načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Náboženství v dialogu -- Kritické studie na pomezí religionistiky a teologie – Ivan O. Štampach

Náboženství v dialogu -- Kritické studie na pomezí religionistiky a teologie

Elektronická kniha: Náboženství v dialogu
Autor: Ivan O. Štampach
Podnázev: Kritické studie na pomezí religionistiky a teologie

Přední český religionista a teolog se snaží vymezit religionistiku jako vědní obor zabývající se interdisciplinárním studiem náboženství. Nastiňuje její vývoj, metodologii i specializaci, ale také se religionistikou zabývá ve vztahu k ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  148
+
-
4,9
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » PORTÁL
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2012
Počet stran: 208
Rozměr: 20 cm
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Náboženství
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Portál, 1998
ISBN: 978-80-717-8168-4
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Přední český religionista a teolog se snaží vymezit religionistiku jako vědní obor zabývající se interdisciplinárním studiem náboženství. Nastiňuje její vývoj, metodologii i specializaci, ale také se religionistikou zabývá ve vztahu k teologii. V souvislosti s religionistikou studie přináší rovněž přehled náboženských systémů a základní typologii náboženství. Nechybějí ani autorovi tematicky blízké pasáže o nové religiozitě, sektách a mezináboženském dialogu. Kniha vhodná pro studenty teologie, religionistiky i společenskovědních oborů. 1.3.1999 Kruš. Religionisticko-teologická studie o vývoji a stuktuře religionistiky.

Popis nakladatele

Vývoj a struktura religionistiky jako vědního oboru, vztah religionistiky a teologie a přehled náboženských systémů. Přehledná studijní příručka je souborem religionisticko-teologických studií. Autor se zabývá se vývojem, sebepochopením a strukturou religionistiky jako vědního oboru, vztahem religionistiky a teologie a přináší přehled náboženských systémů včetně důkladné charakteristiky náboženské scény s přihlédnutím k náboženské situaci v České republice. Těžištěm knihy jsou kapitoly, které jsou autorovi tematicky zvláště blízké. Týkají se nové religiozity, problematiky sektářství a mezináboženského dialogu.

(kritické studie na pomezí religionistiky a teologie)
Předmětná hesla
Religionistika
Religionistika – interdisciplinární aspekty
Teologie – interdisciplinární aspekty
Zařazeno v kategoriích
Ivan O. Štampach - další tituly autora:
 (e-book)
Přehled religionistiky Přehled religionistiky
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Odilo Ivan Štampach

Náboženství

v dialogu

Kritické studie na pomezí

religionistiky a teologie


KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Štampach, Odilo Ivan

Náboženství v dialogu : kritické studie na pomezí

religionistiky a teologie / Odilo Ivan Štampach.

- Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 208 s. - (Studium)

ISBN 80-7178-168-1

291 * 23/25

• religionistika - teologické aspekty

• religionistika - interdisciplinární aspekty

• teologie - interdisciplinární aspekty

Lektorovali:

doc. PhDr. Karel Floss

prof. PhDr. ThDr. habil. Tomáš Halík

© 1998 ThDr. Odilo Ivan Štampach

© 1998 Portál, s. r. o., Praha

ISBN 80-7178-168-1


Obsah

Před mluva .................................................................................. 11

1 ÚVOD ..................................................................................... 13

1.1 Si tu ace oboru ............................................................................. 13

1.1.1 Stav re li gi o nis tiky v rámci te o lo gic kého stu dia .......................... 13

1.2 Místo práce na roz mezí oborů .................................................. 14

1.3 Vztah k do sa vadní če ské li te ra tuře .......................................... 14

1.4 Struk tura textu .......................................................................... 14

1.5 Jaké cíle si klade tato práce? .................................................... 15

1.6 Poz nám kový apa rát a práce s pra meny .................................. 15

2 RELIGIONISTIKA JAKO OBOR .............................. 17

2.1 Ná stin do sa vad ních po jetí ......................................................... 17

2.1.1 Stu dium ná bo žen ství v rámci ka to lic kého

te o lo gic kého stu dia ...................................................................... 17

2.1.2 Re li gi o nis tika a evan ge lická te o lo gie .......................................... 17

2.1.3 Po zi ti vis tická re li gi o nis tika a fi lo zo fie ná bo žen ství .................... 18

2.1.4 Re li gi o nis tika za ko mu nis tic kého re žimu ................................... 19

2.2 Spo lečné rysy sou čas ného in ter dis ci p li nár ního

stu dia ná bo žen ství ..................................................................... 19

2.3 Te o lo gický ko men tář ke vzta hům po pisné re li gi o nis tiky,

fi lo zo fie ná bo žen ství a te o lo gie ................................................. 20

2.4 Do pl ňu jící po známky o ně kte rých me zi o bo ro vých

vaz bách re li gi o nis tiky ................................................................ 22

2.4.1 Po pisná re li gi o nis tika jako já dro věd o ná bo žen ství ................... 22

2.4.2 Kon tex tu ální re li gi o nis tika .......................................................... 22

3 DEFINICE NÁBOŽENSTVÍ ......................................... 27

3.1 Po známka o stavbě a funkci de fi nice ....................................... 27

3.2 Do pl ňu jící po známka k his to rii de fi nic ná bo žen ství .............. 28

3.3 De fi nice ná bo žen ství jako vý cho di sko této práce ................... 30

3.3.1 Ko men tář vý cho di s kové de fi nice ................................................ 30

3.4 Te o lo gický ko men tář k před mětu ná bo žen ského vztahu ...... 32

5


4 TYPOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ .................................... 35

4.1 Obecné uve dení do ty po lo gie .................................................... 35

4.1.1 Dů vody ty po lo gie ........................................................................ 35

4.1.2 Zá sady ty po lo gie ......................................................................... 35

4.2 Do pl ňu jící po známka - kri tika uží va ných ty po lo gií ............... 36

4.3 Ná stin ty po lo gie ......................................................................... 38

4.3.1 Ty po lo gie po dle ob jektu .............................................................. 38

4.3.2 Ty po lo gie po dle sub jektu ............................................................ 42

4.4 Te o lo gický ko men tář k tří dění ná bo žen ství ............................ 47

4.5 Meze ty po lo gie ........................................................................... 48

5 RELIGIOZITA ................................................................... 50

5.1 Co je re li gi o zita? ........................................................................ 50

5.2 Me tody zkoumání religiozity .................................................... 50

5.2.1 Pou ži tel nost so ci o lo gic kých me tod a její meze ........................... 50

5.2.2 Pro ble ma tika otá zek v re li gi o nis tic kých še t ře ních ...................... 53

5.3 Stav a vý voj re li gi o zity .............................................................. 55

5.3.1 Hy po tézy o re li gi o zitě před je jím em pi ric kým

zjiš o vá ním .................................................................................. 55

5.3.2 Shrnutí a vý klad výz nam ných údajů z em pi ric kých

še t ření .......................................................................................... 56

6 VZNIK NÁBOŽENSTVÍ A JEHO RANÁ

STADIA ................................................................................. 63

6.1 Místo úvah o vzniku ná bo žen ství v re li gi o nis tice ................... 63

6.2 V ja kém smy slu lze mlu vit o vzniku ná bo žen ství? ................. 63

6.3 Me to do lo gie stu dia po čátků ná bo žen ství ................................ 64

6.4 Nej starší sta dia ná bo žen ství ..................................................... 64

6.5 Dvě po jetí po čátků ná bo žen ství ............................................... 65

6.5.1 Evo luční kon cepce ...................................................................... 65

6.5.2 De te ri o rační po jetí ....................................................................... 67

6.6 Res pon zivní hy po téza o pů vodu ná bo žen ství .......................... 69

6.7 Různé vý po vědi o pů vodu ná bo žen ství - me zi o bo rová

sou vi slost .................................................................................... 70

7 NÁSTIN SPECIÁLNÍ RELIGIONISTIKY .............. 72

7.1 Co je spe ci ální re li gi o nis tika? ................................................... 72

7.2 Za ni klá sta ro věká ná bo žen ství vy bra ných ev rop ských

et nik ............................................................................................ 72

6


7.2.1 Kelt ské ná bo žen ství ..................................................................... 72

7.2.2 Ná bo žen ství sta rých Ger mánů ..................................................... 73

7.2.3 Ná bo žen ství sta rých Slo vanů ...................................................... 74

7.3 Antická ná bo žen ství .................................................................. 74

7.3.1 Ná bo žen ství sta rých Egyp anů .................................................... 74

7.3.2 Antické řecké ná bo žen ství ........................................................... 75

7.3.3 Antické řím ské ná bo žen ství ........................................................ 77

7.3.4 Írán ské ná bo žen ství ..................................................................... 78

7.4 Sou časná ne li te rární ná bo žen ství ............................................ 79

7.4.1 Af rická ne li te rární ná bo žen ství ................................................... 79

7.4.2 Ná bo žen ství Oce á nie ................................................................... 80

7.4.3 Indi án ská ná bo žen ství ................................................................. 81

7.4.4 Ná bo žen ství ark tic kých et nik ...................................................... 82

7.5 Čín ské ná rodní ná bo žen ství ..................................................... 82

7.5.1 Kon fu ci án ství .............................................................................. 83

7.5.2 Ná bo žen ský ta o is mus .................................................................. 84

7.6 Indické ná rodní ná bo žen ství .................................................... 85

7.6.1 Pre his to rie .................................................................................... 85

7.6.2 Véd ské ob dobí, bráh ma nis mus ................................................... 86

7.6.3 Hin du is mus .................................................................................. 86

7.7 Bud dhis mus ................................................................................ 89

7.7.1 Pů vod bud dhismu ........................................................................ 89

7.7.2 Bud dhis tické pos vátné spisy ....................................................... 89

7.7.3 Thé ra váda .................................................................................... 90

7.7.4 Ma há jána ..................................................................................... 90

7.7.5 Ne o buddhis mus ........................................................................... 91

7.7.6 Dok trína a praxe bud dhismu ....................................................... 91

7.8 Ju da is mus ................................................................................... 93

7.8.1 Pů vod ju da ismu ........................................................................... 93

7.8.2 Zá kladní ná bo žen ská li te ra tura ju da ismu .................................... 94

7.8.3 Ná stin dě jin ži dov ského spo le čen ství v di a s poře ........................ 94

7.8.4 Ži dov ské mys tické směry ............................................................ 95

7.8.5 Sou časné uspo řá dání ži dov ského ná bo žen ského

spo le čen ství ................................................................................. 96

7.8.6 Víra a ná bo žen ská praxe ju da ismu .............................................. 96

7.9 Is lám ........................................................................................... 98

7.9.1 Výz nam is lámu ............................................................................ 98

7.9.2 Vznik is lámu ............................................................................... 99

7.9.3 Pra meny Bo žího zje vení .............................................................. 99

7.9.4 Dva hlavní směry is lámu, sun nité a ší ‘ité .................................. 100

7


7.9.5 Is lám v ná bo žen ském a kul tur ním kon textu .............................. 100

7.9.6 Další di fe ren ci ace v is lámu ....................................................... 101

7.9.7 Is lám ská mys tika ....................................................................... 101

7.9.8 Vý klad koránu a is lám ská vě rouka ........................................... 102

7.9.9 Mo rálka is lámu .......................................................................... 102

7.9.10 Is lám ské du chovní spo le čen ství ................................................ 103

8 ZMĚNA NÁBOŽENSKÉHO PARADIGMATU .... 107

8.1 Dů vod zájmu ............................................................................ 107

8.2 Dů vod volby ná zvu .................................................................. 107

8.3 Změna pa ra dig matu není uni ver zální

a pevně vá zaná na dobu .......................................................... 108

8.4 Si tu ace před změ nou ná bo žen ského pa ra dig matu ............... 109

8.5 Změna ná bo žen ského pa ra dig matu v růz ných kul tu rách ... 110

8.5.1 Ob last řecké kul tury - od mýtu k logu ....................................... 110

8.5.2 Hin du is tické fi lo zo fické a ná bo žen ské školy ............................ 111

8.5.3 Bud dhis mus jako plod změny pa ra dig matu .............................. 112

8.5.4 Čín ské kla sické ná bo žen ství ...................................................... 113

8.5.5 Změna pa ra dig matu v ná bo žen ství Iz ra e litů ............................. 114

8.6 Spo lečné rysy no vého ná bo žen ského pa ra dig matu .............. 115

8.7 Sou vi slosti s ji nými té maty ..................................................... 116

9 KRITIKA NÁBOŽENSTVÍ A ATEISMUS ........... 118

9.1 Ate is mus jako před mět re li gi o nis tiky .................................... 118

9.2 Co je ate is mus? ........................................................................ 118

9.3 Otázka dů sled nosti ate ismu .................................................... 119

9.4 Roz li šení ate ismu po dle in ten zity ........................................... 120

9.4.1 Prak tický ate is mus ..................................................................... 120

9.4.2 Te o re tický ate is mus ................................................................... 120

9.4.3 Ná bo žen ská in di fe rence ............................................................ 120

9.4.4 Mi li tantní ate is mus .................................................................... 121

9.5 Ko řeny ate ismu ........................................................................ 121

9.5.1 Je třeba hle dat ko řeny ate ismu? ................................................. 121

9.5.2 Te o lo gický ko men tář ke ko ře nům ate ismu ............................... 121

9.5.3 Indi vi du ální ko řeny ate ismu ...................................................... 122

9.5.4 So ci o kul turní ko řeny ate ismu .................................................... 124

9.6 Ná stin his to rie ate ismu ............................................................ 126

9.7 Typy ate ismu ............................................................................ 127

9.7.1 Hu ma nis tický ate is mus ............................................................. 127

9.7.2 So ci álně koncipovaný ate is mus ................................................. 129

8


9.7.3 Sci en tistní ate is mus ................................................................... 131

9.8 Roz ho vor mezi ná bo žen stvím a ate is mem ............................. 133

10 NOVÁ RELIGIOZITA .................................................. 138

10.1 Nová si tu ace ............................................................................. 138

10.1.1 Pře chod od mo derny k post mo derně ......................................... 138

10.2 Nová re li gi o zita v křes an ství ................................................. 139

10.2.1 Ka to lická cír kev ........................................................................ 139

10.2.2 Nová re li gi o zita v pro tes tant ských církvích .............................. 140

10.3 Nová re li gi o zita mimo tra diční křes an ství ........................... 141

10.3.1 Dů vody uvol ňo vání z křes an ského rámce ................................ 141

10.3.2 Kul turní kon text nové mi mo křes an ské re li gi o zity ................... 141

10.3.3 Nová re li gi o zita a nová spi ri tu a lita ........................................... 142

10.4 Kon krétní po doby nové re li gi o zity ........................................ 142

10.4.1 Aty pické směry na va zu jící na křes an ství ................................. 142

10.4.2 Zá padní ezoteris mus .................................................................. 149

10.4.3 Ori en tální sy stémy v nové re li gi o zitě ........................................ 153

10.4.4 Nové syn kre tické ten dence a kulty ............................................ 157

10.4.5 Kvazi re li gi ózní as pekty v hnu tích lid ského po ten ci álu ............. 159

11 FENOMÉN NÁBOŽENSKÉHO SEKTÁŘSTVÍ .... 163

11.1 Do sa vadní re flexe ná bo žen ského sek tář ství .......................... 163

11.2 Co je sekta? .............................................................................. 163

11.2.1 Po suny výz namu slova „sekta“ ................................................. 163

11.2.2 Vy me zení sekty pro po třeby této práce ..................................... 164

11.3 Sekty na sou časné ná bo žen ské scéně ..................................... 168

11.3.1 Ros tou dnes sekty sku tečně tak výz namně? .............................. 168

11.3.2 Pří činy pro s pe rity sekt ............................................................... 168

11.3.3 Roz li šení sekt po dle pů vodu ..................................................... 170

11.3.4 Re akce na sekty ......................................................................... 173

11.4 Te o lo gický ko men tář o sek tách a eku me nismu .................... 175

11.5 Stu dium pro ble ma tiky sekt v če s kém pro středí ................... 176

12 MEZINÁBOŽENSKÉ VZTAHY ............................... 178

12.1 Dů vody a vý cho di ska úvah o me zi ná bo žen ských vzta zích .. 178

12.2 Uspo řá dání díl čích té mat v této ka pi tole ............................... 178

12.3 Objas nění pojmů ..................................................................... 179

12.3.1 Dis pu tace a di a log ..................................................................... 179

12.3.2 Širší eku me nis mus, syn kre tis mus, pro se ly tis mus,

in tra re li gi ózní di a log ................................................................. 180

9


12.4 Mo dely me zi ná bo žen ských vztahů ........................................ 180

12.4.1 Ná bo žen ský exkluzivis mus ....................................................... 181

12.4.2 Ná bo žen ský plu ra lis mus ........................................................... 181

12.4.3 Dialogický mo del ...................................................................... 182

12.5 Te o lo gický ko men tář k me zi ná bo žen ským vzta hům ........... 183

12.5.1 Po měr růz ných ná bo žen ství k me zi ná bo žen skému

di a logu ....................................................................................... 183

12.5.2 Po kusy o ur čení místa křes an ství mezi ná bo žen stvími ............ 184

12.5.3 Ná stin dě jin vztahu křes an ství k ji ným ná bo žen stvím ............. 186

12.5.4 Te o lo gická hy po téza o je di neč nosti

a uni ver za litě křes an ství ........................................................... 193

LITERATURA .................................................................. 198

10 Předmluva Roz sá hlá mo no gra fie O. I. Štam pa cha se za bývá vý vo jem, se be po cho pe ním a struk tu rou re li gi o nis tiky jako věd ního oboru, vzta hem re li gi o nis tiky a te o - lo gie, při náší pře hled ná bo žen ských sy stémů včetně dů kladné cha rak te ris - tiky sou časné „ná bo žen ské scény“ s při hléd nu tím k si tu aci v Če ské re pu b lice a pro bírá z te o lo gic kého i re li gi o nis tic kého hle di ska prin ci pi ální otázky mezi - ná bo žen ského di a logu.

Dílo takto uspo řá dané svědčí o au to rově dlou ho do bém, sy ste ma tic kém a hlu bo kém zájmu o tuto pro ble ma tiku. Je plo dem au to rovy ba da tel ské i pe - da go gické čin nosti, peč livě třídí vý sledky ši ro kého a dů klad ného stu dia a může být rov něž prak ticky vy užito jako velmi kva litní učeb nice, pro zra zu - jící au to rovy ne sporné di dak tické schop nosti. Není však pou hým kom pen diem již zná mých po znatků, nýbrž je - při nej men ším v ob lasti če ské te o lo gie - i v mno hém ohledu prů kop nic kým či nem, ne po strá da jí cím prvky ori gi nál - ního ba da tel ského pří nosu.

Au tor sám ozna čuje za tě žiště vlast ního pří nosu ka pi toly vě no vané nové re - li gi o zitě, ná bo žen skému sek tář ství a me zi ná bo žen skému di a logu. Osobně spa t řuji kromě těchto jed not li vých te ma tic kých okruhů au to rovu hlavní zá sluhu právě v sy ste ma tic kém pro po jení po hledu obou dis ci p lín, je jichž dů klad nou zna lost au tor pro ka zuje, to tiž re li gi o nis tiky a te o lo gie. Trou fám si tvrdit, že v tomto ohledu při náší Štam pa chova práce cenný vklad do in ter dis ci p li nární spo lu práce a me zi o bo ro vého di a logu i v mě řítku me zi ná rod ním, pro tože ani v za hra niční od borné li te ra tuře ne na chá zíme mnoho prací, které by po dobně šast ným způ so bem do ká zaly sklou bit po hled re li gi o nis tický a te o lo gický s peč li vým re spek tem ke kom pe tenci obou věd.

Au tor vhodně zvo lil zá kladní me to do lo gický pří stup - v hlavní li nii vý - kladu se drží re li gi o nis tic kého úhlu po hledu a v klí čo vých pa sá žích své práce jej sy ste ma ticky pro kládá „te o lo gic kým ko men tá řem“ - a právě tento pří stup mu umož nil vy hnout se ne pří pust nému mí sení ro vin. Vzni kla tak kniha, která může ne jen slou žit jako učeb nice - a to jak pro stu denty te o lo gie, tak re li gio - nis tiky - nýbrž zá ro veň na bízí kre a tivní a ori gi nální vý cho di sko z „pa tové si tu ace“, v níž se často ocitá roz ho vor te o logů a re li gi o nistů.

Štam pa chův text po máhá ře šit ještě další, a to ne méně slo ži tou a ak tu ální otázku, to tiž otázku di a logu křes an ské te o lo gie a mi mo křes an ských ná bo žen - ství. Ne vy hýbá se přitom ani velmi de li kát nímu bodu, na němž zpra vi dla ten

11


to di a log z křes an ské strany ztros kotává, to tiž in ter pre taci je di neč nosti a neza -

stu pi tel nosti Je žíše Krista ja kožto je di ného pros třed níka mezi Bo hem a lidmi.

Štam pach pro bírá různé mo dely ře šení vztahu křes an ství a os tat ních ná bo žen -

ství, po čí naje bi b lic kými vý cho di sky, vy já dře ními pa tris tic kých au torů a mo -

dely im pli citně vy já dře nými v praxi rané církve, dívá se do ka to lické a pro -

tes tant ské tra dice i sou časné te o lo gie a při klání se k mo delu, který tvo řivě

rozvíjí vý cho di ska ote vřená kon ci lo vým do ku men tem Nos tra ae tate. Právě

v této klí čové části práce se zře telně uka zuje zra lost Štam pa chova te o lo gic -

kého myš lení, které kri ticky re flek tuje stav sou čas ného te o lo gic kého bá dání

a vždy zod po vědně za cho vává věr nost ka to lické tra dici a učení ma gis te ria.

Tomáš Halík

12


1 Úvod

1.1 Si tu ace oboru

Re li gi o nis tika mimo te o lo gický kon text se před ně ko lika lety vy ma nila z ideo -

lo gic kého se vření a po vá hání a růz ných ob tí žích se před sta vuje na če ské

aka de mické půdě. V této své nové roli vy stu puje jako in ter dis ci p li nární stu -

dium slo ži tého a po j mově ne pří liš jasně vy me ze ného fe no ménu. Ná bo žen -

ství se stu duje, jak si uká žeme v ka pi tole 2., v různé širší sou vi slosti ve spo -

ji tosti mimo jiné se zájmy fi lo zo fic kými, kul turně-an tro po lo gic kými,

psy cho lo gic kými, so ci o lo gic kými, his to ric kými, pe da go gic kými a po li to lo gic -

kými. Na fi lo zo fic kých fa kul tách do stává obor pevné kon tury. Má to však i vý -

hodu, že di dak tické po jed nání oboru není dik to váno tra diční ustá le nou struk -

tu rou a může se svo bodně a ne za u jatě vě no vat všem ná bo žen ským fe no mé nům.

Obor se kon sti tu uje díky spo lu práci me zi o bo ro vých týmů ba da telů a před ná -

še jí cích a sa mot ných stu dentů, od nichž se v této fázi oče kává, že bu dou

aktiv ními účast níky utvá ření oboru v jeho ob no vené po době.

1.1.1 Stav re li gi o nis tiky v rámci te o lo gic kého stu dia

V době, kdy ve své se ku lární po době byla re li gi o nis tika li k vi do vána nebo

poz ději k ne po znání zne tvo řena ofi ci ální dok trí nou to ta lit ního re žimu, příp.

frag men tárně za cho vána mimo aka de mic kou půdu, na te o lo gic kých fa kul -

tách pře ží vala, ni koli ale ne do tčena. Ka to lické te o lo gické stu dium bylo ko mu -

nis tic kým vli vem po sti ženo i ne přímo. Odbor níci ztra tili kon takt s vý vo jem

svých dis ci p lín a v sou čas nosti se za po chodu po z volna ori en tují v roz sá hlé

od borné li te ra tuře a ve slo ži tosti te o lo gic kých ori en tací a škol. Do sud se obor

kon venčně ozna čo vaný jako srov ná vací věda o ná bo žen ství řa dil k fi lo zo -

fické pro pe deu tice te o lo gic kého stu dia, ač koli za hr no val kromě po pisu a srov -

nání ná bo žen ských jevů i četná ná bo žen sky mo ti vo vaná hod no cení. Běžně se

v této sou vi slosti ře šila otázka pra vého ná bo žen ství mezi ná bo žen stvími ne -

pra vými, nebo pro blém ná bo žen ství při ro ze ných a ná bo žen ství nad při ro ze ného,

což je ov šem možné plně roz vi nout te prve na zá kladě te o lo gic kých před po -

kladů.

13


1.2 Místo práce na roz mezí oborů

Ambice vy tvo řit uni ver zální kom pen dium, jež by na zá kladě po pisné a srov -

ná vací re li gi o nis tiky umož nilo fi lo zo fic kou, ale i te o lo gic kou in ter pre taci ná -

bo žen ských jevů, by asi byla pyšná a pře de vším před časná. Proto ne mohu po -

skyt nout o mnoho více než jen stručný ná stin ně ko lika té mat, jež po klá dám

za dů le žitá, a pou kážu na další pra meny in for mací a in ter pre tací. Rád bych ale -

s poň vnesl me to do lo gicky jasno do vztahů po pisné či „fi lo zo fické“ re li gi o nis -

tiky k te o lo gii. Tato práce chce být me zi o bo ro vou stu dií právě na je jich roz -

mezí. Má ús tit ale s poň do ná z naků te o lo gické syn tézy, ale čerpá zá sadně

z po drob ného stu dia faktů, jak o nich re fe ruje sou časná religionistická li te ra -

tura.

1.3 Vztah k do sa vadní če ské li te ra tuře

Tento text může pří padně při spět i k dal šímu spe ci a li zo va nému stu diu re li gio -

nis tiky. Chce mlu vit o ná bo žen ství sou běžně se všemi os tat ními kni hami

a články, které jsou za po slední léta v če s kém ja zy ko vém a kul tur ním pro storu

k dis po zici. Ne na hra zuje Úvod do re li gi o nis tiky od Bře ti slava Ho ryny a roz -

sáhlejší učebnici I. Wardenburga Bohové zblízka, jež mohou vzhle dem

k dů razu na me to do lo gické otázky být uve de ním do re li gi o nis tické ba da tel -

ské práce. Po čítá s exi s tencí dvou teo lo gicky mo ti vo va ných učeb nic, ka to lic -

kých Dě jin ná bo žen ství od Jo sefa Ku ba líka a pro tes tant ského Ná stinu re li gio -

nis tiky od Jo sefa He llera a Ji řího Mrázka. Stu dijní zá jem o pro ble ma tiku

ne sporně vy ža duje také po uží vání do sud vy da ných re li gi o nis tic kých slov -

níků.

1)

Tento text chce zma po vat re li gi o nis tický te rén v na ději na bu doucí tý -

mové do pra co vání té mat do uza v ře nější po doby.

1.4 Struk tura textu

Text je po sta ven tak, aby vy ho věl růz ným ver zím re li gi o nis tic kého stu dia.

Umož ňuje čte náři vy bí rat si po dle po třeby. Mi ni ma lis tic kým já drem je text ka -

pi tol k jed not li vým té ma tům. Tý kají se jak obecné re li gi o nis tiky, tedy té mat

spo leč ných růz ným ná bo žen stvím, tak i re li gi o nis tiky spe ci ální, ale s poň

ve struč ném ná stinu. Ka pi toly o vy bra ných výz nam ných ná bo žen stvích mají

ote vřít cesty k je jich dal šímu spe ci a li zo va nému stu diu. Zá jemci o po drob -

nější pro brání té matu na bí zíme ob čas do pl ňu jící po známky, roz ši řu jící ma te -

riál k další četbě a pro mý šlení. Tyto po známky pře sa hují roz sah stu dijní látky

14


tam, kde je re li gi o nis tika spíše po moc ným nebo do plň ko vým obo rem. Ka pi -

toly nebo je jich části ozna čené jako te o lo gické ko men táře jsou ur čeny pro

ty čte náře, které za jímá kromě po pisné úrovně i vni tro ná bo žen ská od borná re -

flexe fe no ménu ná bo žen ství, pře de vším pak pro stu denty te o lo gic kých fa -

kult. Tyto úvahy, např. o zdán livě sa mo zřej mém, ale ně kte rými te o lo gic kými

ško lami pro ble ma ti zo va ném ná bo žen ském as pektu křes an ství, o po měru ná -

bo žen ství k při ro ze nému a nad při ro ze nému Bo žímu zje vení a o vztahu křesan -

ství k ji ným ná bo žen stvím, pa tří do fun da men tální te o lo gie. Ani v jed nom

z obou pří stupů ne jsou ka to lická dog mata v zá sadě vý cho di s kem úvah, i když

se jich úvahy mo hou tý kat. Te o lo gické části to hoto textu spíše upo zor ňují

na te o lo gický kon text, aniž by se sna žily pro ná šet ně jaká vě ro učná tvrzení.

Práci jsem roz dě lil do ka pi tol čí s lo va ných včetně to hoto úvodu od jedné

do dva nácti. Každá ka pi tola má pak po drobné vnitřní čle nění, usnad ňu jící

ori en taci v pro bí ra ných otáz kách a umož ňu jící pře hledné od vo lávky na jiná

místa ne zá vi sle na strán ko vání. Ka pi toly tvoří sa mo statná po jed nání o otáz -

kách na zna če ných ná zvy. Pro bí raná té mata na sebe čás tečně na va zují. Vazby

na jiné části textu jsou na zna čeny slov ními od kazy a do pl něny čí sly ka pi tol

nebo je jich částí. Ne lze se vy hnout tomu, že ně která té mata jsou pro bí rána

ve více ka pi to lách z růz ných hle di sek. Vý běr hlav ních otá zek je dán pře de -

vším vaz bou mezi re li gi o nis tic kou lát kou a je jím te o lo gic kým zpra co vá ním.

Za hr nuje ak tu álně di s ku to vané otázky, té mata dů le žitá pro další te o lo gické stu -

dium a pro praxi sou čas ných in ter kul tur ních a me zi ná bo žen ských vztahů.

1.5 Jaké cíle si klade tato práce?

Tam, kde je text tematicky blízký tomu, co už je pro bráno v do stup ných čes -

kých učeb ni cích, slov ní cích, mo no gra fi ích a od bor ných stu di ích, je na ším

cí lem pře de vším na vá zat na myš lenky spo lu pra cov níků a při spět k pře hled -

něj šímu ra ci o nál nímu uspo řá dání látky. Tam, kde na vr hu ji al ter na tivní ře -

šení, do vo lu ji si vý slovně s do sa vad ními spisy z oboru di s ku to vat v dů věře,

že se tak spo lečně při bli žu jeme k pl něj šímu po znání. Tě žiště vlast ního sa mo -

stat ného pří nosu na sou časné če ské te o lo gické scéně vi dím v ka pi to lách vě -

no va ných nové re li gi o zitě (10.), fe no ménu ná bo žen ského sek tář ství (11.)

a me zi ná bo žen skému di a logu (12.).

1.6 Poz nám kový apa rát a práce s pra meny

Kaž dou ka pi tolu uza ví rají po známky, na něž se v textu od ka zuje čí sly. Obsa -

hují do plňky, upřes nění a pře de vším údaje o pra me nech, včetně pří pad ných

15


vý hrad k je jich spo leh li vosti. Odkazy na li te ra turu v po znám kách a vý ji -

mečně i přímo v textu jsou úsporné a ob sa hují po dle za ve dené praxe pouze

údaje po třebné pro iden ti fi kaci v se znamu li te ra tury na konci knihy, který

je řa zen abe cedně a ob sa huje všechny po třebné bi b li o gra fické údaje. Dá vám

před nost li te ra tuře do stupné, aby čte nář měl mož nost kon fron to vat uve dená

tvr zení se zá važ něj šími a roz sá hlej šími zdroji in for mací. Se znam ob sa huje

pouze po u ži tou li te ra turu. Ně které uve dené texty spíše ilu s trují ur čitý styl

smý šlení a cí tění, ale ne lze je beze všeho po klá dat za aka de micky so lidní

zdroj od bor ných in for mací.

1) Pa vlin cová (ed.), 1994, kol.: Slov ník ži dov sko-křes an ského di a logu, 1994, Eli ade,

Cu li anu, 1993, Kö nig, Wal den fels, 1994.

16


2 Re li gi o nis tika jako obor

2.1 Ná stin do sa vad ních po jetí

2.1.1 Stu dium ná bo žen ství v rámci ka to lic kého te o lo gic -

kého stu dia

Téma ná bo žen ství pa t řilo a pa tří ke stu dij nímu pro gramu ka to lic kých te o lo -

gic kých fa kult tra dičně jed nak v sou vi slosti s fi lo zo fií, ně kdy ještě roz dě leno

na srov ná vací vědu o ná bo žen ství a fi lo zo fii ná bo žen ství, a jed nak ja kožto

trak tát De re li gi one v oboru fun da men tální te o lo gie. Fi lo zo fii ná bo žen ství

v tomto smy slu pěs to val v če s kém pro středí Emi lián Sou kup. V další ge ne -

raci na vá zal na tuto tra dici na Kar lově uni ver zitě prof. Jo sef Ku ba lík (1911-

-1993), při čemž re li gi o nis tiku po jí mal jako dě jiny ná bo žen ství, ne ov šem

pouze po pisné, nýbrž ko men to vané z dog ma tic kého hle di ska. Dů raz na dě jiny

měl u něj do konce ráz jis tého his to ric kého de ter mi nismu, jenž byl ko nec -

konců jeho ge ne raci vlastní. Pro fe sor Ku ba lík byl pře svěd čen, že kon krétní

po doba ná bo žen ství je více méně dána jeho umís tě ním na ča sové ose. V ná -

vaz nosti na ví deň ského re li gi o nistu Wil helma Schmidta (1868-1954) se drží

de ge ne rační te o rie, k níž se vrá tíme v ka pi tole o vzniku ná bo žen ství a jeho ra -

ných sta di ích (6.5.2).

1)

2.1.2 Re li gi o nis tika a evan ge lická te o lo gie

Na po čátku re li gi o nis tic kých ex kurzů evan ge lické te o lo gie a te o lo gie Če s ko -

slo ven ské církve hu sit ské byl dů raz na an tro po lo gic kou (což nutně ne musí zna -

me nat ne te is tic kou) in ter pre taci ná bo žen ství. Fran ti šek Ko vář, Fran ti šek Lin -

hart, Alois Spi sar a Fran ti šek Žilka, a ve volné spo ji tosti s tímto prou dem

(způ so bem spíše fi lo zo fu jí cím než te o lo gic kým) Vla di mír Hoppe, hle dali

mravní a du chovní podstatu ná bo žen ství.

2)

Křes an ství jim bylo pouze jed ním

z více růz ných ná bo žen ství, snad jen evo lučně vyš ším. Na proti tomu di a -

lektická te o lo gie před sta vo vaná u nás pře de vším Jo se fem Lu klem Hro mádkou

(1889-1969) si zjed nala os tře kri tický od stup ode všeho ná bo žen ského mimo

křes an ství, ale i v něm. Tím však ote vírá dveře nové po době ne ná bo žen ské

in ter pre tace podstaty křes an ství. Od še de sá tých let na šeho sto letí roz víjí

u nás tuto myš lenku fi lo zof s evan ge lic kým ná bo žen ským zá ze mím La dislav

17


Hej dá nek. Zá kla dem re li gi o nis tic kých bá dání byla pro pro tes tant ské teo logy

pos tli be rál ních ge ne rací pře de vším bi blis tika. Zkou mání ná bo žen ského po zadí

Sta rého a No vého zá kona jim má po moci po cho pit to spe ci fické a nové na bib -

lic kém po sel ství, co má pře sa ho vat obecně ná bo žen ský rá mec. Vo dít kem pro

vý klad čet ných, ji nak těžko po cho pi tel ných sta ro zá kon ních míst je jim kon -

trast pro roc kého po sel ství se sou do bými mi mo bi blic kými ná bo žen stvími

a s je jich vli vem na Iz ra e lity. Dis kuse o tom, je-li křes an ství ná bo žen stvím

a je-li možné ne ná bo žen ské křes an ství, ještě do zní vají. Nej dále tímto smě -

rem jde dnes pů vodně evan ge lický te o log Ota kar A. Funda, který poz ději

pů so bil na Hu sit ské te o lo gické fa kultě UK. Svůj ná zo rový pří klon k pa ra -

doxní ne te o lo gické te o lo gii chápe jako obo rový po sun k re li gi o nis tice.

3)

Re -

li gi o nis ti kou v kon textu bi b lic kých bá dání s při hléd nu tím k šir ším sou vis -

los tem se za bývá eme ritní pro fe sor Sta rého zá kona na Evan ge lické te o lo gické

fa kultě UK a svého času též před seda Če ské spo leč nosti pro stu dium nábo -

žen ství, Jo sef He ller.

4)

Tam též a také na fi lo zo fické fa kultě se re li gi o nistikou

v bi b lic kém kon textu ale i v šir ších sou vi slos tech za bývá doc. Mi lan Bala bán.

2.1.3 Po zi ti vis tická re li gi o nis tika a fi lo zo fie ná bo žen ství

Z ne te o lo gic kých oborů se ná bo žen stvím nej více za bý vala dis ci p lína s pro měn -

li vým ná z vem: ná ro do pis, et no gra fie, kul turní, pří padně so ci ální an tro po lo -

gie. Pří le ži tostně se ná bo žen ství stá valo před mě tem zájmu psy cho logů, so cio -

logů, his to riků, kteří se za bý vali obec nými dě ji nami a dě ji nami umění, a ovšem

vždy také fi lo zofů. Za kla da te lem re li gi o nis tiky jako sa mo stat ného oboru na

praž ské fi lo zo fické fa kultě byl Ota kar Per told (1884 -1965), který rov něž

vy šel z ná ro do pisu a ze jména z in do lo gie, ale uvedl v na šem pro středí re li gio -

nis tiku na aka de mic kou půdu v po době srov ná vací vědy ná bo žen ské. Re li gio -

nis tika v po jetí prof. Per tolda je ne zá vi slá na te o lo gii, což ne po chybně dává

mož nost na hléd nout ná bo žen ství z no vých zor ných úhlů. Je však třeba po zna -

me nat, že ne při znaně zůs tává spjata s jed nou z fi lo zo fic kých in ter pre tací fe -

no ménu ná bo žen ství, a sice v Per tol dově pří padě s po je tím po zi ti vis tic kým.

Ja kožto de skrip tivní nauka chce takto po jatá re li gi o nis tika zůs tat u po pisu

a srov nání. Vě domě se ne chce pouš tět do in ter pre tací, tím méně do spe ku lací.

Přesto se ne vy hýbá od váž ným hy po té zám v ob lasti ne dost pod ložené fakty,

jíž je vznik ná bo žen ství a jeho pre his to rické osudy. Zá ro veň má sklon re du -

ko vat ná bo žen skou zku še nost na jiné pro žitky nebo též vy svě t lo vat ji ryze

socio lo gicky.

Te o lo gicky ne za kot ve nou fi lo zo fii ná bo žen ství s pů vodně po zi ti vis tic kými

vý cho di sky před sta vuje Jo sef Tvrdý (1877-1942). Za roz ho du jící po va žuje to,

co roz ví jeli pak také ná bo žen ští fe no me no lo gové, to tiž kon trast mezi sva -

18


tým a pro fán ním, při čemž v ná bo žen ství jde po dle jeho mí nění o kon cen -

traci hod not lid ských a je jich ob jek ti vaci.

5)

2.1.4 Re li gi o nis tika za ko mu nis tic kého re žimu

Další osudy stu dia ná bo žen ství jsou spjaty s ko mu nis tic kým to ta li ta ris mem

a s jeho po z vol ným poststa lin ským roz kla dem. Re li gi o nis tika jako uznaný sa -

mo statný ba da tel ský a stu dijní obor u nás vy mi zela. Její fak to gra fie a so ci álně

psy cho lo gické ana lýzy do staly ryze in stru men tální ur čení. Oboru bylo ad -

mi ni s t ra tivně ur čeno, k ja kým zá vě rům smí do spět. Os tatně do stal i jméno po -

dle je diné do vo lené hy po tézy, vě decký ate is mus. Pod jeho rouš kou pro bí haly

na sklonku ko mu nis tické éry, kdy už re žim ztrá cel efek tivní kon t rolu, odvážné

po kusy zkou mat ná bo žen ství věcně, ne za u jatě a na so lid ních zá kla dech.

Na tento vý voj na va zuje ny nější br něn ský Ústav re li gi o nis tiky na fi lo zo fické

fa kultě Ma sa ry kovy uni ver zity.

2.2 Spo lečné rysy sou čas ného in ter dis ci p li -

nár ního stu dia ná bo žen ství

No vější vý voj uka zuje, že exi s tence ná bo žen ských fe no ménů může a musí

zůstat pů dou pro další fi lo zo fické tá zání. Něk dejší ne re flek to vaná vazba oboru

na kon cepci fi lo zo fic kého po zi ti vismu nebo ide o lo gická instru men ta li zace

v mar xismu může být na hra zena při zna ným fi lo zo ficko-in ter pre ta tiv ním pří -

stu pem ke zjiš tě ným fe no mé nům. Po kud se ta kový vý klad opírá o obecně

uznaná po zo ro vání a po kud se ote vřeně hlásí ke svým fi lo zo fic kým nebo

i teo lo gic kým vý cho di s kům, může být dnes po va žo ván za le gi timní sou část

šir šího re li gi o nis tic kého bá dání.

6)

V této po době, slu ču jící „po zi ti vis tic kou“ po koru před sku teč ností, tedy

so lid nost, přes nost a stří z li vost se sna hou o hlu binné po ro zu mění, in tro spekci

a in ter pre taci, se nová re li gi o nis tika jako dis ci p lína stává před mě tem zájmu

od borné ve řej nosti. Takto ji chce pre zen to vat Ústav fi lo zo fie a re li gi o nis tiky

na Fi lo zo fické fa kultě UK se svými ex ter ními spo lu pra cov níky.

19


2.3 Te o lo gický ko men tář ke vzta hům popis

né re li gi o nis tiky, fi lo zo fie ná bo žen ství

ate o lo gie Před sta vení a vý klad te ma tiky ná bo žen ství v kon textu te o lo gie jsou po dobné, po kud jde o úkoly i o me to do lo gii, jako v po pisné re li gi o nis tice a fi lo zo fii ná - bo žen ství, jak o tom byla řeč v pře hledu po jetí oboru v před cho zích čás tech této ka pi toly (2.2). K tomu ale při stu pují ještě další sou vi slosti. Sou částí tra - dič ního rozvrhu fun da men tální te o lo gie, jak jsme již při po m něli, je trak tát De re li gi one. I v no vém po jetí, po kud se za cho vává fun da men tální te o lo gie v celku jako obor a ne roz pouští se do ji ných dis ci p lín, zůs tává ná bo žen ství teo - lo gic kým té ma tem na zá kladě před chá ze jí cího po pis ného a fi lo zo fic kého přístupu.

7)

Po slá ním fun da men tální te o lo gie je zdů vod nit víru. Tady bych

snad měl zdů raz nit, že to ne zna mená, že ně kdo chce „víru do ká zat“. Jde spíše o to ar gu men to vat ve pro s pěch vě ro hod nosti pra menů Zje vení, tedy bi ble, apo š tol ské tra dice a uči tel ských roz hod nutí cír kevní auto rity. Argu men tace pro křes an skou víru se ode hrává mimo jiné na po zadí ji ných ná bo žen ství. Obvy - kle se při pouští, že o všech ná bo žen stvích lze mít za to, že od po ví dají na ně - jaké Boží zje vení. Křes an ství ale vznáší ná rok, že ve dle Bo žích tvůr čích stop v kosmu a v lid ském ni tru, o něž se snad opí rají vše chna ná bo žen ství, na - slou chá (spolu s ži dov ským ná bo žen stvím) Bo žímu slovu, to tiž osob nímu Bo žímu se bes dě lení, k ně muž do chází pro střed nic tvím udá lostí dě jin spásy a ve slo vech, jež tyto udá losti za zna me ná vají a in ter pre tují. Toto dě jinné nebo též nad při ro zené zje vení vr cholí po dle křes an ského pře svěd čení ži vot - ním pří bě hem Je žíše Krista. Vše, co Je žíš říká a činí, a také vše, co se s ním děje, v tom má Bůh de fi ni tivně uká zat, kým je, co nám dal a co na bízí, co oče - kává. Odtud máme sly šet slovo výzvy, na po me nutí, po ká rání, po vzbu zení, od - puš tění, smí ření, uzdra vení a osvo bo zení. Křes ané pak chtějí i pro střed nic - tvím re li gi o nis tické části fun da men tální teo lo gie uká zat, že toto Zje vení je sku tečné, v tom smy slu, že je opravdu od Boha a že lid ské svě dec tví o něm v pra me nech (bi ble, tra dice, ma gis te rium) je spo leh livé.

Do této sou vi slosti také pa tří dis kuse, k níž se na pří sluš ném místě ještě vrá -

tíme (12.5), to tiž jaký je vztah křes an ství k mi mo křes an ským ná bo žen stvím. Klade se též otázka, zda ar gu men tace pro ono Zje vení, o něž se opírá křes an - ská víra, je ar gu men tací proti ji nému stupni či po době Bo žího zje vení, a tím také proti ji ným ná bo žen stvím, která jsou lid skými od po vě mi na ta kové zje - vení. Běžně se před po kládá, že pro ká zat věrohod nost nad při ro ze né ho zje - vení v Je žíši Kristu zna mená vy lou čit ze hry os tatní ná bo žen ství jako ne - pravá. V dis kusi vlastně za zní vají dvě krajní ře šení. Jedno vy jímá křes an ství 20       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.