načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Návrat do Kallenie - Jiří Grim

Návrat do Kallenie

Elektronická kniha: Návrat do Kallenie
Autor:

Hlavní hrdina Maualí spolu se svými kamarády přebírá iniciativu při záchraně své rodné Kallenie. Nepřátelští Zehyrové však nejsou zdaleka jedinou překážkou, kterou musí na ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  90
+
-
3
boky za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Tribun EU
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 181
Rozměr: 18 cm
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-254-6109-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Hlavní hrdina Maualí spolu se svými kamarády přebírá iniciativu při záchraně své rodné Kallenie. Nepřátelští Zehyrové však nejsou zdaleka jedinou překážkou, kterou musí na své cestě překonat. Jaké nebezpečí představuje nová zvláštní epidemie, která se šíří jeho národem? Bude mít děsivý úkaz na obloze nějaký vliv na budoucnost jejich života? Volné pokračování napínavé a velice čtivé fantasy českého autora, která opět překvapí výraznými postavami, propracovanou válečnou strategií a jedinečnou atmosférou.

Zařazeno v kategoriích
Jiří Grim - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Ji ří Grim

NÁVRAT DO KALLENIE

Tribun EU

2013


Ji ří Grim

NÁVRAT DO KALLENIE

© Ji ří Grim, 2009


Věnováno mojí milé Ani čce.

(I když fantasy nikdy nechce číst.)

J.G.

Lidé se nep řiblíží boh ům ni čím jiným, než když se snaží

ud ělat š ťastnými jiné.

Cicero


Obsah

Úvod ............................................................................. 6

Zpátky na pob řeží ......................................................... 8

Vzpomínka na Glerran ................................................ 13

Domorodci .................................................................. 24

Stále vp řed .................................................................. 37

Pád podzemní říše ....................................................... 55

Temná sluj .................................................................. 72

Vyjednáva či .............................................................. 108

Planina v plamenech ................................................. 121

Nové království ......................................................... 134

Epidemie ................................................................... 163

Epilog ....................................................................... 180


Návrat do Kallenie Ji ří Grim

6

Úvod

Příď se ost ře za řezávala do vody a lo ď plula pod plnými

plachtami sm ěrem na sever. Čerstvý vítr ji hnal tém ěř maximální rychlostí k rodnému pob řeží. Lo ď proráželašedozelenou vodní masu a slaná vodní t říš ť mu skráp ěla tvá ř.

Maualí se pevn ě držel lanoví a krom ě pohledu vp řed se jen ob čas podíval zp ět na hlídku sedící naho ře na st ěžni. Hlídka ale z ůstávala v klidu, na to aby vid ěla zemi, byli ješt ěpravděpodobn ě p říliš daleko. Lo ď plula na hrotu šípovité sestavy vále čných koráb ů, které s odstupem pluly za vedoucí lodí a chránily zep ředu a z bok ů bachraté dopravní lod ědopravující vojsko, zbran ě, materiál a potraviny. Maualího by p řed deseti lety nikdy nenapadlo, že se z hrstky uprchlík ů p řed Zehyry v tak krátké dob ě stane taková mohutná vále čná síla.

Bylo jich n ěkolik set na pár lodích, když zakotvili uostrova Glerran rádi, že unikli ze smrtícího zehyrského sev ření. Potom se jim poda řilo v pr ůběhu dalších týdn ů zachránit další stovky uprchlík ů, ať už umírajících žízní na mo ři na menších člunech nebo i p římo z pob řeží Kallenie obsazené Zehyry. Na za čátku založili malou osadu, ze které se posléze stalo hlavní m ěsto Darlez a snažili se pouze p řežít. Výhodou bylo, že Glerran byl velmi úrodný a pokrytý hlubokými lesy, ve kterých se prohán ělo velké množství zv ěř e. Jak zjistili p ři dalších výpravách, bylo na ostrov ě i množství nerostných surovin, které jim p řišly velmi vhod. Ale k tomu došlo až pozd ěji. Nejd říve si z řídili obydlí, založili pole, vystav ěli molo a za čali ryba řit. Výpravy do okolních les ů p řinášely množství ulovené zv ěř e, d řeva a divokých plodin. Nakonec osadu obehnali ohradou z kůlů ve výši t ří lokt ů a vystav ěli strážní v ěž. Když si zabezpe čili základní životní pot řeby, Návrat do Kallenie Ji ří Grim

7

za čali se rozhlížet i po vzdálen ějším okolí. Osadníky vedl

čarod ěj Anthausil, který řídil celé d ění... .

„Zem ě, zem ě!“ ozvala se hlídka na st ěžni a Maualí sevytrhl ze vzpomínek. Odešel z příd ě ke st ěžni a rychle vyšplhal nahoru. Tam se mu v dáli zjevily vrcholky poho ří Kallar a po n ějaké chvíli i tenká linie pob řeží. Na jeho znamení se rozezvu čel roh na velitelské lodi a celá sestava zpomalila. Potom na obou k řídlech vyrazily vp řed dopravní lod ě s plochým dnem naložené jízdou a doprovázené částí válečných lodí. Jízda m ěla po vylod ění za úkol z bok ů i ze sm ěru od pevniny obklí čit p řístavní m ěsto Meonry tak, aby sežádný posel nemohl dostat z města a p řinést Zehyr ům zprávu o vylod ění nep řátel. Maualí jí dal pot řebný čas a poté vyrazil přímo vp řed k Meonry s hlavní sestavou.

Chvíli pluli nepozorováni, ale zanedlouho se ozval dlouhý výstražný zvuk rohu a z prvních lodí mohli vid ět na vlastní oči, jak se v přístavišti a na hradbách za čínají hemžit postavi čky. Na Maualího pokyn se rozezn ěly rohy na všech korábech a strach padl na Meonry. Takový byl za čátek návratu Maualího do rodné Kallenie.


Návrat do Kallenie Ji ří Grim

8

Kapitola první

Zpátky na pob řeží

Ve vzduchu se vznášel dým z požár ů a hlavní brána pevnosti

dosud odolávala náporu kamenných trork ů, kte ří nedbajíce

na déš ť šíp ů a ošt ěpů beranidlem neúnavn ě bušili do jejích

křídel.

Maualí zaujal místo na strážní v ěži poblíž vjezdu do přístavu, odkud m ěl nejlepší p řehled o d ění v přístavu a ve měst ě. P římo pod ním doho řívaly zbytky lodí, kterým jeho lo ďstvo zabránilo v odplutí, zapálilo je a potopilo. Jejich posádky, v nichž m ěli p řevahu Sammariové, se málokdy vzmohly na účinný odpor a nyní se jejich mrtvolypohupovaly poblíž ho řících trosek.

Na molu vládl hore čný ruch, protože stále p řiplouvalydalší a další lod ě, ze kterých se postupn ě hrnula celá invazní armáda. Ob čas to zask řípalo, nebo ť míst u mola bylo pro takové množství plavidel málo, a tak se ob čas prázdná odlouvající lo ď p řimotala do cesty n ěkteré pln ě naložené, která hledala místo k uvázání. Celkov ě však vylo ďování probíhalo celkem v po řádku, proto se Maualí obrátil sm ěrem k městu. Tam vid ěl jak jeho p ěchota postupn ě likviduje všechna místa odporu. Nep řátelé se drželi pouze v některých v ětších budovách a na částech hradeb a n ěkolika obranných v ěžích.

Nejv ětší centrum odporu však p ředstavovala pevnost, do níž se stáhla v ětšina zehyrské posádky a ti Sammariové a trpajzlíci, kte ří k tomu m ěli dostatek času. Návrat do Kallenie Ji ří Grim

9

V Maualím dosud p řetrvával sváte ční pocit, který zakusil, když z lodního m ůstku vkro čil po letech na rodnou zemi. To mu však nijak nebránilo v řízení bojových akcí. Nutn ě se pot řebovali zachytit na pob řeží a op řít se o opevn ěné m ěsto, jestliže cht ěli napadnout Zehyry. Zatím moment p řekvapení byl na jeho stran ě, ale ten nem ůže trvat v ěč ně a musí po čítat s tím, že se za n ějaký čas Zehyrové a jejich spojenci vzpamatují a semknou se k odporu.

Potom si Maualí všiml, že se n ějaký jezdec prodírá ke strážní v ěži a obtížn ě si razí cestu proti proudu oddíl ů vystupujících z lodí. Snad to bude posel od Gomdrsola.Zanedlouho se ozval dupot na d řev ěném schodišti a strážvpustila hlin ěného trorka, který pozdravil Maualího a i d ůstojníky a mágy, kte ří stáli za Maualím. Potom Maualímu podalpergamen se zprávou. Maualí rozlomil pe čeť a p řelétl obsah očima a potom sd ělil všem p řítomným:

„Generál Gomdrsol píše, že uzav řel neprodyšný kruhokolo Meonry a chytil n ěkolik posl ů a uprchlík ů z města. Také zajal celou karavanu, která sem mí řila. Záv ěrem píše, že vyslal n ěkolik pr ůzkumných skupin do hloubi Kallenie. Potřebuje ale více voják ů.“

Maualí se rozhlédl po p řítomných d ůstojnících:

„Wane, vezmi svoje p ěšáky, a odve ď je ke Gomdrsolovi. Ucp ěte každou možnou skulinku. Nechci, aby nám unikl byť i jeden jediný Zehyr, Sammarijec nebo trpajzlík.“

Důstojník pozdravil a odešel a Maualí o svém rozhodnutí napsal Gomdrsolovi. Zprávu p ředal trorkovi, který pak také odchvátal.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist