načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Němčina ihned k použití - do kapsy - Carla Bezděková

Němčina ihned k použití - do kapsy
-6%
sleva

Kniha: Němčina ihned k použití - do kapsy
Autor:

Tematicky uspořádaná příručka, která pokrývá všechny základní situace, přináší zásobu asi 3000 vět a větných úseků a 5000 slov a slovních spojení. Příručku využijete k ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: LEDA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2008
Počet stran: 456
Rozměr: 150x110
Úprava: 454 stran
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: CZ, DE
Vazba: brožovaná
EAN: 9788073350895
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tematicky uspořádaná příručka, která pokrývá všechny základní situace, přináší zásobu asi 3000 vět a větných úseků a 5000 slov a slovních spojení. Příručku využijete k prípravě na setkání s cizinci, při pobytu v cizině a samozřejmě také ke studiu jazyka.

Další popis

Tematicky uspořádaná příručka, která v 18 kapitolách pokrývá základní komunikační situace. Využijete ji k přípravě na setkání s cizinci, při pobytu v cizině a samozřejmě také k jako doplňkovou pomůcku při soustavném studiu jazyka. Kromě větné a slovní zásoby obsahuje navíc přehled německé výslovnosti, stručné seznámení s německou mluvnicí, vybrané německé reálie, podrobný obsah a abecední rejstřík. Příručka je určena všem, kdo se němčinu učí nebo kdo ji používají, a to od začátečníků až po středně pokročilé, případně pokročilé (ve stupnici podle Evropského jazykového rámce od úrovně A1 až po B2, případně C1).Tematicky uspořádaná příručka, která v 18 kapitolách pokrývá základní komunikační situace. Využijete ji k přípravě na setkání s cizinci, při pobytu v cizině a samozřejmě také k jako doplňkovou pomůcku při soustavném studiu jazyka. Kromě větné a slovní zásoby obsahuje navíc přehled německé výslovnosti, stručné seznámení s německou mluvnicí, vybrané německé reálie, podrobný obsah a abecední rejstřík. Příručka je určena všem, kdo se němčinu učí nebo kdo ji používají, a to od začátečníků až po středně pokročilé, případně pokročilé (ve stupnici podle Evropského jazykového rámce od úrovně A1 až po B2, případně C1).


Tematicky uspořádaná příručka, která v 18 kapitolách pokrývá základní komunikační situace. Využijete ji k přípravě na setkání s cizinci, při pobytu v cizině a samozřejmě také k jako doplňkovou pomůcku při soustavném studiu jazyka. Kromě větné a slovní zásoby obsahuje navíc přehled německé výslovnosti, stručné seznámení s německou mluvnicí, vybrané německé reálie, podrobný obsah a abecední rejstřík. Příručka je určena všem, kdo se němčinu učí nebo kdo ji používají, a to od začátečníků až po středně pokročilé, případně pokročilé (ve stupnici podle Evropského jazykového rámce od úrovně A1 až po B2, případně C1).


Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Němčina ihned k použití do kapsy Němčina ihned k použití do kapsy
Bezděková C., Janešová Jarmila, Prokopová Libuše, Bendová Veronika
Cena: 150 Kč
Němčina ihned k použití Němčina ihned k použití
Bezděková C., Janešová Jarmila, Prokopová Libuše, Bendová Veronika
Cena: 197 Kč
Španělština do kapsy Španělština do kapsy

Cena: 171 Kč
Ruština do kapsy Ruština do kapsy

Cena: 171 Kč
Francouzština ihned k použití - do kapsy Francouzština ihned k použití - do kapsy
Janešová J., Prokopová L.,
Cena: 171 Kč
Zákazníci kupující knihu "Němčina ihned k použití - do kapsy" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O B S A H

Ú v o d 14

V ý s lo v n o s t 16

V ýslovnost sa m o h lá se k 16

V ýslovnost sou hlásek 16

P říz v u k v n ě m č in ě 18

V ýslovnost c iz íc h 18

a p ř e ja tý c h s lo v v n ě m č in ě

Iv ý b ě r s lo v z té to p říru č k y )

N ě m e c k á a b eceda 21

M lu v n ic k é m in im u m 22

Po u ž it é z k r a t k y 5 4

N á p is y - zk r a t k y A u f s c h r if t e n

- A B K Ü R Z U N G E N

D

N á p is y 55 A u fs c h rifte n

Z k ra tk y 63 A b k ü rz u n g e n

O b e c n é ú d á ie A l l g e m e in e An g a b e n

В

Č ísla a čís e ln é úd aje 67 Z a h le n u n d Z a hlang abe n

Č ís lo v k y z á k la d n í 67 K a rd in a lz a h le n

Z á k la d n í p o č e tn í ú k o n y 69 D ie G ru n d re c h e n a rte n

Č ís lo v k y řa d o v é 69 O rd in a lz a h le n

S lova v y ja d ř u jíc í d ru h 71 W ö rte r m it G attung s­

b e d e u tu n g

S lova v y ja d ř u jíc í

ná sobno st

71 W ö rte r m it m u lt ip lik a t i­

v e r B ede utun g

Z lo m k y 72 B ru c h z a h le n

D e s e tin n á čísla 72 D e z im a lz a h le n

P roce nta 72 P roze nte

M ě rn é je d n o tk y 73 M a ß e in h e ite n

T v a ry a ro z m ě ry 75 F o rm e n u n d M aße

B arvy 76 Farben

5


O B S A H

U rč e n í m ís ta a sm ěru

K d e !

K a m i

U rč e n í času

K d y !

K o lik j e h o d in !

V k o lik h o d in !

Týden - D n y

D e n - N o c

M ě s íc e - R o k - S to le tí

D a tu m

R o č n í o b d o b í

S vátky

Z n a m e n í z v ě ro k ru h u

S v ě to v é s tra n y

S větad íly

Z e m ě, je jic h o b y v a te lé

a h la v n í m ěsta

В Bě ž n é o b r a t y

P ozdravy

O s lo v e n í

P o d ě k o v á n í

O m lu v a

Ž á d o s ti - U p o z o rn ě n í

O tá z k y

S ouhlas

N esouhlas

V y h ý b a v á o d p o v ě ď

L ítost

S p o k o je n o s t - Radost

N e s p o k o je n o s t

- R o z h o řč e n í

O rt s - un d

R ic h tu n g s b e s tim m u n g

W o !

W o h in !

Z e ita n g a b e n

W a n n !

W ie spät is t e s !

U m w ie v ie l U h r !

W o c h e - Tage

Tag - N a c h t

M o n a te - ja h r

- ja h rh u n d e rt

D a tu m

ja h re s z e ite n

Feiertage

T ie rk re is z e ic h e n

H im m e ls ric h tu n g e n

E rdte ile

Länder, ih re B e w o h n e r

u n d H a u p ts tä d te

H ä u t ig e We n d u n g e n

B egrüß u ng

- V e ra b s c h ie d u n g

A n re d e

D a n k

E n ts c h u ld ig u n g

B itte n - H in w e is e

Fragen

Z u s tim m u n g

A b le h n u n g

A u s w e ic h e n d e A n tw o r t

B edauern

Z u frie d e n h e it - Freude

U n z u frie d e n h e it

- E m p ö ru n g

77

77

78

79

8 0

81

84

86

88

90

91

92

93

95

95

9 6

97

103

104

105

106

107

108

111

111

112

113

113

114

6


O b a v y

O m y l

P o c h y b y - P ře k v a p e n í

U jiš tě n í - Slib

R ady - M ín ě n í

Sp o le č e n s k ý ž iv o t

P ře d s ta v o v á n í

M lu v íte něm ecky?

|a k se máte?

P o z v á n í

N ávště va

U s to lu

L o u č e n í

P řá n í - B la h o p řá n í

Soustrast

Z a sahu je m e d o h o v o ru

N a k o n fe re n c i - N a re c e p c i

P říp ite k

O s o b n í ú d a ie - Po v a h o v í rysy

O s o b n í úd aje

D o ta z n ík

Věk

F y z ic k ý v z h le d

Lidské tě lo

C h a ra k te ro v é v la s tn o s ti

Ro d in a - By d l e n í

B e fü rc h tu n g

Ir r tu m

Z w e if e l - Ü b e rra s c h u n g

Z u s ic h e ru n g - Versprechen

R atschläge - M e in u n g e n

G e s e lls c h a f t lic h e s le b e n

V o rs te llu n g

S pre chen Sie D eutsch?

W ie g e h t es Ihnen?

E in la d u n g

Besuch

Bei Tisch

A b s c h ie d

W ü n s c h e - G lü c k w ü n s c h e

B e ile id

W ir g re ife n ins G esp räch

ein

K o n fe re n z - E m pfang

Toast

Pe r s ö n l ic h e Da t e n -

C h a r a k t e r z ü c e

A n g a b e n z u r Person

Fragebogen

A lte r

A u ß e re E rsche in ung

D e r m e n s c h lic h e K ö rp e r

C h a ra k te re ig e n s c h a fte n

Fa m il ie - W o h n e n

115

115

115

116

117

118

119

123

124

125

127

128

129

130

131

132

133

135

135

137

138

139

140

R o d in a a p říb u z e n s k é

v z ta h y

S vatba - M a n ž e ls tv í

143 F a m ilie u n d V e rw a n d t­

scha fts v e rh ä ltn is s e

143 H o c h z e it - Ehe


O B S A H

D ě ti

Ú m r t í

B y d le n í

I Vz d ě l á n í - Po v o l á n í

Jaké m á le v z dě lá ní?

Ž á dost

K d e p racujete ?

Jaký j e и vás p r ů m ě r n ý

p la t í

Ш Л C e s t o v á n í

N a h ra n ic íc h

Pasová k o n tro la

C e ln í k o n tro la

A u lo

M á te auto?

P o k y n y p ř i jíz d ě

P ů jč o v n a a u t

D o ta z y na cestu

A u to s to p

Č e rp a c ís ta n ic e

P a rk o v á n í - G aráž

Servis - A u to o p ra v n a

D o p r a v n í p ře s tu p k y

P o ru c h y - N e h o d y

V la k

Z a v a z a d la

In fo rm a c e

jíz d e n k y

N a n á s tu p iš ti

K in d e r

Tod

W o h n e n

Bil d u n g - Beruf

W e lc h e S c h u lb ild u n g

ha ben Sie?

A n tra g

W o a r b e ite n Sie?

W ie h o c h is t b e i Ih n e n

d e r D u rc h s c h n itts lo h n i

Reisen

A n d e r G re n z e

P asskon trolle

Z o llk o n tr o lle

A u to

H a b e n S ie e in A u to ř

A n w e is u n g e n w ä h re n d

d e r Fahrt

A u to v e rm ie tu n g

Fragen n a c h d e m Weg

P e r A n h a lte r

Tankstelle

P arken - G arage

S ervice - K fz-W erkstatt

O rd n u n g s w id rig k e ite n

im S traß enve rkeh r

P ann en - U n fä lle

Z u g

(Reise)gepäck

In fo rm a tio n

Fahrka rten

A u f d e m B ahnsteig

1 4 4

1 45

1 4 9

1 5 7

165

168

1 6 9

1 79

1 79

1 79

181

181

1 82

182

183

184

1 84

1 84

1 8 5

1 87

1 88

1 9 7

1 98

1 99

200

201

8


Ve v la k u 20 2 Im Z u g

L e ta d lo 20 6 Flu gzeug

Le te cká s p o le čnost 20 6 Flu ggese llschaft

N a le tiš ti 20 8 A u f d e m Flu ghafen

H lá š e n í 20 9 D urch sage n

V le ta d le 21 0 Im Flugzeug

P říle t - Tranzit 211 A n k u n ft - Transit

Lo d 213 S c h iff

N a m o lu 213 A n d e r S chiffsanlegestelle

N a lo d i 21 4 A u f d e m S c h iff

M ě stská d o p ra v a 21 7 S ta d tv e rk e h r

Taxi 21 8 Taxi

M ě s to 22 0 S tadt

D o ta z y n a cestu 22 0 Fragen n a c h d e m W eg

P ro h líd k a m ěsta 222 S ta d tb e s ic h tig u n g

C e s to v n í k a n c e lá ř 22 7 R eisebüro

S m ěnárna - P eníze 22 9 W e c h s e ls tu b e - G eld

U b y t o v á n! U n t e r b r in g u n g

R ezervace 23 3 R e s e rv ie ru n g

V h o te lu 23 4 Im H o te l

Z á v a d y 23 6 M ä n g e l

H o te lo v é s lu ž b y 23 7 H o te ld ie n s tle is lu n g e n

O d je z d 23 8 A b re is e

U b y to v á n í v s o u k ro m í 23 9 P riv a tu n te rk u n ft

K e m p in k 242 C a m p in g

Re s t a u r a c e - Jíd l a Re s t a u r a n t - Essen

M á š hlad? 24 6 H ast d u H unger?

V re s ta u ra c i 247 Im R es ta u ra n t

S nídaně 24 7 F rühstü ck

O b ě d - Večeře 24 7 M ittagessen - Abendessen

P ři jíd le 24 9 B e im Essen

Z á v a d y 251 M ä n g e l

9


O B S A H

P la c e n í

K u c h y n ě - S to lo v á n í

R y b y - D rů b e ž - Z v ě řin a

- P lo d y m o ře

U z e n in y - M a s n é

v ý ro b k y

Z e le n in a - L u š tě n in y

O v o c e

N á p o je

Z n ě m e c k é h o jíd e ln íh o

lís tk u

Ш N á k u p y - Sl u ž b y

N á z v y o b c h o d ů a s lu ž e b

N á k u p y

V o b c h o d ě

C ena

V ým ěn a (zá v a d n é h o

z b o ž í)

O p ra v a

P o tra v in y

Ú d a je n a o b a lu v ý ro b k u

• о Ч У 'Т . , ,

Tabák

K n ih k u p e c tv í

N o v in o v ý Stánek

P a p írn ic tv í - K ancelářské

p o tře b y

D á rk y - K le n o ty

L átky

G a la n te rie

K o n fe k c e - P leten é z b o ž í

- P rád lo

B ezah le n

K ü c h e - B ei Tisch

Fisch - G e flü g e l - W ild

- M e e re s frü c h te

F le isch - u n d

W u rs tw a re n

G em üse - F lü ls e n frü c h te

O b s t

G etränke

A u s e in e r de utsche n

S peisekarte

Ein k a u f - D ie n s t le is t u n g e n

B e z e ic h n u n g e n v o n

G e s c h ä fte n un d

D ie n s tle is tu n g e n

E in k a u f

Im G esch äft

Preis

U m ta u s c h (von

m a n g e lh a fte r W are)

R e p a ra tu r

L e b e n s m itte l

A n g a b e n a u t d e r

V erpackung

T a bakw aren

B u c h h a n d lu n g

Z e itu n g s k io s k

S c h re ib w a re n

- B ü ro b e d a rf

Geschenkartikel - S chm uck

Stoffe

K u rz w a re n

K o n fe k tio n - S tric k w a re n

- W äsche

251

251

25 9

26 0

261

262

263

2 6 6

271

27 4

27 5

27 6

27 7

2 7 7

2 7 8

281

28 2

282

284

284

28 6

28 8

29 0

292

10


O B S A H

O b u v

K ožen é z b o ž í

K v ě tin y

Fo to

O r n í o p tik

H o d in á r

H o lič s tv í - K a d e řn ic tv í

Pánské k a d e řn ic tv í

D á m s k é k a d e řn ic tv í

D ro g e rie - P a rfu m e rie

Č is tírn a - P rád elna

P O Š T A - T E L E F O N

Kde je pošta, p ro s ím vás?

L is to v n í z á s ilk y

Poste restante

B a lík y

Telegram y

P e n ě ž n í z á s ilk y

P o š to v n í schránka

P o h le d n ic e - D o p is y

P o z d ra v y

O s lo v e n í v do pise

Ú v o d n í frá z e

Z á v ě re č n é fráze

N á p is y n a o b á lc e

A dresa

Telefon

D á se o d tu d t e le fo n o v a li

V e ře jn ý tele fon

T e le fo n n í z á z n a m n ík

S chuhe

L e d e rw a re n

B lu m e n (g e s c h ä ft)

F o to /K in o -F a c h g e s c h ä ft

A u g e n o p tik e r

U h rm a c h e r

H e rre n fris e u r

- D a m e n fris e u r

H e rre n fris e u r

D a m e n fris e u r

D ro g e rie - K o s m e tik a rtik e l

R e in ig u n g - W äsche rei

Po s t - Te le f o n

W o is t d ie Post b itte ?

B riefse ndun gen

P o s tla g e rn d e S endungen

P akete

Telegram m e

G eld se n d u n g e n

B riefka sten

A n s ic h ts k a rte n - B rie fe

G ru ß fo rm e ln

A n re d e im B rie f

B riefa nfän ge

S chlussfo rm eln

A u fs c h rifte n a u f d e m

B rie fu m s c h la g

A dre sse

T e lefon

K a n n m a n von h ie r

te le fo n ie re n >

Ö ffe n tlic h e r

F e rnsp reche r

A n ru fb e a n tw o rte r

2 9 6

299

299

301

30 3

304

305

30 6

30 6

30 7

31 0

312

312

313

313

313

313

314

315

315

315

31 6

317

317

319

321

321

32 4

32 4

11


O B S A H

ЕВ K u l t u r a

D iv a d lo

U p o k la d n y

V d iv a d le

K in o

H u d b a

R ozhlas

T e levize

M a g n e to fo n

- C D -p ře h rá v a č

Č etba

V k n ih o v n ě

V ý tv a rn é u m ě n í

E B V o l n ý Č a s - S p o r t

K am jd e te dnes večer?

H r y

Tanec

Z á lib y

S port

A tle tik a

F o tb a l

V o le jb a l

Z im n í s p o rty

N a p lá ž i

Щ И Z d r a v í - N e m o c

C o je vám?

C o se v á m stalo?

U lékaře

U z u b n íh o lé k a ře

V lé k á rn ě

Ku l t u r

T h e a te r

A n d e r Kasse

Im Theater

K ino

M u s ik

R u n d fu n k

Fernsehen

K a s s e tte n re c o rd e r

- C D -P la y e r

L e k tü re

In d e r B ib lio th e k

B ild e n d e K unst

Fr e iz e it - Sp o r t

W o h in ge hen Sie h e u te

Abend?

S p ie le

Tanz

H o b b y s

S p o rt

A th le tik

F u lib a ll

V o lle y b a ll

W in te rs p o rt

A m S trand

G e s u n d h e it - Kr a n k h e it

W as f e h lt Ihnen?

W as is t Ih n e n passiert?

B e im A rz t

B e im Z a h n a rz t

In d e r A p o th e k e

32 6

32 6

32 7

331

334

339

3 4 0

341

34 4

34 6

34 9

35 6

35 6

3 5 7

3 5 8

36 4

36 4

36 5

36 6

36 6

36 8

3 7 9

3 7 9

381

384

395

12


O B S A H

Př ír o d a - Z e m íd é is t v í N a t u r - La n d w ir t s c h a f t

P ře d p o v ě ď po časí 39 8 W e tte rv o rh e rs a g e

Jak j e d n es ve n ku i 39 8 W ie is t es he ute d ra u ß e n !

Teplota 4 0 0 Tem peratur

P ríro d a 4 0 0 N a tu r

Z e m ě d ě ls tv í 4 0 8 L a n d w irts c h a ft

V e ř f in ť ž iv o t Ö f f e n t l ic h e s leben

Stát 41 4 Staat

C írk e v 41 5 K irc h e

S o c iá ln í p ro b lé m y 41 5 S o z ia le P ro b le m e

A rm á d a 4 1 6 A rm e e

K rim in a lita 4 1 7 K r im in a litä t

Z trá ta - K rádež 4 1 8 V e rlu s t - D ie b s ta h l

- O z n á m e n í p o lic ii - A n z e ig e be i d e r P o liz e i

O b c h o d - Ek o n o m ie H a n d e l - W ir t s c h a f t

O b c h o d n í je d n á n í 4 2 6 G e s c h ä fts v e rh a n d lu n g e n

O b c h o d n í k o re s p o n d e n c e 4 2 7 G e s c h ä fts k o rre s p o n d e n z

V bance 42 9 In d e r B ank

U n o tá ře 42 9 B e im N o ta r

In fo rm a tik a 4 3 0 In f o rm a tik

Re is tř ík 44 5

13
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist