načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Moloch - O amerikanizaci světa - Karlheinz Deschner

Moloch - O amerikanizaci světa
-11%
sleva

Kniha: Moloch - O amerikanizaci světa
Autor:

o amerikanizaci světa : (pokus o kritické dějiny USA)
Titul je skladem 2ks - odesíláme ihned
Ihned také k odběru: Ostrava
Vaše cena s DPH:  299 Kč 266
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2% 90%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » EPOCHA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2005
Počet stran: 329
Rozměr: 212 x 151 mm
Úprava: 329 stran
Vydání: Vyd. 1.
Název originálu: Moloch - Eine kritische Geschichte der USA
Spolupracovali: z německého originálu ... přeložil Petr Kyncl
Vazba: Vázaný
ISBN: 80-86328-66-X
EAN: 9788086328669
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Esej zkoumá oprávněnost teze o významu Spojených států amerických coby nositeli svobody a demokracie. Shrnutí historického směřování od násilné genocidy Indiánů a obsazování jejich území přes vznik Spojených států amerických, situaci černošských otroků, občanskou válku, expanzi v Latinské Americe, 1. a 2.světovou válku až po studenou válku a válku v Zálivu zosobňuje polemiku s tezí o Spojených státech jako spasiteli svobody a demokracie. Deschner konfrontuje reálný vývoj s deklarovanými ideály...

Popis nakladatele

Kniha je pronikavým a jízlivým esejem o zahraniční politice Spojených států amerických - vypráví napínavý příběh amerikanizace světa od počínání bílých dobyvatelů až po operaci Pouštní bouře. Autor upoutá skvělým spojením vášnivého zaujetí pro věc s přísnou logikou, kousavým sarkasmem a obrovskou šíří znalostí. (o amerikanizaci světa : (pokus o kritické dějiny USA))

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Karlheinz Deschner - další tituly autora:
Zákazníci kupující knihu "Moloch - O amerikanizaci světa" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

P ře dm lu va к šestém u vyd á n í 5

ÚVOD

Jedinečný národ 9

Žádné v á lk y , je n p o lic e jn í a k c e 10

n e jn e b e zzá ko n n ě jší lid světa 11

p o k ry te c tv í ta m m usí b ý t dom ovem 14

God's o w n c o u n try 15

I. KAPITO LA

Rudí ďábli a b ílí sv a ti 20

Co ř ík a jí M o n ta ig n e , Sam uel H earne a d a lš í bad ate lé

o in d iá n e c h 20

Za co v d ě č í b ě lo š i in d iá n ů m a in d iá n i b ě lo ch ů m 23

Farář k o u p il M a n h a tta n za 24 d o la rů 24

Páni z N e m a n ic, o d v á ž liv c i, h aza rd éri 25

P u ritá n i p řis tá v a jí 26


Z a k la d a te ls k á le g e n d a 27

In to le ra n c e , p ru d e rie a p o k ry te c tv í 30

H än de l, B ach a k e n tu c k á d v o jk a 32

C e jch y na d la n íc h , u ře zává ní u ší 34

H is to rio g ra fie - ja k o v re ž ii H o lly w o o d u 35

„P rá v o p u š k y " 37

II. KAPITO LA

předvoj civilizace" aneb

„Root out the Indiens" 41

V yh ub e ní P o w h a tta n ů a Pequotů 42

Pan g e n e rá ln í ře d ite l K rie ft s n í o to tá ln í v á lc e 43 Každý m y s lite ln ý hnus 45 O „e ra o f good fe e lin g s " a o obd ob í tem na 47

III. KAPITO LA

Genocida indiánů v 18. a 19. století 50

Š p a n ě lská a b rits k á m etoda 51

»P raying In dia ns« 52

N e jh a n e b n ě jš í sm lo u vy svě ta 53

„P a n e , a u d ie n ce je u k o n c e !" 55

„... a š tv á t je ja k o d ivo u z v ě ř" 57

Konec: v á lk a p ro ti Čejenům , S io uxů m a A p ačů m 59

„Ž á d n á reze rva ce pro šp in a vé d iv o c h y " 62

IV . KAPITO LA

Vznik USA 64

Nová A n g lie p řic h á z í 64

P ovstání kra m á řů 65

B o sto n ský m a sa kr a p ití č a je aneb urážka n e js v ě tě jš íh o 67

R e vo lu čn í v á lk a ve p ro sp ě ch b o h a tých 69

Rozchod s m a te řs k o u zem í 71

D ík o tč in y 74

A m e ric k á ústava - s tá tn í p ře v ra t h o rn ích vrste v 75


O p rá vu m e n šin y nad vě tšin o u 77

J e jic h p rvn í p re z id e n t 79

V. K A P IT O L A

Od války к válce 82

D ruhý a tř e tí p re z id e n t 82

D ruhá v á lk a za n e z á v is lo s t (1812-1814) 84

Od M o n ro e a po J a c k s o n a 85

U lo u p ili Texas 88

U lo u p ili M e x ik o 90 Z v lá š tn í zřízen í a neb B oží d a r 93

O tro c tv í a B ib le 95 J a k o každé jin é zvíře 97

„B e e c h e r's B ib le s " a ce sta к o b ča n ské v á lc e 99

V I. K A P IT O L A

Občanská válka (1861-1865) 102

Legenda o L in c o ln o v i 103

Bez v ý č ite k svě do m í 104

O svobození o tro k ů 107

Péče o duše v o já k ů aneb „ ž ij blaze..." 110

P rvní „m o d e rn í v á lk a " 112 „ B o ž í n á stro j s p ra v e d ln o s ti" 115 „Z n o vu zro ze n í s v o b o d y " - a co to s tá lo 117

Kdo za vra žd il L in c o ln a ? 118

V IL K A P IT O L A

Krvavá práce a krvavé peníze 122

Y a nke e ský d uch a lo u p e ž iv í b a ro n i 122

J a k v y tv á ře jí své peníze? 124

S kro m n í jso u je n o tra p o v é 126

N e jk rv a v ě jš í d ě jin y p rá c e na světě 129

V III. K A P IT O L A

Zásahy a útoky v Latinské Americe

kolem roku 1900 133

Im p e ria lis m u s ja k o p e k u n iá rn í p o v in n o s t 133

„D o d e jte o brazový m a te riá l a já dodám v á lk u " 135

K ristu s ze m řel i za n ě " 138

Z g la jc h š a lto v á n í ja k o za S ta lin a 140

K rv á c e jíc í, b ídn é M e x ik o 141

P o m ocí d o la rů a g ra n á tů 143

K o lu m b ie a Panam ský p rů p la v 147

IX . K A P IT O L A

Velký vítěz války (1914/1918) 150

„...b o o m n e zvyklých ro zm ě rů " 150

S am etové tla p k y W o o d ro w a W ils o n a 152

„S n ě m e ckým národ em nem ám e žádné s p o ry " 156 V á le č n é štva n í a hon na č a ro d ě jn ic e v ze m i svo bo dy 159

„Z im m e rm a n n o va n ó ta " 161

N e w y o rs k á b a n ka Kuhn, Loeb & Co. 162

B e rn a rd M . B a ru ch , v e d o u c í W a r In d u s try B o ard 164 A m e rik a fin a n c u je ru sko u re v o lu c i 165

H orká v á lk a p ro ti m ladém u S ovětském u svazu 166 Teprve USA s ra z ily ro ku 1918 N ě m e c k o do k o le n 168

„S lá v a s p ra v e d liv é m u W ils o n o v i!" 171

X . K A P IT O L A

Od Wilsona po Roosevelta aneb od první к druhé

světové válce 177

»The R oa rin g T w e n tie s « 177

W . G. H a rd in g aneb » B a ck to n o rm a lcy« 180

C o o lid g e aneb „P u ritá n v B a b y lo n u " 183

USA se p o d íle jí na výsta vbě S o vě tské h o svazu 185

N e jv ě tš í fin a n č n í d e b a kl v a m e ric k ý c h d ě jin á c h 187

D oje m n á péče A m e rik y o N ě m e cko 191 W a ll S tre e t k u p u je H itle ra 194 Jo hn Foster D u lle s - m ilia rd a d o la rů pro „ v ů d c e " 200

X I. K A P IT O L A

Stejná hra ve druhé světové válce 203

„R u d ý " v B ílé m dom ě? 203

F. D. R o o se ve lt p ře d s tírá n e u tra litu ... 206 ... a p ro v o k u je N ě m e cko 209 ... a p ro v o k u je J a p o n s k o 211

Oběť p re z id e n ta 213

H rá tk y se S ta lin e m 216 Teherán a neb z a b ít co n e jv íc e N ěm ců 221 J a lta a tro c h a fa lš o v á n í d okum entů 224

M a so vý vrah Trum an 227

„ K o lik J a p o n č ík ů jsm e z a b ili? " 231 Výnosné, v e lm i výn osn é 234

X II. K A P IT O L A

Studená válka a horké obchody 237

Rusové a ť „ jd o u к č e rtu "... 237 ... A c e lý svě t převezm e a m e ric k ý systém 239

S p e c iá ln í š á le k č a je 242

M a rs h a llů v p lá n aneb um ění o b d a ro va t sám se be 244

Přání to v á rn ík ů a Trum anova d o k trín a 247 A vša k Rusové m u s e li být vždy t i z lí 250

X III. K A P IT O L A

Od Koreje po Vietnam 255

K o re jská v á lk a 255 ... ta ko vá m alá k o n ju n k tu ra 257

„ I lik e Ik e " 260 S Jo h n e m Fosterem D u lle se m na p o k ra ji v á lk y 262

O p ortu nista A d e n a u e r využívá a m e ric k o u re k la m n í a g e n tu ru 266

Krach v rc h o ln é k o n fe re n c e 270 V o je n s k o -p rů m y s lo v ý k o m p le x 273

K ennedy aneb „h la s tr u b k y " 276

K a ta strofa v Zátoce s v in í 282 V e lk á ku b á n ská a m alá b e rlín s k á k riz e 286

ja k o A b ra h a m L in c o ln " 288

X IV . K A P IT O L A

Od vietnamské války po válku v Zálivu 293

Lyndon В. Jo hn son a neb „B ů h nám ž e h n e j!" 294

M a fio s o N ixo n ? 298

O b há jce lid s k ý c h p rá v 300

N ě m e c k ý p řín o s к v ie tn a m s k é v á lc e 305

N ix o n ů v k o n e c, Ford a CIA 307

P re zid e n t C arter 311

H o lly w o o d s k ý p re z id e n t 313

„S e n á to re , lid s k á rasa je v e lm i pru žná ..." 316

Se CIA a m a fií 319

O statní výko n y 322

K o n ku rzn í sp rá vce 323 Takzvaná v á lk a v Z á liv u 325

D oslo v 330
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist