načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Milostné a politické pletky kolem českého trůnu - Blanka Doktorová

Milostné a politické pletky kolem českého trůnu

Elektronická kniha: Milostné a politické pletky kolem českého trůnu
Autor:

O tom, jak svatby, rozvody a milostné pletky zasáhly do některých politických událostí kolem českého trůnu, vypráví s lehkým nadhledem ve své knížce autorka Blanka Doktorová. Moudří ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  35
+
-
1,2
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Tribun EU
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 151
Rozměr: 21 cm
Vydání: V Tribunu EU vyd. 1.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-739-9664-2
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

O tom, jak svatby, rozvody a milostné pletky zasáhly do některých politických událostí kolem českého trůnu, vypráví s lehkým nadhledem ve své knížce autorka Blanka Doktorová. Moudří praví, že při vládnutí se nemá plést láska s politikou, přesto se tak odjakživa děje. Občas na to někdo doplatí, jiný se naopak může dobrat i nemalých úspěchů. V pěti příbězích se vypráví, jak se s těmito záludnými problémy potýkali třeba bojovný Přemysl Otakar II., váhavý Vladislav II. Jagellonský, nezkušený „Zimní král“ Fridrich Falcký s manželkou Alžbětou Stuartovnou, záletný císař Leopold II., či nejslavnější a nejkrásnější rakouský ministr Klemens Metternich.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Blanka Doktorová - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Blanka Doktorová

Milostné a politické pletky

kolem českého tr ůnu

Tribun EU

2012


© Blanka Doktorová


Úvod 6

Purpurový pláš ť královny Gertrudy pro českého krále P řemysla

Otakara II. 7

Lou čení s nejslavn ějším rytí řem 8

Královna za číná vzpomínat 9

Co p řineslo či nep řineslo manželství 10

Když za čal osud chystat své pasti 13

Rok, na který se nedá zapomenout 14

Z dálky se dalo jen žasnout 16

A léta b ěžela 17

Ne čekan ě královnou 19

Jedna svatba za druhou 20

Sm ělé plány a nebezpe čné následky 23

A jak to bylo dál 25

Bezradný král Vladislav II. Jagellonský mezi t řemi ženami 26

Hledá se nev ěsta pro českého krále 27

Nad ějná nabídka — dvanáctiletá vdova 28

Fatáln ě zmeškaná svatba 29

Bezradná léta krizí a kompromis ů 31

Z Uher p řichází hrozba i nová šance 33

V Budín ě čeká na českého krále další vdova 35

Vnucený s ňatek jako zlý sen 36

Deset let čekání na rozvod 38

Kone čně nový za čátek 40

Šťastný, ale p říliš rychlý konec 42

Neš ťastné pražské dobrodružství „Zimní královny“ Alžb ěty

Stuartovny 44

Od za čátku se pletla láska s politikou 44

Nejprve ješt ě pár klidných let 46

Události se dávají do pohybu 47

Váhavá cesta ke špatnému rozhodnutí 48

Ruku v ruce za českou korunou 50

Jedna chyba za druhou 52

Potíže s pražským fraucimorem 54

Starosti a zklamání na všech stranách 56

Čekání na zázrak 58

Ne čekan ě rychlý konec a kvapný út ěk 60


Královna v nesnázích a život bez koruny 62

Poslední láska císa ře Leopolda II. a skoro zbyte čná česká korunovace

65

Praha prožívá svoji velkou chvíli 65

Panovník spojovaný s mnoha nad ějemi 67

Ani císa ři není nic lidského cizí 69

Na scénu p řichází hrab ěnka P říchovská a její rod 70

Ne čekan ě vyda řená situace pro zálety 72

Překvapiv ě nevlídné p řijetí slavného skladatele 74

Opravdové p říb ěhy kon čívají smrtí 76

Někte ří pokaždé p řežijí a život jde dál 78

Evropa a kn ěžna Zahá ňská — dv ě vášn ě knížete Metternicha 81

Božena N ěmcová by se možná divila 81

Vlivná vévodkyn ě s nevšedními p ředpoklady 83

Ministr, který cht ěl zachránit Evropu 85

V Ratibo řicích se da ří politice i milostným pletkám 87

Pokra čování napínavého dramatu se chystá v Praze 90

Milostná mezihra a vyhlášení války 92

V Praze se za čínají dít v ěci 94

Drobné radosti i velké starosti 96

Život s válkou a láskou jako na houpa čce 98

Blíží se konec nejúsp ěšn ějšího roku 100

Další rok byl už jen za čátkem konce 102

Poznámky 105

Literatura 107


6

Úvod

Když se nám n ěco v dějinách nelíbí, často se ptáme, kdo za to může a jak by to dopadlo, kdyby se věci staly jinak. T řeba nás napadne řada pošetilých otázek, z nichž n ěkteré byly dokonce už dříve pokládány. Vydal by se nap říklad P řemysl Otakar II. na to neš ťastné Moravské pole, kdyby nem ěl ctižádostivou mladou ženu Kunhutu? Prý ho k tomu navád ěla. A kdyby se Vladislav II. Jagellonský napot řetí neoženil s mírumilovnou Annou de Foix, neskon čil by nakonec také na bojišti ve válce s císa řem Maxmiliánem, místo aby s ním p řátelsky smluvil svatbu svých dětí?

Také se můžeme ptát, jestli „Zimní královna“ Alžb ěta Stuartovna nezavinila porážku na Bílé ho ře, když prý p řemlouvala Fridricha Falckého, aby p řijal českou korunu. T řeba by si jiný a zkušen ější král poradil s císa řskými vojsky lépe. A je pravda, že kn ěžna Zahá ňská nemálo p řisp ěla k porážce Napoleona, kterého tak up římn ě nenávid ěla? Kanclé ř Metternich prý d ělal, co jí na očích vid ěl, aby si zasloužil její uznání.

Co třeba císa ř Leopold II. a jeho poslední milostná pletka v Praze. Nebyl to d ůvod, že shovívavé císa řovn ě kone čně došla trp ělivost? Možná se za špatnou náladu pomstila práv ě na nevinném Mozartovi, když hn ěviv ě odsoudila jeho korunova ční operu. Zklamaný skladatel pak do tří m ěsíc ů zem řel, i když z pon ěkud nejasných důvod ů.

Čtená ř jist ě ne čeká, že na takové a podobné otázky existuje rozumná odpov ěď a v dějinách nemá smysl žádné „kdyby“. A taky se říká, že se při vládnutí nemá míchat láska s politikou. P řesto se to odjakživa d ěje a někdy to ani nevadí. Naopak, p řes milostné pletky se dá dokonce dosp ět v politice ob čas k pozoruhodným výsledk ům. Koneckonc ů, pokusme se nad tím trochu nevážn ě zamyslet p ři četb ě následujících p říb ěhů.

Purpurový pláš ť královny Gertrudy pro českého krále P řemysla

Otakara II.

Hlavní osobnosti p říb ěhu:

Gertruda z Hohenbergu (1230 či 1235–1281), první manželka

Rudolfa I. Habsburského a první habsburská královna. Rudolf I. Habsburský (1218–1291), zakladatel habsburské dynastie,

od roku 1273 římský král, velký protivník P řemysla Otakara

II. Přemysl Otakar II. (1233–1278), syn Václava I., od roku 1253 český

král, zvaný též „král železný a zlatý“, zahynul v bitv ě

na Moravském poli. Markéta Bábenberská (1205–1267), první manželka P řemysla

Otakara II., p ůvodn ě vdova po synovi císa ře Fridricha II.,

Jind řichovi, rozvedená s Přemyslem v roce 1260. Kunhuta Hali čská (1246–1285), vnu čka uherského krále Bély IV.,

druhá manželka P řemysla Otakara II., pozd ěji údajn ě

provdaná za Záviše z Falkenštejna. Anežka z Kuenringu (nar. asi 1236), zvaná „Palce řík“, milenka

Přemysla Otakara II, matka t ří P řemyslových d ětí, zmizela

po jeho rozvodu. Lou čení s nejslavn ějším rytí řem

„Král P řemysl Otakar II. byl v řad ě netoliko P řemyslovc ův, ale i panovník ův Českých v ůbec, osoba bez odporu vysoce vynikající. Příroda obda řila jej byla dary vzácnými: nep řátelé sami sv ědčili, že byl postavy ušlechtilé, nep říliš vysoký, tvá ře hn ědé, srdnatý a moudrý, i nad oby čej v ěku svého výmluvný. Pon ěvadž duch jeho bral se sm ěrem zvláštním a svérodým, jest nám tím více litovati, že o mládí a vychování jeho nezachovalo se zpráv nižádných.“ Tak píše o českém králi náš snad nejslavn ější d ějepisec František Palacký a jako muž bezesporu vzd ělaný a informovaný jist ě dob ře věděl, o čem mluví.

1

Musel to být proto zvláštní pohled, když římská královna Gertruda z Hohenbergu p řikryla svým purpurovým plášt ěm nahé a zubožené t ělo tohoto legendárního rytí ře. Stalo se tak ve Vídni koncem zá ří roku 1278, krátce poté, co Gertrudin manžel Rudolf I. porazil svého dlouholetého rivala na onom pov ěstném Moravském poli. Po bitv ě si už mohl římský král dop řát trochu velkorysosti, a tak nechal t ělo svého soka dopravit do Vídn ě, aby se mohl o Přemyslovy ostatky d ůstojn ě postarat. Koneckonc ů, byla to i příležitost p řesvědčit se na vlastní o či, že český král je opravdu mrtev.

Pokud jde o příb ěh s plášt ěm, prameny si pon ěkud proti řečí. A tak se můžeme jen dohadovat, jestli se tehdy Gertruda ob ětav ě svlékla z vlastního plášt ě, nebo jí t řeba Rudolf podal sv ůj, p řípadn ě zda Přemysla nezakryl sám Rudolf. A kdo ví, jestli se vůbec slušelo, aby královna p řistoupila tak blízko k zabitému králi. Byl p řece docela nahý, i když to nebyla jeho vina. O všechno, co na sob ě m ěl, přišel po své dramatické smrti na bojišti.

Ale i v této v ěci m ěl z řejm ě Palacký jasno. A tak si m ůžeme přečíst, že mrtvola českého krále „...s velkým zármutkem p řijata byvši nejprv u Škotských Benediktin ův, potom u Minorit ův, balšamována jest a oble čena do roucha brunátného, jež podala byla královna Římská Anna. I nechána jest po 30 ned ělí na marách, ku podívání pro lid, aby každý p řesv ědčiti se mohl o skute čné jeho smrti.“

2

Zvony ale tenkrát

nezn ěly a zádušní mše se nekonaly, protože český král byl touto dobou

zrovna v papežské klatb ě a tak bohužel i zem řel.


9

Předpokládejme tedy, že českého krále p řikryla laskavá a soucitná Gertruda, jako římská královna zvaná Anna. Tato verze vypadá mnohem romanti čtěji a také si snáze p ředstavíme, co všechno se jí v té chvíli mohlo honit hlavou. A č Gertruda nejspíš P řemysla osobn ě nikdy nepotkala, mohla vid ět jeho život jako na dlani. Byli skoro stejn ě sta ří a o Přemyslovi se už nejmén ě t řicet let mluvilo po celé Evrop ě. A bylo v ěru o čem mluvit. Královna za číná vzpomínat

Když zahájil P řemysl Otakar sv ůj první nerozumný boj s otcem Václavem I., tehdy to Gertrudu ješt ě nemohlo moc zajímat. Teprve patnáctiletý, ale již velmi ctižádostivý druhorozený syn českého krále se snadno nechal vtáhnout odbojnou českou šlechtou do mocenského boje. A možná ho čeští páni ani moc nemuseli přemlouvat. Vždy ť jeho duch byl, jak praví Palacký, pon ěkud „zvláštní a svérodý“. Boj skon čil, což se ostatn ě dalo čekat, prohrou a vězením, otcovským pokáráním a nakonec usmí řením. A navíc — po smrti prvorozeného bratra Vladislava se po něm stal P řemysl moravským markrab ětem.

V té dob ě byla Gertruda teprve krátce vdaná a jako novomanželka m ěla docela jiné starosti. Ale o vzpou ře proti králi Václavovi I. jist ě musela aspo ň slyšet. Český král byl p říliš významnou osobností, než aby se o něm všechno hned nerozneslo, zejména pak pikantní rodinné záležitosti. P řemysl Otakar II. tehdy sice svou p ři prohrál, ale zato na sebe dost výrazn ě, i když trochu nechvaln ě, upozornil. Druhou šokující událostí se mělo brzy stát jeho první manželství.

Gertruda tehdy zdaleka ješt ě nebyla královnou, ale jen dcerou hrab ěte Burkharda III. z Hohenbergu. Její v ěno v Alsasku sice docela dob ře zaokrouhlilo tehdejší habsburské državy, p řesto byl Rudolf Habsburský ve srovnání s českým králem stále spíš nevýznamným hrab ětem. Když na tyto za čátky teď Gertruda vzpomínala, možná ji napadlo, že ona by pro P řemysla Otakara II. ur čit ě tehdy žádnou partií nebyla, i kdyby se jí t řeba líbil víc než Rudolf. Václav I. hledal pro svého syna strategicky mnohem významn ější nev ěstu a manželství, které pro P řemysla nakonec vymyslel, vskutku vstoupilo do dějin.

Když si sotva devatenáctiletý P řemysl vedl v roce 1252 k oltá ři skoro padesátiletou vdovu Markétu Bábenberskou, byl kdekdo v šoku a mnozí na chvíli ztratili řeč. Hned ji však znovu našli, aby mohli vzrušen ě probírat, co takový s ňatek bude pro České království i pro Evropu znamenat. Markéta byla d ědi čkou rakouského a štýrského vévodství a Přemysl tak díky ní mohl vykro čit na svoji budoucí slavnou panovnickou dráhu. A co víc, také strategicky p řitažlivé Uhry byly rázem z nového českého království na dosah.

Nikdo nemohl tenkrát samoz řejm ě v ědět, jak P řemyslova bohatýrská životní jízda nakonec skon čí, a že to bude žena jeho nejv ětšího nep řítele, kdo bude stát u jeho úmrtního lože a vzpomínat na minulost. Markéta Bábenberská to každopádn ě být nemohla. Kdyby se dožila roku 1278, bylo by jí 73 let a byla by už celých sedmnáct let rozvedená. Ve skute čnosti byla v dob ě P řemyslova pádu jedenáct let mrtvá.

Gertruda nemohla o legendární svatb ě P řemysla Otakara s Markétou Bábenberskou nev ědět. Kroniká ři sice praví, že se o politiku nezajímala, ale mohlo to také znamenat, že se jen manželovi do vládnutí moud ře nepletla. A i kdyby se nic nedoneslo p římo k ní, musel Rudolf doma jist ě s nelibostí aspo ň n ěco utrousit. Vždy ť Habsburkové pošilhávali po Rakousku a po Vídni od samého po čátku.

Když se to trochu zjednoduší, chystal se Rudolf Habsburský postupovat od západu k východu a sjednocovat svá území od francouzsko-německých hranic p řes dnešní Švýcarsko až do Rakouska. A pošilhával i po Uhrách. P řemysl Otakar to bral pro zm ěnu od severu k jihu, časem až k Jaderskému mo ři. A Uhry měl skoro p ři cest ě. Není divu, že si tito dva panovníci zk řížili cestu a jeden musel prohrát. Co p řineslo či nep řineslo manželství

Pokud si te ď Gertruda p řipomn ěla v ěč né Rudolfovy cesty a výboje, musela vzpomenout i na časté st ěhování z místa na místo, na své osam ělé pobyty v Bruggu na Aa ře, v Rheinfeldenu a na četné       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist