načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století -- Pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám. - Jiří Pokorný; Luboš Velek; Libuše Velková

Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století -- Pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám.
-11%
sleva

Kniha: Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století
Autor: Jiří Pokorný; Luboš Velek; Libuše Velková
Podtitul: Pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám.

pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám = Nationalismus, Gesellschaft und Kultur in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert : Festschrift für Jiří Kořalka zum 75. Geburtstag
Titul doručujeme za 11 pracovních dní
již pravděpodobně nedoručíme do Vánoc
Vaše cena s DPH:  295 Kč 263
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Karolinum
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2007
Počet stran: 442
Rozměr: 21x15 cm
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky, německy
Vazba: brožovaná
Nakladatelské údaje: V Praze, Karolinum, 2007
ISBN: 978-80-246-1398-7
EAN: 9788024613987
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Příležitostný sborník vydaný u příležitosti 75. narozenin historika Jiřího Kořalky.

Popis nakladatele

Obsáhlý svazek Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století vznikl jako pocta více než dvou desítek kolegů a přátel k 75. narozeninám historika Jiřího Kořalky. Jiří Kořalka patří mezi nejvýznamnější české historiky starší generace, jehož práce se již několik desetiletí setkávají s mimořádným ohlasem nejen u nás, ale i v zahraničí. Shromážděné příspěvky v Kořalkově sborníku se pochopitelně týkají především těch témat, jimž se během svého profesního života věnoval a věnuje sám jubilant. Vedle dějin moderního nacionalismu, vývoje politické kultury či sociálních dějin a modernizačních procesů 19. a počátku 20. století se tak dostalo prostoru i dějinám kultury, vzdělanosti či dnes neprávem opomíjeným dějinám dělnického hnutí. Součástí sborníku je isoupis bibliografie Kořalkových prací z posledního období. (pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám = Nationalismus, Gesellschaft und Kultur in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert : Festschrift für Jiří Kořalka zum 75. Geburtstag)

Předmětná hesla
Národní hnutí -- Evropa střední -- 19.-20. stol.
Nacionalismus -- Evropa střední -- 19.-20. stol.
dělnické hnutí -- Evropa střední -- 19.-20. stol.
Politická kultura -- Evropa střední -- 19.-20. stol.
Kultura a společnost -- Evropa střední -- 19.-20. stol.
Evropa střední -- Společnost a politika -- 19.-20. stol.
Evropa střední -- Dějiny -- 19.-20. stol.
Kniha je zařazena v kategoriích
Jiří Pokorný; Luboš Velek; Libuše Velková - další tituly autora:
Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století
Kurze Geschichte der Bohmischen Lander Kurze Geschichte der Bohmischen Lander
Stručné dějiny českých zemí Stručné dějiny českých zemí
Breve storia delle terre Ceche Breve storia delle terre Ceche
Stručné dějiny českých zemí (korejsky) Stručné dějiny českých zemí (korejsky)
Deníky Josefa Kalouska II. Deníky Josefa Kalouska II.
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O B S A H J iřím u K o řa lk o v í к 7 5 . n a r o z e n in á m / J i ř í K o ř a lk a z u m 7 5 . G e b u r t s t a g.................................. 7

T a b u la g r a t u l a t o r i a.................................................................................................................................................. 12

B ib lio g ra fie J i ř í h o K o řa lk y z a lé ta 2 0 0 1 -2 0 0 5 / S c h rif te n v e r z e ic h n is v o n J i ř í K o řa lk a

2 0 0 1 -2 0 0 5 ( s e s t a v i l a / v erfasst v o n K v étá K ořalková)....................................................................... 13

I. Národy a nacionalism us / N ationen und N ationalism us

M iroslav Hroch: F o rm o v án í n á ro d a ja k o z áp a s o m o c............................................................................... 29

A lice Velková - L u b o š Velek: V n ím á n í n á ro d n o stn í id e n tity u v e n k o v sk é h o ob y v atelstv a

v Č ec h á c h n a z a č á tk u 19. s to le tí......................................................................................................................... 39

Karl F. Bahm: D e m o k ra tie . N a tio n a lism u s, u n d d as S c h ic k sa l e in e s „ n atio n ale n Z w itters":

U ffo H o m u n d d ie 1 8 4 8 er R ev o lu tio n in B ö h m e n...................................................................................... 53

L o th ar Hobelt: „ D ie F reih e it und d ie N a tio n a litä t!“ Ig n a z K u ra n d a .

E in d e u tsc h b ö h m isc h er L ite ra t, P u b lizist u n d P o litik er ( 1 8 1 1 - 1 8 8 4 )............................................. 71

Jiří Pokorný: P ro cesí z p áteč n ík ů a n e b sla v n o st s v a to v á c la v sk á.......................................................... 87

A ndreas G o 11 s m a n n : T sc h e c h isc h -k a th o lisc h o d e r ru ssisc h -o rth o d o x ?

L eo X III. und d ie B estreb u n g en z u r B ild u n g e in e r tsc h e c h isc h e n N a tio n a lk ir c h e................... 97

t H elm ut S 1 a p n i с к а : E in d e u tsc h -tsc h e c h is c h e r V e rstän d ig u n g sv e rsu ch

zu B eg in n d e s E rsten W eltk rieg s. A rth u r S k e d ls in o ffiz ielle A u s g le ic h s v o rs c h lä g e 109

II. M o d e r n í s t á t a s p o le č n o s t / M o d e r n e r S t a a t u n d G e s e lls c h a ft

W olfgang Häusler: D a s ö s terre ic h isc h e K a ise rtu m v o n 1804 u n d s e in e B ed eu tu n g

fü r d as S ta a ts- u n d R eich sp ro b le m d e r H a b sb u rg e rm o n a rc h ie.............................................................. 121

W altraud H c i n d 1: B ü ro k ra tie z w isc h e n a b so lu tistis c h e r S ta a tsm a c h t

u nd re c h tssta a tlic h e r E n tw ic k lu n g.................................................................................................................. 155

T h o m as K l e tečka: S ta a t und K irc h e (n ) im Z e ic h e n d e r R ev o lu tio n von 1 8 4 8............................. 169

M ilan H 1 a v a č к a : Z e m sk á ž ele z n ič n í a k c e.................................................................................................... 195

W alter Lukan: „ A lle s p o litisc h e D en k en u n d F ü h le n , s o w e it e s in K o rresp o n d en zen

z u m A u sd ru ck k o m m t, k o n z e n trie rt sic h b ei d e n S lo v e n e n a u f d e n ein h e itlic h en

sü d sla v isch e n S ta a t". D ie p o litisc h e M e in u n g d e r s lo w e n is c h e n B ev ö lk eru n g

1917/18 im S p ieg el d e r Z e n su rb e ric h te d es G e m e in sa m e n Z e n traln a c h w eisb u re a u s

fü r K rie g sg efan g e n e in W ien (m it b e so n d e re r B e rü c k s ic h tig u n g d e s V erfassers

d e r B eric h te - M ilan H o d ž a )................................................................................... 217

I 5 I


III. D ěln ick á tř íd a a d ěln ick é h n u tí / A rb e ite rk la s se u n d A rb eiterb e w eg u n g

C ath erin e Horel: D a s B u d a p c s te r P ro le ta ria t 1 8 6 7 -1 9 1 4 .

Z w isc h en s o z ia le r E in h eit u n d n a tio n a le r V ie lf a lt.................................................................................. 287

Jan Galandauer: Č e sk o slo v e n sk á s o c iá ln ě d e m o k ra tic k á s tra n a d ě ln ic k á

v D ru h é in te r n a c io n á le....................................................................................................................................... 301

M artin Kučera: V ilém K o r b e r - p ro d u k t z rá n í d ě ln ic k é h o h n u t í....................................................... 311

IV. P o litick á k u ltu ra m ezi tr a d ic í a m o d e rn o u / P o litisch e K u ltu r zw ischen

T ra d itio n u n d M o d e m e

H u g h LeCaine Agnew: S y m b o l a n d R itu al in C z e c h P o litics

in th e B ra o f th e „ tá b o ry ü d u “.......................................................................................................................... 331

P e te r Urbanitsch: J a n P a la c k ý u n d d as W ah lre ch t in d e r W ählerklasse

d es g ro ß e n G ru n d b e s itz e s.................................................................................................................................. 343

Jiří Malíř: P ře d h isto rie v z n ik u N ě m e c k é a g rá rn í s tra n y na M o r a v ě.................................................. 357

Pavel Marek: Přísp ěv ek к c h a ra k te ristic e p o litic k é h o p ro filu V áclava P e r k a.................................. 367

V. K u ltu ra a vzdělávání / K u ltu r u n d B ild u n g

C ath lcen M . G i u s t i n o : R o d in in P rag u e , 1902: M o d ern ism an d V arieties o f C z e c h n e ss .... 385

M ilan Myška: V z d ělá n í a k a rié ra . K a rié ry a b so lv e n tů V y ššíh o m o n ta n istic k éh o u č iliště /

B áň sk é a k ad e m ie v P říb ram i 1 8 4 9 -1 9 1 8 .................................................................................................. 395

M ag d alén a Pokorná: K o m ise p ro o c en ě n í a v y d á n í d íla B o lzan o v a

při K rálo v sk é č esk é s p o leč n o sti n a u k......................................................................................................... 405

Jiří R а к : O d k a z h u sitstv í v p o č átcíc h č e s k é h o b ie d e rm e ie r u.................................................................. 4 1 9

P e tr Č o r n e j : P o ú n o ro v á a k tu á ln o st v z d á le n é h u sitsk é m in u lo s ti.......................................................... 427

S eznam z k ra te k 4 4 1
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist