tá ž, kontrola a m o n tá ž..................88

17 U ložení m otoru /převo do vky - ko n tro la a vým ě n a .... 89


6

K a p it o l a 2 C ...............................................................................91

D e m o n t á ž m o t o r u a g e n e r á ln í o p r a v a m o t o r u .... 91

O b s a h ...........................................................................................91

S t u p n ě o b t í ž n o s t i................................................................91

T e c h n ic k é ú d a j e ....................................................................91

1 V še o b e cn é in fo rm a c e...........................................................94

2 G en erální op rava m otoru - všeobecné in fo r m a c e 94

3 D em ontáž m otoru - p říp ra v a..............................................95

4 M otor a m anuální převodovka - dem ontáž,

oddělení a m o n tá ž..................................................................95

5 M otor a autom atická převodovka - dem ontáž,

oddělení a m o n tá ž..................................................................98

6 G enerální oprava m otoru - po stup ro z e b rá n i...........99

7 Hlava válců - ro z e b rá n í......................................................100

8 H lava válců a ven tily - čištěn í a k o n tro la......................102

9 H lava válců - s e s ta v e n í......................................................103

10 P ísty a ojnice - d e m o n tá ž................................................104

11 K likový hřídel - d e m o n tá ž................................................104

12 Blok válců/kliková skříň - č iš tě n í a k o n tro la..............105

13 P ísty a ojnice - k o n tro la ....................................................106

14 K likový hřídel - k o n tro la ....................................................107

15 Hlavní ložiska k likovéh o hřídele, velká ojniční

ložiska - k o n tro la......................................................................108

16 G enerální oprava m otoru - s e s ta v e n í..........................109

17 Pístní kroužky - m o n tá ž...................................................109

18 K likový hřídel - m o n tá ž a ko n tro la provozní vůle

hlavních lo ž is e k.......................................................................109

19 Písty a ojnice - m o n tá ž a kontrola pro vozn i vůle

velkých ojničních lo ž is e k.........................................................112

20 První start m otoru po g e n e rá ln í o p r a v ě......................114

K a p ito la 3 .....................................................................................11 5

C h la z e n í m o t o r u , t o p e n í a v ě t r á n í..............................11 5

O b s a h.............................................................................................11 5

S t u p n ě o b t í ž n o s t i..................................................................11 5

T e c h n ic k é ú d a j e......................................................................11 5

1 V šeobecné úd aje a o p a tře n í..............................................116

2 Hadice chlad icího s ystém u - o d p o je n í a vým ě n a .... 117

3 C hladič - d e m on tá ž a m o n tá ž..........................................117

4 Term ostat - dem ontáž, ko n tro la a m o n tá ž..................118

5 Ventilátor(y) u ch la d iče - kontrola, d e m o n tá ž

a m o n tá ž......................................................................................119

6 Spínače a sním ače c h la d ic íh o systé m u - kontrola,

dem ontáž a m o n tá ž..................................................................119

7 Č erpadlo chladicí ka p a lin y - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 121

8 Topení a větrání - v še o b e cn é ú d a je..............................121

9 Součásti systém u to p e n i a vě trá n í - d e m on tá ž

a m o n tá ž.....................................................................................122

10 S oučásti systém u top ení a v ě trá n í - d e m on tá ž

a m ontáž (m odely řad y I I I ).....................................................126

11 K lim atizace - všeo be cné úd aje a be zpečnostní

o p a tře n í........................................................................................126

12 Součásti systém u klim atizace - de m on tá ž

a m o n tá ž.....................................................................................127

K a p it o la 4 a .................................................................................1 2 9

P a liv o v á a v ý f u k o v á s o u s t a v a - m o t o r y

s k a r b u r á t o r e m .......................................................................1 2 9

O b s a h............................................................................................1 2 9

S t u p n ě o b t í ž n o s t i..................................................................1 2 9

T e c h n ic k é ú d a j e ......................................................................1 2 9

1 V š e o b e c n é úd aje a b e zpe čno stn í o p a tře n í..................131

2 V z d u c h o v ý filtr - d e m o n tá ž a m o n tá ž............................131

3 S ystém p ro řízení te p lo ty na sá va n é h o vzd u ch u

(А Т С ).............................................................................................132

4 P alivo vé če rp a d lo - kontrola, d e m o n tá ž a m o n tá ž ... 133

5 P a liv o m ě r - d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................................133

6 P alivo vá n á d rž - d e m o n tá ž a m o n tá ž............................133

7 T á h lo plynu - de m on tá ž, m o n tá ž a s e ř íz e n í................133

8 P edál plynu - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................134

9 K a rb u rá to r - v š e o b e c n é ú d a je..........................................134

10 K a rb u rá to r - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................136

11 K a rb u rá to r - d ia g n o stika po ru ch , roze brá ní

a s e ř íz e n í.....................................................................................136

12 E le ktro nicky řízený k a rb u rá to r (E C C ) - d e m o n tá ž

a m o n tá ž s o u č á s tí.....................................................................138

13 S ací p o tru b í - d e m o n tá ž a m o n tá ž..............................140

14 S b ě rn é p o tru b í - d e m o n tá ž a m o n tá ž.........................140

15 V ýfuko vá sou stava - v še o b e cn é úd aje, de m on tá ž

a m o n tá ž......................................................................................141

K a p it o la 4 b .................................................................................1 4 3

P a liv o v á a v ý f u k o v á s o u s t a v a - z á ž e h o v é

m o t o r y s je d n o b o d o v ý m v s t ř i k o v á n í m ......................1 4 3

O b s a h .............................................................................................1 4 3

S t u p n ě o b t í ž n o s t i...................................................................1 4 3

T e c h n ic k é ú d a j e ......................................................................1 4 3

1 V š e o b e c n é úd aje a b e z p e č n o s tn í o p a tře n í..................145

2 V z d u c h o v ý filtr a sací k a n á ly - d e m o n tá ž a m o n tá ž 145

3 T á h lo š k rtic í kla p k y - d e m on tá ž, m o n tá ž a s e říz e n í 145

4 P edál plynu - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................145

5 V s třik o v a c í s ysté m - v š e o b e c n é ú d a je ..........................145

6 P alivo vá sou stava - v y p u š tě n í p ř e tla k u........................145

7 P alivo vé če rp a d lo - d e m o n tá ž a m o n tá ž......................146

8 P a liv o m ě r - d e m o n tá ž a m o n tá ž...................................146

9 P alivo vá n á d rž - d e m o n tá ž a m o n tá ž............................146

10 T ě le s o škrticí k la p k y - d e m o n tá ž a m o n tá ž...............146

12 S ou části vs třik o v a c íh o s y s té m u - d e m o n tá ž

a m o n tá ž......................................................................................147

13 S ací po trubí - d e m o n tá ž a m o n tá ž..............................149

14 S b ě rn é p o tru b í výfuku - d e m o n tá ž a m o n tá ž...........150

15 V ýfuko vá sou stava - v š e o b e c n é úd aje, d e m o n tá ž

a m o n tá ž......................................................................................150

K a p it o la 4 c ...................................................................................1 5 3

P a liv o v á a v ý f u k o v á s o u s t a v a - z á ž e h o v é

m o t o r y s v í c e b o d o v ý m v s t ř i k o v á n í m ......................1 5 3

O b s a h.............................................................................................1 5 3

S t u p n ě o b t í ž n o s t i...................................................................1 5 3

T e c h n ic k é ú d a j e ......................................................................1 5 3

1 V še o b e cn é úd aje a b e z p e č n o s tn í o p a tře n í..................155

2 V z d u c h o v ý filtr a sa cí ka n á ly - d e m o n tá ž a m o n tá ž 156

3 T á h lo škrticí k la p k y - d e m o n tá ž, m o n tá ž a se říze n í 156

4 P edál plynu - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................156

5 V střiko va cí systém - v še o b e cn é ú d a je.........................157

6 P alivo vá sou stava - v y p u š tě n i p ř e tla k u........................157

7 P alivo vé č erp ad lo - d e m o n tá ž a m o n tá ž......................157

8 P a liv o m ě r - d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................................157

9 P alivová n á d rž - d e m o n tá ž a m o n tá ž............................157

10 V střiko va cí s ysté m - ko n tro la a s e ř íz e n í....................157

11 T ě le s o š k rtic í kla p k y - d e m o n tá ž a m o n tá ž...............157

12 S ou části v s třik o v a c íh o systé m u (m o to ry 1,6 I) —

d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................................158


7

13 S oučásti vstřikova cíh o s ystém u (m o to ry 2,0 I) -

dem ontáž a m o n tá ž..................................................................160

14 S acího potrubí - d e m on tá ž a m o n tá ž ..........................163

15 Sběrné potrubí výfuku - d e m o n tá ž a m o n tá ž 167

16 V ýfuková soustava - v še o b e cn é údaje, d e m on tá ž

a m o n tá ž.....................................................................................168

K a p ito la 4 d .................................................................................1 6 9

S y s té m y p r o ř íz e n í s lo ž e n í s p a l i n ..............................1 6 9

O b s a h............................................................................................1 6 9

S tu p n ě o b t í ž n o s t i..................................................................1 6 9

1 Všeobecné ú d a je...................................................................169

2 Systém y pro řízení složení spa lin - kontrola

a výměna s o u č á s tí....................................................................170

3 Katalyzátor - všeobecné úd aje a b e zpe čno stn í

o p a tře n í........................................................................................175

K a p ito la 5 a..................................................................................1 7 7

S ta r té r a d o b í j e n í....................................................................1 7 7

O b s a h............................................................................................1 7 7

S tu p n ě o b t í ž n o s t i...................................................................1 7 7

T e c h n ic k é ú d a j e ......................................................................1 7 7

1 Všeobecné údaje a o p a tř e n í..............................................178

2 Baterie - kontrola a d o b íje n í..............................................178

3 Baterie - de m on tá ž a m o n tá ž...........................................179

4 Systém dobíjení - k o n tr o la................................................179

5 Alternátor - d e m on tá ž a m o n tá ž.....................................179

6 Sběrné uhlíky alte rná to ru a re g u lá to r n a p ě tí -

kontrola a v ý m ě n a....................................................................179

7 Startér - k o n tro la...................................................................181

8 Startér - d e m on tá ž a m o n tá ž...........................................182

9 Startér - vým ěna sb ě rn ý c h u h lík ů...................................182

10 Spínač zapalování - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................183

11 Spínač kontrolky tlaku o le je - d e m o n tá ž a m o n tá ž 183

K a p ito la 5 b .................................................................................1 8 5

Z a p a lo v á n í..................................................................................1 8 5

O b s a h............................................................................................1 8 5

S tu p n ě o b t í ž n o s t i..................................................................1 8 5

T e c h n ic k é ú d a j e......................................................................1 8 5

1 Všeobecné ú d a je...................................................................186

2 Zapalování - kontrola fu n k c e............................................186

3 Zapalovací cívka - d e m on tá ž, ko n tro la a m o n tá ž .... 187

4 Rozdělovač - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................187

5 Zapalovací je dn otka (m o to ry s k arb urá to rem ,

bez katalyzátoru) - d e m o n tá ž a m o n tá ž...........................188

6 V ýkonová tranzisto rová je d n o tk a za p a lo vá n í -

demontáž a m o n tá ž..................................................................188

7 Zapalování - kontrola a s e ř íz e n í......................................189

K a p ito la 6 .....................................................................................191

S p o jk a...........................................................................................191

O b s a h............................................................................................191

S tu p n ě o b t í ž n o s t i..................................................................191

T e c h n ic k é ú d a j e ......................................................................191

1 Všeobecné ú d a je...................................................................193

2 Spojka - s e říz e n í...................................................................193

3 Táhlo spojky - d e m o n tá ž a m o n tá ž.................................193

4 Pedál spo jky - d e m o n tá ž a m o n tá ž...............................194

5 Spojka - dem ontáž, kontrola a m o n tá ž ..........................194

6 Vysouvací m ech an ism us sp o jk y - dem ontáž,

kontrola a m o n tá ž.....................................................................195

K a p ito la 7 a..................................................................................1 9 7

M a n u á ln í p ře v o d o v k a......................................................197

O b s a h......................................................................................197

S tu p n ě o b t íž n o s ti..............................................................197

T e c h n ic k é ú d a je.................................................................197

1 V š e o b e c n é ú d a je...................................................................198

2 Ř a dicí s o u tyčí - v š e o b e c n é úd aje a s e ř íz e n í..............198

3 Ř a dicí s o u tyčí - d e m o n tá ž a m o n tá ž.............................198

4 H říde lo vá tě sn ě n í p ře v o d o v k y - v ý m ě n a......................199

5 S p ín a č neutrálu - kontrola, d e m o n tá ž a m o n tá ž 199

6 S p ín a č zp ě tn ý c h světe l - d e m on tá ž, kontrola

a m o n tá ž.....................................................................................200

7 N áhon ta ch o m e tru - d e m o n tá ž a m o n tá ž....................200

8 P řevo do vka - d e m o n tá ž a m o n tá ž.................................201

9 G en erální op rava a roze brá ní p ře vo d o vky -

v še o b e cn é ú d a je......................................................................202

K a p ito la 7 b ...........................................................................203

A u to m a tic k á p ře v o d o v k a...............................................203

O b s a h......................................................................................203

S tu p n ě o b t íž n o s ti............................................................. 203

T e c h n ic k é ú d a je.................................................................203

1 V š e o b e c n é ú d a je...................................................................204

2 T á h lo řaze ní - s e ř íz e n í.......................................................20 4

3 T á h lo řaze ní - de m on tá ž a m o n tá ž................................204

4 Ř a dicí pá ka - d e m o n tá ž a m o n tá ž.................................205

5 T á h lo kick-d o w n u - s e ř íz e n í.............................................20 5

6 T á h lo kick-d ow n u - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................206

7 N áhon tach om etru - d e m o n tá ž a m o n tá ž....................206

8 H říde lo vá tě sn ě n í p ře vo d o vky - v ý m ě n a ......................206

9 B lo kova cí s p ín a č s ta rté ru /s p ín a č zpě tných s v ě te l -

d e m on tá ž, ko n tro la a m o n tá ž................................................206

10 S pínač rychloběhu - kontrola, dem ontáž a m ontáž . 207

11 P ře vo d o vka - d e m o n tá ž a m o n tá ž...............................207

12 G en erální o p ra v a a roze brá ní p ře v o d o v k y -

v š e o b e c n é ú d a je......................................................................208

K ap ito la 8 ...............................................................................209

H n a c í h říd ele k o l................................................................209

O b s a h......................................................................................209

S tu p n ě o b t íž n o s ti..............................................................209

T e c h n ic k é ú d a je.................................................................209

1 V še o b e cn é ú d a je..................................................................210

2 H n ací hřídele kol - d e m o n tá ž a m o n tá ž........................210

3 M an žety hnacích hříde lů - v ý m ě n a................................213

4 H n ací h říd e le kol - ro z e b rá n í............................................214

5 S tře d o v é lo ž is k o p ra véh o hn a cíh o hříde le - vým ěn a2 14

K a p ito la 9 ...............................................................................215

B r z d y.......................................................................................215

O b s a h......................................................................................215

S tu p n ě o b t íž n o s ti.............................................................215

T e c h n ic k é ú d a je.................................................................215

1 V še o b e cn é ú d a je..................................................................2 1 7

2 O dvzd ušně ní b r z d................................................................218

3 B rzdová po trubí a brzd o vé h a d ičky - v ý m ě n a............2 2 0

4 P řed ní brzdové de stičky - v ý m ě n a................................22 0

5 Z adn í b rzd o vé de stičky - v ý m ě n a..................................2 2 2

6 B rzdové če lis ti - v ý m ě n a...................................................2 2 5

7 B rzdový kotouč - kontrola, d e m on tá ž a m o n tá ž 227

8 Z adn í b rzd o vý buben - d e m on tá ž, kontrola

a m o n tá ž.....................................................................................228

9 Přední b rzd o vý třm en - d e m on tá ž, rozebrání

a m o n tá ž.....................................................................................228


8

10 Z adn í brzdový třm en - dem ontáž, roze brá ni

a m o n tá ž.....................................................................................230

11 B rzd o vý vá le če k zadního kola - dem ontáž

a m o n tá ž.....................................................................................233

12 H lavní brzdový válec - dem ontáž, rozebrání

a m o n tá ž .....................................................................................233

13 B rzdový pedál - seřízeni, de m on tá ž a m o n tá ž 234

14 P odtlakový po silovač brzd - d e m o n tá ž a m o n tá ž .. 235

15 V entil po dtlakového p o silo vače b rzd - kontrola,

dem ontáž a m o n tá ž.................................................................236

16 Páka ruční brzdy - de m on tá ž a m o n tá ž......................236

17 Táhla ruční brzdy - d e m on tá ž a m o n tá ž....................237

18 Tlakové regulační ve n tily za d n ích brzd - seřízení,

dem ontáž a m o n tá ž.................................................................238

19 S pínač brzdových světe l - seřízen í, de m on tá ž

a m o n tá ž.....................................................................................239

20 S pínač kontrolky ruční brzd y - d e m on tá ž a m ontáž 240

21 AB S (protiblokovací b rzd o vý s y s té m ) - p o p is 240

22 AB S - dem ontáž a m ontáž s o u č á s tí............................241

K a p it o la 1 0..................................................................................2 4 3

Z a v ě š e n í a o d p r u ž e n í k o l, ř í z e n í..................................2 4 3

O b s a h............................................................................................2 4 3

S t u p n ě o b t í ž n o s t i..................................................................2 4 3

T e c h n ic k é ú d a j e ......................................................................2 4 3

1 V šeobecné ú d a je...................................................................247

2 Ložisko předního kola - v ý m ě n a.....................................249

3 Přední tlum ičová vzpě ra - d e m o n tá ž, rozebrání

a m o n tá ž.....................................................................................252

4 Spodní ram eno přední ná p ra vy - d e m on tá ž,

rozebrání a m o n tá ž..................................................................255

5 Kulový čep s po dn íh o ram e na p ře d n í ná pra vy -

dem ontáž a m o n tá ž..................................................................257

6 Sestava středo véh o a horního z á vě su n á p ra v y -

dem ontáž, rozebrání a m o n tá ž............................................2 5 7

7 S tabilizátor přední ná pra vy - d e m o n tá ž a m ontáž ... 258

8 Ložiska zadního k ola - v ý m ě n a......................................259

9 Zadní náprava (lim uzína a h a tch b a ck řad y I a II) —

dem ontáž, rozebrání a m o n tá ž............................................260

10 Zadní náprava (kom b i řad y I a II) - d e m on tá ž,

rozebrání a m o n tá ž..................................................................264

11 Zadní náprava (m odelová řad a III) - dem ontáž,

rozebrání a m o n tá ž.................................................................266

12 V olant - dem ontáž a m o n tá ž..........................................268

13 S pín ač zapalován i/zám e k vo la n tu - d e m o n tá ž

a m o n tá ž.....................................................................................269

14 S loupek volantu - dem ontáž, kontrola a m o n tá ž .... 269

15 P řevodka řízení - dem ontáž, roze brá ní a m o n tá ž .. 271

16 M anžety převodky řízení - v ý m ě n a..............................2 7 3

17 P osilovač řízeni - o d v z d u š n ě n í.....................................273

18 Č e rpa dlo posilovače řízení - d e m o n tá ž a m o n tá ž . 2 7 3

19 V n ě jš í kulový kloub řídicí tyče - de m on tá ž

a m o n tá ž .....................................................................................274

K a p it o la 1 1 a..............................................................................2 7 5

K a r o s e r ie - m o d e ly I a I I...................................................2 7 5

O b s a h ............................................................................................2 7 5

S t u p n ě o b t í ž n o s t i.................................................................2 7 5

T e c h n ic k é ú d a j e .....................................................................2 7 5

1 V še o b e cn é ú d a je..................................................................275

2 Ú držba - K a ro s e rie.............................................................275

3 Č a lo u n ě n í a koberce - ú d rž b a.........................................276

4 O p ra v a m alých p o ško ze n í k a r o s e r ie..............................276

5 Velká p o ško ze n í k aro serie - o p r a v a..............................278

6 P řední n á razn ík - d e m o n tá ž a m o n tá ž.........................278

7 Z a d n í n á ra z n ík - d e m o n tá ž a m o n tá ž............................279

8 K ap ota m otoru - d e m o n tá ž, m o n tá ž a s e ř íz e n i 280

9 O de m yka cí tá h lo k a p o ty m otoru - de m on tá ž

a m o n tá ž......................................................................................281

10 Z á m e k k a p o ty m o to ru - d e m o n tá ž a m o n tá ž 281

11 D ve ře - de m on tá ž, m o n tá ž a s e ř í z e n í........................281

12 V ýplň dve ří - d e m o n tá ž a m o n tá ž.................................282

13 K liky a z á m k y d v e ří - d e m o n tá ž a m o n tá ž................283

14 S tah ovací m e c h a n is m u s o k n a d v e ří - d e m on tá ž

a m o n tá ž......................................................................................287

15 V íko z a v a z a d lo v é h o pro sto ru a je h o vz p ě ry -

d e m o n tá ž, m o n tá ž a s e říz e n í................................................289

16 V ý k lo p n á z á ď a je jí v z p ě ry - d e m o n tá ž, m o n tá ž

a s e ř íz e n í.....................................................................................290

17 Z á m e k víka za va z a d lo v é h o pro sto ru - d e m o n tá ž

a m o n tá ž......................................................................................291

18 Z á m e k a klika výk lo p n é z á d ě - d e m o n tá ž

a m o n tá ž......................................................................................292

19 O d e m yka cí tá h lo víčka p a liv o v é n á d rž e a víka

za va z a d lo v é h o p ro s to ru /v ý k lo p n é z á d ě - de m on tá ž

a m o n tá ž......................................................................................294

2 0 S ou části c e n trá ln íh o z a m y k á n í - d e m o n tá ž

a m o n tá ž......................................................................................295

21 S ou části ele ktrické h o sta h o v a c íh o m ech an ism u

okn a dve ří - d e m o n tá ž a m o n tá ž........................................296

2 2 E le ktrická z p ě tn á z rcá tka a přís lu š e n s tv í -

d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................................296

2 3 Č e lní okn o, zad ní o k n o a pe vná o k n a - v še o b e cn é

in fo r m a c e.....................................................................................297

24 S třešní okn o - v š e o b e c n é in fo rm a c e..........................297

25 V n ě jš í d íly k aro serie - d e m o n tá ž a m o n tá ž..............2 9 8

26 S ed a d la - d e m o n tá ž a m o n tá ž......................................2 9 8

27 S ou části b e z p e č n o s tn íh o pásu - d e m o n tá ž

a m o n tá ž......................................................................................299

28 V n itřn í č a lo u n ě n í - d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................301

29 S třed ová konzola - d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................305

3 0 P řís tro jo v á de ska - d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................305

K ap ito la 1 1 b ......................................................................... 311

K a ro s e rie - m o d e ly I I I......................................................311

O b s a h.......................................................................................311

S tu p n ě o b t íž n o s ti..............................................................311

T e c h n ic k é ú d a je..................................................................311

1 V š e o b e c n é ú d a je...................................................................311

2 Ú d ržba - K a ro s e rie a je jí s p o d e k....................................311

3 Č a lo u n ě n í a k o b e rc e - ú d rž b a..........................................311

4 O p ra v a m alých p o ško ze n í k a r o s e r ie..............................311

5 V elká p o škoze ní ka ro s e rie - o p r a v a..............................311

6 P řední n á ra z n ík - d e m o n tá ž a m o n tá ž ..........................311

7 Z adn í n á razn ík - d e m o n tá ž a m o n tá ž............................312

8 K ap ota m otoru - de m on tá ž, m ontáž a s e říz e n í 312

9 O d e m yka cí tá h lo kapoty m otoru - d e m o n tá ž

a m o n tá ž......................................................................................312

10 Z á m e k k a p o ty m otoru - d e m o n tá ž a m o n tá ž 312

11 D ve ře - d e m o n tá ž, m o n tá ž a s e ř í z e n í........................312

12 V ý p lň dve ří - d e m o n tá ž a m o n tá ž.................................313

13 K liky a z á m k y dve ří - d e m o n tá ž a m o n tá ž................315

14 S ta h o v a c í m ech an ism us okn a dve ří -

d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................................316


9

15 V íko za va za d lo vé h o prostoru a je h o vz p ě ry -

dem ontáž, m ontáž a s e říz e n í................................................318

16 V ýklopná z á ď a je jí vz p ě ry - d e m on tá ž, m ontáž

a s e ř íz e n i....................................................................................318

17 Z ám ek víka za va za d lo vé h o pro sto ru - d e m o n tá ž

a m o n tá ž.....................................................................................319

18 Z ám ek a klika v ýklo pn é z á d ě - d e m o n tá ž

a m o n tá ž.....................................................................................320

19 S oučásti cen trá ln íh o zam yká ní - de m on tá ž

a m o n tá ž.....................................................................................320

20 Elektrická z p ě tn á zrcátka a příslu šen ství -

dem ontáž a m o n tá ž..................................................................321

21 Č elní okno, zad ní okn o a pe vná okn a - všeo be cné

in fo rm a c e....................................................................................321

22 S třešní okn o - v še o b e cn é in fo rm a c e..........................321

23 V nější d íly karoserie - d e m o n tá ž a m o n tá ž 321

24 Sedadla - de m on tá ž a m o n tá ž......................................321

25 Součásti b e zpe čno stn íh o pásu - de m on tá ž

a m o n tá ž.....................................................................................322

26 V nitřní čalounění - d e m o n tá ž a m o n tá ž....................323

27 Středová konzola - d e m o n tá ž a m o n tá ž....................325

28 Přístrojová de ska - de m on tá ž a m o n tá ž....................326

K apitola 1 2 a .........................................................................331

E lektrická in stalace - m o d e ly řa d y I a I I................331

O b s a h......................................................................................331

Stupně o b tíž n o s ti..............................................................331

Technické ú d a je.................................................................331

1 Všeobecné údaje a b e zpe čno stn í o p a tře n í..................332

2 Hledáni poruch v e le k tric k é in s ta la c i..............................332

3 Pojistky a relé - všeo be cné ú d a je...................................333

4 Spínače - d e m on tá ž a m o n tá ž.........................................335

5 Ž árovky v ně jšího osvě tlen í - v ý m ě n a............................338

6 Ž árovky vnitřn íh o osvě tlen í - v ý m ě n a............................341

7 V nější světla - d e m on tá ž a m o n tá ž...............................343

8 S eřízení s v ě tlo m e tů..............................................................344

9 Přístrojová deska - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................345

10 P řístroje - de m on tá ž a m o n tá ž......................................345

11 S ignalizace ne zha snu tých s v ě te l - všeo be cné

ú d a je.............................................................................................346

12 Z apa lo vač c ig a re t - d e m o n tá ž a m o n tá ž...................346

13 K lakson - de m on tá ž a m o n tá ž......................................346

14 N áhon tachom etru - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................347

15 Ram énka stíračů - d e m o n tá ž a m o n tá ž....................347

16 M otor a soupáčí předních stíra čů - d e m on tá ž

a m o n tá ž.....................................................................................347

17 M otor zadního s tira č e - d e m o n tá ž a m o n tá ž 348

18 S ystém ostřikovačů oke n - d e m o n tá ž a m ontáž

s o u č á s tí.......................................................................................349

19 R ádio - de m on tá ž a m o n tá ž...........................................350

20 R eproduktory - de m on tá ž a m o n tá ž...........................350

21 A nté na rádia - de m on tá ž a m o n tá ž .............................351

2 2 A la rm a im m obilizér - v še o b e cn é ú d a je....................352

2 3 S ou části vyhříván i předních se d a d e l - všeo be cné

ú d a je.............................................................................................353

24 A irb a g - všeobecné úd aje a o p a t ř e n i.........................353

K ap ito la 1 2 b ........................................................................367

E le k tric k á in s ta la c e - m o d ely řad y I I I....................367

O b s a h......................................................................................367

S tu p n ě o b t íž n o s ti.............................................................367

Tech n ické ú d a je................................................................367

1 V še o b e cn é údaje a bezpečnostní o p a tře n í..................368

2 H ledání po ruch v elektrické in s ta la c i..............................3 6 8

3 P o jistky a re lé - všeo be cné ú d a je...................................3 6 8

4 S pín a če - d e m o n tá ž a m o n tá ž.........................................369

5 Ž á ro vky v ně jšího osvětlení - v ý m ě n a............................370

6 Ž á ro v k y v n itřn íh o osvě tlen í - v ý m ě n a............................373

7 V n ě jš í s v ě tla - d e m on tá ž a m o n tá ž...............................374

8 Z p ě tn é a z a d n í m lhové s v ě tlo - sedan a h a tch b a ck 37 5

8 S eříze ní s v ě tlo m e tů..............................................................37 6

9 P řís tro jo v á de ska - d e m o n tá ž a m o n tá ž......................37 6

10 P řístro je - d e m o n tá ž a m o n tá ž......................................3 7 6

11 Z a p a lo v a č c ig a re t - d e m o n tá ž a m o n tá ž...................376

12 K lakson - d e m o n tá ž a m o n tá ž......................................376

13 R a m én ka stíra čů - d e m o n tá ž a m o n tá ž....................377

14 M o to r a sou pá čí pře dn ích s tíra č ů - dem ontáž

a m o n tá ž.....................................................................................377

15 M o to r z a d n íh o s tira č e - d e m o n tá ž a m o n tá ž 377

16 S ysté m o s třik o v a č ů oke n - d e m o n tá ž a m ontáž

s o u č á s tí........................................................................................377

17 R á dio - d e m o n tá ž a m o n tá ž...........................................378

18 R e p ro d u k to ry - d e m o n tá ž a m o n tá ž............................378

19 A n té n a rád ia - d e m o n tá ž a m o n tá ž.............................379

20 A la rm a im m o b iliz é r - v š e o b e c n é ú d a je....................379

21 S ou části v y h řív á n í pře dn ích se d a d e l - všeo be cné

ú d a je..............................................................................................379

22 A irb a g - v še o b e cn é úd aje a o p a tř e n í.........................379

R o z m ě r y a h m o t n o s t i..........................................................391

P ř e v o d y j e d n o t e k...................................................................3 9 2

N á k u p n á h r a d n í c h d í l ů .......................................................3 9 3

I d e n t if ik a c e v o z i d l a ..............................................................3 9 3

V š e o b e c n é p r a c o v n í p o s t u p y .......................................3 9 4

Z v e d á n í a p o d e p ř e n í v o z i d l a ..........................................3 9 5

O d p o je n í b a t e r i e .....................................................................3 9 6

N á ř a d i a v y b a v e n í..................................................................3 9 6

K o n t r o ly d ů le ž it ý c h c e lk ů v o z i d l a ..............................3 9 9

T a b u lk y p o r u c h .......................................................................4 0 3

Ú v o d ...............................................................................................4 0 4

M o t o r............................................................................................4 0 4

C hladicí s y s té m.........................................................................4 0 6

P alivová a výfuko vá s o u s ta v a...............................................4 0 6

S p o jk a..........................................................................................4 0 6

M anuální p ře v o d o v k a..............................................................4 0 7

A uto m atická p ře v o d o v k a........................................................4 0 7

H n ací hříde le k o l........................................................................407

B r z d y.............................................................................................407

P érování a ř íz e n í.......................................................................408

E le ktrická in s ta la c e...................................................................409

S lovník te ch n ických p o jm ů.....................................................410
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist