načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Německo-český / česko-německý kapesní slovník - kolektiv autorů TZ-one

Německo-český / česko-německý kapesní slovník

Elektronická kniha: Německo-český / česko-německý kapesní slovník
Autor:

Tento Německo-český / česko-německý kapesní slovník je praktická a jednoduchá pomůcka pro nejširší okruh uživatelů, která upoutá především formátem vhodným pro cestování či ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Jazyk: cs,de
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  99
+
-
3,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » TZ-one
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 476
Jazyk: cs,de
ADOBE DRM: bez
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tento Německo-český / česko-německý kapesní slovník je praktická a jednoduchá pomůcka pro nejširší okruh uživatelů, která upoutá především formátem vhodným pro cestování či do školy. Slouží k dorozumění v různých situacích a umožní překlady nenáročných textů. Obsahuje cca 20.000 hesel.  Slovní zásoba byla vybírána tak, aby respektovala frekvenci užití. Je tedy zacílena na nejčastěji užívaná slova a obraty, a to jak ze spisovného, tak i z hovorového jazyka.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

NĚMECKO-ČESKÝ

ČESKO-NĚMECKÝ

KAPESNÍ SLOVNÍK

DEUTSCH-TSCHECHISCHES

TSCHECHISCH-DEUTSCHES

TASCHENWÖRTERBUCH

TZ-

2013NĚMECKO-ČESKÝ

ČESKO-NĚMECKÝ

KAPESNÍ SLOVNÍK

DEUTSCH-TSCHECHISCHES

TSCHECHISCH-DEUTSCHES

TASCHENWÖRTERBUCH

TZ-

2013


Informace pro uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této elektronické

knihy nesmí být reprodukována a šířena v žádné podobě bez

předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné

užití této knihy bude trestně stíháno.

Používání elektronické verze knihy je určeno jen osobě, která ji

legálně nabyla, a to v rozsahu stanoveném autorským zákonem.

Jakékoliv neoprávněné užití jako např. kopírování, úpravy,

konverze do jiných formátů, prodej, pronájem, půjčování,

darování, umísťování na servery, sdílení atp. je zakázáno!

první vydání 2013

© Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one (PDF verze)

ISBN 978-80-903606-7-9


b. (bin) zkr. 1. os. slovesa sein (b.) ich bin

etw. (etwas) něco

h. (habe) zkr. 1. os. slovesa haben (h.) ich habe

j. (jemand) někdo

j-s (jemandes) někoho, něčí

j-m (jemandem) někomu

j-n (jemanden) někoho

der mužský rod

die ženský rod

das střední rod

Adj. přídavné jméno

Adv. příslovce

Vb sloveso

Abk. zkratka

Konj. spojka

Präp. předložka

Pron. zájmeno

Zahlw. číslovka

sg. jednotné číslo

pl. množné číslo

Použité zkratky


Lift >OǰIW@ (der, -s, -s/-e) výtah,

zdviž; vlek

Mi• neral >PLQǟUDɏO@ (das, -s,-e/-lien) minerál, nerost

betrübt >EǟWUɏSW@(Adj.)zarmoucený, smutný

hin|wei• sen >KǰQYDǰ]ǟQ@ (Vb,

wies hin, hat hingewiesen) ukázat,

poukázat, odkázat; upozorňovat

Han• del >KDQGǟO@ (der, -s, ÷)

obchod; obchodování; spor, hádka

ႛ etw. in den Handel bringen

uvést na trh co

Stamm >ȉWDP@ (der, -s,Stämme) kmen; kořen, základ; rod,

pokolení

ordinace (provoz) die Praxis (-,

-xen); (místnost) dasSprechzimmer (-s, -) ordinační hodiny

die Sprechstunde (-, -n)

Heslo je psáno tučně, překlad

obyčejným řezem písma.

Přepis výslovnosti je uveden

u každého základního hesla

v části německo-české, a to

v hranatých závorkách.

V německo-české části jsou

určeny u všech základních

hesel slovní druhy (zkratky

slovních druhů viz str. 5 -

Použité zkratky).

Příkladová slovní spojení jsou

uváděna kurzivou za symbolem a jsou zařazena

k patřičnému heslu.

Synonymní překlady jednoho významu jsou odděleny

čárkou. Skupina synonym

blízkých základnímu tvaru

středníkem.

Význam hlavního hesla je

upřesněn v závorce, a to

tučným kurzivovým typem

písma.

Struktura slovníku


Homonyma (slova stejně zně

jící, ale jiného významu) jsou

značena indexovými čísly.

Oborové zkratky a stylistické

údaje k heslům jsou uváděny

kurzivou.

Gramatické nepravidelnosti ve

stupňování přídavných jmen

a příslovců jsou uváděny

v závorce.

U německých podstatných

jmen je uveden rod, 2. pádčís

la jednotného a množné číslo.

U německých nepravidelných

sloves je uveden tvar préteria

a perfekta.

Možnosti dělení německého

slova jsou vyznačeny sym

bolem •.

Přízvuk německých slovvyja

dřuje svislice.

místo

1

der Platz (-es, Plätze), die

Stelle (-, -n), ...

místo

2

anstatt, anstelle, statt

velitel voj. der Kommandant

(-en, -en), der Befehlshaber

(-s, -)

schmal >ȉPDɏO@ (Adj.; schmaler/

schmäler, schmalste/schmälste)

úzký; malý

Grund• la• ge >JUXQWODɏJǟ@ (die, -,

-n) základ, podklad; osnova

hen >KǰQDXVJHɏǟQ@(Vb, ging

hinaus, ist hinausgegangen)vy

cházet, vyjít

Kar• rie• re, Kar• ri• e• re >NDUMǡɏUǟ@

(die, -, -n) kariéra

so• zial >]RWVMDɏO@ (příd.)spole

čenský, sociální

Každý abecední oddíl je uveden velkým písmenem.

V záhlaví každé sudé stránky je uvedeno hlavní heslo, kterým

text stránky začíná.

V záhlaví každé liché stránky je uvedeno hlavní heslo, kterým

text stránky končí.NĚMECKO-ČESKÁ ČÁST11 Abfi ndung

ab|än• dern >DSǡQGǟUQ@(Vb)

pozměnit, upravit

ab|bau• en >DSEDXǟQ@(Vb)

dobývat, těžit; demontovat,

rozebrat; snížit; odbourávat;

upadat; snížit počet

ab|be• ru• fen >DSEǟUXɏIǟQ@(Vb)

odvolat

Ab• be• ru• fung >DSEǟUXɏIXč@

(die, -, -en) odvolání

ab|bil• den >DSEǰOGǟQ@(Vb)

vyobrazit, zobrazit

Ab• bil• dung >DSEǰOGXč@(die,

-, -en) zobrazení, vyobrazení;

ilustrace, obrázek

ab|bin• den >DSEǰQGǟQ@(Vb)

odvázat, rozvázat; podvázat;

tuhnout

ab|bit• ten >DSEǰWǟQ@(Vb)od

prosit

ab|bre• chen >DSEUǡ©ǟQ@(Vb)

ulomit, utrhnout; strhnout,zbo

řit, zbourat; přerušit

ab|brin• gen >DSEUǰčǟQ@(Vb)

odradit; odvrátit

Abc (das, -, -) abeceda; základy

ab|dan• ken >DSGDčNǟQ@(Vb)

abdikovat, odstoupit, vzdát se

Ab• druck >DSGUXN@(der, -s/-es,

-e) otisknutí, otištění; otisk

ab|drücken, ab|drü• cken

>DSGUNǟQ@(Vb) stlačit; odrazit;

zmáčknout, stisknout;obtisk

nout; svírat

Abend, A• bend >DɏEǟQW@(der,

-s, -e) večer

Abend• brot, A• bend• brot

>DɏEǟQWEURɏW@(das, -(e)s, e)ve

čeře

abends, a• bends >DɏEǟQWV@

(Adv.) večer, navečer, každý

večer spät abends pozdě večer

 von früh bis Abends od rána

do večera

aben• teu• er• lich, a• ben•teu•

er• lich >DɏEǟQWǚǟUOǰ©@(Adj.)

dobrodružný

aber, a• ber >DɏEǟU@(Konj.) ale,

avšak, však; ale; opět, znova

ab|fah• ren >DSIDɏUǟQ@(Vb, fuhr

ab, ist abgefahren) odjet; sjet;

klidit se, odtáhnout,odprejsk

nout; odvážet; projet; objet; ojet

Ab• fahrt >DSIDɏUW@(die, -, -en)

odjezd; sjezd

Ab• fall >DSIDO@(der, -s, -fälle)od

pad; sklon, spád; úbytek; pokles

ab|fär• ben >DSIǡUEǟQ@(Vb)

odbarvit se, pouštět barvu;

zanechávat stopy

ab|fas• sen >DSIDVǟQ@(Vb)

sepsat

ab|feu• ern >DSIǚǟUQ@(Vb)

vystřelit, vypálit

Ab• fi n• dung >DSIǰQGXč@(die,

A a


12abführen

-, -en) vyrovnání, vypořádání,

uspokojení; odstupné

ab|füh• ren >DSIɏUǟQ@(Vb)

odvádět; oddělovat se; odvádět;

odvážet; projímat

Ab• führ• mit• tel >DSIɏUPǰWǟO@

(das, -s, -) projímadlo, laxativum

ab|fül• len >DSIOǟQ@(Vb) stáčet

Ab• ga• be >DSJDɏEǟ@(die, -, -n)

odevzdání; dávka, poplatek;

podání (vysvětlení)

Ab• gang >DSJDč@(der, -s,

-gänge) odchod; odjezd; odlet;

seskok; vyloučení; odbyt;úby

tek, ztráta sich einen guten

Abgang verschaffen zanechat

dobrý dojem, udělat si dobré

jméno

Ab• gas >DSJDɏV@(das, -es, -e)

zplodina

ab|ge• ben >DSJHɏEǟQ@(Vb, gab

ab, hat abgegeben) odevzdat;

říci, pronést; postoupit (úřad);

vydávat (teplo)

abgehärtet >DSJǟKǡUWǟW@(Adj.)

otužilý

ab• ge• le• gen >DSJǟOHɏJǟQ@

(Adj.) vzdálený, odlehlý

Ab• ge• ord• ne• te(r) >DSJǟǚUG

QǟWǟU@(der, -n, -n) poslanec

Ab• glanz >DSJODQWV@(der, -es,

0) odlesk

ab|gren• zen >DSJUǡQWVǟQ@(Vb)

ohraničit; vymezit

Ab• grund >DSJUXQW@(der, -s,

-gründe) strž, rokle, propast

 am Abgrund derVerzweif

lung na pokraji zoufalství am

Rande des Abgrunds (přen.) na

pokraji zkázy

ab|hal• ten >DSKDOWǟQ@(Vb, hielt

ab, hat abgehalten) držet;odra

zovat; zdržovat; pořádat; konat

Ab• hang >DSKDč@(der, -s,-hän

ge) svah, úbočí

ab• hän• gig >DSKǡčǰ©@(Adj.)

závislý

ab|he• ben >DSKHɏEǟQ@(Vb, hob

ab, hat abgehoben) sejmout;vy

zvednout, vybrat; vyzvednout si

ab|ho• len >DSKRɏOǟQ@(Vb)vy

zvednout; dojet, dojít

ab|ko• chen >DSNǚ[ǟQ@(Vb)

převařit; svařit; (tech.) zavařit

ab|küh• len >DSNɏOǟQ@(Vb,

kühlte ab, hat/ist abgekühlt)

ochladit, zchladit; ochladnout

ab|kür• zen >DSNUWVǟQ@(Vb,

kürzte ab, hat abgekürzt) zkrátit

Ab• kür• zung >DSNUWVXč@(die,

-, -en) zkrácení; zkratka

ab|la• den >DSODɏGǟQ@(Vb, lud

ab, hat abgeladen) složit;vylo

žit; naložit; sdělovat

Ab• la• ge• rung >DSODɏJǟUXč@

(die, -, -en) (Geol.)uskladňová

ní; usazování; usazenina, nános

ab|las• sen >DSODVǟQ@(Vb)vy

pustit; upustit; přenechat; slevit

Ab• lauf >DSODXI@(der, -es,-läu

fe) vytékání; uplynutí; odtok;

vývoj, průběh; startovní čára

ab|lau• fen >DSODXIǟQ@(Vb)

odtéci, vytéci; uplynout,vybr />

13 abrichten

pršet; odstartovat; zastavit se;

prošlapat

ab|le• gen >DSOHɏJǟQ@(Vb, legte

ab, hat abgelegt) odložit; založit;

vykonat, složit; odrazit ein

Geständnis ablegen přiznat se

Ab• le• ger >DSOHɏJǟU@(der, -s, -)

odbočka, pobočka; odnož

ab|leh• nen >DSOHɏQǟQ@(Vb,

lehnte ab, hat abgelehnt)odmít

nout; zamítnout; odepřít

ab|lei• ten >DSODǰWǟQ@(Vb, leitete

ab, hat abgeleitet) odvést;odvo

dit, vyvodit

Ab• lei• tung >DSODǰWXč@(die, -,

-en) odvedení, svedení; vývod;

vyvození; odvozenina; (mat.)

derivace

ab|le• sen >DSOHɏ]ǟQ@(Vb) číst;

zjistit; posbírat, sebrat

ab|lie• fern >DSOLɏIǟUQ@(Vb,lie

ferte ab, hat abgeliefert) dodat

ab|lö• sen >DSOǚɏ]ǟQ@(Vb, löste

ab, hat abgelöst) oddělit,odlou

čit; nahradit, vystřídat; splatit

Ab• lö• sung >DSOǚɏ]Xč@(die,

-, -en) oddělení, odloučení;

náhrada, vystřídání; splacení 

abgemacht! ujednáno!

ab|ma• chen >DSPD[ǟQ@(Vb,

machte ab, hat abgemacht)od

stranit, sundat; dojednávat

Ab• ma• chung >DSPD[Xč@(die,

-, -en) dohoda, úmluva, ujednání

ab|neh• men >DSQHɏPǟQ@(Vb,

nahm ab, hat abgenommen)sun

dat; odebrat; převzít;zkontro

lovat; sejmout

Ab• neh• mer >DSQHɏPǟU@(der,

-s, -) odběratel

ab|nut• zen, ab|nüt• zen

>DSQXWVǟQ@(Vb, nutzte/nützte

ab, hat abgenutzt/abgenützt)

opotřebovat; obnosit; sešlapat

Abonnent, A• bonnent >DEǚ

QǡQW@(der, -en, en) předplatitel,

abonent

abonnie• ren, a• bonnie• ren

>DEǚQLɏUǟQ@(Vb, abonnierte, hat

abonniert) předplatit si

Abort >DEǚUW@(der, -s, -e) potrat;

záchod

Ab• prall >DSSUDO@(der, -(e)s, e)

(prudký) odraz

ab|ra• ten >DSUDɏWǟQ@(Vb, riet

ab, hat abgeraten) zrazovat,

odrazovat

ab|rech• nen >DSUǡ©QǟQ@(Vb,

rechnete ab, hat abgerechnet)

odečíst, odpočítat; vyúčtovat,

zúčtovat; vypořádat se;strh

nout, srazit

Ab• rech• nung >DSUǡ©QXč@(die,

-, -en) odečtení, odpočet; srážka

(z platu); vyúčtování, zúčtování

Ab• rei• se >DSUDǰ]ǟ@(die, -, 0)

odjezd

ab|rei• sen >DSUDǰ]ǟQ@(Vb)

odcestovat, odjet

ab|rei• ßen >DSUDǰVǟQ@(Vb) (riss

ab, hat abgerissen) roztrhnout,

odtrhnout, utrhnout; strhnout,

zbořit

ab|rich• ten >DSUǰ©WǟQ@(Vb,


14Abrüstung

richtete ab, hat abgerichtet)cvi

čit, drezírovat

Ab• rü• stung, Ab• rüs• tung

>DSUVWXč@(die, -, 0) odzbrojení

Ab• sa• ge >DS]DɏJǟ@(die, -, -n)

odřeknutí, odvolání; odmítnutí

ab|sa• gen >DS]DɏJǟQ@(Vb,

sagte ab, hat abgesagt) odvolat;

odřeknout; zříci se

ab|sä• gen >DS]ǡɏJǟQ@(Vb)

uříznout, odříznout Absatz

fi nden jít na odbyt

Ab• satz >DS]DWV@(der, -es,-sät

ze) odstavec; odbyt; podpatek

ab|schaf• fen >DSȉDIǟQ@(Vb,

schaffte ab, hat/ist abgeschafft)

zrušit; odstranit

ab|schät• zen >DSȉǡWVǟQ@(Vb,

schätzte ab, hat abgeschätzt)

odhadnout

abscheu• lich >DSȉǚOǰ©@(Adj.)

odporný

ab|schicken, ab|schi• cken

>DSȉǰNǟQ@(Vb, schickte ab, hat

abgeschickt) odeslat

ab|schie• ben >DSȉLɏEǟQ@(Vb,

schob ab, hat abgeschoben)

odsunout; vykázat; odklidit;

zašantročit etw. auf jmdn.

abschieben (přen.) svalit co

na koho

ab|schie• ßen >DSȉLɏVǟQ@(Vb)

(o, abgeschossen) vystřelit;za

střelit; sestřelit

Ab• schlag >DSȉODɏN@(der, -s,

-schläge) vhazování (v hokeji);

srážka; splátka einen Betrag

vom Preis abschlagen* slevit

částku z ceny

ab|schla• gen >DSȉODɏJǟQ@(Vb,

schlug ab, hat abgeschlagen)

otlouci, urazit; odmítnout,ne

vyhovět

ab|schlie• ßen >DSȉOLɏVǟQ@(Vb,

schloss ab, hat abgeschlossen)

zamknout; uzavřít, ukončit;

zakončit

ab|schnei• den >DSȉQDǰGǟQ@

(Vb) (schnitt ab, abgeschnitten)

uříznout; ustřihnout,zastřih

nout; odříznout gutabschnei

den obstát, pochodit jmdm.

das Wort abschneiden skočit

komu do řeči

Ab• schnitt >DSȉQǰW@(der, -s,

-e) oddíl, odstavec, část; úsek;

ústřižek

ab|schrau• ben >DSȉUDXEǟQ@

(Vb) odšroubovat

ab|schrecken,ab|schre•

cken >DSȉUǡNǟQ@(Vb, schreckte

ab, hat abgeschreckt) zastrašit,

odstrašit; zchladit, ochladit

ab|schrei• ben >DSȉUDǰEǟQ@

(Vb, schrieb ab, hatabgeschrie

ben) opsat; přepsat; odepsat

Ab• schrift >DSȉUǰIW@(die, -, -en)

opis, přepis

ab• schüs• sig >DSȉVǰ©@(Adj.)

strmý, příkrý

ab|schwä• chen >DSȉYǡ©ǟQ@

(Vb) oslabit, zeslabit, ztlumit

ab• seits >DS]DǰWV@(Adv./Präp.,

Gen.) stranou; bokem, stranou


15 abtrocknen

ab|sen• den >DS]ǡQGǟQ@(Vb,

sandte/sendete ab, hat abgesandt/

abgesendet) odeslat

Ab• sen• der >DS]ǡQGǟU@(der, -s,

-) odesílatel

Absenz >DS]ǡQWV@(die, -, -en)

absence; absence, nepřítomnost

ab|set• zen >DS]ǡWVǟQ@(Vb,

setzte ab, hat abgesetzt; V., refl ,

setzte sich ab, hat sich abgesetzt)

sundat; stáhnout; odložit;od

stavit; vysadit; sesadit; zrušit;

přestat; prodat; odsadit

Ab• sicht >DS]ǰ©W@(die, -, -en)

záměr, úmysl mit Absicht

úmyslně

ab• solut >DS]ROXɏW@(Adj.)abso

lutní, naprostý

ab• sol• vie• ren >DS]ǚOYLɏUǟQ@

(Vb) absolvovat

ab|son• dern >DS]ǚQGǟUQ@(Vb,

refl.) oddělovat, rozlišovat;

vylučovat, vyměšovat

ab|sper• ren >DSȉSǡUǟQ@(Vb,

sperrte ab, hat abgesperrt)uza

mknout, uzavřít, zatarasit

ab|sprin• gen >DSȉSUǰčǟQ@(Vb,

sprang ab, ist abgesprungen)

seskočit; oprýskat; odstoupit;

utrhnout se; odchýlit se

ab|spü• len >DSȉSɏOǟQ@(Vb,

spülte ab, hat abgespült)oplách

nout, umýt, spláchnout

ab|stam• men >DSȉWDPǟQ@(Vb,

stammte ab, hat abgestammt)

pocházet, mít původ

Ab• stam• mung >DSȉWDPXč@

(die, -, -en) původ

ab|stel• len >DSȉWǡOǟQ@(Vb,stell

te ab, hat abgestellt.) odstavit;

zaparkovat; uzavřít, zavřít;

odložit; uložit; odstranit;při

způsobit

ab|stem• peln >DSȉWǡPSǟOQ@

(Vb) orazítkovat; označit

ab|stim• men >DSȉWǰPǟQ@(Vb)

odhlasovat; sladit, naladit 

etw. aufeinander abstimmen

sladit co

ab|sto• ßen >DSȉWRɏVǟQ@(Vb) (ie,

h. o) odrazit; urazit; odpuzovat;

odstrčit; opotřebovat

Ab• strich >DSȉWUǰ©@(der, -, -e)

(Med.) krácení, škrt; výtěr

ab|stump• fen >DSȉWXPSIǟQ@

(Vb, stumpfte ab, ist abgestumpft)

ztupit; otupit; otupět

Ab• sturz >DSȉWXUWV@(der, -es, ÷e)

zřícení, pád; sráz, strž

ab|stür• zen >DSȉWUWVǟQ@(Vb,

stürzte ab, ist abgestürzt) zřítit se,

spadnout; svažovat se, spadat;

zaseknout se

Abteil >DSWDǰO@(das, -s, -e)od

dělení; kupé

ab|tei• len >DSWDǰOǟQ@(Vb,teil

te ab, hat abgeteilt) oddělit;

rozdělit

Ab• tei• lung >DSWDǰOXč@(die, -,

-en) oddělení

ab|tren• nen >DSWUǡQǟQ@(Vb)

oddělit; odpárat

ab|trock• nen >DSWUǚNQǟQ@(Vb,

ist) osušit, utřít; oschnout


16ab und zu

ab und zu občas; z

ab|wä• gen >DSYǡɏJǟQ@(Vb,

wog/wägte ab, hat abgewogen/

abgewägt) vážit; rozvážit, uvážit

(slovo)

ab|wan• deln >DSYDQGǟOQ@(Vb)

pozměnit, obměnit; (mluvnicky)

ohýbat, skloňovat, časovat

ab• wärts >DSYǡUWV@(Adv.) dolů

ab|wa• schen >DSYDȉǟQ@(Vb)

(u, a) (o/u) smýt; umýt, mýt

ab|wech• seln >DSYǡNVǟOQ@

(Vb) střídat se sichabwech

seln vystřídat se

Ab• wehr >DSYHɏU@(die, -, 0)

obrana

ab|wei• chen >DSYDǰ©ǟQ@(Vb,

wich ab, ist abgewichen) odlepit;

odlepit se; odbočit (z cesty)

Ab• wei• chung >DSYDǰ©Xč@

(die, -, en) odchýlení; odchylka,

úchylka

ab|wei• sen >DSYDǰ]ǟQ@(Vb)

(ie, ie) odbýt, odmítnout;zamít

nout; odrazit

ab|wen• den >DSYǡQGǟQ@(Vb,

wandte/wendete ab, hatabge

wandt/abgewendet) odklonit;

odvrátit

ab|wer• fen >DSYǡUIǟQ@(Vb)

shodit; přinášet (zisk)

ab• we• send >DSYHɏ]ǟQW@(Adj.)

nepřítomný

Ab• we• sen• heit >DSYHɏ]ǟQ

KDǰW@(die, -, 0) nepřítomnost

ab|wie• gen >DSYLɏJǟQ@(Vb,

wog ab, hat abgewogen) odvážit

(na váze)

ab|wi• schen >DSYǰȉǟQ@(Vb)

utřít, setřít

ab|zah• len >DSWVDɏOǟQ@(Vb)

splácet

Ab• zah• lung >DSWVDɏOXč@(die,

-, en) splátka auf abzahlung

kaufen koupit na splátky

Ab• zei• chen >DSWVDǰ©ǟQ@(das,

-s, -) odznak

ab|zie• hen >DSWVLɏǟQ@(Vb, zog

ab, hat abgezogen) stáhnout;

okopírovat; odečítat; unikat;

odtáhnout, odejít

Ab• zug >DSWVXɏN@(der, -s, -züge)

spoušť; sleva; srážka; snímek;

otisk; kopie; vývod

Ach• se >DNVǟ@(die, -, -n)ná

prava; osa auf Achse sein

být na cestě

acht >D[W@(Zahlw.) osm

ach• ten >D[WǟQ@(Vb)respek

tovat, vážit si; dbát; pokládat,

považovat

Ach• tung >D[WXč@(die, -, 0)

úcta, vážnost; respektování 

Achtung! Pozor!

acht• zig >D[WVǰ©@(Zahlw.)osm

desát

äch• zen >ǡ©WVǟQ@(Vb)po

vzdechnout si, vzdychat, sténat

Acker, A• cker >DNǟU@(der, -s,

Äcker) pole; akr

Ader, A• der >DɏGǟU@(die, -,

-n) žíla

Ad• ler >DɏGOǟU@(der, -s, -) orel

ad• optie• ren >DGǚSWLɏUǟQ@(Vb)


17 als

osvojit, adoptovat

Adressat, A• dressat >DGUǡ

VDɏW@(der, -en, -en) příjemce,

adresát

Adres• se, Adres• se >DGUǡVǟ@

(die, -, -n) adresa

adressie• ren, a• dressie• ren

>DGUǡVLɏUǟQ@(Vb) adresovat

Affä• re >DIǡɏUǟ@(die, -, -n)skan

dál; aféra

Af• fe >DIǟ@(der, -n, -n) opice

Agentur, A• gentur >DJǡQ

WXɏU@(die, -, -en) agentura,jed

natelství

Ag• gres• si• vität >DJUǡVLYLWǡɏW@

(die, -, 0) agresivita, útočnost

äh• neln >ǡɏQǟOQ@(Vb)podo

bat se

Ähn• lich• keit >ǡɏQOǰ©NDǰW@(die,

-, en) podobnost, podoba

Ah• nung >DɏQXč@(die, -, -en)tu

šení, předtucha; ponětí Keine

Ahnung! Nemám ponětí!

Aka• demie, A• ka• demie >DND

GHPLɏ@(die, -, -n) akademie

Akkord >DNǚUW@(der, -s, -e)

akord; souzvuk im Akkord

arbeiten pracovat v úkolu

Akkord• ar• beit >DNǚUWDUEDǰW@

(die, -, en) úkolová práce

Akt >DNW@(der, -s/-es, -e) akt;

jednání, dějství (na divadle)

Ak• te >DNWǟ@(die, -, -n) spis,

listina, akta

Ak• tie >DNWVMǟ@(die, -, -n) akcie

Ak• tion >DNWVMRɏQ@(die, -,-tio

nen) akce

aktiv >DNWLɏI@(Adj.) aktivní,

činný

Ak• ti• vität >DNWLYLWǡɏW@(die, -, en)

činorodost; aktivita, činnost

akut, akut >DNXɏW@(Adj.) akutní

Akzent >DNWVǡQW@(der, -s/-es, -e)

důraz; akcent, přízvuk

ak• zeptie• ren >DNWVǡSWLɏUǟQ@

(Vb) akceptovat, přijmout

Alarm, Alarm >DODUP@(der,

-s/-es, -e) (franz.: zu den Waffen)

alarm, poplach blinder Alarm

planý poplach

al• bern >DOEǟUQ@(Adj.) bláhový,

pošetilý

Al• ko• hol >DONRKRɏO@(der, -s, -e)

alkohol, líh

Al• koho• li• ker >DONRKRɏOǰNǟU@

(der, -s, -) alkoholik

allein >DODǰQ@(Adj.) sám,samot

ný; avšak

al• lerdings >DOǟUGǰčV@(Adv.)

ostatně; ovšem, zajisté

all• gemein >DOJǟPDǰQ@(Adj.)

všeobecný, celkový imAll

gemeinen obecně, všeobecně

alljähr• lich >DOMǡɏUOǰ©@(Adj.)

výroční, každoroční

allmäh• lich >DOPǡɏOǰ©@(Adj.)

postupný, pozvolný, nenadálý

alltäg• lich >DOWǡɏNOǰ©@(Adj.)

obyčejný; každodenní, všední

Al• phabet >DOIDEHɏW@(das, -s,

-e) abeceda

als >DOV@(Konj.) když než ge

rade als právě když sowohl ...

als (auch) jak ... tak


18also

al• so >DO]R@(Adv.) tedy, tudíž;

no, tak also gut! tak dobře!

alt >DOW@(Adj., älter, älteste) starý

 alt werden stárnout, zastarat

(o věci) Wie alt bist du? Kolik

ti je let?

Altar >DOWDɏU@(der, -s, -äre) oltář

Al• ter >DOWǟU@(das, -s, -) stáří; věk

al• tern >DOWǟUQ@(Vb, ist) stárnout

Al• ter• tum >DOWǟUWXɏP@(das, -s,

0) pravěk; starověk

al• ter• tüm• lich >DOWǟUWPOǰ©@

(Adj.) starobylý

alt werden (Vb) stárnout,zasta

rat (o věci)

am Abend (Adv.) večer

Ama• teur, A• ma• teur >DPDWǚɏU@

(der, -s, -e) amatér, ochotník

Am• bulanz >DPEXODQWV@(die, -,

-en) sanita; ambulance

Amei• se, A• mei• se >DɏPDǰ]ǟ@

(die, -, -n) mravenec

am Nachmittag (Adv.)od

poledne

Amt >DPW@(das, -s/-es, Ämter)

úřad von Amts wegen úředně,

z úředního rozhodnutí

amt• lich >DPWOǰ©@(Adj.) úřední

Amts- >DPWV@(Adj.) úřední

amüsant, a• müsant >DP

]DQW@(Adj.) zábavný

am wenigsten nejméně

an >DQ@(Präp.) na, v

Analy• se, A• naly• se >DQD

Oɏ]ǟ@(die, -, -n) analýza, rozbor

ana• lysie• ren, a• na• lysie• ren

>DQDO]LɏUǟQ@(Vb) analyzovat,

rozebírat, rozložit

Ana• nas, A• na• nas >DQDQDV@

(die, -, -/-nasse!) ananas

an|bau• en >DQEDXǟQ@(Vb)

obdělávat, pěstovat; přistavět

an|bei• ßen >DQEDǰVǟQ@(Vb, biss

an, hat angebissen) nakusovat;

zakousnout se; zabrat, chytit se

an|be• ten >DQEHɏWǟQ@(Vb,be

tete an, hat angebetet) vzývat,

zbožňovat

an|bie• ten >DQELɏWǟQ@(Vb, bot

an, hat angeboten) nabízet,na

bídnout

an|bin• den >DQEǰQGǟQ@(Vb,

band an, hat angebunden)při

vázat

An• blick >DQEOǰN@(der, -(e)s, e)

podívaná, pohled

an|brin• gen >DQEUǰčǟQ@(Vb,

brachte an, hat angebracht)

umístit, připevnit, přimontovat,

namontovat, nasadit; přinést;

udat, uplatnit

an|dau• ern >DQGDXǟUQ@(Vb)

trvat, neustávat

an• dau• ernd >DQGDXǟUQW@(Adj.)

neustálý, trvalý

An• den• ken >DQGǡčNǟQ@(das,

-s, -) památka, vzpomínka 

zum Andenken an na památku

an• de• re >DQGǟUǟ@(Adj.) druhý;

ostatní; jiný einer nach dem

anderen jeden za druhým zum

anderen na druhou stranu

än• dern >ǡQGǟUQ@(Vb) upravit;

měnit, změnit


19 angenehm

an• ders >DQGǟUV@(Adv.)ji

nak, odlišně anders werden

změnit se

Än• de• rung >ǡQGǟUXč@(die, -,

-en) změna, přeměna

An• deu• tung >DQGǚWXč@(die, -,

-en) narážka; náznak, předzvěst

An• drang >DQGUDč@(der, -s, 0)

nával, nápor, tlačenice

An• ekdo• te, A• nekdo• te >DQ

ǡNGRɏWǟ@(die, -, -n) vtip,anek

dota

an|ekeln, an|e• keln >DQHɏ

NǟOQ@(Vb) hnusit se, odpuzovat,

(z)protivit se, (z)ošklivit se

an|er• ken• nen >DQǡUNǡQǟQ@

(Vb, erkannte an, hat anerkannt)

uznat

An• er• ken• nung >DQǡUNǡQXč@

(die, -, 0) uznání, pochvala

An• fall >DQIDO@(der, -s, -fälle)

napadení, útok; nápor, záchvat;

úroda

an• fäl• lig >DQIǡOǰ©@(Adj.)ná

chylný

An• fang >DQIDč@(der, -s, -fänge)

počátek, začátek von Anfang

an od začátku

an|fan• gen >DQIDčǟQ@(Vb, fi ng

an, hat angefangen) čít

an• fäng• lich >DQIǡčOǰ©@(Adj.)

počáteční

Anfangs- >DQIDčV@(Adj.)po

čáteční, začáteční

an|fech• ten >DQIǡ©WǟQ@(Vb,

focht an, hat angefochten)na

padnout, popřít; trápit

an|feuch• ten >DQIǚ©WǟQ@(Vb,

feuchtete an, hat angefeuchtet)

navlhčit

An• for• de• rung >DQIǚUGǟUXč@

(die, -, en) požadavek

An• fra• ge >DQIUDɏJǟ@(die, -,

-n) dotaz, interpelace (vpar

lamentu)

an|füh• ren >DQIɏUǟQ@(Vb,führ

te an, hat angeführt) vést, velet;

uvést; uvádět, citovat; podvést

An• füh• rer >DQIɏUǟU@(der, -s, -)

vůdce, velitel; původce

An• ga• be >DQJDɏEǟ@(die, -,

n) údaj, oznámení, sdělení,

výpověď; udání; podání;vy

chloubání

an|ge• ben >DQJHɏEǟQ@(Vb, gab

an, hat angegeben) uvést, sdělit;

naznačit; dát návod; udat;chlu

bit se; podávat

an• ge• bo• ren >DQJǟERɏUǟQ@

(Adj.) vrozený

An• ge• bot >DQJǟERɏW@(das, -s,

-e) nabídka

an|ge• hen >DQJHɏǟQ@(Vb, ging

an, ist angegangen) začínat;

ucházet, ujít; napadnout;pus

tit se

an• ge• hend >DQJHɏǟQW@(Adj.)

nastávající, budoucí

An• gel >DčǟO@(die, -, -n) udice;

pant, závěs dveří

An• ge• le• gen• heit >DQJǟOHɏJǟQ

KDǰW@(die, -, -en) záležitost, věc

an• ge• nehm >DQJǟQHɏP@(Adj.)

příjemný, milý sehrangebr />

20Angestellte(r)

nehm! těší mě! angenehm

überrascht sein být příjemně

překvapený

An• ge• stell• te(r) >DQJǟȉWǡOWǟU@

(der, -n, -n) zaměstnanec

angezogen >DQJǟVRɏJǟQ@

(Adj.) oblečený

Angi• na >DčJLɏQD@(die, -,-gi

nen) angína

Ang• ler >DčOǟU@(der, -s, -) rybář

an|grei• fen >DQJUDǰIǟQ@(Vb,

griff an, hat angegriffen)napad

nout; zaútočit; oslabit

An• griff >DQJUǰI@(der, -s/-es,

-e) napadení, útok etw. in

Angriff nehmen zahájit/ pustit

se do čeho

Angst >DčVW@(die, -, Ängste)

strach Angst haben mít strach

(um j-n/etw. o koho/co)

Angst haben (Vb) mít strach,

mít obavu

ängst• lich >ǡčVWOǰ©@(Adj.)

ustrašený, bázlivý, úzkostlivý,

bojácný

an|hal• ten >DQKDOWǟQ@(Vb, hielt

an, hat angehalten) zadržovat;

zastavit; přivést; trvat; nabádat

An• hang >DQKDč@(der, -s, 0)

dodatek, příloha; doprovod;

stoupenci; příbuzenstvo

an|hän• gen >DQKǡčǟQ@(Vb,

hing/hängte an, hat angehangen/

angehängt) pověsit, zavěsit;

lpět; připojit

an|häu• fen >DQKǚIǟQ@(Vb,

häufte an, hat angehäuft)hroma

dit, nahromadit

An• kla• ge >DQNODɏJǟ@(die, -, -n)

žaloba; obvinění

an|kla• gen >DQNODɏJǟQ@(Vb,

klagte an, hat angeklagt) obvinit,

obžalovat, žalovat

an|kle• ben >DQNOHɏEǟQ@(Vb,

klebte an, hat angeklebt) přilepit,

nalepit

an|kom• men >DQNǚPǟQ@(Vb,

kam an, ist angekommen) přijít;

přijet, přiletět, dorazit; pořídit;

zmocnit se; záviset, záležet

an|kün• di• gen >DQNQGǰJǟQ@

(Vb, kündigte an, hatangekün

digt) oznámit, ohlásit

An• kunft >DQNXQIW@(die, -,-künf

te) příjezd

An• la• ge >DQODɏJǟ@(die, -, -n)

založení, zřízení, vytvoření;in

vestice; osnova, rozvrh; nadání;

sklon, náchylnost

an|le• gen >DQOHɏJǟQ@(Vb, legte

an, hat angelegt) přiložit; obléci;

založit (město); uložit (peníze);

přistát

An• lei• tung >DQODǰWXč@(die, -,

-en) vedení; návod, poučení,

instrukce

anliegend >DQOLɏJǟQW@(Adj.)

přilehlý, sousední; připojený

an|ma• chen >DQPD[ǟQ@(Vb,

machte an, hat angemacht)přidě

lat; rozdělat; rozsvítit; zapnout;

promíchat

an|mel• den >DQPǡOGǟQ@(Vb,

meldete an, hat angemeldet)hlábr />

21 anschlagen

sit, ohlásit; přihlásit; přihlásit

An• mut >DQPXɏW@(die, -, 0)

půvab, ladnost

an• mu• tig >DQPXɏWǰ©@(Adj.)

líbezný, půvabný

an• nä• hernd >DQQǡɏǟUQW@(Adv.)

přibližně

An• nah• me >DQQDɏPǟ@(die, -,

-n) přijetí; schválení; převzetí;

domněnka, předpoklad; příjem

an• nehm• bar >DQQHɏPEDɏU@

(Adj.) akceptovatelný, přijatelný

an|neh• men >DQQHɏPǟQ@(Vb,

nahm an, hat angenommen)při

jmout; schválit; adoptovat,

osvojit si; předpokládat,do

mnívat se

An• non• ce >DQǚɫɏVǟ@(die, -, -n)

(franz. = öffentlicheAnkündi

gung) inzerát; oznámení

an• nullie• ren >DQXOLɏUǟQ@(Vb)

anulovat, zrušit

an• onym, an• onym >DQR

QɏP@(Adj.) anonymní

Ano• rak, A• no• rak >DQRUDN@

(der, -s, -s) větrovka (s kapucí)

an|ord• nen >DQǚUGQǟQ@(Vb,

ordnete an, hat angeordnet)

uspořádat; nařídit

An• ord• nung >DQǚUGQXč@(die, -,

-en) uspořádání; příkaz, nařízení

an|pas• sen >DQSDVǟQ@(Vb,

passte an, hat angepasst)přizpů

sobit, uzpůsobit sichanpas

sen přizpůsobit se

An• pas• sung >DQSDVXč@(die,

-, en) přizpůsobení

an• pas• sungs• fä• hig >DQSD

VXčVIǡɏǰ©@(Adj.) přizpůsobivý

An• pro• be >DQSURɏEǟ@(die, -,

-n) zkouška

an|pro• bie• ren >DQSURELɏUǟQ@

(Vb) vyzkoušet

An• recht >DQUǡ©W@(das, -s, -e)

právo, nárok

an|re• den >DQUHɏGǟQ@(Vb,

redete an, hat angeredet) oslovit

an|re• gen >DQUHɏJǟQ@(Vb,

regte an, hat angeregt) podnítit;

povzbudit

An• re• gung >DQUHɏJXč@(die,

-, en) impulz, podnět, popud;

povzbuzení

An• rei• se >DQUDǰ]ǟ@(die, -, -n)

příjezd

an|rei• zen >DQUDǰWVǟQ@(Vb)

motivovat, pobídnout; dráždit

an|ru• fen >DQUXɏIǟQ@(Vb)za

volat, volat; dovolávat se;za

telefonovat

an|schau• en >DQȉDXǟQ@(Vb,

schaute an, hat angeschaut) dívat

se, hledět; prohlédnout si

an• schau• lich >DQȉDXOǰ©@(Adj.)

názorný

An• schein >DQȉDǰQ@(der, -s, 0)

dojem, zdání allem Anschein

nach jak se zdá

An• schlag >DQȉODɏN@(der, -s,

-schläge) úder, náraz; vyhláška;

útok; vyhláška; úhoz; narážení

an|schla• gen >DQȉODɏJǟQ@(Vb)

(u, a) přibít, přitlouci; udeřit;

nasadit; odbíjet; narazit


22anschließen

an|schlie• ßen >DQȉOLɏVǟQ@(Vb,

schloss an, hat angeschlossen)

napojit, připojit

An• schrift >DQȉUǰIW@(die, -, -en)

adresa

an|schul• di• gen >DQȉXOGǰJǟQ@

(Vb, schuldigte an, hatangeschul

digt) obvinit

An• schul• di• gung >DQȉXOGǰ

JXč@(die, -, en) obvinění

an|se• hen >DQ]HɏǟQ@(Vb, sah

an, hat angesehen) dívat se;

prohlížet; vidět; přihlížet;po

važovat, pokládat

an|set• zen >DQ]ǡWVǟQ@(Vb,

setzte an, hat angesetzt)přilo

žit, přistavit; nasadit; pustit

se; zakládat; stanovit, určit 

zur Landung ansetzen začít

přistávat

An• sicht >DQ]ǰ©W@(die, -, -en)

pohled; názor, mínění mei

ner Ansicht nach podle mého

názoru

An• sichts• kar• te >DQ]ǰ©WV

NDUWǟ@(die, -, en) pohlednice,

pohled

an|span• nen >DQȉSDQǟQ@(Vb,

spannte an, hat angespannt)za

přáhnout; napnout

an|spie• len >DQȉSLɏOǟQ@(Vb,

spielte an, hat angespielt) přihrát,

nahrát; rozehrát; dělat narážky

An• spie• lung >DQȉSLɏOXč@(die,

-, en) narážka

an|spor• nen >DQȉSǚUQǟQ@(Vb,

spornte an, hat angespornt)pobí

zet, hecovat, povzbuzovat

An• spra• che >DQȉSUDɏ[ǟ@(die,

-, n) projev

an|spre• chen >DQȉSUǡ©ǟQ@(Vb,

sprach an, hat angesprochen)

oslovit; požádat; označit;po

važovat; reagovat

An• spruch >DQȉSUX[@(der, -s,

-sprüche) nárok, požadavek;

právo Anspruch haben auf

mít nárok na etw. inAn

spruch nehmen* požadovat co

an• spruchs• voll >DQȉSUX[VIǚO@

(Adj.) náročný

An• stalt >DQȉWDOW@(die, -, -en)

ústav

An• stand >DQȉWDQW@(der, -s, 0)

slušnost; nesnáz, potíže

an• stän• dig >DQȉWǡQGǰ©@(Adj.)

slušný, řádný

anstatt >DQȉWDW@(Präp.) namísto

aby, místo aby; místo

an• stecken, an• ste• cken

>DQȉWǡNǟQ@(Vb, steckte an, hat

angesteckt) připíchnout; nasadit,

navléci; připálit, rozžehnout;

nakazit, infi kovat

an|steckend, an|ste• ckend

>DQȉWǡNǟQW@(Adj.) nakažlivý,

přenosný

An• steckung, An• ste• ckung

>DQȉWǡNXč@(die, -, en) nákaza,

infekce

anstel• le, an Stel• le >DQȉWǡOǟ@

(Präp., Gen.) namísto, místo

an|stel• len >DQȉWǡOǟQ@(Vb)po

stavit, opřít, přistavit; zapnout,
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist