načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Michel Foucault: fatální nedocenění významu konformity - Jaroslav Puchmertl

Michel Foucault: fatální nedocenění významu konformity

Elektronická kniha: Michel Foucault: fatální nedocenění významu konformity
Autor: Jaroslav Puchmertl

Francouzský filozof M. Foucault popsal ve svém ideovém systému formy útlaku člověka prostřednictvím mocenských institucí. Kniha odmítá platnost této koncepce a její aktuálnost na ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  75
+
-
2,5
bo za nákup

hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9% 85%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: TRITON
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2008
Počet stran: 118
Rozměr: 17 cm
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: 14(100-15)"15/20" - Moderní západní filozofie
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Triton, 2008
ISBN: 978-80-738-7055-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Francouzský filozof M. Foucault popsal ve svém ideovém systému formy útlaku člověka prostřednictvím mocenských institucí. Kniha odmítá platnost této koncepce a její aktuálnost na úsvitu 21. století. Analyzuje vývoj a proměny mocenského působení institucí na lidského jedince od středověku až do současnosti. Středověké represe se zaměřovaly na tělo. Novověká forma se dle Puchmertla neúspěšně snažila o ovládnutí ducha. S postmodernismem však nastoupil reálný útlak lidského ducha prostřednictvím tzv. konformizace. Kde tedy hledat cestu ke svobodě? - Autor knihy ji nachází ve vnitřní transformaci člověka, vedoucí ke kooperaci znovuobjevené imaginace a kritického rozumu, nonkonformitě a budoucnosti s vývojovými alternativami. Kritická analýza Foucaultovy filozofické koncepce mocenských vztahů, jejich vývoje a represivního působení na jednotlivce od středověku až po počátek 21. století.

Popis nakladatele

Práce kriticky zkoumá Foucaultovu koncepci uplatnění pastýřské moci ve středověku, novověku i tzv. moderní společnosti, ale především posuzuje její roli v éře globalizace. Osvícenství zrodilo normu, nový klíčový prvek mocenského působení, který měl „pastoru“ napomoci ovládnout lidské nitro. Díky důrazu kladenému na dokonalou znalost normalizace zkrachovala, ba dokonce od samého počátku byla ze své podstaty odsouzena k nezdaru. Autor zásadně odmítá Foucaultovo tvrzení o normalizaci coby velice úspěšné technice útlaku! Norma totiž není schopna vyhladit mocenskými strukturami zamítnuté formy lidského jednání prostřednictvím zátarasů, jež by umístila nejenom před zlopověstný čin, nýbrž i před samu myšlenku na "protispolečenské chování". Zde se předkladatel pokouší nastínit podobu útlaku v současném světě. Konec 20. století znamená hvězdnou hodinu vývoje pastorátu, neboť postmoderní principy zkonstruovaly konformizaci. Konformizace dokázala ovládnout hlavní impuls lidské vůle, dokázala ovládnout lidskou touhu. Paralyzací imaginace a osekáním kritického rozměru rozumu zničila autenticitu lidského myšlení, chtění i jednání. Stávající rozdělení moci by bylo takto konzervováno, protože právě touha jako klíčový iniciátor aktivity člověka, jako zdroj odporu, udržuje či naopak boří jsoucí mocenské vztahy, touha utváří nové formy mocenských vztahů. Závěr práce vykresluje principy niterné svobody volby, tedy vnějším prostředím neomezené součinnosti imaginace a rozumu. Tato nikým a ničím nenarušená duchovní integrita přináší možnost nonkonformního myšlení, chtění, jednání. Výhradně nonkonformita může lidského jedince nasměrovat do střetu s gigantickým rozsahem moci, který nemá v dějinách obdoby, do střetu s globálním mocenským monolitem... (fatální nedocenění významu konformity)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

TRITON

Praha / Kroměříž


Jaroslav Puchmertl

Michel Foucault:

fatální nedocenění významu konformitytŒ†‹ˆêm’˜†„˜—®ê

‰„—5‘Bꑈ‡’†ˆ‘?‘Bê™U‘„˜êŽ’‘‰’•Œ—œ

q„•’–„™êw˜†‹ˆ•—

{yp{vu


© Jaroslav Puchmertl, 2008

© TRITON, 2008

© Vydalo Nakladatelství TRITON

Vykáňská 5, 100 00 Praha 10

www.triton-books.cz

ISBN 978-80-7387-055-3

autor:

Jaroslav Puchmertl


Obsah

0) Postupné zdokonalování represivnosti

mocenských vztahů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1) Středověké mocenské vztahy

potlačovaly tělo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2) S novověkým nástupem racionalismu

se mocenské instituce konečně zaměřily

na potlačování ducha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3) „Normalizace“,

pouhý zárodek „konformizace“. . . . . . . . . . . . . . . . 24

3,1) Indiferenční represe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.2) Diferenciace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

a) Šílenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

b) Sexualita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

c) Choroba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.3) Příčina neúspěchu normalizace . . . . . . . . . . . . 52

a) Triumf svéhlavosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

b) Totální krach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4) Konformizace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

a) Mocenské struktury v plné zbroji . . . . . . . . . 80

b) Cesta do hlubin ducha . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 5) Tajemný předmět touhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Citovaná literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1179

Proč Foucault? Proč tento francouzský fi lozof? Vždyť

pracemi o jeho díle je tuzemský i světový knižní trh té

měř zahlcen. Právě proto! Společný rys většiny publika

cí totiž zosobňuje obdiv, obdiv k nesporně naprosto výji

mečné myšlenkové soustavě, jež se díky své originalitě

plným právem řadí mezi klasické fi lozofi cké koncepce,

avšak obdiv, nekritický obdiv má daleko k objektivitě.

Autoři toliko interpretují ideový systém, aniž by nezau

jatě posoudili aktuální platnost koncepce a zkoumali

její význam v dnešním světě. Otupili kritické ostří svého

pera a čtenářům předkládají pouhý, někdy téměř otroc

ký, výklad. Musíme konečně sejmout klapky z očí, opro

stit se od neobjektivity, od nekritičnosti. Již na počátku

jsem si byl velice dobře vědom, že v éře globalizace

s jejím ekonomickým ultraliberalismem některé klíčové

teze daného pojetí útlaku pozbyly platnosti, ba co víc,

pojal jsem podezření, že sama koncepce vznikla v době,

kdy popisované mocenské metody byly nejenom dávno

za svým zenitem, ale dokonce vyklidily pole své působ

nosti a jejich pozice obsadily zcela odlišné mechanismy.

Funguje v současnosti ještě Foucaultem vykreslené

mocenské soukolí? Vztahuje se Foucaultova teoretická

soustava i na stávající formu mocenských vztahů? Ja

kým způsobem je dnes ovládána lidská bytost? Existu

je cesta ke svobodě? Hledejme odpovědi hodné úsvitu

21. století!11

0)

Postupné zdokonalování

represivnosti mocenských vztahů

Společný rys veškerých institucí, jež utvářejí podobu

společnosti v jakémkoli historickém okamžiku, předsta

vuje permanentní deklarace nepopiratelných předností

stávající podoby mocenských vztahů, tedy podoby roz

dělení moci. Triumfující podoba mocenských vztahů

prostřednictvím institucí zdůrazňuje vlastní výlučnost,

neboť „skutečně“ umožňuje nejen všestranný rozvoj

každého jedince, ale i rozkvět celé společnosti. Výhrad

ně stávající podoba mocenských vztahů přináší svo

bodu a spravedlnost! Je však toto sebevědomé tvrzení

oprávněné? Není jeho cílem pouze maskovat skutečnou

podobu mocenských vztahů? Nemá pouze potlačit non

konformní představy subjektu? Instituce, moc, mocen

ské vztahy, subjekt, svoboda... Klíčové pojmy ideového

systému jednoho z nejpronikavějších analytiků útlaku

– Michela Foucaulta. Odpověď na tyto otázky je třeba

hledat prostřednictvím kritické analýzy jeho koncepce.

Základním východiskem musí být rozbor zrodu samot

né podstaty, atributů i vývoje mocenských vztahů

v historicky odlišných, avšak kontinuálně propojených

periodách. Shrnující výklad směřování intenzity repre

sivnosti mechanismů mocenských vztahů – od středo


MICHEL FOUCAULT: FATÁLNÍ NEDOCENĚNÍ VÝZNAMU KONFORMITY 12 věké hmatatelnosti, hmotnosti, tělesnosti, viditelnosti až po aktuální trendy.

1

„Nové techniky jsou ... mnohem účinnější a méně

nákladné (méně nákladné ekonomicky, méně riskantní ve svém účinku, méně schopné výmluv nebo odporů)“.

2

Cílem je prokázat, že vývoj se ubírá k postupnému

zdokonalování represivního tlaku – snaha odhalit trend rostoucí rafi novanosti mocenských vztahů, jež ústí ve skrytost represe. Je třeba potvrdit či vyvrátit domněnku, že skrytost neznamená omezení či utlumení, nýbrž naopak stupňování účelnosti útlaku lidského jedince. Zmapování postupné intenzifi kace, podle Foucaulta „racionalizace“, mocenských vztahů, by mělo vyústit nejen v odhalení zdrojů útlaku, ale i mechanismů lidské svobody a vyvrcholit defi nicí fundamentálních principů niterné svobody volby, jež by se mohla stát základem novátorského trendu společenského vývoje. 1) Srv. Foucault, M., „Omnes et singulatim“. In: týž, Myšlení vnějš

ku. Herrmann a synové, Praha 1996, s. 156-175,194. Srv. též

týž, Subjekt a moc. In: týž, Myšlení vnějšku, c.d., s. 204–207. 2) Entretien avec Michel Foucault. In: týž, Dits et écrits. III. Galli

mard, Paris 1994, s. 149.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist