načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Mia flor -- O lásce trochu jinak – Ivana Peroutková

Mia flor -- O lásce trochu jinak
-15%
sleva

Kniha: Mia flor
Autor: Ivana Peroutková
Podtitul: O lásce trochu jinak

Průhled do světa šestnáctileté Viktorie, tak jak o něm píše ona sama. Pro starší dívky. Viktorie potřebuje někomu sdělit svůj příběh, všechno, co prožila během roku na gymnáziu, s matkou, příbuznými po smrti otce, kamarádkami, s láskou. ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  189 Kč 161
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
5,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Albatros
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 128
Rozměr: 145 x 205 mm
Vydání: 1. vyd.
Vazba: vázaná s papírovým potahem s laminovaným přebalem
Datum vydání: 16. 10. 2013
Nakladatelské údaje: V Praze, Albatros, 2013
ISBN: 9788000031026
EAN: 9788000031026
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Průhled do světa šestnáctileté Viktorie, tak jak o něm píše ona sama. Pro starší dívky. Viktorie potřebuje někomu sdělit svůj příběh, všechno, co prožila během roku na gymnáziu, s matkou, příbuznými po smrti otce, kamarádkami, s láskou. Viktorie je poprvé zamilovaná a zranitelná, má trápení, pochybnosti, pocity osamělosti a tužby - své chiméry. Ale i proto dokáže být upřímná k sobě a vnímavá a otevřená vnějšímu světu. A tak se rozhodne, že napíše svůj román.

Popis nakladatele

Viktorie potřebuje někomu sdělit svůj příběh, Všechno, co prožila během roku na gymnáziu, s matkou, příbuznými po smrti otce, kamarádkami, s láskou. Viktorie je poprvé zamilovaná a zranitelná, má trápení, pochybnosti, pocity osamělosti a tužby – své chiméry. Ale i proto dokáže být upřímná k sobě a vnímavá a otevřená vnějšímu světu. A tak se rozhodne, že napíše „svůj román“. (o lásce trochu jinak)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ivana Peroutková - další tituly autora:
Anička u moře Anička u moře
 (e-book)
Kristián a kocour Teo Kristián a kocour Teo
Anička a její kamarádky Anička a její kamarádky
 (audio-kniha)
Anička na horách Anička na horách
Valentýnka a narozeniny Valentýnka a narozeniny
 (e-book)
Ukradená cukřenka Ukradená cukřenka
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

I. Začal o to tou nedě lí. Prv ní ne dělí v kvě tnu. Př es den poprchá - va lo jako v dubnu.Tu a tam mi po koj zaliloslun ce , naje dnou ostře a bo davě , ale kdy ž už si na náhl é světl o mo je oči přivy kly , zno vu se za táh lo a rozp les kal se déšť.

Pamatuju si, jak mě ty změ ny dr áždi ly. Jindyby mi asi to lik neva dily, možná bych je an i nebr ala na věd omí , ten den js em nakone c se dě la na po ste li a jen om odevz daněsledoval a, kdy se to zatáh ne a kd y vy jas ní . Na ví c jse m se nezmohla. Jen sed ět, sle - dova t a – posl ou chat . Hl as y ve dl e u má my v pokoji. Stěnyv pane lá ku jsou jak o z papíru.Slyš ela jsemzř etel ně slo va, ob čas i ce lé vě ty, kou sa la jse m se do rtu, vě dě la jsem,že za tu podráž - děn ost a odevzdano st ne můž e počasí, ale ta slova,věti čk y.

Ná vštěva.

Obje vila se po le te ch, neč eka ně a neo hlá šeně.Zazv oni la a já v kuká tk u uvidě la, jak si nar ych lo upr avu je vlas y a záro veň z pus y vys ílá pr ou d vz duc hu, ja ko by i to od fu ko ván í mo hlo honem vylepš it pr vn í do je m. Př iš lo mi to k sm ích u. Vž dy ck y je ta k trochu k smí chu , kd yž někoh o ta jně přis tih ne te , ja k ch ce uděl at doj em . Tím spíš, kdy ž ten něk do ste jn ě žádný m vel kol ep ým dojme m ne - zap ůsob í. Jak o ona , te ta Věr a. Pře sn ěji řečen o ses tra tet y Vla st y.

Hned jsem ji poznala. Podle vev erč í pusinky,podle kul atý ch tv áři če k, pod le dy chti vos ti. Ta dy ch tivostmi ale př ipomněla dův od. Vlas tně mi sk oro zat rnul o. Protože když už se teta Věr a obj evi la, znamen alo to, že se to bude znovupro bír at, že se v tom bu dou s má mou zase bab rat, že se máma za čne rozči lo vat a ml uvit spr os tě, že us lyš ím sl ov a, kteráse mi budouzadír at do uší. A přesto js em si uš i nezacpávala. Na opak,jak už jsemna psala,

nak onecjs em sedělana posteli a špic lova la ostošest.Dok once

js em litovalakaždého slo víčka,kt eré mi uniklo.A to z jediného pr ost ého dův od u: Že zvě dav ost a něc o jak o to uha po prav dě bývá silnější než vš echnoostat ní.

9


Konečně teta Věr a odešla.Na chodbě vyprchával zá van její voňavky – mdlá vadnoucí vůně fi alek – a v bytěse rozhostilo ticho.Ve nku pořádpadal déšť a já si pom ys le la: To nebudetr vat dlouho.A potom mě máma za volal a k ve čeři. Byla jse m př ipra - ve ná . Při pada la jse m si připravená.Jen že ukaž te mi ně koh o, kd o je př ipr avenýna vš echno. Ten ve če r se v je jím pok oj i vzn áše l naslá dlý pach cigaretového ko uře a ten se mísilse sv ěží m jar ním vánkem.K tomu se přid ala mléč ná teplo st va jí ček . Mě ly jsm e vajíčka naměkko. V těžkých mističkách, co majívy padat jak o z mr am or u. S tm avězel en ou barv ou , kte rá má připomínatsmaragdovou ba rvu moř e. Ta kov ou jsm e spo lu vidělyv Řec ku. Tak pohádkovou, až se ná m z toh o ta - jil dech . Já si na to vz pom něl a, ale ona určitěne. Ona by la pln á tě ch sl ov a větičekz odp oled ne jako pa piňák,kte rý hroz í kaž dou ch víli vy buchno ut. I když se kupo divu je ště po řád tvářilado cela míru milo vně .

Seděla proti mně, hezkáa rozcuchaná, ve svémoblíbeném bl eděmod rém na dých anémžupánku. To bylo ta ky zvlá štní, pře sto že býva la věc ná, rych lá a pr akti cká , někdy si ko upilaněc o zd án liv ě úpl ně opa čné ho. Žu pá nek pro mondénníza hál či vou že nu. Ale byl le ho un ký, vzdušnýa hř ál. Hned si ho ob líbila. Vůbec se k ní nehodil, a přit om k ní patři l. A skor o by se chtělo ří ct, že takhl e to děl ala se vší m.

Tř eba jak si prá vě teď vzal a lžičkua začala nať ukávatvršek skoř ápk y. S tak ov ou samozře jmos tí, jakoby si jen tak ťuk ala prs ty . Opa tr ně jsemse k ní přid al a. Ta samozřej mos t mi chyběla a taky js em trochutrnul a, kdy už spustí,ale zase mě těšilo,ja k si můžuvajíčko přic hys tat. Hlí da la jsem si, abyc h pras kli nky vyst ihla akor át, aby po ol oupánívzni kl optimální bílý kope ček. Nahoře ani ne mocširok ý, ani úzký . Ideá lní pr o otvor,kter ým bych pak mohlana bíratžlout ek, aniž by př eteklpře s okra j sko - řá pky . Kd yby se mi to po ve dlo, cít ila byc h ma lé vítě zstv í, radost jak o dítě. A v to mh le za uj etí, zro vn a kdyžjsem se chys tal a,

10


že bychmohla nabrat první lži čku, zrovnakdyž jse m ten papi - ňák úplněpus ti la z hl avy, tak se poprvéoz va la. Bez výbuchu. Doc ela kl idnýmtónem, s jak ým by se na př íkladmohla podívat k oknu, aby se ujisti la, že venk u ještě pořád prš í. Takh le jsem do - cela pozvolna us lyš el a, jak říká:„A víš, že já o tom na píšu román ?“

Román???

Tohle js em tedy opravdunečekala. Tak mě to překvapilo,že js em po ní jenomudiv eně a trochupřihlouple zopa ko vala: „R omán ...?“

Nebylo to přecejenom pří li š? Román?

Uměla ps át fejet ony , reportáže,rozhovory a sem tam sloupky , ale ps át román?Psát o lásce a ne návisti,zradě , šílených po - hnutk ác h, o ne jskr ytěj šíchtouh ách , to muselo být mn ohe m, nes konaletěžš í. A kromě toho: Proč by se k tomumě la vr ace t? Co tím změ ní? Ak orá t se znov u rozčíl í, poved e mon olo gy a bu de spro stá. Proč psát o něčem, co ubl ížilo?Lepší př ece bylona to nemy sl et. Zap ome no ut asi nešlo,ale ne mysle t. Bylaob dobí,kdy se zdálo, že máma na to vůbecnemyslí. Ja ko by žádnáminulost ani neex is tova la. Tak proč?Anebo že by sku tečn ě tou žila napsat román?

„J o, napíšurom án,“ řeklatentokrát už rozhodně. „Asi změ - ním jména,al e jinak tam napí šu vše chno. Úplněvše chno.Ať se v to m ta kráv a tak y pozná!“

Mlč ky jse m př ik ýv la . Ta k už to za čína lo . Od sun ula smara gdov ou misti čku s nedojedenýmvajíčkem, přisu nu la si po pel ní k a za pálilasi ciga ret u. Ve tv ář i se jí ob je vil odbo jný za rpu tilý vý ra z, což s tí m ble děmo drý m nadý cha ným žu pán kem vyp ad alo sko ro kom ic ky, jen že zár oveňi nějak víc zlově st ně. Upí ra la poh led něk am za mou hlav u a dlou hou chv íli jeno m kou ři la. Pak pok ra - čo va la, jako by jí ta m za mn ou te n romá n něk do ro zm louv al .

„N e, to, co mi udělali, to je vopravduněco tak strašnýho.To se nedá vodpusti t. To se snadani ne dá pochopit.Vzí t něk omu dít ě! Jak je to vůbecmohlo napadnout?“

11


Zn ovu jsemmlč ky pokrči la ram eny , ale ona mě už stejněnevn ím ala. Roz vá šň ova la se. Dost áva la se do stavu , kd y mlu vil a je n sam a se seb ou: „Al e je jo . Je jo .Vla sta byl a krá va , úpl ně bl bá, Paz ne ht, to by l nor má lní zp ovy kan ej fracek,ale ten hajzl Jaro - sl av, ten byl sch op ne j vš eho !A ta svi ně pokryteck á, ta v tom mu - sela mít ur čitě ta ky prsty.“

„M yslíš ?“ řeklajsem pot ichu.

„To víš, že jo,“ rázněodk ývla,al e pak se zarazila,pod ívala se na mě a doš lo jí, že to s tou „sviní“ přehnala .

Měla jse m po d očima bí lý kop eče k, ide ální bí lý kopeček,na kt erém jse m si dávala tak zál eže t, ko peč ek, co jsem si před ch ví lí pe čliv ě vytvořila , sv ůj jed iný zác hra nný bo d, a najednou se mi vy bav il te n dru hý způs ob. Ten , co mi je dno u ukázalateta Vlas ta. Dr uh ý způsob , ja k se do sta t do va jí čka . Neb yl lep ší než ritu álek s olo upá ván ím, to ne, ovš em byl velmi efektní. Přímočarý. Teta Vlas ta zkr át ka vzalanů ž a je diný m ryc hl ým pohybemvrchní kope če k i se skoř áp ko u od sek la. By l to ra dikáln í řez, proti op atr - né mu olou pávání té mě ř suro vý zás ah, kte rý kd ysi vzb ud il úžas, obd ivn é usyknutí, ale teď ne, teď už ne, teď mi ten nůž pro jel př ímo do těla a ve mn ě to za kři čel o, že ne! Že mně to přece nemůž e tak hle nu tit! Ne mů že, pro tož e já to mámjinak .

Jinak !

Us lyš ela jsem,jak si máma po vzdechla: „Já vím,tebe mě la ráda...“

Př inut ila js em se jís t.

Po tom po vz dec hu pokr ačovala už umír něně:„Ale ten román na píšu . Teď už jo . Ty hle vě ci potř ebu jo u odst up. Já jim tam zase nechci jenom nadá va t. Vl ast ně byc h ch tě la uká zat hlavnětu be zmoc no st. Kd yby tře ba ta žens ká, co přiš la ze so ci ál ky, byl a taky něj aká kr áva, kdyby mi třeba rupl y nervy,tak já by ch. .. já byc h. ..“

„Já vím,“ př iký vl a jse m smí ře ně, abyc h jí dala naje vo, že to ch áp u. Její hn ěv, ne ná vis t a sn ad čá st ečně i tu předs tav u, že napíše rom án.

Obě js me tot iž do ce la čast o řík aly : „Já vím. “ Ob čas taky pr oto ,

12


že jsme nev ědě ly co říc t. By la to takovánaše zách ran ná for mulk a. Uji šť oval a nás, že přes vš echnyro zdí ly spol u pl uj em e na jedné lodi. Sn ad jsm e i pluly, je nž e te n več er mi při pa da lo , že neex is to - vala ani se tin ka mil ime tru , kde bys me se na té lod i setkaly. Pot om jsemodeš la do svéhopok ojíčku.

Stála js em u oknaa dí vala se ven.

Byl to daleký výhl ed. Nerušily ho paneláky,ty stály za ulicí víc vpr avo směr em ke Kavčím hor ám. Do le za tr av nat ým ko - pečk em se rozkládala ní zká škol ka, za ní byla vidětpůlka škol - ní ho hř iště, pak dlo uh ý třípa trov ý dů m, kde se v příz emí pro - dáv aly lahůdky, a zase dál vi lk ová čtvrť , vilky,uličky, zahrá dky, a po to m už jenom st řechy, stří šky, tit ěr né sklá dač ky, poz vol na se ztr ácely, až v dálcezůst al y jenomzvlně né kopc e pod šir ým ne - bem. Kvečeru vš echnomohlo prozářit na čer venalé slunce. Ko - tou ček zapadají cíhosl unce.Al e tenhleveče r ne. Pr šelo a nebe se uzavřelo. Smut ný šedivýpodv eče r.

„J inak“se rozprostí ralo donekonečna jako prázdnápustina.

13
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.