načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Mezinárodní právo veřejné - A poměr k jiným právním systémům, obecná část, 6. vydání - Jiří Malenovský

Mezinárodní právo veřejné - A poměr k jiným právním systémům, obecná část, 6. vydání
-7%
sleva

Kniha: Mezinárodní právo veřejné - A poměr k jiným právním systémům, obecná část, 6. vydání
Autor:

Šesté vydíní učebnice vychází vic než 20 let po vydání prvním. Zachycuje dlouhodobý vývoj a současný stav mezinárodního práva veřejného, včetně judikatury mezinárodních soudů, ... (celý popis)

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Doplněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 02.05.2018
Počet stran: 500
Rozměr: 22 cm
Úprava: 499 stran
Vydání: 6., upr. a dopl. vyd.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7239-318-3
EAN: 9788072393183
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Šesté vydíní učebnice vychází vic než 20 let po vydání prvním. Zachycuje dlouhodobý vývoj a současný stav mezinárodního práva veřejného, včetně judikatury mezinárodních soudů, i jejich reflexi v teorii. Zvláštní důraz je věnován poměru mezinárodního práva k systémům vnitrostátního práva, především českého i práva unijního. Učebice syntetizuje autorovo vnímání mezinárodního práva prizmatem jeho životních skušeností vysokoškolského profesora, mezinárodního a ústavního soudce a praktického, právnicky orientovaného diplomata (obecná část a poměr k jiným právním systémům)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah 5

Obsah

PŘEDMLUVA К 6. VYDÁNÍ 13

Hlava I

PO JE M M EZIN Á ROD N ÍH O PRÁVA 15

1. D efinice m e zin á ro d n íh o p ráv a 15

2. M e zin á ro d n í sp o lečen stv í 15

3. Právo m e zin á ro d n íh o sp o le če n stv í 17

4. Z á sa d a svrchované ro v n o sti 19

5. Z v láštn o sti m e zin á ro d n íh o p ráv a 22

6. M eto d y výuky a stu d ia m e zin á ro d n íh o p ráv a 30

7. F unkce m e zin á ro d n íh o p ráv a 31

8. N ázev m e zin á ro d n íh o p ráv a 32

9. M e zin á ro d n í p ráv o v eře jn é a so u k ro m é 34

Hlava II

VÝVOJ M EZIN Á ROD N ÍH O PRÁVA NA POZADÍ

VÝVOJE M EZIN Á ROD N ÍH O SYSTÉMU 37

1. S taro v ěk é a stře d o v ě k é „světové sp o lečen stv í“ 37

2. N ovověký m e zin á ro d n í systém 38

2.1 T rad ičn í m e z in á ro d n í systém 38

2.2 F o rm o v án í so u č a sn é h o m e zin á ro d n íh o systém u 41

2.3 Z ák lad y so u č asn é h o m e z in á ro d n íh o systém u 45

2.4 M e zin á ro d n í systém n a p o č á tk u 21. s to le tí 53

Hlava III

VZTAHY M EZIN Á RO D N ÍH O PRÁVA

К NAVAZUJÍCÍM ČI PŘÍBUZNÝM

SPOLEČENSKÝM JEV ŮM A NORMATIVNÍM

SYSTÉMŮM 56

1. V ztah y к za h ra n ič n í a m e zin á ro d n í p o litice 56

2. V ztah y к ek o n o m ii a e k o n o m ice 58

3. V ztah y к n áb o žen stv í 61

4. V ztah y к m e zin á ro d n í m o rálce 63


6 Mezinárodní právo verejné

5. V ztah y k m e z in á ro d n í zd v o řilo sti 64

6. V ztah y к ideologii 65

7. V ztah y к p řiro z e n é m u p ráv u 66

H lava IV

VÝVOJ VÝUKY M EZIN Á ROD N ÍH O PRÁVA

V BÝVALÉM ČESKOSLOVENSKU 69

1. P ře h le d a u to rů u čeb n ic a zák lad n ích pedagogicky

využívaných d ěl 69

2. N ázory československých u čeb n ic a vědy

m e z in á ro d n íh o p ráv a m ezi světovým i v álkam i 71

3. Č esk o slo v en sk é u čeb n ice p o ro ce 1948 77

H lava V

SUBJEKTY M EZIN Á ROD N ÍH O PRÁVA 8 0

1. P ojem su b jek tu m e z in á ro d n íh o p ráv a 80

2. S táty 83

2.1 In d iv id u áln í ro z m ě r subjektivity stá tu a je jí

„setrv ač n o st“ 83

2.2. K o n stitu tiv n í prvky (subjektivity) stá tu a jejich

n e d o s ta te č n á ko d ifik ace 89

2.3 Ú zem í s tá tu a s tá tn í h ran ic e 89

2.4 T rvalé o byvatelstvo s tá tu 95

2.5 V lá d a (v eřejn á m o c) s tá tu 99

2.6 Z p ů so b ilo st v stu p o v a t d o m ezistátn ích v ztahů 102

2.7 G e n e z e práva n áro d ů n a se b eu rče n í a je h o o b sa h 105

2.7.1 S e b e u rč e n í ja k o m ezin áro d n ěp o litick ý p rin cip

a n ástro j 105

2.7.2 P ráv o n a s e b e u rč e n í v souvislostech

d e k o lo n iza ce 107

2.7.3 P ráv o n a s e b e u rč e n í m im o d ek o lo n izaci 110

2.7.4 S e b e u rč e n í n á ro d ů v p o stk o lo n iáln í A fric e 113

2.8 K o m p e te n c e a im u n ity s tá tu 115

3. M e z in á ro d n í o rg an iz ac e 120

4. S p ecializo v an é m e zin á ro d n í in stitu ce 126

5. Je d n o tliv e c 130


Obsali 7

5.1 К su b jek tiv itě je d n o tliv c e z právně-filozofických

hledisek 131

5.2 К su b jek tiv itě je d n o tliv c e z h led isk a p la tn é h o

m e zin á ro d n íh o práva 134

5.3 S o u b ěh a m o žn é kolize s tá tn íh o o b čan stv í

s jiným i m e z in á ro d n ě p rá v n ě relev an tn ím i

sociálním i vazbam i je d n o tliv c e 140

6. M e zin á ro d n í je d n o tk y b ez m e z in á ro d n ě p rá v n í

subjektivity 145

Hlava VI

PRAMENY M EZIN Á ROD N ÍH O PRÁVA 149

1. Pojem , klasifikace, zvláštnosti 149

2. Systém p ram e n ů 153

3. M e zin á ro d n í sm louva 155

4. M e zin á ro d n í obyčej 161

4.1 M e zin á ro d n í obyčej ja k o statick ý jev (obyčejová

fo rm a m e zin á ro d n íh o p ráv a) 162

4.2 M e zin á ro d n í obyčej ja k o dynam ický jev

(n o rm o tv o rn ý p roces) 167

4.3 M e z in á ro d n í obyčej a m e z in á ro d n í o rg an izace 170

5. P o m ě r sm louvy a obyčeje 171

6. D e su e tu d o (vyjití no rm y z užívání) 174

7. K odifikace m e zin á ro d n íh o práva 176

8. O b ec n é zásady p ráv n í 182

9. J e d n o s tra n n é p ráv n í akty 185

9.1 J e d n o stra n n é akty států 186

9.2 A kty m e zin á ro d n ích org an izací 189

10. S o u d n í ro z h o d n u tí a názory n auky m e zin á ro d n íh o

práva 191

11. E kvita 193

Hlava VII

PRAVIDLA M EZIN Á ROD N ÍH O PRÁVA 196

1. Pojem 196

2. M a te riá ln í a p ro c e d u rá ln í pravidla 196


8 Mezinárodní právo veřejné

3. O b e c n á (u n iv erzáln í), p a rtik u lá rn í (reg io n áln í)

a lo k á ln í p rav id la 197

4. D isp o zitiv n í a k o g e n tn í p rav id la 201

5. Ú činky pravidla v u stan o v en í článku 103 C h arty O SN 209

6. „ H a rd law “ a „so ft law “ 211

7. Z ása d y a k o n k ré tn í p rav id la 216

8. Č aso v á p ů so b n o st p rav id el m e zin á ro d n íh o p ráv a 222

Hlava VIII

KONTROLA V M EZIN Á ROD N ÍM PRÁVU 229

1. O d n o rm o tv o rb y к aplikaci m e zin á ro d n íh o p ráv a 229

2. P o jem k o n tro ly v m e zin á ro d n ím p ráv u 230

2.1 D efinice a účel 230

2.2 Prvky k o n tro ly 232

3. P rů b ě h k o n tro ly a je jí h lav n í fáze 236

3.1 V erifikace 236

3.2 K valifikace 239

4. Pozitiva k o n tro ly a n eb e zp e čí s n í sp o je n á 241

H lava IX

M EZINÁRODNÍ SOUDNICTVÍ 243

1. P ojem , funkce a p ů v o d 243

2. K lasifikace 247

2.1 M e z in á ro d n í so udy a trib u n ály 247

2.2 K vazijudiciální m e z in á ro d n í o rg án y 257

2.3 H y b rid n í a sm íšen é tre s tn í trib u n ály 259

3. N ezávislost m e zin á ro d n ích so u d ců a so u d ů 261

4. F ak u ltativ n o st ju risd ik c e m ezin áro d n ích so u d ů 269

5. P ráv n í účinky ro z h o d n u tí m ezin áro d n ích so u d ů 273

6. V yužívání, v y tížen o st a d é lk a říze n í 277

7. K lad n é a stin n é strán k y p lu rality m ezin áro d n ích

so u d ů 282

H lava X

M EZINÁRODNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST 286

1. P ojem 286

2. S o u d o b á p ro m ě n a in stitu tu m e z in á ro d n í

o d p o v ěd n o sti 287


Obsah 9

3. R o zsáh lá kodifikace 290

4. P o ru še n í m e z in á ro d n ě p rá v n íh o závazku 294

5. P řičitateln o st je d n á n í n eb o o p o m e n u tí s tá tu 296

6. O k o ln o sti vylučující p ro tip rá v n o st 299

7. Š k o d a (ú jm a) 302

8. P ostižený (p o šk o zen ý ) su b jek t 303

9. O b sah 306

10. O d p o v ěd n o st za záv ažn á p o ru š e n í závazků

plynoucích z kogentních n o rem m e zin á ro d n íh o p ráv a 309

11. O d p o v ěd n o st m e zin á ro d n í o rg an iz ac í 314

12. O d p o v ěd n o st z a šk o d liv é n ásled k y čin n o stí

nezakázaných m e zin á ro d n ím p ráv em 316

12.1 Pojem 316

12.2 Č ástečn á kodifikace 320

Hlava XI

DONUCENÍ V M EZINÁRODNÍM PRÁVU 325

1. Pojem 325

2. N áv azn o st n a jin é instituty a zásady m e zin á ro d n íh o

p ráv a 326

3. K lasifikace 328

4. H lavní znaky d o n u c e n í v so u č asn é m m e zin áro d n ím

p rávu 330

5. R e to rze 331

6. R ep resálie 333

7. P ro tio p a tře n í 336

8. S e b e o b ra n a (leg itim n í o b ra n a ) 337

9. S ankce R ad y b ez p eč n o sti O S N 344

9.1 K o m p eten c e R ad y b ez p eč n o sti 344

9.2 R o zh o d o v án í v R a d ě b ez p eč n o sti 349

9.3 U p la tň o v á n í sa n k cí v praxi 351

9.3.1 O b d o b í s tu d e n é války 351

9.3.2 O b d o b í „ u n ip o lá rn íh o “ m e zin á ro d n íh o

sp o lečen stv í 353

9.3.3 S o u časn é o b d o b í 356

9.4 O m ez en á p ře z k o u m a te ln o st ro z h o d n u tí R ady

b ez p eč n o sti 358


10 Mezinárodni právo veřejné

H lava XII

SYSTÉM M EZIN Á ROD N ÍH O PRÁVA 362

1. Systém a je h o m en ší ro zv in u to st 362

2. S ystem izace a sy stem a tik a 363

3. P n u tí m ezi ob ecn ý m a zv láštn ím v systém u

m e z in á ro d n íh o p ráv a 364

4. S ubsystém y m e zin á ro d n íh o p ráv a 368

5. Systém ový m o d el m e zin á ro d n íh o p ráv a 370

5.1 K om plexní instituty 370

5 .2 O d v ětv í 371

5 .3 In trasy stém o v á so u čin n o st i k o n k u ren c e

kom p lex n ích in stitu tů a o d v ětv í 373

H lava XIII

P O M Ě R M EZIN Á ROD N ÍH O

A VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA 376

1. T rad ičn í systém ové te o rie 376

1.1 E x p o zice p ro b lém u 376

1.2 M o n istick á a d u alistick á u čen í 378

1.3 K ritika m o nism u s p rim á tem v n itro stá tn íh o práva 380

1.4 K ritik a m o n ism u s p rim á te m m e zin á ro d n íh o

p ráv a 381

2. P o m ěr m e z in á ro d n íh o a v n itro stá tn íh o práva očim a

p ráv a m e z in á ro d n íh o 383

2.1 M e z in á ro d n í p ráv o coby ú s tře d n í systém 383

2.2 N e n a p ln ě n á výlučnost a n ad řa zen o st

m e z in á ro d n íh o p ráv a 384

2.2.1 D u alistick é zák lad y výlučnosti a n ad řa zen o sti 384

2.2.2 N eú sp ě šn ý p o k u s o m o n istick é p o d řízen í

v n itro stá tn íh o p ráv a p o 1. světové válce 385

2.2.3 N e d o k o n a lá n a d řa z e n o s t so u časn éh o

m e z in á ro d n íh o p ráv a 387

2.3 D ů sled k y různých typů k o ex isten ce pravidel

m e zin á ro d n íh o a v n itro stá tn íh o práva z hlediska

m e z in á ro d n íh o p ráv a 388

3. P o m ě r m e z in á ro d n íh o a v n itro stá tn íh o p ráv a očim a

p ráv a v n itro stá tn íh o 390


Obsah 11

3.1 P o jem rec ep ce 390

3.2 „P ře d re c e p č n í“ ep o c h a a p o čátk y re c e p c e 391

3.3 D ůvody rec ep ce 393

3.4 P rim á rn í (zák lad n í) rec ep čn í n o rm a 394

3.5 S ek u n d á rn í rec ep čn í n o rm y 396

3.6 R ecep ce m e zin á ro d n ích sm luv 398

3.7 K o n tro la ú stav n o sti m e zin á ro d n ích sm luv 404

3.8 V n itro stá tn í ap lik ace m e z in á ro d n íc h sm luv 406

3.9 R ecep ce a ap lik ace m e zin á ro d n ích oby čejů 411

3.10 R ecep ce a ap lik ace ak tů m ezin áro d n ích

o rg an izací a jejich o rg á n ů 415

3.11 R ecep ce a v n itro stá tn í p ro v á d ě n í ro z h o d n u tí

m ezin áro d n ích so u d n ích a p araju d iciáln ích

o rg án ů , z e jm é n a na o c h ra n u lidských p ráv 419

Hlava XIV

POM ĚR M EZINÁRODNÍHO

A VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA V ČESKÉ

REPUBLICE 427

1. D u alistick á ú stav n í m in u lo st 427

1.1 Vývoj p ráv n í úpravy d o vzniku s a m o sta tn é h o

če sk é h o stá tu 427

1.2 Ú p ra v a v Ú stav ě Č R z r. 1992. J e jí n ed o statk y

a slabiny 431

2. Současný stav 436

2.1 „ E u ro n o v e la “ Ú stavy 436

2.2 D o su d n en o v elizo v an é m e zin á ro d n í články

Ú stavy 439

2.3 M e z in á ro d n í sm louvy in k o rp o ro v a n é

d o p ráv n íh o řád u n a zá k la d ě čl. 10 Ú stavy 443

2.4 P o stav en í m e zin á ro d n ích sm luv o lidských

p ráv ech a zá k la d n ích sv obodách 451

2.5 P o stav en í in te g račn ích sm luv, jim iž Č R p ře n á ší

n ě k te ré p rav o m o ci svých o rg á n ů n a m ezin á ro d n í

org an izaci n eb o in stitu ci (čl. 10a Ú stavy) 453

2.6 M e z in á ro d n í sm louvy in k o rp o ro v a n é

d o če sk é h o p ráv a o d k az em v zá k o n ě 459


12 Mezinárodní právo veřejné

2.7 M e zin á ro d n í sm louvy a d a p to v a n é d o česk éh o

práva 462

2.8 Jin é sm louvy 464

2 .9 R ecep ce obyčejových n o rem m e zin á ro d n íh o

práva 465

2.10 R ecep ce a k tů m ezin áro d n ích o rg an izací

a jejich o rg án ů 469

2.11 R e ce p ce a v n itro stá tn í p ro v á d ě n í ro z h o d n u tí

m e zin á ro d n ích so u d n ích a p araju d iciáln ích

o rg án ů 474

H lava XV

M EZIN Á ROD N Í PRÁVO A PRÁVO EU 4 8 3

1. P ro ces vydělování in te g račn íh o práva

z m e z in á ro d n íh o práva 483

1.1 M ezin á ro d n ě sm lu v n í zák lad E U 483

1.2 Z p ro s tře d k o v á n í účinků zak lád ajících sm luv

ústavam i členských států 484

1.3 V znik u n ijn íh o p ráv a ja k o s a m o sta tn é h o

p ráv n íh o systém u 485

2. P ro ces začleň o v á n í m e z in á ro d n íh o práva

d o p ráv a E U 489

2.1 K o m p e te n c e U n ie u zavírat m e zin á ro d n í d o h o d y 489

2.2 R ecep ce a ap lik ace m e zin á ro d n ích d o h o d 490

2.3 R e ce p ce a ap lik ace o b e c n é h o m e zin áro d n íh o

práva 495

2.4 R ecep ce a p ro v á d ě n í ro z h o d n u tí o rg án ů jiných

m ezin áro d n ích o rg an izací a m ezin áro d n ích so udů 496
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist