načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny – Klára Osolsobě

Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny

Elektronická kniha: Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny
Autor: Klára Osolsobě

– Cílem práce je prozkoumat meze a možnosti automatické analýzy některých pravidelných typů derivací v češtině. Zaměřili jsme se na vybrané typy neverbálních substantiv a adjektiv. Za zásadní přínos pokládáme to, že jsme navrhli a ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  207
+
-
6,9
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Masarykova univerzita
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2016
Počet stran: 220
Rozměr: 23 cm
Úprava: grafy, tabulky
Vydání: Vydání 1.
Skupina třídění: Čeština
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-210-5565-0
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Cílem práce je prozkoumat meze a možnosti automatické analýzy některých pravidelných typů derivací v češtině. Zaměřili jsme se na vybrané typy neverbálních substantiv a adjektiv. Za zásadní přínos pokládáme to, že jsme navrhli a otestovali formální popis tvoření slov derivací spoluutvářenou řadou morfonologických alternací na různých úrovních. Vyšli jsme z vlastního systematického popisu pravidel alomorfe ve slovesném tvarosloví založeného na analýze dat rozsáhlého strojového slovníku češtiny a korpusů. Metoda formálního popisu slovotvorných vtahů je obecná, lze ji tudíž aplikovat na další (v práci nezachycené) slovotvorné třídy a typy. Formální popis představený v naší práci se tak může stát východiskem pro různé formy automatizace zpracování přirozeného jazyka (NLP).

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Klára Osolsobě - další tituly autora:
Česká morfologie a korpusy Česká morfologie a korpusy
 (e-book)
Česká morfologie a korpusy Česká morfologie a korpusy
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

ISBN 978-80-210-5565-0OPERA UNIVERSITATIS MASARYKIANAE BRUNENSIS

FACULTAS PHILOSOPHICA

SPISY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Číslo 401MORFOLOgIE ČESKéHO SLOVESA

A TVOřENí dEVERBATIV

jAKO PROBLéM STROjOVé ANALýZY

ČEšTINY

Klára Osolsobě

Masarykova univerzita

Brno 2011


© 2011 Klára Osolsobě

© 2011 Masarykova univerzita

ISBN 978-80-210-8213-7 (online : pdf)

ISBN 978-80-210-5565-0 (brožovaná vazba)

ISSN 1211-3034


Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala kolegům z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, zejména Karlu Palovi, který mě nikdy nepřestal provázet na  cestě mezi ligvistikou a  počítačovým zpracováním přirozeného jazyka, a Pavlu šmerkovi, autorovi derivačního rozhraní deriv. Můj dík patří též kolegům z Ústavu českého jazyka filozofické fakulty Masarykovy univerzity, především Zdeňce Hladké, Petru Karlíkovi a janě Pleskalové, kteří mi dali svou důvěru a nepřestávali mě trpělivě povzbuzovat, jakož i všem ostatním, díky nimž jsem mohla pokračovat ve své práci v prostředí přátelském a tvůrčím.

Chtěla bych též poděkovat Marku Nekulovi, nejen za to, že mi umožnil pre zentovat některé dílčí výsledky mé práce na  půdě mimo moji mateřskou univerzitu, ale především za stálý kolegiální zájem.

děkuji také svým dvěma doktorandkám, Pavlíně Vališové a  Kateřině Najbrtové. Kateřině Najbrtové za korektorské přečtení textu, oběma pak za to, že jsem je mohla učit a diskutovat s nimi o některých problémech na úrovni hodné univerzity.

Na závěr chci ovšem poděkovat svým rodičům za pomoc a morální podporu ve chvílích, kdy se výsledky mé práce zdály být až příliš vzdálené, a svému tchánovi za tichou radost, s níž mou práci z dálky sledoval.

Můj největší dík patří mému muži Petrovi a dětem Lukášovi a Bernadetě za to, že se mnou „nesli tíži dne a horka“ a nereptali, že se „denár“, který jim jako manželka a maminka dlužím, tenčí.

Obsah

I. Úvod ..................................................11

Automatická analýza přirozeného jazyka na ÚjČ FF MU ..........11

II.

Automatická morfologická analýza a strojový slovník češtiny .......13

III.

Pravidelnost derivace a strojové zpracování přirozeného jazyka ......15 IV.

Vzájemné vztahy formální morfologie a derivace z hlediska možností

automatické slovotvorné analýzy ............................17

Morfematická segmentace slovesných tvarů a deverbativ ..........17

V.

Alomorfie (variantnost lexikálních kořenů a tvarotvorných kmenů)

jako tvarotvorné a slovotvorné spoluformanty ..................20

Alternace kmenotvorné přípony a samohlásky – vokálu v základu –

alomorfie slovesného základu a slovesného kmene ...............21

Poznámka k alternaci e/0 ..................................22

Alternace finální souhlásky kořene (kf ) .......................22

Popis pravidel alternací při tvoření tvarů sloves (dle slovesných

subparadigmat) a derivátů tvořených paradigmaticky (pravidelně

přímo od slovesných tvarů) ................................23

Samohláskové alternace kořenové samohlásky (KoV) a kmenotvorné

přípony (KmV) .........................................24

Alternace finální souhlásky kořene (kf ), iniciální souhlásky kořene (ki)

a alternace souhlásky, která je součástí kmenotvorné přípony (kt) ....32

grafické alternace .......................................37

Kvantita ve slovesných prefixech .............................38

Střídání 0/e ve slovesných prefixech ..........................40

VI.

deriv – softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické

slovotvorné analýzy ......................................45

Extrakce dat z morfologického slovníku .......................45


8

Vyhledávací funkce .......................................45

další zpracování automaticky extrahovaných dat ................48

Práce s obsahem souborů, se soubory, s adresáři .................48

Ruční analýza automaticky generovaných slovotvorných vztahů .....50

Systematické značkování ručně analyzovaného materiálu ..........52

Automatické nástroje pro udržení konzistentních řešení při ručním

zpracování automaticky získaných výsledků ....................53

Korpusy jako zdroje dat pro ověření platnosti navržených pravidel ...53

VII.

Formální popisy deverbativních jmen tvořených od slovesného tvaru, od slovesného kmene a od slovesného základu (kořene) ...........55

Substantiva od slovesného tvaru a od slovesného kmene a od slovesného

základu (kořene) .........................................57

Slovesné substantivum na -ní/-tí .............................58

Činitelská jména na -l a další deverbativa od l-ových příčestí .......61

Životná substantiva na -[aeě]n-ec, -[nm]ut-ec, -[aeěiyu]t-ec s významem

osoby zasažené dějem (patiens)/nositele vlastnosti plynoucí z děje ...64

Neživotná deverbativní substantiva na -[aeě]n-ec, -[nm]ut-ec,

-[aeěiyu]t-ec s významy objektu děje ..........................70

Činitelská jména na -tel ...................................73

Činitelská jména na -č ....................................76

jména prostředků na -tel ..................................79

jména prostředků na -č ....................................81

jména prostředků a dějů na -čka .............................84

deverbativa: jména prostředků, činitelská, dějů, míst na -dlo .......87

jména prostředků na -tko ..................................92

Činitelská jména na -ce ....................................95

Činitelská jména na -ec ...................................102

Činitelská jména na -čí ...................................105

Neživotná deverbativní substantiva na -ec s významy prostředku nebo

výsledku děje ..........................................108

Adjektiva od slovesného tvaru a od slovesného kmene a od slovesného

základu (kořene) ........................................111

Adjektivizované přechodníky přítomné (adjektiva procesuální)

na -[(ou)|í]cí ...........................................111

Adjektivizované přechodníky minulé na -(v)ší .................114

Adjektivizovaná příčestí trpná (n-/t-ová) -[aeě]ný, -[áiyu]tý ........116

Adjektivizovaná příčestí činná (l-ová) ........................119

dezaktualizovaná adjektiva na -cí/-cný (-ou-cný, -í-cný, -ují-cný, -ají-cný,

-e/ějí-cný ) .............................................121


9

Adjektiva účelová na -[aieěuy]cí od minulého kmene ............124

Adjektiva vyjadřující vlastnost plynoucí z možnosti zasažení dějem

na -telný (-ova-telný, -a-telný, -i-tel, -nu-telný) ..................126

Adjektiva na -vý (-ova-vý, -a-vý, -i-vý, -li-vý, -ja-vý, -ji-vý)

(od kmene) ...........................................130

Adjektiva na -čný (-ova-čný, -a-čný, -i-čný, -[eě]-čný) .............134

Adjektiva na -livý, -lavý (od kořene) .........................137

Adjektiva na -čí od slovesného základu (kořene) ................141

Adjektiva na -ný tvořená od slovesného základu (kořene) .........144

VIII.

Kvantitativní analýza automaticky generovaných dat ............169

Míra přegenerovávání jednotlivých sufixů připojovaných ke slovesnému

tvaru (základ+(KmV)+tvarová koncovka) – derivace od tvaru,

ke slovesnému kmeni (základ+KmV) – stem derivation a ke slovesnému

základu (kořeni) – root derivation ..........................170

Substantiva a adjektiva tvořená paradigmaticky od slovesného

tvaru ................................................170

Substantiva životná odvozená od kmene/slovesného tvaru

a od slovesného základu (kořene) ...........................170

Substantiva neživotná odvozená od kmene/slovesného tvaru

a od kořene ...........................................171

Adjektiva odvozená od kmene/slovesného tvaru a od kořene ......172

Míra přegenerovávání jednotlivých sufixů ....................173

Porovnání míry přegenerovávání strukturovaných a nestrukturovaných

derivačních formantů ....................................173

Porovnání míry přegenerovávání homonymních (polyfunkčních)

a monofunkčních sufixů ..................................175

Porovnání míry přegenerovávání pravidel bez alternací

a s alternacemi .........................................181

IX.

derivační slovník deverbativ analyzovaných typů ...............186

X.

Závěr ...................................................190

The Morphology of the Czech Verb and Verb derived Nouns and

Adjectives as a Problem of the Formal description and Automatic

Analysis of the Czech Language ............................193 Bibliografie ...............................................195

Elektronické zdroje: .....................................199

PříLOHY

Příloha A: Systém použitých morfologických značek ............201

Příloha B: Deriv – webové rozhraní .........................208

Příloha C: Ukázky automaticky generovaných dat ..............211

I. ÚvOd

Automatická analýza přirozeného jazyka na ÚJČ FF MU Cílem tohoto textu je podat přehled o výsledcích, k nimž jsme dospěli v oboru strojového zpracování přirozeného jazyka, zejména v oblasti propojení formální morfologie a tvoření slov. jádrem práce jsou formální popisy vybrané oblasti české slovotvorby uvedené ve druhé části naší práce (Kap. 7). Tyto mohou posloužit k testování pravidelných slovotvorných procesů, a to jednak na úrovni elektronických morfologických databází, jednak na úrovni elektronicky přístupných korpusů.

Práce navazuje na  dlouholetý výzkum na  poli automatického zpracování přirozeného jazyka, zvláště pak morfologie. Ten započal na  půdě Kabinetu počítačové lingvistiky Ústavu českého jazyka Masarykovy univerzity (dříve Univerzity jana Evangelisty Purkyně – UjEP) koncem 80. let minulého století. Výsledky jedné jeho etapy jsou shrnuty v  disertační práci Algoritmický popis české formální morfologie a strojový slovník češtiny (Osolsobě 1996). Od poloviny 90. let se dále rozvíjel především v rámci širší spolupráce akademických pracovišť účastnících se řešení grantových projektů směřujících k budování jazykových korpusů a korpusových nástrojů

1

.

Strojový slovník češtiny (Osolsobě 1996) se stal lingvistickou bází některých aplikací v oblasti strojového zpracování přirozeného jazyka (NLP) realizovaných v rámci Laboratoře zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (LZPj FI MU) a  v  současné době Centra zpracování přirozeného jazyka tamtéž. Nejvýznamnější z nich je automatický morfologický analyzátor ajka (Sedláček 2004), používaný mimo jiné k anotacím korpusů budovaných na Fakultě informatiky a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Tento analyzátor je součástí dalších aplikací, v nichž slouží jako modul zajišťující automatickou morfologickou analýzu. Návrh na  nový formát dat podal v disertační práci Pavel šmerk (šmerk 2010).

Výsledky výzkumu na poli kvantitativních charakteristik češtiny založené na  frekvenční analýze morfologických typů a  podtypů definovaných pro potřebu automatické morfologické analýzy v citované v disertační práce přinášejí publikace (Osolsosobě – Pala – Rychlý 1998

1, 2

).

1 jednalo se o tyto grantové projekty: 1. gAČR č. 405/93/0218 „Počítačový korpus českých psaných

textů“ (úspěšně ukončen v r. 1995); 2. gAČR č. 405/96/K214 „Textové korpusy a lexikální i grama

tická základna pro rozvoj češtiny v 21. století“ (úspěšně ukončen v r. 2001) 3. gAČR č. 405/03/0248

„Současná soukromá korespondence. Vytvoření databáze a zpracování vybraných jevů z pohledu lexi

kologicko-lexikografického a dialektologického“ (úspěšně ukončen v r. 2005).

V  souvislosti s  budováním speciálních korpusů na  Filozofické fakultě MU – (Brněnský mluvený korpus (bmk) a Korpus soukromé korespondence (ksk)

v  rámci projektu Českého národního korpusu (srv. více Hladká 2005)

byl algoritmický popis morfologie i  strojový slovník rozšířen a  modifikován o  některé substandardní jevy (Hlaváčková 2001). Na  problematiku využití automatických nástrojů pro různé „standardy“ přirozeného jazyka (spisovný jazyk tištěných textů, přepis mluveného jazyka, psaný jazyk neformálních nekorigovaných projevů) se soustřeďují studie (Osolsobě 2001, Osolsobě 2005, Osolsobě 2006, Hlaváčková – Osolsobě 2008).

K tématu teorie morfologického značkování se vrací studie porovnávající systémy morfologických značek (tagsety) používané ke značkování v českém/ slovenském prostředí (Osolsobě 2007

1

, 2008

1

).

Průběžné sledování mezí a možností značkování jazykových korpusů z hlediska zachycení morfologických vlastností nezachycených explicitně v systému značek glosuje řada studií (Osolsobě 1999, 2002, 2007

3

, 2008

1

, 2009

1, 2, 4

).

Automatické slovotvorné analýze češtiny je věnováno několik studií. Ty lze rozdělit do dvou skupin. První zahrnuje studie referující o aplikacích v oblasti strojového zpracování přirozeného jazyka (češtiny) vzniklých ve spolupráci lingvistů a informatiků (Osolsobě – Pala – Sedláček – Veber 2002, Hlaváčková – Osolsobě – Pala – šmerk 2009

1, 2

). dr uhá sleduje lingvistické problémy

počítačového zpracování přirozeného jazyka, konkrétně slovotvorby (Osolsobě 2008

2, 3, 4

, 2009

1, 2, 3, 4

).

do širšího kontextu matematické lingvistiky v bohemistice jsou výzkumy na poli automatického zpracování češtiny, na nichž jsme se podíleli, zařazeny v kapitole Matematická lingvistika uveřejněné v monografii Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky (Pleskalová – Krčmová – Večerka – Karlík 2007 : 447n).

II.

Automatická morfologická analýza a strojový slovník češtiny Tvarotvorná analýza češtiny je v současnosti již poměrně dobře formálně popsána (Hajič 1994; Osolsobě 1996). Popis české formální morfologie aplikovaný a  testovaný na  rozsáhlém strojovém slovníku češtiny (Osolsobě 1996) otevřel cestu k dalšímu bádání i dalším aplikacím. jednou z nich je i výzkum mezí a možností automatického zpracování oblasti, která je tradičně nejblíže formální morfologii (tvarosloví), totiž slovotvorbě. Strojový slovník (Osolsobě 1996) je morfologický slovník obsahující 170 000 kmenů, z nichž každý kmen má přiřazeno pravidlo (morfologický vzor), pomocí kterého se generují uspořádané trojice: základní tvar (lemma) – generovaný tvar (slovní tvar) – slovní druh a další slovnědruhově závislé interpretace (morfologická značka/tag).

Tento slovník se stal lingvistickou bází automatického morfologického analyzátoru ajka

2

(Sedláček 2004) a prostřednictvím tohoto softwarového ná

stroje je možné s ním dále pracovat

3

.

Morfologický slovník zahrnoval v rámci definic pravidel tvoření tvarů slov podle jednotlivých tvarotvorných vzorů i definice některých pravidelných derivací. Tak například součástí definice tvarotvorných vzorů substantiv pojmenovávajících osoby byla pravidla odvozování adjektiv na -ův (maskulina životná) a na -in (feminina označující převážně živé osoby). Součástí definic tvarotvorných vzorů adjektiv bylo propojení s  derivačními vzory definujícími derivace a) tvarů komparativu a  superlativu, b) adverbií paradigmaticky tvořených od  adjektiv, c) tvoření tvarů komparativu a  superlativu příslušných adverbií, d) komplexní vzory pro tvoření tvarů číslovek určitých i derivaci jednotlivých druhů číslovek

4

. dobř e patrná byla komplexnost tvarotvorných a  slovotvor

ných pravidel (vzorů) na definicích vzorů sloves. Na základě pravidel přiřazených jednotlivým kmenům se generovaly jak jednoduché tvary určité (tvary indikativu prézentu/futura aktiva a imperativu), tak neurčité (tvary participia l-ového, participia pasivního, přechodníků přítomného i minulého a infinitivu). Obdobný přístup byl aplikován i ve slovníku používaném pro značkování korpusů Českého národního korpusu (Hajič 2004)

5

.

2 Analyzátor ajka je přístupný přes debdict – webový prohlížeč slovníků. 3 Použitý systém značek (tagset) viz příloha A. 4 Srv. více Osolsobě 1995. 5 Srv. popis morfologických značek – poziční systém jana Hajiče na http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/znac-

ky.php. Informace zachycené na  druhé pozici značky (detailní určení slovního druhu) jsou v  řadě

případů informace týkající se tvoření slov odvozováním tradičně v  gramatikách řazených do  popisu

slovotvorby (adjektiva posesivní, adjektiva tvořená od přechodníků, některé druhy zájmen a číslovek,

Cílem naší práce je prozkoumat meze a možnosti automatické analýzy některých pravidelných typů derivací v češtině.

Popisy tvoření slov v češtině obsažené v moderních českých gramatikách (zejména v Mluvnici češtiny 2) se vesměs opírají o teoretická východiska shrnutá v dokulilově koncepci. jsou zaměřeny na klasifikaci slov motivovaných z hlediska významových změn realizovaných v procesu tvoření slov odvozených od  slov základových (mutace, modifikace, transpozice) a  dále třídění utvořených slov na základě jejich obecného významu do slovotvorných tříd a na základě formálních prostředků do slovotvorných typů.

jádrem popisů je slovní charakteristika typu (obecný význam a formant) opřená o  ilustrativní příklady centrálních jevů a  výjimek. Na  rozsahu práce pak závisí úplnost popisu. Mnohdy zůstávají opomenuty jevy okrajové, jindy je jejich zachycení v rámci jednoho popisu nejednotné (frekventované okrajové jevy zachyceny jsou, nefrekventované nikoli).

Utvářenost slovní zásoby češtiny ve  slovníkových pracích (Slavíčková 1974, šiška 1998) zachycuje teoreticky zdůvodněnou morfematickou segmentaci slova, nikoli interpretaci segmentů i  celku. Navíc korpusy, z  nichž obě uvedená díla vycházejí, jsou nesrovnatelně menší než ty, které jsou v současné době k dispozici.

Naším cílem je formální popis (otevřený), s jehož pomocí lze testovat pokrytí slovotvorných vztahů (formálních i významových) na masových datech.

Hlavním cílem práce je návrh jisté metodologie zpracování slovní zásoby z hlediska utvářenosti slovních jednotek. Formální popis vybraného úseku slovotvorby testovaný na masových datech slouží k ověření teoretických předpokladů týkajících se vztahů formy a významu slov základových a odvozených v měřítku překračujícím možnosti starších popisů. Metoda formálního popisu slovotvorných vztahů je obecná, lze ji tudíž aplikovat na další (v práci nezahrnuté) slovotvorné třídy a typy.

Formální popis představený v naší práci se tak může stát východiskem pro různé formy automatického zpracování přirozeného jazyka (NLP).

klasifikace adverbií dle +/- stupňovatelnosti atd.). Zařazení stupňovaní (i  stupňovatelnosti) adjektiv

i adverbií mezi informace zprostředkované morfologickou značkou (pozice 10 – stupeň) svědčí o tom

též (srv. k tomuto tématu Osolsobě 2008

1

).


15

III.

Pravidelnost derivace a strojové zpracování přirozeného jazyka Cílem naší práce je formálně popsat realizované

6

případy derivace vybraných

typů českých deverbativ a otestovat tak meze a možnosti automatizace analýzy přirozeného jazyka na úrovni tvoření slov.

Odvozování slov (derivace) hraje v obohacování slovní zásoby češtiny významnou roli. Rodilý mluvčí je od  útlého věku schopen využívat existující modely tvoření slov tak, že umí podle těchto modelů jednak tvořit nová slova, jednak dovozovat významy slov, se  kterými se setkává poprvé. Ti, pro které čeština není mateřským jazykem, tuto schopnost získávají postupně s prohlubováním jazykových znalostí. Problémem je, že malé děti, kreativní jedinci, nebo lidé bez dostatečné znalosti češtiny užívají jednotky utvořené podle modelů pro pravidelné derivace i tam, kde se v jazyce běžně užívají jednotky jiné. Zkrátka řečeno, „slovotvorný stroj“ má své meze.

Na tyto meze narážejí rovněž pokusy automatické analýzy/syntézy v oblasti strojového zpracování přirozeného jazyka (NLP), kde bývají takové případy označovány termínem přegenerovávání.

Vztahy mezi slovem základovým a  slovem odvozeným, u  nichž klasická lingvistika rozlišuje dva aspekty, vztah na  úrovni formy a  významu (fundaci – základové slovo je součástí slova odvozeného a motivaci – význam slova odvozeného lze odvodit na základě významu slova základového), jsou popsány v českých klasických gramatikách v oddílech věnovaných tvoření slov. Tyto popisy byly vodítkem pro formulování specifického popisu předloženého v této práci. Ukázalo se, že popisy uváděné v klasických mluvnicích, jsou pro potřeby formálního popisu v mnoha aspektech neúplné. Z tohoto důvodu bylo nejdříve třeba vypracovat metodu postupu pro formalní popis pravidel tvoření slov derivací v češtině.

Východiskem formálního popisu jsou vzájemné vztahy (formy a významu) slova základového a slova odvozeného. Na rovině formy vycházíme z grafické 6 A djektivum realizovaný chápeme tak, že testy formálních pravidel jsou prováděny na materiálu slov

uložených ve  strojovém slovníku češtiny. Není pochyb o  tom, že tento slovník nezahrnuje všechny

přípustné derivace. Sondy do jazykových korpusů, ale i znalost jazyka (češtiny) rodilých mluvčí je toho

důkazem. Naopak strojový slovník, s nímž pracujeme, má mnoho nevýhod. Za hlavní pokládáme tu,

že za jeho základ byl použit heslář Slovníku spisovného jazyka českého (SSjČ), který v mnoha ohledech

neodpovídá synchronnímu stavu jazyka (viz též následující poznámka). Přes tato omezení je metoda

formálního popisu otevřená, takže je možné ji v případě potřeby modifikovat. podoby slova/slovního tvaru. jak slovo základové, tak slovo odvozené lze chápat jako řetězec grafémů (písmen). Na rovině významu vycházíme z obecného významu slovního druhu a  dalších obecných významů, které jsou zachyceny v interpretaci (morfologické značce) každého tvaru v morfologickém slovníku.

Změny, k nimž dochází při derivaci na úrovni formy, lze popsat jako systém záměn částí řetězce (základového slova) takových, aby jejich výsledkem byl nový řetězec (slovo odvozené). Změny, k nimž dochází na úrovni významu, lze popsat jako podmínky doprovázející změny na úrovni formy.

Slovotvorné vztahy jsou zachyceny formálně v  podobě nahrazovacích (substitučních) pravidel zahrnujících popis substitucí na úrovni formy za určitých podmínek. Pravidla zachycují slovotvorné procesy jakožto operace nad řetězci grafických znaků/písmen (slovních tvarů uložených ve strojovém slovníku morfologického analyzátoru ajka), jejichž podmínkou jsou definovatelné vlastnosti zadaných řetězců (gramatické informace obsažené v  gramatických značkách). Na základě lingvisticky stanovené hypotézy, tedy souboru pravidel záměn (substitucí), k nimž dochází za definovaných podmínek, lze z morfologického strojového slovníku automaticky extrahovat n-tice jednotek, které a) jsou ve slovníku zachyceny

7

a b) splňují danou hypotézu.

7 M orfologický slovník analyzátoru ajka zahrnuje přibližně 400  000 lemmat, z  nichž lze na  základě

morfologických vzoru generovat 60  000  000 slovních tvarů. Morfologický slovník je jednou z  apli

kací strojového slovníku kmenů (Osolsobě 1996). Tento slovník byl budován od  konce 80. let 20.

století na  Katedře českého jazyka FF UjEP, později FF MU (více Pala 1992). jádrem slovníku byl

heslář Slovníku spisovného jazyka českého, k  němuž byla připojena některá další lemmata získaná

během první poloviny 90. let z korpusů budovaných v rámci grantových projektů podporujících vznik

Českého národního korpusu (ČNK). Systém pravidel definujících morfologické vzory je podrobně po

psán v disertační práci (Osolsobě 1996). dnešní podoba morfologického slovníku prošla řadou úprav

a kontrol (Bartůšková – Hlaváčková – Ungermannová 2004), stále ovšem nese původní rysy hesláře

SSjČ (mnohá lemmata jsou z dnešního pohledu zastaralá).

Iv.

Vzájemné vztahy formální morfologie a derivace z hlediska možností automatické slovotvorné analýzy Automatická slovotvorná analýza se opírá o  pravidelnosti formálních změn, k nimž dochází při derivaci. derivaci lze formálně popsat jako záměnu/záměny časti/částí slova základového, které mají za následek vznik slova odvozeného. Slova základová, od  nichž potenciálně mohou být derivována slova odvozená, lze definovat na rovině gramatické abstrakce zakódované v morfologických značkách. Tyto vztahy jsou do různé hloubky popisovány v klasických popisech české slovotvorby. Předložený text si klade za  cíl na  základě pozorování dat strojového slovníku češtiny a jazykových korpusů vytvořit formální popis a otestovat a) možnosti a meze formalizace; b) doplnit stávající popisy o případy, které dosud nebyly zaznamenány. Morfematická segmentace slovesných tvarů a deverbativ řešení otázky segmentace slovesných tvarů a deverbativ je pro popis tvarosloví sloves a tvoření deverbativ klíčové. Týká se i problematiky morfologických alternací (alomorfie), konkrétně nejrůznějších alternací, které doprovázejí tvoření slovesných tvarů (konjugace) i  některých pravidelných derivací od  slovesného kmene (adjektivum slovesné na -ný/-tý – VA, substantivum slovesné na -ní/-tí – VSB). Těm se budeme věnovat v následujících kapitolách. V této kapitole se chceme zmínit o problémech spjatých se segmentací (morfémovou analýzou) slova v oblasti strojové analýzy přirozeného jazyka.

Otázce pravidel segmentace slovního tvaru (morfémové analýzy) jsou věnovány úvodní studie řady morfematických a retrográdních slovníků (Worth – Kozak – johnson 1970), (Slavíčková 1974), (Tichonov 1985), (šiška 1998), (Sokolová a kol. 1999).

Hloubka morfémové analýzy je mnohdy závislá na účelu příslušné analýzy. Při segmentaci slovesných tvarů a interpretaci segmentů se přidržíme systému použitého v Mluvnici češtiny 2 (Komárek a kol. 1986). jak jsme uvedli v úvodu, jádrem naší práce bude analýza mezí a možností automatického zpracování derivace některých typů deverbativ. Za tímto účelem se v rámci této kapitoly budeme věnovat zásadám segmentace slovesného tvaru a deverbativ.

U sledovaných typů deverbativ se přidržíme zásad segmentace E. Slavíčkové (Slavíčková 1974), protože tyto zásady (aplikované na korpusy nesrovnatel

18

ně menšího rozsahu, než jsou ty, které máme dnes k dispozici) se nám nejeví

v žádném směru jako překonané.

8

Termíny, které zavádíme v  následujícím přehledu, odpovídají (až na  vý

jimky – konekt) termínům použitým v  Mluvnici češtiny 2 (Komárek a  kol.

1986). Zavedení segmentu, který nazýváme konekt, vychází ze zkušenosti se

segmentací některých okrajových typů derivací v partiích věnovaných popisu

tvoření slov v českých mluvnicích i v některých výše uvedených (českých) pra

cích slovníkového charakteru.

U slovesného tvaru budeme tedy rozlišovat následující typy segmentů:

prefix (

1-n

) tvarotvorný

základ (kořen)

kmenotvorná

přípona (vč. 0)

konekt tvarotvorný

formant

tvarová kon

covka

ne-u-po- -třeb- -i- -l- -a

za- -kry- -0- -t- -a

ne-u-po- -třeb- -í- -me

ne-na- -sáz- -ej- -te

u- -kry- -v- -š- -e

U deverbativ odvozených od slovesného tvaru konverzí budeme rozlišovat ná

sledující typy segmentů:

prefix (

1-n

) tvarotvorný

základ (kořen)

kmenotvorná

přípona (vč. 0)

konekt tvarotvorný

formant

tvarotvorný

formant

tvarová

koncovka

u-za- -vř- -e- -v- -š- -í- -ho

o- -pi- -0- -l- -ý- -m

nes- -0- -ouc- -í- -mi

u- -tř- -e- -n- -ý- -ch

kut- -i- -l- -0- -em

vy- klouz- -0- -0- -0- -ovi

U deverbativ odvozených od slovesného tvaru sufixací budeme rozlišovat ná

sledující typy segmentů:

prefix (

1-n

) tvarotvorný

základ (kořen)

kmenotvorná

přípona (vč. 0)

konekt tvarotvorný

formant

slovotvorný

formant

tvarová

koncovka

roz- -mazl- -0- -en- -0c- -i

o- -žr- -a- -l- -0c- -em

o- pi- -0- -l- -ec- -0

za- -ry- -0- -t- -ec

9

9

8 Zásady segmentace slovního tvaru jsou bez jasného zdůvodnění masivně měněny vzhledem k dosavad

ní praxi české mluvnické i lexikografické tradice v kapitole věnované tvoření slov v Mluvnici současné

češtiny (Cvrček a kol. 2010, s. 81–124).

9 Upozorňujeme na segmentaci substantiva zarytec, které chápeme jako odvozené od tvaru participia/

adjektiva slovesného : zarýt/zaryt/zarytý/zarytec, na rozdíl od níže uvedeného substantiva rytec.

19

U deverbativ odvozených od slovesného kmene budeme rozlišovat následující

typy segmentů:

prefix (

1-n

) tvarotvorný

základ (kořen)

kmenotvorná

přípona (vč. 0)

konekt tvaroslovný

formant (

1-n

)

tvarotvorný

formant

tvarová

koncovka

s- -běr- -a- 0 -tel- -0- -em

hnět 0 -a- -č- -0- -ů

ne- -trp- -ě- -l- -iv- -ý- -mi

nej-ne- -pře- -j- -íc-n-ějš- -í- -mi

U deverbativ odvozených od slovesného kořene budeme rozlišovat následující

typy segmentů:

10

prefix (

1-n

) kořen konekt tvaroslovný/tvaroslovné

formant/formanty

tvarotvorný

formant

tvarová kon

covka

soud- -c- -e

ry- -t- -0c- -em

10

vý- -běr- 0 -č- -í- -m

smír- -č- -í- -ho

pří- -sa- -v- -n- -ý- -ch

ú- -spě- -š- -n- -é- -m

10 Upozorňujeme na segmentaci substantiva rytec, které chápeme jako odvozené od základu (kořene) rýt/

rytec, na rozdíl od výše uvedeného substantiva zarytec.

v.

Alomorfie (variantnost lexikálních kořenů a tvarotvorných kmenů) jako tvarotvorné a slovotvorné spoluformanty Při tvoření slov může docházet a  často dochází k  hláskovým změnám (hláskovým/morfologickým alternacím). Morfologické alternace lze definovat jako pravidelné střídání určitých fonémů, popř. jejich skupin, přičemž alternující hlásky (skupiny) utvářejí jeden morfoném, na  těchto alternacích je založena alomorfie. Alternace hlásek sama o  sobě není téměř nikdy samostatným slovotvorným formantem, je vázána na existenci jiného slovotvorného postupu, tedy např. na rozšíření odvozovacího kmene o slovotvornou příponu, záměnu slovotvorné přípony, či pouhou změnu tvaroslovné charakteristiky slova (konverze).

Alternace lze rozčlenit na kombinační (syntagmatické), v nichž jsou hláskové proměny vázány na  hláskové okolí základu, a  volné (paradigmatické), které na hláskovém okolí základu nezávisí a představují mnohonásobně početnější skupinu.

11

V této kapitole nastíníme pravidla morfologických alternací, k nimž dochází při tvoření slovesných tvarů a některých derivací od slovesných základů. Na tato pravidla navážeme v jednotlivých kapitolách věnovaných formálnímu popisu tvoření vybraných typů deverbativ, a sice v tabulkových přehledech alternací u příslušného derivačního typu dle jednotlivých typů morfů.

Při tvoření tvarů sloves a při derivaci deverbativ dochází k hláskovým alternacím, které pracovně rozdělíme podle typu morfu, jehož se týkají. Budeme rozlišovat alternace v  kořeni, kmenotvorné příponě a  prefixu, popř. na  švu prefixu a kořene, dále alternace finály kořenového morfu, přičemž si budeme všímat i jejich grafických realizací

12

.

a) alternace kmenotvorné přípony (KmV) a její grafické realizace vč. al

ternací souhlásky, která je součástí kmenotvorné přípony (kt);

b) alternace samohlásky/diftongu v základu (KoV);

c) alternace finální souhlásky kořene (kf), popř. iniciální souhlásky koře

ne (ki);

d) alternace samohlásek v prefixu (PV), alternace (včetně grafických a e/0)

na švu prefix/základ (P0e).

11 S rv. dokulil (1962 : 159–162), dokulil a kol. (1986 : 319–320). 12 Formální pravidla se testují na psané formě jazyka, proto je třeba brát tuto podobu v úvahu.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.