načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Německo-český / česko-německý malý slovník - kolektiv autorů TZ-one

Německo-český / česko-německý malý slovník

Elektronická kniha: Německo-český / česko-německý malý slovník
Autor:

Tento Německo-český / česko-německý malý slovník je praktická a jednoduchá pomůcka pro všechny začínající studenty, ale především pro turisty, kteří se potřebují dorozumět v ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Jazyk: cs,de
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  79
+
-
2,6
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » TZ-one
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 248
Jazyk: cs,de
ADOBE DRM: bez
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tento Německo-český / česko-německý malý slovník je praktická a jednoduchá pomůcka pro všechny začínající studenty, ale především pro turisty, kteří se potřebují dorozumět v nejběžnějších situacích. Slovník obsahuje cca 10.000 nejfrekventovanějších hesel, obratů a frází. Předností slovníčku je výslovnost německých hesel ve německo-české části.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

www.tz-one.cz

NĚMECKO-ČESKÝ

ČESKO-NĚMECKÝ

malý

SLOVNÍK


NĚMECKO-ČESKÝ

ČESKO-NĚMECKÝ

malý

SLOVNÍK

TZ-

2013NĚMECKO-ČESKÝ

ČESKO-NĚMECKÝ

malý

SLOVNÍK

TZ-

2013


Informace pro uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této elektronické

knihy nesmí být reprodukována a šířena v žádné podobě

bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Používání elektronické verze knihy je určeno jen osobě,

která ji legálně nabyla, a to v rozsahu stanoveném

autorským zákonem.

Jakékoliv neoprávněné užití jako např. kopírování,

úpravy, konverze do jiných formátů, prodej, pronájem,

půjčování, darování, umísťování na servery, sdílení atp.

je zakázáno!

první vydání 2013

© Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one (PDF verze)

ISBN 978-80-87873-06-9


VYSVĚTLIVKY

1. Hesla – hlavním rozlišovacím znakem české části od

německé je tučnost písma. 2. Rod podstatných jmen německých slov je značen

kurzívou a to zkratkami r = der pro rod mužský, e =

die pro rod ženský a s = das pro rod střední. 3. Skloňování je udáno koncovkou 2. pádu č. j. akoncovkou 1. pádu č. mn. 4. Nemá-li podstatné jméno množné číslo, uvádíme 0. 5. Nemá-li podstatné jméno jednotné číslo, uvádíme

jen množné. 6. Podstatná jména se v němčině píší s velkým počátečním písmenem. 7. Přízvuk je označen u německých slov podtržením pod

příslušnou samohláskou. 8. Přepis výslovnosti německých slov je uvedena vhranatých závorkách. 6. Překlady různých významů hesel jsou odděleny

středníkem. Synonymní překlady jednoho významu

hesla jsou odděleny čárkou. 7. Doplňující informace jsou uvá děny příslušným slovem

nebo odkazem v závorce. NĚMECKO-ČESKÁ ČÁST

9

A

abändern [apɛndərn] vtpo

změnit, upravit

abbauen [apbauən] vtdobý

vat, těžit; demontovat; snížit;

upadat

abberufen [apbəruːfən] * vt

odvolat

Abbildung [apbɪlduŋ] e (-, -en)

zobrazení; ilustrace

abbrechen [apbrɛçən] * vt

ulomit; zbořit; přerušit

abdanken [apdaŋkən] viabdi

kovat, vzdát se

Abdruck [apdruk] r (-(e)s, -e)

otisknutí; otisk

Abend [aːbənt] r (-s, -e) večer

Abendbrot [aːbəntbroːt] s

(-(e)s) večeře

abends [aːbənts] adv večer,

každý večer

abenteuerlich [aːbəntɔyərlɪç]

adj dobrodružný

aber [aːbər] conj ale, avšak,

však; opět, znova

abfahren [apfaːrən] * vi s

odjet; sjet; projet

Abfahrt [apfaːrt] e (-, -en)

odjezd; sjezd

Abfall [apfal] r (-(e)s, Abfälle)

odpad; sklon; úbytek

abfassen [apfasən] vt sepsat

abfeuern [apfɔyərn] vtvy

střelit

Abfindung [apfɪnduŋ] e (-,

-en) vyrovnání, vypořádání;

odstupné

abführen [apfyːrən] vtodvá

dět; oddělovat se; odvážet;

projímat

Abführmittel [apfyːrmɪtəl] s

(-s, -) projímadlo

Abgabe [apgaːbə] e (-, -n)

odevzdání; poplatek

Abgang [apgaŋ] r (-(e)s,Ab

gänge) odchod; odjezd; odlet;

seskok; úbytek

abgeben [apgeːbən] * vtode

vzdat; říci; vydávat (teplo)

abgehärtet [apgəhɛrtət] adj

otužilý

abgelegen [apgəleːgən] adj

vzdálený, odlehlý

Abglanz [apglants] r (-es)

odlesk

Abgrund [apgrunt] r (-(e)s,

Abgründe) strž, propast

abhalten [aphaltən] * vt držet;

zdržovat; pořádat

Abhang [aphaŋ] r (-(e)s,Ab

hänge) svah, úbočí

abhängig [aphɛʤɪç] * adj

závislý

abheben [apheːbən] * vtse

jmout; vyzvednout

abholen [aphoːlən] vtvyzved

nout; dojet, dojít

abkühlen [apkyːlən] vtzchla

dit

abkürzen [apkyrtsən] vt zkrátit

Abkürzung [apkyrtsuŋ] e (-,

-en) zkrácení; zkratka

10

abladen [aplaːdən] * vtvylo

žit; naložit; sdělovat

ablassen [aplasən] * vtvypus

tit; přenechat; slevit

Ablauf [aplauf] r (-(e)s,Abläu

fe) vytékání; odtok; průběh

ablaufen [aplaufən] * vi s

vytéci; vypršet; odstartovat;

zastavit se

ablegen [apleːgən] vtodlo

žit; založit; vykonat, složit;

odrazit

ablehnen [apleːnən] vtodmít

nout; zamítnout

ablesen [apleːzən] * vt zjistit;

sebrat

abliefern [apliːfərn] vt dodat

ablösen [aplɔːzən] vt oddělit;

nahradit; splatit

abmachen [apmaxən] vtod

stranit; dojednávat

Abmachung [apmaxuŋ] e (-,

-en) dohoda, ujednání

abnehmen [apneːmən] * vt

sundat; převzít; zkontrolovat

Abnehmer [apneːmər] r (-s,

-) odběratel

abnutzen [apnutsən] vtopo

třebovat; obnosit

abonnieren [abɔniːrən] vt

předplatit si

abraten [apraːtən] * vizrazo

vat, odrazovat

abrechnen [aprɛçnən] vtode

číst; vyúčtovat; vypořádat

se; srazit

Abrechnung [aprɛçnuŋ] e (-,

-en) odpočet; srážka (z platu);

vyúčtování

Abreise [apraɪzə] e (-) odjezd

abreisen [apraɪzən] vi sod

cestovat

abreißen [apraɪsən] * vtroz

trhnout, utrhnout; zbořit

abrichten [aprɪçtən] vt cvičit,

drezírovat

Abrüstung [aprystuŋ] e (-)

odzbrojení

Absage [apzaːgə] e (-, -n)

odřeknutí, odvolání

absagen [apzaːgən] vtodvo

lat; odřeknout; zříci se

absägen [apzɛːgən] vtuříz

nout, odříznout

Absatz [apzats] r (-es, Absätze)

odstavec; odbyt; podpatek

abschaffen [apʃafən] vt zrušit;

odstranit

abschätzen [apʃɛtsən] vtod

hadnout

abschicken [apʃɪkən] vt

odeslat

Abschlag [apʃlaːk] r (-(e)s,

Abschläge) srážka; splátka

abschlagen [apʃlaːgən] * vt

urazit; odmítnout, nevyhovět

abschließen [apʃliːsən] * vt

uzavřít, ukončit

abschneiden [apʃnaɪdən] *

vt uříznout; ustřihnout;od

říznout

Abschnitt [apʃnɪt] r (-(e)s, -e)

11

oddíl, část; úsek

abschrauben [apʃraubən] vt

odšroubovat

abschrecken [apʃrɛkən] vt

zastrašit; ochladit

abschreiben [apʃraɪbən] * vt

opsat; přepsat; odepsat

Abschrift [apʃrɪft] e (-, -en)

opis, přepis

abschüssig [apʃysɪç] adj

strmý, příkrý

abschwächen [apʃvɛçən] vt

oslabit, ztlumit

abseits [apzaɪts] adv stranou;

bokem

absenden [apzɛndən] * vt

odeslat

Absender [apzɛndər] r (-s, -)

odesílatel

absetzen [apzɛtsən] vt sundat;

odložit; vysadit; zrušit; prodat

Absicht [apzɪçt] e (-, -en)

záměr, úmysl

absolut [apzoluːt] adjabsolut

ní, naprostý

absolvieren [apzɔlviːrən] vt

absolvovat

absperren [apʃpɛrən] vtuza

mknout, uzavřít

abspringen [apʃprɪŋən] * vi s

seskočit; odstoupit; utrhnout

se; odchýlit se

abspülen [apʃpyːlən] vt

opláchnout, umýt

abstammen [apʃtamən] vi s

mít původ

Abstammung [apʃtamuŋ] e

(-, -en) původ

abstellen [apʃtɛlən] vtodsta

vit; zavřít; odložit; odstranit;

přizpůsobit

abstempeln [apʃtɛmpəln] vt

orazítkovat; označit

abstimmen [apʃtɪmən] vt

odhlasovat; naladit

abstoßen [apʃtoːsən] * vt

odrazit; odpuzovat; odstrčit

abstumpfen [apʃtumpfən] vt

otupit; otupět

Absturz [apʃturts] r (-es,Ab

stürze) pád; sráz

abstürzen [apʃtyrtsən] vi s

zřítit se; svažovat se;zasek

nout se

Abteil [aptaɪl] s (-(e)s, -e)od

dělení; kupé

Abteilung [aptaɪluŋ] e (-, -en)

oddělení

abtrennen [aptrɛnən] vtoddě

lit; odpárat

abtrocknen [aptrɔknən] vt

osušit; oschnout

abwägen [apvɛːgən] * vt vážit;

uvážit (slovo)

abwärts [apvɛrts] adv dolů

abwaschen [apvaʃən] * vt

umýt, mýt

abwechseln [apvɛksəln] vi

střídat se

Abwehr [apveːr] e (-) obrana

abweichen [apvaɪçən] * vi s

odlepit; odbočit (z cesty)

Abweichung [apvaɪçuŋ] e (-,

en) odchýlení; odchylka       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist