načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Muzikoterapie - Steven Halpern; Hal A. Lingerman

Muzikoterapie
-7%
sleva

Kniha: Muzikoterapie
Autor: ;

Cílem této knihy je především podpořit zdraví, mír a soulad v životě jednotlivce a ve světě. V této knize věnujeme pozornost akustickému aspektu, který je při zachování lidského ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Eko-konzult
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 05.05.2006
Počet stran: 196
Rozměr: 145x203
Úprava: 194 stran : ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-8079-044-8
EAN: 9788080790448
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Cílem této knihy je především podpořit zdraví, mír a soulad v životě jednotlivce a ve světě. V této knize věnujeme pozornost akustickému aspektu, který je při zachování lidského zdraví vesměs přehlížen. Doufame, že lidem objasníme, že jakýkoliv zvuk je důležitým prvkem, ovlivňujícim naše zdraví.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Základy muzikoterapie Základy muzikoterapie
Kantor Jiří, Lipský Matěj, Weber Jana, kolektiv a
Cena: 250 Kč
Muzikoterapie a edukace Muzikoterapie a edukace
Beníčková Marie
Cena: 280 Kč
Muzikoterapie a edukace Muzikoterapie a edukace
Beníčková Marie
Cena: 165 Kč
Muzikoterapie v praxi Muzikoterapie v praxi
Gerlichová Markéta
Cena: 150 Kč
Muzikoterapie a specifické poruchy učení Muzikoterapie a specifické poruchy učení
Beníčková Marie
Cena: 140 Kč
Zákazníci kupující knihu "Muzikoterapie" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

188 MUZIKOTERAPIE

Obsah

ZVUK JAKO LÉČIVÁ SÍLA

Ú v o d...................................................................................................................................5

1. V ě d o m é v n í m á n í z v u k ů ................................................................................7

V ě d o m á v ý ž i v a ..........................................................................................................7

A kustické v ě d o m í...........................................................................................7

Volba zd ra ví podporujících zvu ků ,........................................................8

C vik k vědom ém u vn ím á n í z v u k ů ........................................................8

L idé citliví na h lu k....................... 8

Vědom é vn ím á n í aku stickým b á d á n ím ............................................8

Celé tělo reaguje na z v u k .........................................................................9

Z v u k z našeho vnitřního b y t í.................................................................9

Úrovně v n ím á n í...........................................................................................10

N ová v n ím á n í.............................................................................................. 10

2. Z v u k o v é z n e č iš tě n í o v z d u š í....................................................................12

Z n e u ž ív á n í h u d b y.................................................................................................12

P řibývá h l u k u ..............................................................................................12

N ezdravá obloha...........................................................................................14

H lu k v do m ě....................................................................................................14

Z bytečný h lu k.................................................................................................14

H lu k ovlivňuje s p á n e k.............................................................................14

To m ůžete u č in it...........................................................................................15

Izolace od h l u k u...........................................................................................15

N a ko lik si ceníte k lid d u še?.................................................................16

Vyvážená dom ácnost...................................................................................16

Z abránění je vaším úkolem....................................................................16

V ystoupení pro vla stn í p r á v a ..............................................................17

H u d b a p ři s p o r tu........................................................................................17

„Tichý“ h l u k................................................................................................. 17

3. Z p r a c o v á n í z v u k u ........................................................................ 19

N e g a tiv n í n á s le d k y h l u k u ......................................................................... 19

D ěti a h l u k................................................................................................... 19

Tělesná onem ocnění a h lu k....................................................................20

H lu k a ú střed n í nervová so u sta va.....................................................21


Obsah 189

V ním avost z v u k u ..........................................................................................21

H lu k a starší l id é..........................................................................................21

P ozitivní p ersp e ktiv y....................................................................................21

H udba, výživa pro ro stlin y a z v íř a ta................................................21

H u d b a a l i d é ..................................................................................................22

4. Z v u k o v é z á c h v ě v y.............................................................................................23

N e v id ite ln ý , n e s ly š ite ln ý s m o g.....................................................................23

T ransform átory zá ch věvů .........................................................................23

S vět zá ch v ě v ů..................................................................................................24

Písek se form uje z v u k e m ...........................................................................24

H u d eb n í p a v o u c i..........................................................................................25

Rezonance - sym patické zá c h v ě v y......................................................2 6

Přirození r e z o n á to ř i...................................................................................2 7

Cvičení: A k u stic k ý p o k u s ........................................................................28

Vynucené z á c h v ě v y.......................................................................................28

P oužití p ři l é č e n í..........................................................................................29

H udební terapie osm desátých let.........................................................29

T ranscendentálni h u d b a...........................................................................30

5. U v o ln ě n í t ó n e m ..................................................................................................31

S p o j e n í.............................................................................................................................31

U volnění na úrovni b u n ě k ........................................................... 32

H u d b a k u volnění..........................................................................................32

Z řejm ý rozpor..................................................................................................33

Znovunalezení s o u la d u..............................................................................34

S o u la d ve světě str-esů................................................................................34

Učme se p řizp ů so b it okolí nebo je z m ě n i t....................................34

Začněte d o m a..................................................................................................35

N ový zvy k p oslech u......................................................................................35

Poslech h u d b y d o m a...................................................................................36

Poslech h u d b y na v e ř e jn o s ti..................................................................36

P a r a d o x......................................................................... 37

Dejte tělu p ř íle ž ito s t...................................................................................37

6. Z v u k j a k o l é k .....................................................................................................38

H u d b a v l é k a ř s t v í..................................................................................................38

H u d b a a léčen í...............................................................................................38

H u d b a v nem ocnici......................................................................................39

A tm osféra k lin ik y.........................................................................................39

Poslech h u d b y ...............................................................................................40

H u d b a R X ........................................................................................................40


190 MUZIKOTERAPIE

H udba a dnešní m ed icín a...................................................................41

M im o U S A ...................................................................................................41

Č tyři p řístu p y k lid ském u t ě l u ........................................................41

E lektřina tě la..............................................................................................42

Léčba rezonancí a v ib ra c í...................................................................42

N ové vědecké vý zku m y m e la n i n u..................................................43

P říští velký k r o k........................................................................................44

7. A k u s ti c k á v ý ž iv a...........................................................................................45

N e m o c n e b o z d r a v í...........................................................................................45

N á vo d na p o u ž i t í.....................................................................................45

Z v u k obzvláště p ro n á s.........................................................................45

Pohyb bez viditelného h n u t í.............................................................46

Pohyb p ři h u d b ě........................................................................................46

N á vo d „akustické výživy“ ......................................................................47

Z vu k ja ko d ro g a........................................................................................47

Vývoj svalové k o o r d in a c e...................................................................48

Dělejte sam i h u d b u..................................................................................49

„Toning“ (intonace - zanotování s i)...............................................49

N aslouchání t i c h u ..................................................................................50

Cvičení k pročištění s lu c h u................................................................50

Sym fonie o k o lí...........................................................................................50

S o u h rn............................................................................................................51

8. S lu c h o v ý m e c h a n i z m u s.........................................................................52

O d ž á b e r k u c h u ................................................................................................52

L id ská zvuková s o u s ta v a...................................................................52

Elektronické tónové so u sta vy.............................................................52

S íla z v u k u ....................................................................................................53

H učení v uších (T in n itu s )...................................................................53

U šní t u k..................•.........................................................................................53

9. Z v u k a p s y c h o lo g ie.....................................................................................54

V liv tó n u n a p s y c h ik u č l o v ě k a .............................................................54

H udba a em oce...........................................................................................54

C vičení...........................................................................................................54

H udba působí na p syc h ik u člo vě ka...............................................55

Tón a hudba působí na úrovni p o d v ě d o m í.............................55

10. Z v u k a f a n t a z i e...........................................................................................56

L é č iv á s íla o b r a z n ý c h p ř e d s t a v.............................................................56

H udební te r a p ie........................................................................................56

H udba a m o z e k........................................................................................57


Obsah 191

Obrazy, h u d b a a em oce..............................................................................57

P ružné p řed sta vy a h u d b a .....................................................................58

H u d b o u vyvolané obrazy...........................................................................59

Proč se k h u d b ě uchylujem e?..................................................................59

L éčebná h u d b a d o m a.................... 59

V n itřn í sm ysly fa n ta zie. ...............................................................60

Cvičení: uvolnění s p ř e d s ta v a m i.........................................................60

Tvořivé p řed sta vy vašich p ra vých p ř á n í.......................................60

K do n em á f a n t a z i i.......................................................................................61

Vývoj im aginačních sc h o p n o stí............................................................61

U volnění a n a p ě tí..........................................................................................61

11. T ó n a h u d b a ve v ý c h o v ě...........................................................................63

H u d b a k uvolnění a učení........................................................................63

H u d b a a tvořivost.........................................................................................64

H u d b a a p řed sta vivo st ve tř íd ě............................................................64

H u d b a a pohybová c v ič e n í.....................................................................65

R y tm u s a ch o vá n í.........................................................................................65

H u d b a a zesílená schopnost učit s e...................................................66

V zor výchovy p ro b u d o u c n o s t...............................................................67

P om ozte sa m i sobě a svý m d ě t e m ............................................ 67

J a k o u h u d b u používat?..............................................................................68

Po celý živo t se u čit.................................^ .................................................68

T ón v p o d n i k u ...............................................................................................68

12. P r a v i d l a z v u k u ...............................................................................................69

S k la d y k p o d p o ř e z d r a v í................................................................................69

P ravidlo libě znějících z v u k ů ................................................................69

N ová m ě řítka pro hodnocení h u d b y ................................................69

P rincip in te rp r e ta c e....................................................................................70

H u d b a je nosnou vlnou vě d o m í............................................................70

P rincip h u d b y a e n e rg ie..........................................................................70

A so cia ce..............................................................................................................71

Z vukové p rin cip y in d iv id u a lity............................................................72

J a k á h u d b a působí n e jlép e ?..................................................................72

13. J a k z v u k e m z í s k a t k o n d i c i..................................................................73

Více než pouhé u v o ln ě n í..........................................................................73

P řeprogram ování nevědom ých sc h é m a t..........................................74

H u d b a k přeprogram ování nevědom ých m yšlenkových

s c h é m a t..............................................................................................................74

Z hotovení vla stn í k a z e ty..........................................................................74

192 MUZIKOTERAPIE

Touha po jistý c h zvu cích..........................................................................75

„ Sw itching“ ....................................................................................................75

Překonání „ sw itchingu“ ..........................................................................76

H udba k podpoře lé č b y.........................................................................76

H udba, která slouží z d r a v í................................................................77

Složení h u d b y..............................................................................................77

N ová hud eb n í fo rm a...............................................................................78

Z vu k a duchovní z d r a v í......................................................................79

14. T ó n a v ý v o j............................... 80

H u d b a a c e le k......................................................................................................80

S iln ý zdroj léčby........................................................................................80

H udební z á p is n ík.....................................................................................81

N a cestě k vědě zv u k u pro z d r a v í..................................................81

N ajděm e si vla stn í h u d b u vedoucí k naší celistvosti .... 82

H udba p ro ti h n ě v u.....................................................................................82

S p iritu á ln í příp ra va k p o s le c h u.....................................................83

H udební in te rp r e ta c e............................................................................83

Vědom í interp reta.....................................................................................84

V nitřní sugesce...........................................................................................84

Im a g in á rn í f i l m ...........................................................................................85

H rát ze s t ř e d u ...........................................................................................86

Určité n ěc o....................................................................................................86

Zvětšené schopnosti.....................................................................................87

15. T ón, d u š e a s p i r i t u a l i t a .........................................................................88

P ro je v y d u š e .............................................................................................................88

A natom ie s m í c h u........................................................................................88

Sm ích „hara“..............................................................................................89

Tón a d u š e....................................................................................................90

H r a n í...............................................................................................................90

Jednotlivý tó n..............................................................................................91

Vytvořte si vla stn í tó n............................................................................92

Svědectví pro t ó n .....................................................................................92

Začněte prostou h u d b o u......................................................................93

Uvolnění duchovní e n e rg ie................................................................93

Jednoduchá c h a n t a ...............................................................................94

N á vrh y pro c h a n tu.....................................................................................95

H olistický „Tonign“.....................................................................................95

Vzdychání d u š e ........................................................................................95

Další krok „Toningu“ ............................................................................96

Obsah 193

Soustředění duchovních e n e r g i í.........................................................96

16. Z v u k v n i t r u .....................................................................................................97

„ V n itř n í s t r á n k a “ ..................................................................................................97

Z vu ky, které většina lid í n ik d y n e s l y š í..........................................97

K ouzlo h u d b y..................................................................................................97

H u d b a ja k o d a r bohů..................................................................................98

D uchovní d im e n z e.......................................................................................98

Č tyři vize W illiam a B la k e h o..................................................................99

H u d b a „nového věku“ a čtvrté v i z e ............................................. 100

17. T ó n a m e d ita c e !......................................................................................... 102

V n ím á n í B o h a ..................................................................................................... 102

D uchovní h u d b a..........................................................................................103

M editace s h u d b o u................................................................................ 103

P řijetí d a r u ............................................................................................... 104

M editace a b a r v a................................................................................... 104

S p e k tru m m editace................................................................................ 105

P říp ra va n a tic h o................................................................................... 106

T ic h o.............................................................................................................. 106

S lyšiteln á a neslyšitelná h u d b a...................................................... 107

D o d a te k........................................................................................................ 108

VĚDOMĚ NASLOUCHAT

P ř e d m lu v a .................................................................................................................113

Ú v o d............................................................................................................................. 114

V y a h u d b a ........................................................................................................... 117

U žší v z t a h .............................................................................................................. 117

H u d b a p r o le p š í z d r a v í a b l a h o ......................................................... 120

H u d b a p ro fyzické t ě l o ....................................................................... 121

H u d b a pro city a n á la d y..................................................................... 123

R ozložení hněvu, zlosti, n e v o le...................................................... 124

D eprese a o b a v y..........................................................................................125

J a sn é m yšlení, duchovní s í l a ........................................................ 126

H u d b a a m e d ita c e....................................................................................127

N a le z e n í v l a s t n í h u d b y ............................................................................. 129

Vaše le to r a.................................................................................................. 133

V izu a liza ce..................................................... 133

P ro n ikn o u t do z v u k u h u d b y........................................................... 134

R egenerujte se h u d b o u........................................................................ 135

U končení nebo vyřízení n euzavřených z á le žito s tí 136


194 MUZIKOTERAPIE

H u d b a p r o v š e d n í d e n ............................................................................... 138

P ro citn u tí................................................................................................... 138

H u d b a p r o d ů m a r o d in u......................................................................... 141

K lid d o m a ................................................................................................ 141

K o nstruktivní č in n o s t......................................................................... 142

Povzbuzení, im a g in a c e...................................................................... 142

Uvolnění energie d ítě te...................................................................... 143

Jin é zem ě a m in u lo s t......................................................................... 144

Kouzlo orchestru..................................................................................... 145

S v a tb y......................................................................................................... 148

N arození....................................................................................................... 149

O dchod.......................................................................................................... 150

H um or v h u d b ě ..................................................................................... 151

H u d b a p ř í r o d y ................................................................................................ 152

Severní A m e rik a..................................................................................... 153

Anglie, Skotsko, W a le s...................................................................... 155

Francie.......................................................................................................... 156

J ižn í A m e rik a a Š p a n ělsko.............................................................. 157

N ěm ecko a R a k o u s k o......................................................................... 157

S k a n d in á v ie.............................................................................. 157

R usko a slovanské z e m ě.................................................................... 158

M a lá g a le r ie v e lk ý c h s k l a d a t e l ů ........................................................ 159

G regoriánské zpěvy a starší h u d b a............................................ 159

S k la d a te lé................................................................................................. 159

Skladatelé podle p r v k ů...................................................................... 167

Prvek oheň .............................................................................................. 167

Prvek z e m ě................................................................................................. 168

P rvek v z d u c h u........................................................................................ 169

P rvek v o d y................................................................................................. 170

H lu b o k á m y s té r ia h u d b y ......................................................................... 171

H u d b a b u d o u c n o s t i..................................................................................... 174

Jsem h u d b a.............................................................................................. 175

D o d a t e k.................................................................................................................. 176

Vánoční h u d b a........................................................................................ 184

Velikonoční h u d b a ............................................................................... 184

H udba čtyř ročních o b d o b í.............................................................. 184

H u d b a p r o d ě t i................................................................................................ 185
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist