načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Modelová železnice - Zbyněk Stárek

Kniha: Modelová železnice
Autor:

Z obsahu knihy: * historie a vývoj železničního modelářství * první plechové modely a výrobci modelů * železniční modelářství u nás * rozdělení železničního modelářství * ...
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  228
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma
Doporučená cena:  269 Kč
15%
naše sleva
7,6
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
tištěná forma elektronická forma

hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1% 80%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Computer press
Rok vydání: 2013-11-27
Počet stran: 220
Rozměr: 167 x 225 mm
Úprava: 220 stran : ilustrace (některé barev.)
Vydání: 1. vyd.
Vazba: brožovaná, šitá nitmi
Doporučená novinka pro týden: 2013-49
ISBN: 9788025121993
EAN: 9788025121993
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Z obsahu knihy: * historie a vývoj železničního modelářství * první plechové modely a výrobci modelů * železniční modelářství u nás * rozdělení železničního modelářství * modelová železnice do bytu * rozchody kolejí a užívaná měřítka * výroba vzorového modelu kolejiště * stavba budov, krajiny a dalších dílů * využití stavebních prvků na kolejišti * napájení modelové železnice a příslušenství * ovládání a příklady zapojení kolejiště * kolejiště pro úzkorozchodné tratě * digitální řízení modelové železnice * orientační ceník lokomotiv, vagonů a kolejiva * černobílé i barevné fotografie a ilustrace (od historie modelů po digitální ovládání kolejiště)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Zbyněk Stárek - další tituly autora:
Modelová železnice Modelová železnice
Stárek, Zbyněk
Cena: 130 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

88
MODELOVÁ ŽELEZNICE
Ovládání a řízení
kolejiště
Kolejištì mùžete ovládat polohovì nebo
impulsnì. V prvním pøípadì se jedná o použití
páèkových spínaèù a pøepínaèù, vícepolohových
otoèných pøepínaèù a posuvných nebo
otoèných reostatù èi potenciometrù. Pro automatický
provoz na modelovém kolejišti se nehodí.
Ovládání impulsní, tlaèítkové, zabezpeèuje
pøivedení krátkého impulsu na øídicí jednotku,
která jej zpracuje a podle požadované vlakové
cesty zajistí nastavení pøíslušné výhybky,
pøipojení trakèního vedení do správného úseku atd.
Souèasnì zajišuje i rozsvícení pøíslušného svìtla
na návìstidlu.
Lokomotiva pøíslušnou vlakovou cestu ukonèí
najetím na kolejový kontakt, který vyšle hlášení
(impuls) do øídicí jednotky. Elektrické spojení
ovládacího panelu s øídicí jednotkou je vstupem
do systému a elektrické spojení kolejových
kontaktù s øídicí jednotkou je výstupem.
Jak kolejiště ovládat?
Modelové kolejištì mùžete ovládat a øídit
ruènì a pak jsou veškeré èinnosti uvádìny
do chodu pomocí tlaèítek. Na kolejišti nejsou
umístìny žádné kolejové kontakty. Jedno
tlaèítko dává impuls k zahájení èinnosti a druhé ji
ruší. Takový systém nemá ani žádnou zpìtnou
vazbu.
Druhou možností je, že použijete
poloautomatický systém se zahájením èinnosti stisknutím
tlaèítka. Tento vstupní impuls uvede lokomotivu
do chodu a ta se pak dále øídí dotekovými
kontakty na trati. Výstupní impuls tedy èinnost
danou tlaèítkem ukonèí dotykem kontaktu. Tento
systém již má èásteènou zpìtnou vazbu.
Automatické øízení provozu na kolejišti je
založeno na vstupních impulsech, které jsou
dodávány z programové jednotky podle
pøedem vyhotoveného vymìnitelného programu.
Jednotka pak mùže být èásteènì ovládána
výstupními impulsy z kolejových kontaktù.
Zpìtnou vazbou tu je program.
Systémy napájení
a ovládání kolejiště
Na modelovém kolejišti mùžete vytvoøit celou
øadu systémù napájení a ovládání
prostøednictvím pøestavníkù, relé, nábìhových kontaktù
a bloksignálù. Vytvoøíte tak automatické úseky,
které postupným propojováním mohou vést
k úplné automatizaci vašeho modelového
kolejištì. Na nìkolika pøíkladech dále se mùžete
pøesvìdèit o tìchto možnostech.
Návìstidla se mohou napájet nezávislým
a závislým systémem. Nezávislý systém napájení
návìstidla a povolovacího úseku musí pracovat
nezávisle na polaritì trakèního vedení a tím i na
smìru jízdy vozidla. Mezi barevnou signalizací
a napìtím na povolovacím úseku není žádná
Zapojení dvojkolejné části tratě s přerušovanými
kolejemi přes ovladač

89
Ovládání modelové železnice
vazba, žárovky by mìly svítit stále se stejnou
intenzitou bez ohledu na velikost a polaritu
trakèního napìtí.
Jde-li o závislý systém napájení, není možné,
aby signalizace odporovala dopravní variantì na
kolejišti. Mezi signálem na návìstidle a trakèním
napìtím v povolovacím úseku je pøísná vazba.
Poslední podmínka mùže být ale splnìna i u
nezávislého systému.
Ve vìtšinì pøípadù se k ovládání pøestavníkù
a relé používá nábìhového kontaktu. Kolejnice
se záporným napìtím je zapojena jako spoleèný
nulový vodiè. Spojením této kolejnice a
nábìhového kontaktu kolem lokomotivy dojde
ke krátkodobému impulsu, který dodá napìtí
relé. Relé v tomto pøípadì zastupuje pøestavník.
Kontakty pøestavníku se potom provedou další
žádané operace.
Výhybku lze samoèinnì pøestavìt pomocí
dvou izolovaných úsekù ze smìru jízdy „S1“
a „S2“. K nim pak pøiøaïte návìstidla, která
budou nepøímo signalizovat polohu výhybky
a povolovat nebo zakazovat vjezd do výhybky
ze smìru „S“. Jinak jsou na ovládání
výhybNezávislý a závislý systém napájení řízení návěstidla pro odjezd vlaku a povolovacího úseku

90
MODELOVÁ ŽELEZNICE
ky zapotøebí dvì jednopólová tlaèítka. Tímto
opatøením lze pøedejít nesprávnému nastavení
výhybky a zamezit tak vykolejení soupravy.
Vlakovou cestu mùžete nastavit samoèinnì
pomocí nábìhového kontaktu. Souèasnì je dán
pokyn i na návìstidla, která se pøestaví na
odpovídající signalizaci.
Nastavit výhybku mùžete také pomocí
autobloku a nábìhových kontaktù pøed a za
izolovaným úsekem. Kontakt NZK bloksignálu
umístíte pøed bloksignál, který zabezpeèuje
polohu volno. Pøijíždìjící souprava si sama
pomocí nábìhového kontaktu uvolní další cestu
a po pøejetí kontaktu NVK pøestaví signalizaci
do polohy stùj.
Pøed pøechodem do další sekce vytvoøte vždy
jeden izolovaný úsek (Ú2, Ú3) a doplòte ho
pøíslušným návìstidlem. Rozlišovací relé napojte
na napìtí získané ze dvou sousedících kolejnic
sousedních sekcí. Relé pak rozliší, je-li potenciál
na stykovém místì nulový (odpovídá stejné
polaritì sousedících kolejnic), nebo jestli v nìm je
rozdíl. Svými kontakty pak samoèinnì rozhodne
o tom, je-li možný pøechod ze sekce do sekce,
nebo není. Vylouèí se tak pøechod lokomotivy
ze sekce do sekce, pokud je v každé z nich jiná
polarita.
Ovládání přestavníku a relé pomocí náběhového
kontaktu a jeho použití na koleji
Samočinné přestavování výměny výhybky
Použití úsekového návěstidla, které ukazuje
polaritu trakčního napětí ve dvou sousedících
úsecích

91
Ovládání modelové železnice
Dva bloksignály mùžete využít k pøedzvìsti
a pro vstupní návìstidlo do stanice se
zapojením nájezdového kontaktu. Musíte ale na
bloksignálu jedna upravit signalizaci, a to tak,
že místo èervené žárovièky namontujete žlutou.
Signalizuje se pak poloha volno a výstraha.
Izolovaný úsek bloksignálu jedna pokraèuje až
po bloksignál dvì a až po izolaci úseku ÚB2.
V bloksignálu B1 není v provozu nábìhový
kontakt a vše je ovládáno kontaktem druhého
bloksignálu. Trakèní napìtí v úseku se sníží
pomocí relé, pokud je bloksignál dvì v poloze
stùj. Pokud je B1 v poloze volno, napájí se úsek
pøes kontakty bloksignálu jedna a odpor se
vyøadí. Po projetí vozidla prvním bloksignálem je
tento v poloze výstraha a druhý v poloze stùj.
Samočinné nastavení vlakové cesty
Traťové návěstidlo s použitím autobloku s automatickým ovládáním
Dva bloksignály použité jako předzvěst a vstupní návěstidlo do stanice

92
MODELOVÁ ŽELEZNICE
Uspořádání dvou autobloků, které brání současnému vjezdu dvou souprav na jednu kolej
Řešení střídavého stání dvou vlaků s využitím dvou bloksignálů
Předjíždění dvou vlakových souprav ve stanici s využitím dvou bloksignálů

93
Ovládání modelové železnice
Pøíkazem tlaèítka se vše uvede do polohy
volno. Aby si souprava sama udìlila povel volno,
mùžete místo tlaèítka použít nábìhový kontakt,
který umístíte pøed izolovaný úsek ÚB1.
V pøípadì, že do stanice smìøují dvì tratì,
hlavní a vedlejší, mùžete pomocí bloksignálù
zajistit, aby na stejnou kolej nevjely dvì soupravy
najednou. Oba bloksignály vlastnì pøedstavují
vstupní návìstidlo do stanice. Souprava
najede na nábìhový kontakt a pøestaví bloksignál
do polohy stùj. V izolovaném úseku se vypne
proud a vlak zastaví.
Druhá souprava nerušenì projede, protože si
nábìhovým kontaktem vytvoøí situaci pro
polohu bloksignálu volno a souèasnì nábìhovým
kontaktem pøestaví výhybku. Když souprava
projede, pøestaví dalším nábìhovým kontaktem
NZK bloksignály do polohy volno a umožní tak
jízdu druhé soupravì, která si kontaktem nastaví
i výhybku.
Dva bloksignály lze využít i pro støídavé
stání na nádraží. První souprava vjede do stanice
a zùstane stát pøi signalizaci stùj. Druhá
souprava najede na druhou volnou stanièní kolej
a rovnìž zastaví pøi signalizaci návìstidla stùj.
Po zastavení druhé soupravy samoèinnì odjede
první souprava.
Uvedený pøíklad platí pro smìr „L“. Návìstidla
bloksignálù NB1 a NB2 zde zastupují
odjezdová návìstidla a návìstidla 3 a 4 jsou vjezdová
ze smìru L a S. Na území stanice musí zastavit
každá souprava, a proto na návìstidle 3 vždy
svítí žlutá signalizace. Uskuteèní-li se vjezd pøes
odboèku, pøipojí se kontaktem zpìtného hlášení
výhybky 2 druhá žlutá žárovka. Vše je ovládáno
nábìhovými kontakty.
Křížení dvou souprav vlaků ve stanici s využitím dvou bloksignálů
Možnost využití čtyř bloksignálů ke křížení vlaků ve dvou stanicích

94
MODELOVÁ ŽELEZNICE
Za pomoci dvou bloksignálù mùžete vyøešit
i pøedjíždìní dvou souprav ve stanici. Situace je
podobná jako v pøedcházejícím pøíkladì, zmìnil
se vlastnì jenom nábìhový kontakt NZK. Tato
zmìna dovolí, aby odjíždìjící souprava
umožnila odjezd za ní èekající soupravy (napø.
nákladního vlaku, který je pomalejší, a proto pustil ve
stanici pøed sebe vlak osobní).
Dva bloksignály umožní i køížení souprav ve
stanici. Do stanice pøijíždí z jednoho smìru
souprava a pøed odjezdovým návìstidlem zùstane
stát. Èeká až pøijede souprava z druhého smìru,
která vjede na volnou stanièní kolej. Souèasnì
pøestaví výhybku pro odjezd èekající soupravy.
Vše je zase automatické s pomocí nábìhových
kontaktù a pøestavníkù bloksignálù. Èekající
souprava dostane povolení k odjezdu a
pøijíždìjící souprava zùstane stát v izolovaném úseku.
Složitìjší je situace køížení souprav ve dvou
stanicích pomocí ètyø bloksignálù. Bloksignály
zapojte jako odjezdová stanièní návìstidla,
zapojení ostatního pøíslušenství je podobné jako
pøi køížení v jedné stanici. Pøed zahájením
provozu však musíte všechny bloksignály
pøenastavit do polohy stùj.
Odstavnou kolej v nádraží vytvoøenou
pøerušením jedné kolejnice mùžete zajistit pomocí
diody. Pokud trakèní vozidlo vjede ze smìru S,
na úseku jedna se samo zastaví. Pøi
pøekomutování napìtí lokomotiva odjede, protože dioda je
pøi této polaritì vodivá.
Èinnost diody zajistí ètyøi nábìhové kontakty
umístìné po dvou vždy v dostateèné
vzdálenosti od pøejezdu. Nájezdem na první dvojici
kontaktù se uvede do èinnosti svìtelné zaøízení,
druhá dvojice slouží k vypnutí signalizace. Pro
pøerušovaný svit žárovek je použit bimetalový
pøepínací kontakt a bimetalové tepelné relé.
Vyhøívací spirála se zapne hned po pøejetí
kontaktu a svoji èinnost ukonèí po pøejetí
ukonèovacího kontaktu.
Chránìný železnièní pøejezd je vybaven
vlastním zaøízením pro závory a pøípadnou
signalizaci. Uvádí se do èinnosti stejnou dvojicí kontaktù
na každé stranì pøejezdu. Jedna dvojice vše
zapne a druhá zase vypne.
Na kolejišti budete také nejspíš potøebovat,
aby projíždìjící souprava zpomalila. Samoèinné
krátkodobé zpomalení mùžete pøipravit dle
obrázku. Vše je øešeno pomocí pøepínacího relé,
které ovládají ètyøi nábìhové kontakty stejnì
jako u pøejezdù. Najetím na první kontakt je
izolovaný úsek napájen vhodnì zaøazeným
odporem (snížení napìtí budete muset vyzkoušet)
a po pøejetí kontaktu na druhé stranì úseku se
vše odpojí. Zaøazením vypínaèe mùžete celé
zaøízení vyøadit z èinnosti úplnì.
Pomocí pøepínacího relé mùžete také ovládat
rychlost soupravy do kopce a z kopce. Do
kopce potøebuje trakèní vozidlo plné napìtí, z
kopce je zapotøebí výkon elektromotoru tlumit.
V tomto pøípadì zamìníte poøadí nábìhových
kontaktù. První NVK zabezpeèí napájení
izolovaného úseku ÚR1 plným trakèním napìtím
a souprava bez problémù kopec vyjede. Tìsnì
pøed spádem je další kontakt NZK, který uvede
relé do takového stavu, že se úsek napájí pøes
odpor a souprava jede opatrnìji. Toto platí
v obou smìrech.
Odstavná kolej zajištěná diodou
Nechráněný železniční přejezd zabezpečený
bimetalovým spínačem a přepínacím relé

95
Ovládání modelové železnice
Termistorem mùžete provést krátkodobé
zastavení soupravy. Toto lze zámìrnì instalovat
napøíklad v tunelu, aby se souprava zdržela
a umožnila prùjezd jiné, nebo na vedlejší trati
pøi èastém zastavování v malých zastávkách.
Odpor termistoru se mìní teplem, které
lze jednoduše zajistit protékajícím proudem.
Souprava zùstane stát na izolovaném úseku,
protože termistor je chladný a jeho odpor velmi
vysoký. Protékajícím proudem se ale termistor
zahøívá, obvodem protéká stále vìtší proud,
který celý dìj ještì urychlí. Nakonec je odpor
tak malý, že se do koleje dostává plynule
trakèní napìtí a souprava odjede. Èas lze úèinnì
zkrátit paralelním zaøazením odporu soubìžnì
s elektromotorem, který pøedehøívá termistor na
urèitou teplotu, a celý èas èekání se tak zkrátí.
Krátkodobé zastavení soupravy ve stanici
mùžete realizovat pomocí bimetalového a
pøepínacího relé. Ètyøi nábìhové kontakty tu ovládají
pøepínací relé. V obvodì závislých kontaktù je
zapojeno termorelé s pøedøazeným odporem.
Ostatní èinnost již byla popsána.
Zapojení železničních
vozidel pro pokročilé
Ke speciálním efektùm a zapojením patøí
napøíklad automatický postrk pøi jízdì soupravy
s tìžkým nákladem do kopce. Vìtšinou se na
èelo nebo konec soupravy pøipøahá další trakèní
vozidlo. Jak na to?
Ze smìru L pøijíždí souprava, na úseku Ú2
je velké stoupání. Když pøijede lokomotiva na
nábìhový kontakt ZP, který musíte umístit
alespoò na vzdálenost jedné soupravy za výhybkou
V1, uvede do èinnosti pøepínací relé. To pøipojí
správnou polaritu do izolovaného úseku Ú1,
kde stojí pomocná lokomotiva, která se vydá
na tra. Nábìhovým kontaktem KO si pøestaví
výhybku, a protože je rychlejší než souprava,
tak ji dojede a zezadu postrkuje.
Rychlost soupravy v předem zvoleném úseku lze
ovládat pomocí přepínacího relé
Přepínacím relé lze ovládat i rychlost soupravy
do kopce a z kopce
Tepelně závislým odporem – termistorem
můžete vytvořit úsek, kde vlak krátkodobě zastaví
Ve stanici může vlak krátkodobě zastavit
využitím bimetalového relé a přepínacího relé
Chráněný železniční přejezd uváděný do chodu
impulsy z náběhových kontaktů


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist