načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče - Tomáš Tyll; David Netuka; Vlasta Dostálová

Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče
-20%
sleva

Kniha: Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče
Autor: Tomáš Tyll; David Netuka; Vlasta Dostálová

- Cílem kolektivu autorů sdružujícího odborníky z řad neurochirurgů, neurologů, radiologů, intenzivistů a anesteziologů je podat komplexní pohled na problematiku perioperační péče v ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  560 Kč 448
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
14,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: MLADÁ FRONTA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 310
Rozměr: 238,0x162,0x22,0 mm
Úprava: ilustrace (převážně barevné)
Vydání: 1. vyd.
Hmotnost: 0,717kg
Jazyk: česky
Vazba: Pevná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 201406
Nakladatelské údaje: Praha, Mladá fronta, 2014
ISBN: 978-80-204-3148-6
EAN: 9788020431486
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Cílem kolektivu autorů sdružujícího odborníky z řad neurochirurgů, neurologů, radiologů, intenzivistů a anesteziologů je podat komplexní pohled na problematiku perioperační péče v neurochirurgii.

První část publikace je věnována historii neurochirurgie, neuroanestezie a perioperační péče. Navazuje část chirurgická, zabývající se jednotlivými typy operačních výkonů, ale též anesteziologickou péčí o pacienta po výkonu. Zejména mladší lékaři jistě ocení i kapitoly týkající se fyziologie a patofyziologie centrálního nervového systému. Anesteziologická část publikace popisuje farmakologii nitrožilních a inhalačních anestetik a jejich vztah k prokrvení mozku, nitrolebnímu tlaku a celkovému stavu CNS.

V další stati jsou probrány jednotlivé metody monitorování – například principy měření nitrolebního tlaku, UZ vyšetření mozkových cév, mozková oxymetrie, mikrodialýza a elektrofyziologické monitorování mozku a míchy. Zařazení přehledu neuroradiologických metod je přínosné především vzhledem k trendu snižovat invazivitu operačních výkonů. Kapitoly věnované anestezii u neurochirurgických výkonů pojednávají o předoperační přípravě, jednotlivých druzích zákroků s anesteziologickými specifiky a nejčastějších komplikacích a odchylkách, se kterými se může anesteziolog během operačního výkonu setkat. V rozsáhlém oddíle věnovaném neurointenzivní péči je důraz kladen zvláště na péči o pacienta s kraniocerebrálním poraněním, ale též na komplexní a specializovanou péči po neurochirurgických výkonech, včetně ventilační strategie, účelné farmakoterapie, antibiotické léčby a výživy. V závěru knihy nalezne čtenář přehled potenciálních časných i pozdních komplikací souvisejících s operačními výkony na mozku a míše.

Předmětná hesla
nemoci centrálního nervového systému
Diagnostika (lékařství)
Neuroradiologie
Neurochirurgie
Anesteziologie
neurointenzivní péče
Pooperační péče
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Slovo úvodem

T o m á š T y l i.................................................................................................................................................11

Obecné poznám ky

V la d im ír B e n eš m l.......................................................................................................................................12

H istorické rem in iscence

V la d im ír B e n e š s t........................................................................................................................................15

1 Vybrané kapitoly z an atom ie a fyziologie CNS

M a r tin M á jo v s k ý..................................................................................................................................17

1.1 Funkční korové o b l a s t i........................................................................................................18

1.2 N ejdůležitější m ozkové d rá h y............................................................................................21

1.3 Mozkové (hlavové) n e r v y ....................................................................................................23

1.4 M íc h a.........................................................................................................................................24

1.4.1 M íšní s y n d r o m y .......................................................................................................28

1.5 Cévní zásobení C N S...............................................................................................................29

1.6 Cirkulace m o zk o m íšn íh o m o k u.........................................................................................31

1.7 H y p o fý z a..................................................................................................................................32

2 Základní typy neurochirurgických zákroků

David Neteka, P e tr V a n ě k, V á c la v M a s o p u s t.....................................................................................34

2.1 N euroonkologické in tra k ra n iá ln í výkony......................................................................34

2.1.1 E xtracerebrální n á d o ry............................................................................................35

2 .1 .2 P rim árn í in tracereb ráln í n á d o r y.........................................................................38

2 .1 .3 S ekundární i n tracereb ráln í t u m o r y ..................................................................41

2 .1 .4 D alší vybrané in tra k ra n iá ln í v ý k o n y.................................................................43

2.2 Cévní in tra k ra n iá ln í v ý k o n y............................................................................................46

2.2.1 A n e u ry s m a ta...............................................................................................................46

2 .2 .2 K avernózní a n g io m ....................................................................................................50

2 .2 .3 A rteriovenózní m a l f o r m a c e.................................................................................51

2 .2 .4 S p o n tán n í in tracereb ráln í k r v á c e n í..................................................................52

2.3 O perace m í c h y .......................................................................................................................53

2.4 O perace p erifern ích n e r v ů ................................................................................................56

2.5 S p o n d y lo c h iru rg ie...............................................................................................................57

2.5.1 L am inektom ie, h em ila m in e k to m ie , p arciáln í h em ila m in e k to m ie . . 59

2.5.2 D iskektom ie, m ikrodiskektom ie, sekvestrektom ie bederní

ploténky. z a d n í fo ram in o to m ie a m ik ro fo ra m in o to m ie............................60

2.5.3 S tabilizační výkony v oblasti h ru d n í a b ed ern í páteře:

tra n sp e d ik u lá rn í šrouby, p o stero lateráln í déza (PLF),

p o stero lateráln í m ezitělová déza (PLIF),

tra n sfo ra m in á ln í m ezitělová déza (TL1F)..........................................................60

2 .5 .4 P řední m ezitělová déza (A L IF ).............................................................................61

2 .5 .5 P řední krční m ikrodiskektom ie, d lah o v án í, m ezitělová déza,

dynam ické n á h ra d y krční m eziobratlové p lo tén k y.......................................62

5


2 .5 .6 P arciální so m atek to m ie, som atektom ie, v e rte b re k to m ie........................62

2 .5 .7 K raniocervikální přechod - fixace zlom enin d ru h é h o krčního

o bratle (C2) a x iá ln ím šroubem , tra n so rá ln í p řístu p , zad n í fixace . . . 63

2.6 K raniocerebrální p o r a n ě n í...............................................................................................64

2.7 Cévní e x tra k ra n iá ln í v ý k o n y...........................................................................................69

2.8 C hirurgická léčba chronické b o le sti................................................................................71

2 .8.1 N eurom odulační léčba b o l e s t i.............................................................................72

2 .9 In terv en čn í n eu ro rad io l o g i e ............................................................................................72

3 Ú činky léčiv p o u žív an ý c h v a n e ste z io lo g ii n a c e n tr á ln í n erv o v ý s y s té m

M a r tin M ü l l e r.....................................................................................................................................76

3.1 In h a la č n í a n e s t e t i k a...........................................................................................................78

3 .1.1 M ech an ism u s ú č in k u in h alačn ích an e ste tik..................................................78

3 .1 .2 Vliv in h a la č n íc h a n e ste tik n a m etabolism us m ozkové tk án ě,

p růtok krve m ozkem a jeh o au to reg u laci..........................................................80

3 .1 .3 Vliv in h a la č n íc h a n e ste tik n a in tra k ra n iá ln í t l a k .......................................81

3. 1.4 Vliv in h alačn ích a n e ste tik n a funkci hem atoencefalické bariéry . . .8 2

3 .1 .5 V lastnosti jednotlivých in h alačn ích an estetik ve vztahu к CNS . . . . 82

3.2 In trav en ó zn i a n e s te tik a.......................................................................................................83

3 .2.1 T hiopental a b a r b i tu r á ty.......................................................................................83

3.2.2 P ropofol.........................................................................................................................83

3 .2 .3 E to m id á t......................................................................................................................84

3 .2 .4 K e t a m i n ......................................................................................................................84

3.3 B en zo d iazep in y......................................................................................................................86

3.3.1 A g o n i s t é......................................................................................................................86

3 .3 .2 F lu m a z e n il..................................................................................................................86

3 .4 u 2- a g o n i s té.............................................................................................................................87

3.5 0 p i o i d y.....................................................................................................................................88

3 .5 .1 A gonisté opioidních r e c e p to rů............................................................................88

3 .5 .2 N alo x o n.........................................................................................................................89

3.6 N e u ro le p tik a..........................................................................................................................90

3.7 M yorelaxancia a in h ib ito ry acety lch o lin esterázy......................................................90

3.7.1 N edepolarizující m y o re la x a n c ia.........................................................................90

3 .7 .2 S u k c in y lc h o lin...........................................................................................................91

3 .7 .3 In h ib ito ry acetylcholinesterázy a a t r o p i n ......................................................91

4 N eu ro lo g ick é v y š e tře n í p ro in te n z iv is ty

S v a to p lu k O s t r ý .................................................................................................................................93

4.1 O becné p rin cip y......................................................................................................................93

4.2 O bsah neurologického v y š e tř e n í....................................................................................94

4 .2 .1 V yšetření stav u v ě d o m í............................................................................................94

4 .2 .2 V yšetření m o to rik y...................................................................................................95

4 .2 .3 V yšetření č i t í..............................................................................................................96

4.3 K linický nález při sm rti m o z k u........................................................................................98

5 M o n ito ro v á n í CNS

P a vel Novotný, Vlasta D o stá lo v á , S v a to p lu k O strý , M a r tin M ü lle r................................................101

5.1 N itrolební t l a k .................................................................................................................101

5.1.1 Indikace m onito ro v án í IC P...............................................................................102

6


Obsah

5 .1 .2 K ontraindikace zavedení ICP č i d l a ...................................................................103

5 .1 .3 Typy čidel pro m ěřen í in tra k ra n iá ln íh o t l a k u .............................................103

5 .1 .4 T e c h n ik a z a v e d e n í.................................................................................................104

5 .1 .5 K om plikace zavedení ICP č i d l a...........................................................................106

5 .1 .6 D oporučení pro m a n a g e m e n t I C P ...................................................................106

5 .2 T ra n sk ra n iá ln í dopplerovská u ltraso n o g rafie............................................................106

5.2.1 Princip m e to d y.........................................................................................................106

5 .2 .2 Indikace........................................................................................................................107

5 .2 .3 Způsob p ro v e d e n í.....................................................................................................107

5 .2 .4 In te rp re ta c e T C D .....................................................................................................108

5.3 0 x y m e trie...............................................................................................................................108

5.3.1 Ju g u lárn í oxym etrie (Svj0 2) ..................................................................................109

5 .3 .2 T káňová o x y m etrie(P ,i0 2) ..................................................................................111

5 .3 .3 C erebrální o x y m e trie..............................................................................................112

5 .3 .4 K om binace m ěřen í cerebrální oxym etrie a sonografického

m o n ito ro v án í C B F ..................................................................................................114

5.4 M ik ro d ia lý z a........................................................................................................................115

5.4.1 Princip m e to d y.........................................................................................................115

5 .4 .2 Indikace, k o n tra in d ik a c e......................................................................................116

5 .4 .3 Způsob p ro v e d e n í.....................................................................................................117

5 .4 .4 Z ákladní in te rp re ta c e..............................................................................................118

5 .4 .5 P ro g n ó z a....................................................................................................................119

5 .4 .6 K om plikace.................................................................................................................119

5.5 Elektrofyziologické m o n i to r o v á n í...............................................................................120

5.5.1 Intraoperační m onito ro v án í evokovaných odpovědí

a e le k tro m y o g ra fie.................................................................................................120

5.5.2 Evokované potenciály a elektroencefalografie v in te n z iv n í péči . . . 125

6 N eu ro ra d io lo g ie - d ia g n o s tik a a n e u ro in te r v e n č n í výkony

TomášBelšan, Nora Pr o fa n to v á , JiříL a c m a n..................................................................................134

6.1 Zobrazovací m o d a lity.........................................................................................................135

6.1.1 U ltrasonografie a dopplerovská u ltrasonografie (UZ, DUS)......................135

6 .1 .2 Počítačová tom ografie (C T )...................................................................................136

6 .1 .3 M agnetická rezonance (M R I)...............................................................................139

6 .1 .4 D igitální su b trak čn í angiografie (DSA)............................................................142

6.2 N ejčastější patologické stavy zobrazované v n e u ro ra d io lo g ii..............................143

6.2.1 K raniocerebrální p o r a n ě n í...................................................................................143

6 .2 .2 Zánětlivé procesy m o zk u , m e n in g a páteře

vyžadující chirurgický z á s a h...............................................................................149

6 .2 .3 Mozkové n á d o r y .....................................................................................................150

6 .2 .4 N ádory páteře, m íšn ích obalů a m íc h y............................................................151

6.2.5T oxická a m etabolická poškození m ozku

s m ožnou poruchou v ě d o m í...............................................................................151

6 .3 N eurointervenční vý k o n y..................................................................................................152

6 .3 .1 In trav ask u lárn í výkony n a m ozku a m ozkových c é v á c h..........................152

6 .3 .2 Intervence n a p á t e ř i..............................................................................................157

7 A n estezie

Eva Laszikovd, D a n iela N e tu k o v á , V la sta D o stá lo v á , M a r tin Š i d á k .............................................159

7


7.1 Predoperační vyšetření p acie n tů před neu ro ch iru rg ick ý m výkonem . . . . 159

7 .1 .1 Cíle předoperačního v y š e t ř e n í...........................................................................159

7 .1 .2 V ýznam p řed o p eračn íh o v y š e tře n í...................................................................159

7 .1 .3 A n a m n é z a................................................................................................................160

7 .1 .4 P re m e d ik a c e............................................................................................................161

7 .1 .5 L aboratorní a pom ocná v y še tře n í.......................................................................161

7 .1 .6 C hronická a perioperační m e d i k a c e...............................................................161

7 .1 .7 Z á v ě r...........................................................................................................................162

7.2 Úvod do a n e s te z ie................................................................................................................162

7.2.1 P oranění m íc h y.........................................................................................................162

7 .2 .2 S u p raten to riáln í n á d o r y ......................................................................................163

7 .2 .3 O perace v za d n í já m ě le b n í..................................................................................163

7 .2 .4 M ozková a n e u r y s m a ta..........................................................................................163

7 .2 .5 Resekce arteriovenózní m a lf o r m a c e...............................................................163

7 .2 .6 In terv en čn í n e u ro ra d io lo g ie..............................................................................163

7 .2 .7 O kluzivní cerebrovaskulární o n e m o c n ě n í....................................................164

7 .2 .8 A w a k e a e p ile p to c h iru rg ie......................................................................................164

7 .2 .9 Z á v ě r...........................................................................................................................164

7.3 O perační polohy u neurochirurgických operací........................................................164

7.3.1 Poloha n a z á d e c h.....................................................................................................165

7 .3 .2 Poloha n a b o k u.........................................................................................................167

7 .3 .3 Poloha n a b ř i š e.........................................................................................................167

7 .3 .4 Poloha vsedě, v p o lo s e d ě...................................................................................168

7 .4 V edení a n e s t e z i e................................................................................................................170

7.4.1 Celková a n e s te z ie.....................................................................................................171

7 .4 .2 A w a k e............................................................................................................................179

7.5 A nesteziologická specifika operačních z á k ro k ů........................................................184

7.5.1 S u p raten to riáln í o b la s t..........................................................................................184

7 .5 .2 Z adní já m a lební (Z J L )..........................................................................................186

7 .5 .3 Cévní o n e m o c n ě n í.................................................................................................189

7 .5 .4 E p ile p to c h iru rg ie.....................................................................................................198

7 .5 .5 S p o n d y lo c h iru rg ie.................................................................................................200

7 .5 .6 A nestezie v in terv en čn í r a d io lo g ii...................................................................204

7 .5 .7 A nestezie pro CT a M R I.........................................................................................212

7 .5 .8 A kutní operace a k r a n i o tr a u m a ta...................................................................216

8 Z ák lad y n e u ro in te n z iv n í p éče a p o o p e ra č n í p é č e v n e u ro c h iru rg ii

T o m á š T y lI, M a r tin M ü ller, L ujza R e k o v a , M a r tin V o ld n c h , P a vel N o v o tn ý , D a vid N e tu k a . . 220

8.1 Sedace v n e u ro in ten ziv n í p é č i......................................................................................220

8 .1 .1 Ú v o d ...........................................................................................................................220

8 .1 .2 Specifika sedace v n eu ro in ten ziv n í p é č i.......................................................222

8 .1 .3 N ežádoucí účinky s e d a c e......................................................................................222

8 .1 .4 Protokolizovaná p é č e.............................................................................................223

8 .1 .5 D e lir iu m ....................................................................................................................224

8 .1 .6 P oužívaná f a r m a k a.................................................................................................224

8 .1 .7 Z á v ě r...........................................................................................................................226

8.2 O sm oterapie a péče o v n itřn í pro střed í, in fu z n í t e r a p i e ......................................226

8 .2 .1 O s m o te r a p ie............................................................................................................226

8 .2 .2 Jednotlivé látky používané к o s m o te r a p i i....................................................227


Obsah

8 .2 .3 Poruchy v n itřn íh o p rostředí u neurochirurgických p acien tů

a v n eu ro in ten ziv n í p é č i......................................................................................231

8.2.4 O becné zásady in fu zn í terap ie u pacien tů v n eu ro in ten ziv n í péči . . 237

8.3 D rény v n eu ro in ten ziv n í p é č i...................................................................................238

8 .3 .1 Zevní kom orová d re n á ž.......................................................................................238

8 .3 .2 L um bální d r e n á ž..................................................................................................240

8 .3 .3 Redonův d r é n..........................................................................................................241

8 .3 .4 Spádová d r e n á ž......................................................................................................241

8 .3 .5 H ru d n í d r e n á ž......................................................................................................242

8 .4 K o rtik o ste ro id y.................................................................................................................242

8.4.1 D e x a m e th a s o n ......................................................................................................242

8 .4 .2 P oužití kortikoidů u m íšn íh o t r a u m a t u .....................................................243

8.5 Prevence a léčba v a z o sp a s m ů.......................................................................................243

8.5.1 Rizikové faktory S A K..........................................................................................243

8 .5 .2 D oporučení pro prevenci SAK...........................................................................243

8 .5 .3 K linické příznaky S A K .......................................................................................244

8 .5 .4 D iagnostika S A K ..................................................................................................244

8 .5 .5 Patofyziologie..........................................................................................................245

8 .5 .6 E x trak iran iáln í klinické příznaky vazospasm ů a proběhlého SAK . . 245

8 .5 .7 T erapie a prevence kom plikací po proběhlém S A K..................................246

8.6 K om plexní terap ie n itro leb n í h y p e r t e n z e............................................................247

8.6.1 Ú v o d ........................................................................................................................247

8 .6 .2 D ůležité p o jm y......................................................................................................248

8 .6 .3 D iag n o stik a.............................................................................................................250

8 .6 .4 T erapie n itro leb n í h y p e r t e n z e........................................................................250

8 .6 .5 Z á v ě r.....................................................................................................................253

8.7 A ntiepileptika v n eu ro in ten ziv n í p é č i....................................................................254

8.7.1 Perioperační léčba a n tie p ile p tik y....................................................................254

8 .7 .2 Léčba an tiep ilep tik y při se lh á n í ja te r nebo le d v i n..................................254

8 .7 .3 Profylaxe u kraniocerebrálních t r a u m a t.....................................................255

8 .7 .4 Profylaxe u zánětlivých, v ask u lárn ích či nádorových

o n em o cn ěn í CNS a po operacích m o z k u.....................................................255

8 .7 .5 Pacienti po n eu ro ch iru rg ick éo p eraci ep ilep to g en n í léze,

s ojedinělým i záchvaty před o p e r a c í............................................................255

8 .7 .6 Interakce a n tie p ile p tik.......................................................................................255

8 .7 .7 Status e p i l e p t i c u s......................................................................................................255

8.8 A ntibiotická te ra p ie..........................................................................................................256

8.8.1 A ntibiotická terap ie u k ran io cereb ráln íh o p o r a n ě n í..............................256

8 .8 .2 A ntibiotická profylaxe v n e u r o c h ir u r g ii.....................................................257

8 .8 .3 In tra k ra n iá ln í a b s c e s y.......................................................................................257

8 .8 .4 M e n in g o e n c e p h a litis a ve n tric u litis

v souvislosti se zavedeným likvorovým s h u n t e m ..................................260

8 .8 .5 V e n tricu litis a meningoencephalitis v souvislosti se zavedenou

zevní kom orovou d ren áží (EVD) a lu m b áln í d ren áží ( L D )...................261

8 .8 .6 Infekce v m ístě n eurochirurgické r á n y.........................................................263

8 .9 Prevence trom boem bolické n e m o c i............................................................................263

8.9.1 Přehled tro m boprofyl a x e................................................................................263

8 .10 Výživa u neurochirurgických p a c i e n t ů ................................................................266

8.10.1 Kdo je indikován к n u trič n í p o d p o ře ?..................................................266

9


8.1 0 .2 Kdy z a h á jím e n u trič n í p o d p o ru ?...................................................................267

8 .1 0 .3 Jaké form y výživy nem ocných použijem e n a JIP?.....................................267

8 .1 0 .4 P aren teráln í výživa.............................................................................................267

8 .1 0 .5 Jaké m nožství živin a e n e rg ie ?......................................................................268

8 .1 0 .6 Z á v ě r........................................................................................................................269

8.11 M ozková s m rt, péče o dárce o r g á n ů.......................................................................270

8.1 1 .1 D e f in i c e................................................................................................................270

8 .1 1 .2 N ejčastější p ř íč in y.............................................................................................270

8 .1 1 .3 P a to fy z io lo g ie.....................................................................................................270

8 .1 1 .4 E x trak ran iáln í projevy m ozkové s m r ti.......................................................270

8.1 1 .5 D iagnostika m ozkové s m r t i..........................................................................271

8 .1 1 .6 L e g is la tiv a............................................................................................................273

8.1 1 .7 K ontraindikace odběru o rg á n ů.......................................................................273

8 .1 1 .8 Péče o dárce o r g á n ů .........................................................................................274

8 .1 1 .9 A nesteziologický m a n a g e m e n t běh em odběru o r g á n ů ......................275

9 V y b ran é k o m p lik a c e n e u ro c h iru rg ic k ý c h z á k ro k ů

Ja k u b Č erný, T o m á š H e n l í n ............................................................................................................279

9.1 P eroperační a časn é k o m p lik a c e..................................................................................279

9 .1 .1 V zduchová e m b ó lie.................................................................................................279

9 .1 .2 P ooperační k r v á c e n í.............................................................................................284

9 .1 .3 Edém m o z k u ............................................................................................................285

9 .1 .4 Epileptický z á c h v a t.................................................................................................287

9 .1 .5 P rotrahované p ro b o u zen í.....................................................................................289

9.2 Pozdní k o m p lik a c e............................................................................................................294

9 .2.1 I n f e k c e.......................................................................................................................294

9 .2 .2 N eurologické p o r u c h y .........................................................................................297

S o u h r n..................................................................................................................................................300

S u m m a r y ..........................................................................................................................................301

S e z n a m z k r a t e k...............................................................................................................................302

R e j s t ř í k ..............................................................................................................................................307

10
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist