načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Moloch - O amerikanizaci světa - Karlheinz Deschner

Kniha: Moloch - O amerikanizaci světa
Autor:

o amerikanizaci světa : (pokus o kritické dějiny USA)
Titul je skladem 3ks - odesíláme ihned
Ihned také k odběru: Ostrava
Vaše cena s DPH:  266
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma
Doporučená cena:  299 Kč
11%
naše sleva
8,9
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » EPOCHA
Rok vydání: 2005
Počet stran: 329
Rozměr: 212 x 151 mm
Úprava: 329 stran
Vydání: Vyd. 1.
Název originálu: Moloch - Eine kritische Geschichte der USA
Spolupracovali: z německého originálu ... přeložil Petr Kyncl
Vazba: Vázaný
ISBN: 80-86328-66-X
EAN: 9788086328669
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha je pronikavým a jízlivým esejem o zahraniční politice Spojených států amerických - vypráví napínavý příběh amerikanizace světa od počínání bílých dobyvatelů až po operaci Pouštní bouře. Autor upoutá skvělým spojením vášnivého zaujetí pro věc s přísnou logikou, kousavým sarkasmem a obrovskou šíří znalostí. (o amerikanizaci světa : (pokus o kritické dějiny USA))

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Karlheinz Deschner - další tituly autora:
S Bohem a fašisty S Bohem a fašisty
Deschner, Karlheinz
Cena: 343 Kč
 
Zákazníci kupující knihu "Moloch - O amerikanizaci světa" mají také často zájem o tyto tituly:
Dějiny CIA Dějiny CIA
Weiner, Tim
Cena: 621 Kč
Jak novináři manipulují Jak novináři manipulují
Goldberg, Bernard
Cena: 257 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah
P ře dm lu va к šestém u vyd á n í 5
ÚVOD
Jedinečný národ 9
Žádné v á lk y , je n p o lic e jn í a k c e 10
n e jn e b e zzá ko n n ě jší lid světa 11
p o k ry te c tv í ta m m usí b ý t dom ovem 14
God's o w n c o u n try 15
I. KAPITO LA
Rudí ďábli a b ílí sv a ti 20
Co ř ík a jí M o n ta ig n e , Sam uel H earne a d a lš í bad ate lé
o in d iá n e c h 20
Za co v d ě č í b ě lo š i in d iá n ů m a in d iá n i b ě lo ch ů m 23
Farář k o u p il M a n h a tta n za 24 d o la rů 24
Páni z N e m a n ic, o d v á ž liv c i, h aza rd éri 25
P u ritá n i p řis tá v a jí 26

Z a k la d a te ls k á le g e n d a 27
In to le ra n c e , p ru d e rie a p o k ry te c tv í 30
H än de l, B ach a k e n tu c k á d v o jk a 32
C e jch y na d la n íc h , u ře zává ní u ší 34
H is to rio g ra fie - ja k o v re ž ii H o lly w o o d u 35
„P rá v o p u š k y " 37
II. KAPITO LA
předvoj civilizace" aneb
„Root out the Indiens" 41
V yh ub e ní P o w h a tta n ů a Pequotů 42
Pan g e n e rá ln í ře d ite l K rie ft s n í o to tá ln í v á lc e 43
Každý m y s lite ln ý hnus 45
O „e ra o f good fe e lin g s " a o obd ob í tem na 47
III. KAPITO LA
Genocida indiánů v 18. a 19. století 50
Š p a n ě lská a b rits k á m etoda 51
»P raying In dia ns« 52
N e jh a n e b n ě jš í sm lo u vy svě ta 53
„P a n e , a u d ie n ce je u k o n c e !" 55
„... a š tv á t je ja k o d ivo u z v ě ř" 57
Konec: v á lk a p ro ti Čejenům , S io uxů m a A p ačů m 59
„Ž á d n á reze rva ce pro šp in a vé d iv o c h y " 62
IV . KAPITO LA
Vznik USA 64
Nová A n g lie p řic h á z í 64
P ovstání kra m á řů 65
B o sto n ský m a sa kr a p ití č a je aneb urážka n e js v ě tě jš íh o 67
R e vo lu čn í v á lk a ve p ro sp ě ch b o h a tých 69
Rozchod s m a te řs k o u zem í 71
D ík o tč in y 74
A m e ric k á ústava - s tá tn í p ře v ra t h o rn ích vrste v 75

O p rá vu m e n šin y nad vě tšin o u 77
J e jic h p rvn í p re z id e n t 79
V. K A P IT O L A
Od války к válce 82
D ruhý a tř e tí p re z id e n t 82
D ruhá v á lk a za n e z á v is lo s t (1812-1814) 84
Od M o n ro e a po J a c k s o n a 85
U lo u p ili Texas 88
U lo u p ili M e x ik o 90
Z v lá š tn í zřízen í a neb B oží d a r 93
O tro c tv í a B ib le 95
J a k o každé jin é zvíře 97
„B e e c h e r's B ib le s " a ce sta к o b ča n ské v á lc e 99
V I. K A P IT O L A
Občanská válka (1861-1865) 102
Legenda o L in c o ln o v i 103
Bez v ý č ite k svě do m í 104
O svobození o tro k ů 107
Péče o duše v o já k ů aneb „ ž ij blaze..." 110
P rvní „m o d e rn í v á lk a " 112
„ B o ž í n á stro j s p ra v e d ln o s ti" 115
„Z n o vu zro ze n í s v o b o d y " - a co to s tá lo 117
Kdo za vra žd il L in c o ln a ? 118
V IL K A P IT O L A
Krvavá práce a krvavé peníze 122
Y a nke e ský d uch a lo u p e ž iv í b a ro n i 122
J a k v y tv á ře jí své peníze? 124
S kro m n í jso u je n o tra p o v é 126
N e jk rv a v ě jš í d ě jin y p rá c e na světě 129

V III. K A P IT O L A
Zásahy a útoky v Latinské Americe
kolem roku 1900 133
Im p e ria lis m u s ja k o p e k u n iá rn í p o v in n o s t 133
„D o d e jte o brazový m a te riá l a já dodám v á lk u " 135
K ristu s ze m řel i za n ě " 138
Z g la jc h š a lto v á n í ja k o za S ta lin a 140
K rv á c e jíc í, b ídn é M e x ik o 141
P o m ocí d o la rů a g ra n á tů 143
K o lu m b ie a Panam ský p rů p la v 147
IX . K A P IT O L A
Velký vítěz války (1914/1918) 150
„...b o o m n e zvyklých ro zm ě rů " 150
S am etové tla p k y W o o d ro w a W ils o n a 152
„S n ě m e ckým národ em nem ám e žádné s p o ry " 156
V á le č n é štva n í a hon na č a ro d ě jn ic e v ze m i svo bo dy 159
„Z im m e rm a n n o va n ó ta " 161
N e w y o rs k á b a n ka Kuhn, Loeb & Co. 162
B e rn a rd M . B a ru ch , v e d o u c í W a r In d u s try B o ard 164
A m e rik a fin a n c u je ru sko u re v o lu c i 165
H orká v á lk a p ro ti m ladém u S ovětském u svazu 166
Teprve USA s ra z ily ro ku 1918 N ě m e c k o do k o le n 168
„S lá v a s p ra v e d liv é m u W ils o n o v i!" 171
X . K A P IT O L A
Od Wilsona po Roosevelta aneb od první к druhé
světové válce 177
»The R oa rin g T w e n tie s « 177
W . G. H a rd in g aneb » B a ck to n o rm a lcy« 180
C o o lid g e aneb „P u ritá n v B a b y lo n u " 183
USA se p o d íle jí na výsta vbě S o vě tské h o svazu 185
N e jv ě tš í fin a n č n í d e b a kl v a m e ric k ý c h d ě jin á c h 187
D oje m n á péče A m e rik y o N ě m e cko 191

W a ll S tre e t k u p u je H itle ra 194
Jo hn Foster D u lle s - m ilia rd a d o la rů pro „ v ů d c e " 200
X I. K A P IT O L A
Stejná hra ve druhé světové válce 203
„R u d ý " v B ílé m dom ě? 203
F. D. R o o se ve lt p ře d s tírá n e u tra litu ... 206
... a p ro v o k u je N ě m e cko 209
... a p ro v o k u je J a p o n s k o 211
Oběť p re z id e n ta 213
H rá tk y se S ta lin e m 216
Teherán a neb z a b ít co n e jv íc e N ěm ců 221
J a lta a tro c h a fa lš o v á n í d okum entů 224
M a so vý vrah Trum an 227
„ K o lik J a p o n č ík ů jsm e z a b ili? " 231
Výnosné, v e lm i výn osn é 234
X II. K A P IT O L A
Studená válka a horké obchody 237
Rusové a ť „ jd o u к č e rtu "... 237
... A c e lý svě t převezm e a m e ric k ý systém 239
S p e c iá ln í š á le k č a je 242
M a rs h a llů v p lá n aneb um ění o b d a ro va t sám se be 244
Přání to v á rn ík ů a Trum anova d o k trín a 247
A vša k Rusové m u s e li být vždy t i z lí 250
X III. K A P IT O L A
Od Koreje po Vietnam 255
K o re jská v á lk a 255
... ta ko vá m alá k o n ju n k tu ra 257
„ I lik e Ik e " 260
S Jo h n e m Fosterem D u lle se m na p o k ra ji v á lk y 262
O p ortu nista A d e n a u e r využívá a m e ric k o u re k la m n í a g e n tu ru 266
Krach v rc h o ln é k o n fe re n c e 270

V o je n s k o -p rů m y s lo v ý k o m p le x 273
K ennedy aneb „h la s tr u b k y " 276
K a ta strofa v Zátoce s v in í 282
V e lk á ku b á n ská a m alá b e rlín s k á k riz e 286
ja k o A b ra h a m L in c o ln " 288
X IV . K A P IT O L A
Od vietnamské války po válku v Zálivu 293
Lyndon В. Jo hn son a neb „B ů h nám ž e h n e j!" 294
M a fio s o N ixo n ? 298
O b há jce lid s k ý c h p rá v 300
N ě m e c k ý p řín o s к v ie tn a m s k é v á lc e 305
N ix o n ů v k o n e c, Ford a CIA 307
P re zid e n t C arter 311
H o lly w o o d s k ý p re z id e n t 313
„S e n á to re , lid s k á rasa je v e lm i pru žná ..." 316
Se CIA a m a fií 319
O statní výko n y 322
K o n ku rzn í sp rá vce 323
Takzvaná v á lk a v Z á liv u 325
D oslo v 330


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist