načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Německá klasická filosofie I - Wolfgang Röd

Německá klasická filosofie I
-16%
sleva

Kniha: Německá klasická filosofie I
Autor:

První svazek nesoucí podnázev od Kanta k Schopenhauerovi, představuje Kantovo přelomové dílo ve všech jeho aspektech. Další část knihy je věnována bohatému působení Kantovy filosofie. ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: OIKOYMENH
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 25.01.2016
Počet stran: 351
Rozměr: 22 cm
Úprava: tran
Vydání: Vydání první
Spolupracovali: přeložil Jindřich Karásek
Jazyk: česky
Vazba: kniha, vázaná vazba
ISBN: 9788072982004
EAN: 9788072982004
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

První díl přehledu německé klasické filozofie 18.-19. století se věnuje dílu I. Kanta, jeho zastáncům a kritikům a některým dalším zástupcům kritického myšlení po Kantovi. Práce se zaměřuje na přehled Kantova filozofického myšlení (kritická díla, transcendentální filozofie, etika, nauka o právu a státu, filozofie náboženství, antropologie, filozofie dějin apod.). Dále jsou představeni někteří raní zastánci a kritici kantovství, a podrobněji někteří filozofové, kteří se nedají považovat za stoupence Kanta, ale byli ovlivněni Kantovým kritickým způsobem myšlení (J. F. Herbart, J. F. Fries, A. Schopenhauer, F. E. Beneke). V závěru je představena transcendentální filozofie koncem 19. a ve 20. století.

Popis nakladatele

První svazek nesoucí podnázev od Kanta k Schopenhauerovi, představuje Kantovo přelomové dílo ve všech jeho aspektech. Další část knihy je věnována bohatému působení Kantovy filosofie. Nejvýznamnější z myslitelů, které se kriticky vyrovnávají s Kantem, je Schopenhauer, jehož dílo Svět jako vůle a představa bezprostředně vyrůstá z kritického zhodnocení Kantovy filosofie.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Mecenáši Josef Mánes a Silva Tarouca Mecenáši Josef Mánes a Silva Tarouca
Štěpánek Pavel
Cena: 499 Kč
Rod - Nebezpečné stvůry jsou všude… Rod - Nebezpečné stvůry jsou všude…
Láníček Martin
Cena: 212 Kč
Rod - Nebezpečné stvůry jsou všude… Rod - Nebezpečné stvůry jsou všude…
Láníček Martin
Cena: 212 Kč
SIMA - vládnoucí rod dynastie Jin SIMA - vládnoucí rod dynastie Jin
Hrubý Jakub
Cena: 210 Kč
Proměny valdštejnské reprezentace Proměny valdštejnské reprezentace
Hrbek Jiří
Cena: 328 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O bsah

Ú V O D ...................................................................................................................................9

I. IM M A N U E L K A N T...............................................................................................18

1. Ž iv o t a d í l o ...............................................................................................................18

a ) N e jd ů le ž itě jší b io g rafick é ú d a j e...................................................................18

b) K a n to v y tzv. p ře d k ritick é s p i s y ...................................................................21

c) H la v n í k ritic k á d íla............................................................................................23

d) K a n to v y sp isy p o ro c e 1790 ..........................................................................26

2 . K a n to v a filo so fie p ře d ro k e m 1 7 7 0...................................................................28

3 . K ritik a čis té h o r o z u m u .........................................................................................37

a ) M e to d a „K ritik y “................................................................................................38

b) T ran s ce n d en tá ln i e s t e t i k a..............................................................................43

c ) T ran s ce n d en tá ln i a n a ly tik a..............................................................................47

(1 ) Č isté p o jm y r o z v a ž o v á n í..........................................................................48

(2) T ran s ce n d en tá ln i d e d u k ce v prv n ím vydání

K ritiky čistého rozum u..........................................................................50

(3 ) T ran sce n d en tá ln i d e d u k c e v e d ru h é m vydání

K ritiky čistého rozum u..........................................................................57

(4 ) S c h e m a tis m u s č is tý c h p o jm ů ro z v a ž o v á n í.........................................64

(5 ) Z á s a d y čis té h o r o z v a ž o v á n í...................................................................68

(6) V ě ci o so b ě a věci p ro n á s......................................................................74

(7) Z p ů so b y ře še n í p ro b lém u p o z n á n í........................................................77

d) T ran s ce n d en tá ln i d i a l e k t i k a..........................................................................80

(1 ) V ý z n a m p o jm u „ d ia lek tik a “ ...................................................................80

(2 ) P a ra lo g ism y č is té h o r o z u m u...................................................................82

(3 ) A n tite tik a č is té h o r o z u m u......................................................................85

(4 ) Id e á l č is té h o ro z u m u a d ů k a zy b o ží e x is te n c e..................................89

(5 ) R e g u la tiv n í fu n k c e i d e j í..........................................................................94

4. E tik a.............................................................................................................................95

a ) K a n to v a e tik a v še d e sátý c h l e t e c h...............................................................95

b ) M e to d a K a n to v y e t i k y.....................................................................................98

c ) P rin c ip y m rav n í p o v i n n o s t i........................................................................100

d) S v o b o d a a d ů sto jn o st o s o b y........................................................................108


(1 ) S v o b o d a.....................................................................................................109

(2 ) D ů s t o j n o s t..................................................................................................I l l

e) D ia le k tik a č is té h o p ra k tic k é h o r o z u m u..................................................112

f) C tn o sti a p o v in n o sti p ly n o u c í z e c t n o s t i..................................................116

5. K ritik a s o u d n o s t i..................................................................................................118

a ) F u n k c e s o u d n o s ti..............................................................................................118

b ) N a u k a o k rá s n u...............................................................................................120

(1 ) C h a rak teristik a so u d ů v k u s u.................................................................120

(2 ) H ra p o z n áv a cíc h s il a tran sce n d en tá ln i d e d u k c e............................122

(3 ) N a d sm y slo v ý su b strá t je v ů.....................................................................126

c ) N a u k a o v z n e š e n ú..........................................................................................130

d ) S o u d n o s t a t e l e o l o g i e...................................................................................132

(1 ) Id e a ú č eln o sti..............................................................................................132

(2 ) S u b je k tiv n í p rin c ip y s o u d n o s ti..........................................................134

(3 ) S y s te m atiza ce a p říro d n í ř á d................................................................137

6. M e ta fy z ik a p říro d y a p o z d n í fo rm a tra n s ce n d en tá ln i filo so fie . . . .138

a ) M e tafy z ic k é p rin c ip y p říro d n íc h v ě d ......................................................138

b ) F ilo so fie p říro d y v O pus p o s lu m u m.........................................................144

(1 ) M e z era v s y s t é m u...................................................................................144

(2 ) S y sté m s i l ..................................................................................................146

(3 ) D ů k a z é te ru a te o rie z k u š e n o s t i.........................................................148

c ) T ran s ce n d en tá ln i filo so fie v Opus p o s lu m u m .......................................151

7. N a u k a o p rá v u a s t á tu..........................................................................................155

a) N a u k a o p r á v u...............................................................................................155

( 1 ) P o je m p r á v a..............................................................................................157

( 2 ) P rá v o a d o n u c e n í......................................................................................159

(3 ) V la stn ic k é p r á v o......................................................................................160

b ) N a u k a o s tá tu.....................................................................................................163

(1 ) Id ea s p o le če n sk é s m l o u v y....................................................................163

(2 ) P rá v o n á ro d ů a sv ě to o b č a n sk é p r á v o ..............................................165

(3 ) F ilo so fick é p o z a d í...................................................................................168

8. F ilo so fie n á b o ž e n s t v í..........................................................................................169

a ) K a n to v y s p isy z o b o ru filo so fie n á b o ž e n s tv í...........................................169

b ) R o z u m o v á v í r a.................................................................................................171

c ) R ad ik áln í z l o..................................................................................................175

d ) C írk ev a c írk e v n í v í r a ...................................................................................176

e ) V ý k la d b ib le v e sv ě tle m o r á l k y.................................................................179

f) C h a rak ter K a n to v y filo so fie n á b o ž e n s tv í..................................................180

9. A n tro p o lo g ie 182


10. F ilo so fie d ě j i n..................................................................................................186

a ) P o k ro k l i d s t v a...............................................................................................186

b ) P o k ro k v e f i l o s o f i i..........................................................................................190

II. K A N T O V I Z A S T Á N C I A K R IT IC I N A K O N C I 18. A N A

Z A Č Á T K U 19. S T O L E T Í.........................................................................................193

1. R an í z astá n ci k a n t o v s t v í...................................................................................195

a ) R e i n h o l d..........................................................................................................195

b ) B e c k...................................................................................................................204

c ) K r u g ...................................................................................................................206

d ) S c h ille r................................................................................................................209

2 . K ritici k a n to v s tv í.................................................................................................212

a) J a c o b i...................................................................................................................212

b) B a r d i l i................................................................................................................218

c) S c h u lz e................................................................................................................219

d) M a i m o n............................................................................................................226

e) H e r d e r................................................................................................................234

III. SA M O S T A T N Í Z Á S T U P C I K R IT IC K É H O M Y Š L E N Í..........................240

1. H e r b a r t...................................................................................................................241

a) M e to d a f i l o s o f i e.............................................................................................242

b) T eo rie re á lů........................................................................................................245

c ) Z á k la d n í m y šlen k y p s y c h o lo g ie................................................................248

d) P ra k tic k á f i l o s o f i e..........................................................................................249

2. F r ie s...........................................................................................................................251

a) Z á k la d n í m y š le n k y k r i ti c is m u....................................................................252

b) M e ta f y z ik a........................................................................................................256

c ) D ě jin y filo s o fie.................................................................................................259

d) F rie so v sk á š k o l a.............................................................................................261

3. S c h o p e n h a u e r........................................................................................................263

a) Ž iv o t a d í l o........................................................................................................263

b) S v ě t ja k o p ř e d s t a v a......................................................................................267

c ) S v ě t ja k o v ů l e .................................................................................................272

d) N a u k a o v y k o u p e n í......................................................................................275

e ) Z á k la d n í p ro b lé m y e t i k y...............................................................................277

f) F ilo so fie d ě j i n .................................................................................................281

g ) P o je tí m e t a f y z i k y..........................................................................................282

4. B e n e k e...................................................................................................................286

a) C h a ra k te r a ú k o l f i l o s o f i e.......................................................................2 8 6

b ) Z á k la d n í m y šlen k y m e t a f y z i k y................................................................288

c ) L o g i k a................................................................................................................291

Z Á V Ě R E Č N É P O Z N Á M K Y

T R A N S C E N D E N T Á L N I F IL O S O F IE A F IL O S O F IC K É M Y Š L E N Í

N A S K L O N K U 19. A V E 2 0 . S T O L E T Í...............................................................295

1. A n a ly tic k á m e t o d a.............................................................................................297

2. P o jetí filosofických z á s a d...................................................................................300

3. K o n e čn o a n e k o n e č n o s t......................................................................................302

4 . K ritic k á filosofie a e tik a......................................................................................3 0 4

5. O te v ře n ý tr a n s c e n d e n ta lis m u s........................................................................305

S e z n am z k r a t e k........................................................................................................309

B i b l i o g r a f i e...............................................................................................................310

Jm e n n ý r e j s t ř í k........................................................................................................340

V ě c n ý r e j s t ř í k............................................................................................................344

E d ič n í p o z n á m k a.....................................................................................................351       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist