načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Němčina pro jazykové školy nově 1 – Učebnice – Věra Höppnerová

Němčina pro jazykové školy nově 1 - Učebnice
-5%
sleva

Kniha: Němčina pro jazykové školy nově 1
Autor: Věra Höppnerová
Podtitul: Učebnice

Oblíbená němčina pro jazykové školy v novém moderním provedení. Nové vydání je třídílné a odpovídá úrovním A1-B2.
Titul doručujeme za 7 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  299 Kč 284
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
9,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 48.2%hodnoceni - 48.2%hodnoceni - 48.2%hodnoceni - 48.2%hodnoceni - 48.2% 47%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » FRAUS
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2010
Počet stran: 232
Rozměr: 24 cm
Úprava: 3 sv.: ilustrace, mapy, noty
Nakladatelské údaje: Plzeň, Fraus, 2010-2011
ISBN: 978-80-7238-912-4
EAN: 9788072389124
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Němčina pro jazykové školy nově 1 je prvním dílem třídílného cyklu učebnic, určených nejen posluchačům jazykových a středních škol.

(der, die, das)
Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Věra Höppnerová - další tituly autora:
Domluvíte se německy? Domluvíte se německy?
Moderní učebnice němčiny -- Nové, upravené vydání Moderní učebnice němčiny
Deutsch für Gymnasien 4 - Grundlagenlehrbuch Deutsch für Gymnasien 4
Němčina pro jazykové školy nově 3 Němčina pro jazykové školy nově 3
Moderní učebnice němčiny - Pracovní sešit Moderní učebnice němčiny
Zrádná slova v hospodářské němčině - 100 nejčastějších chyb a jak je napravit Zrádná slova v hospodářské němčině
 
Ke knize "Němčina pro jazykové školy nově 1 - Učebnice" doporučujeme také:
Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ
Technologie přípravy pokrmů 1 Technologie přípravy pokrmů 1
Marketing - Základy marketingu Marketing
Marketing - Základy marketingu -- Učebnice učitele Marketing - Základy marketingu
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Úvodem

Základní pravidla německé výslovnosti

3

6

Komunikativní dovednosti/Výslovnost Mluvnice

Hallo, wie geht es?

9

P o zd ra vit, p ře d s ta v it sebe i jin é , u v íta t ně ko h o ,

na váza t k o n ta k t, říci o sobě z á k la d n í údaje.

V ý s lo v n o s t: ne p rízvu čn é -е/, -er, -en

P říto m n ý čas sla b ých sloves

P říto m n ý čas sloves haben a sein

V ykání; S lo vo sle d v ě ty o zn a m o va cí

S lo vosled v ě ty tá z a c í

Die Stadt

21

O rie n to v a t se ve m ěstě, z e p ta t se na cestu,

v y s v ě tlit cestu pěšky i d o p ra v n ím i p ro s tře d k y ,

p o p ro s it a p o d ě k o v a t

V ý s lo v n o s t: n e p ra v id e ln ý p řízvu k

Člen u r č itý a n e u rč itý

S iln é s k lo ň o v á n í p o d s ta tn ý c h jm e n

P ře d lo žky se 3. pádem

Z á k la d n í číslo vky

Meine Familie

31

P ře d s ta v it čle n y své ro d in y , je jic h práci, z á lib y

a koníčky.

V ý s lo v n o s t: d lo u h é e a o; ö a ü

S k lo ň o v á n í p o d s ta tn ý c h jm e n v m nožném

čísle

Skloňování přivlastňovacích zájmen

Z p ů so b o vá slovesa

Přídavné jm é n o v p řísu d ku

Wo ich wohne

43

P opsat rů z n é ty p y bydlení, je jic h v ý h o d y

a n e výh o d y.

V ý s lo v n o s t: p, t, k; n e p ra v id e ln ý p řízvu k

P ře d lo žky se 3. a 4 . pádem

Z á p o r nein a nicht

V yja d řo v á n í zájm en a „ s v ů j" v něm čině

S k lo ň o v á n í tá za cích zá jm e n wer a was

Im Schnellimbiss

59І

Z e p ta t se na re sta u ra ci, o b je d n a t si oběd,

p o p s a t rů zn é s tra vo va cí návyky.

V ý s lo v n o s t: neznělé h lá s k y p ře d zn ě lým i;

h lá s k a -ich

P říto m n ý čas siln ých sloves

R ozkazovací zp ů so b

Z á p o r kein

S k lo ň o v á n í oso b n ích zájm en

N e u rč ité zá jm e n o man

73

Unsere Freizeit

P opsat rů z n é d ru h y trá v e n í v o ln é h o času, d a lší

z á lib y a koníčky.

V ý s lo v n o s t: cizí slo va; sp a st na z a č á tk u slova

a km e n o v é sla b iky

Slovesa s o d lu č ite ln ý m i a n e o d lu č ite ln ý m i

p ře d p o n a m i

Z v ra tn á slovesa

S o u v ě tí sou řad né

Im Hotel

85

O b je d n a t si u b y to v á n í v h o te lu ,

in fo rm o v a t se u re ce p čn íh o n a snídani,

p ro d lo u ž e n í p o b y tu , pa rko vá n í; z a p la tit p o b y t.

V ý s lo v n o s t: n e p rízvu čn é -е/, -er, -en; kon co vé -r

P ře d lo žky se 4 . pádem

Vazba es gibt; S lo vosled p ře d m ě tů

vy já d ře n ý c h o s o b n ím i zájm eny

Z á k la d n í čís lo v k y o d 2 0 výše

Was ziehe ich an?

97

; H o v o ř it o m ó d ě a o b lé ká n í, p o p s a t svůj v z ta h

к m ódě.

S k lo ň o v á n í p říd a vn ých jm e n p o u rč ité m

a n e u rč ité m členu

V ý s lo v n o s t: h lá ska -ng-; d lo u h é e a o B ezespojkové vě ty

Doch v k la d n é o d p o v ě d i na z á p o rn o u o tá z k u

4 V IE R


OBSAH

Popsat svůj běžný všed ní de n i víke n d ; v y já d řit

časové údaje.

V ýslo vn o st: p, t, k; klesavá in to n a c e o tá z k y

d o p lň o v a c í

D alší d ru h y číslovek

Časové údaje

Ú d a je ho d in

Dreimal über den Urlaub

H o v o řit o rů zn ých m o žn o ste ch trá v e n í

do volené .

V ýslo vn o st: n á zvy zemí; h o zn a ču jící dé lku

Zem ěpisná jm é n a

Časové ú d aje ve 4 . pádě

Wie bleibe ich fit?

V y líč it svou ž iv o to s p rá v u a své s p o rto v n í

a k tiv ity .

V ýslo vn o st: -an

P e rfe k tu m slabých sloves

S lo vo sle d v ě ty vedlejší

S lo vo sle d v ě ty h la v n í p o v ě tě ve d le jší

Eine eigene Firma

H o v o řit o své prá ci a rů zn ých m o žn o ste ch

po dn ikán í.

V ýslo vn o st: n e p ra v id e ln ý p říz v u k

P ré te ritu m sla b ých sloves

P ré te ritu m z p ů s o b o v ý c h sloves

P ré te ritu m p o m o cn ých sloves

S k lo ň o v á n í zá jm e n jem and a niemand

Shoppen im Supermarkt

In der Abteilung für Feinkost

N a ku p o va t p o tra v in y , h o v o ř it o svém ná ku p u

v s u p e rm a rk e tu , p o p s a t n á k u p n í zó n u .

V ýslo vn o st: s to u p a v á in to n a c e o tá z k y zjišťova cí

Údaje m íry, h m o tn o s ti a m n o ž s tv í po

číslovkách

Z p o d s ta tn ě lá příd a vn á jm é n a p o etwas,

nichts, viel, wenig a alles

Přísudkové slo ve so p o číslovkách

Meine monatlichen Ausgaben

Popsat své m ěsíční výd a je a h o v o ř it o svých

fin a n č n íc h p ro b lé m e ch .

V ýslo vn o st: p, t, к

Vazby sloves

Zájm e n n á příslovce

Slabé s k lo ň o v á n í p o d s ta tn ý c h jm e n

Skiurlaub in den Alpen

In fo rm o v a t se na z im n í u b y to v á n í

v A lp ách ; p o p s a t svou z im n í d o v o le n o u

V ýslo vn o st: d lo u h é ö a ü; p říz v u k cizích slo v

M in u lé časy vyb ra n ý c h siln ých sloves

P e rfe k tu m p o m o cn ých sloves

Č len n e u rč itý a n u lo v ý

Entdecke Deutschland!

In fo rm o v a t se na tu r is tic k y zajím avé o b la s ti

Bavorska; se zn á m it se s m o ž n o s tm i d o v o le n é na

Rujáně.

V ý s lo v n o s t: n e p rízvu čn é -е/, -e r-en; h lá ska -ich

Klíč ke cvičením a k testům

Abecední némecko-český slovníček

V z ta ž n é v ě ty

Přídavná jm é n a zem ě pisná na -er

Příslovce do rt - dorthin a her - hierher

Po každé čtvrté lekci následuje opakovací test.

111

123

135

147

161

171

183

195

211

223

F Ü N F 5
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.