načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Mezinárodní právo soukromé, 6. vydání – Zdeněk Kučera

Mezinárodní právo soukromé, 6. vydání
-7%
sleva

Kniha: Mezinárodní právo soukromé, 6. vydání
Autor: Zdeněk Kučera

Doplněné vydání učebnice zachycuje právní stav k 1. květnu 2004.
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  540 Kč 502
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
16,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Doplněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2004
Počet stran: 457
Rozměr: 148x210
Vydání: 6., opr. a dopl. vyd.
Skupina třídění: Mezinárodní právo
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
Datum vydání: 12.04.2004
Nakladatelské údaje: Brno, Doplněk, 2004
ISBN: 978-80-7239-167-7
EAN: 9788072391677
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Doplněné vydání učebnice zachycuje právní stav k 1. květnu 2004.

Popis nakladatele

Šesté vydání této publikace se především snaží postihnout právní stav ke dni 1. května 2004.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Zdeněk Kučera - další tituly autora:
 (Mapa knižní)
Staré mapy naší země 2 -- Müllerovy mapy Staré mapy naší země 2
 (Mapa knižní)
Nejkrásnější staré mapy Nejkrásnější staré mapy
Šumava a Bavorský les na starých mapách -- Historický atlas Šumava a Bavorský les na starých mapách
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

5

P řed m lu v a 4

S ezn am používaných z k ra te k 14

OBECNÁ CAST

UVODNI VYKLAD 15

K apitola 1 Pojem a p ře d m ě t m e z in á ro d n íh o p ráv a

so u k ro m é h o , 17

1. S o u k ro m o p rá v n í vztahy s m ezin áro d n ím

p rv k e m 17

2. Z v láštn í p rá v n í ú p ra v a so u k ro m o p rá v n íc h

v ztah ů s m e z in á ro d n ím p rv k e m =

m e z in á ro d n í p rá v o so u k ro m é 20

K apitola 2 V nitřn í sk la d b a m e z in á ro d n íh o p rá v a

so u k ro m é h o , je h o p o stav en í v sy sté m u p ráv a 26

1. D ru h y n o re m m e z in á ro d n íh o p rá v a

so u k ro m é h o 26

2. Postavení m ezin áro d n íh o p rá v a so u k ro m é h o

v sy stém u p rá v a 30

K apitola 3 Z p ů so b y ú p rav y s o u k ro m o p rá v n íc h vztahů

s m e z in á ro d n ím p rv k e m 35

1. O becně. P ře h le d m ožných z p ů so b ů úpravy 35

2. Výběr p rá v a 35

3. Z vláštní h m o tn ě p rá v n í ú p ra v a

so u k ro m o p rá v n íc h v z ta h ů s m ezin áro d n ím

p rv k e m 40

4. S h o d a m ezi p rav o m o cí so u d ů d a n é h o stá tu

a p o u žitím je h o p rá v a 42

5. Z ávěr 42

K apitola 4 P ram en y česk éh o m e z in á ro d n íh o p ráv a

so u k ro m é h o 45

1. V n itro stá tn í p ráv n í p ře d p is y 45

2. M ezin áro dn í sm louvy 46

3. V ztah v n itro stá tn íc h p ře d p is ů

a m e z in á ro d n íc h sm lu v 48

4. S třety m e z in á ro d n íc h sm lu v 48


6 Obsah

5. P ře d p isy p rá v a E v ro p sk ý ch společenství,

e v ro p sk é m e z in á ro d n í p ráv o so u k ro m é

6. V ýznam n o re m o b ecn ého m ezin á ro d n íh o

p rá v a

7. V ýznam ju d ik a tu ry

K apitola 5 U nifikace a srov n áv ací prav ov ěd a v m ezin áro d n ím

p rá v u so u k ro m é m , je h o z a h ra n ič n í úprav y

1. U nifikace

2. S rov n ávací p rav o v ěd a

3. Z a h ra n ič n í ú p rav y m e z in á ro d n íh o p ráv a

s o u k ro m é h o

K apitola 6 S y stém vědy m e z in á ro d n íh o p ráv a s o u k ro m é h o

1. V ýznam sy stém u

2. N ástin sy sté m u vědy m e z in á ro d n íh o p ráv a

so u k ro m é h o

3. S y stem atick é u s p o řá d á n í výkladu

m e z in á ro d n íh o p rá v a so u k ro m é h o

K apitola 7 D ějiny m e z in á ro d n íh o p rá v a so u k ro m é h o a je h o

d o k trín

1. P o d m ín k y v zn ik u m ez in á ro d n íh o p rá v a

so u k ro m é h o

2. O b d o b í sta ro v ě k u

3. O b d o b í p o p á d u Ř ím sk é říše

4. G lo sáto ři

5. F ra n c o u z ští p ráv n íci v 13. a 14. století

6. K o m en táto ři (po stglosátoři). S ta tu tá rn í

teorie

7. F ra n c o u z ští p ráv n íci v 16. století

8. N izozem ská šk o la

9. F ra n c o u z ští p ráv n íci v 18. století

10. A ng loam erick á d o k trín a v 1. polovině

19. století

11. P ře k o n á n í s ta tu tá rn í teorie. W ächter,

Savigny

12. In te rn a c io n alistick á šk o la

13. Pozitivistická šk o la

14. N ovější sm ě ry v n a u c e v ev rop sk ý ch státech

15. N ovější ten d en ce v n a u c e v USA

16. P o stm o d e rn ism u s v m e z in á ro d n ím p ráv u

so u k ro m é m

17. V ěda m e z in á ro d n íh o p rá v a so u k ro m é h o

v ČR a SR

53

57

5 7

64

64

67

68

76

76

76

78

84

84

84

85

85

86

86

88

88

89

89

90

91

92

92

93

95

96


Obsah 7

METODY ÚPRAVY

KOLIZNÍ METODA

ZÁKLADNÍ OTÁZKY KOLIZNÍCH NOREM

K apitola 8 K olizní n o rm a

1. Pojem a fun k ce k olizní n o rm y

2. V lastn o sti kolizní n o rm y

3. N ázev kolizní n o rm y

4. K olizní n o rm a ja k o p rav id lo chování

5. Č ásti k o lizní norm y, její legislativně

tech n ick á k o n stru k c e

6. V ýznam zvláštní k o n stru k c e kolizních

n o re m

K apitola 9 T říd ě n í kolizn ích n o rem

1. K olizní n o rm y d v o u stra n n é a je d n o s tra n n é

2. K olizní n o rm y m o d e rn ě form ulované

a k olizní n o rm y form u lo v ané p o d vlivem

s ta tu tá rn í teorie

3. K olizní n o rm y sa m o sta tn é a n e sa m o sta tn é

4. Kolizní n o rm y disp o zitiv n í a kogentní

5. J in é d ru h y kolizn ích n o re m

6. N orm y spo ju jící vym ezení prav om o ci

tu zem sk ý ch o rg án ů s p o u ž itím tu zem sk éh o

p rá v a

K apitola 10 H ra n ič n í určovatelé

1. Pojem h ra n ič n íh o určovatele

2. P ovaha s k u te č n o sti p o u žité ja k o h ra n ič n íh o

u rčovatele

3. D ru h y h ra n ič n íc h u rčovatelů

4. M obilní konflikty, z m ě n a s ta tu tu

5. P oužívání více h ra n ič n íc h určovatelů,

h ro m a d ě n í h ra n ič n íc h u rčovatelů

6. Je d n o tliv í h ra n ič n í určovatelé

VÝKLAD A POUŽÍVÁNÍ KOLIZNÍCH NOREM

K apitola 11 K valifikační p ro b lém

1. P o d sta ta kvalifikačního p ro b lé m u

2. D ůvody p ro vznik kv alifikačního p ro b lém u

3. Ř ešen í kvalifikačního p ro b lé m u

4. J in é n ázo ry n a ře še n í kvalifikačního

p ro b lé m u

99

101

101

101

103

104

105

108

109

110

112

113

114

114

117

119

119

119

121

122

123

126

139

141

141

143

145

153


8 Obsah

5. V ýklad p o jm ů pou žív an ých v h ra n ič n ím

určovateli

K apitola 12 Používání v lastn ích a cizích kolizn ích n o rem ,

z p ě tn ý a d a lší od kaz, p ře d b ě ž n é , d ílčí a n ásled n é

otázky

1. Z á sa d n í p ou žív ání v lastn ích kolizních

n o re m , p říp a d y p o u žití cizích kolizních

n o rem

2. Z p ětn ý a d a lší o d k az

3. P řed b ěžn é o tázk y v m e z in á ro d n ím p ráv u

so u k ro m é m

4. D ílčí otázky

5. N ásled né otázky

6. B e z p ro stře d n í pou žití cizí kolizn í n o rm y

7. К p o u žív án í cizích k o liz n íc h n o re m obecně

K apitola 13 O bch ázen í z á k o n a v m e z in á ro d n ím p ráv u

so u k ro m é m

1. К p o d s ta tě o bch ázen í z á k o n a

v m e z in á ro d n ím p rá v u so u k ro m é m

2. P říp a d y o b ch ázen í z á k o n a v m e z in á ro d n ím

p rá v u so u k ro m é m

3. O b ch ázení z á k o n a v m e z in á ro d n ím právu

p ro c e sn ím

4. D ů sled k y obcházení z á k o n a v m ezin áro d n ím

p rá v u so u k ro m é m a p ro c e sn ím

POUŽÍVÁNÍ PRÁVNÍHO ŘÁDU URČENÉHO

KOLIZNÍ NORMOU

K apitola 14 Z v láštn í o tázk y sp o je n é s p o u žív án ím ro zh o d n éh o

p ráv a

1. S h o d n á věcná ú p ra v a v dotčený ch p ráv n ích

řá d e c h , o tá z k a p o tře b y u rč e n í ro zh o d n éh o

p ráv a

2. D o sah o d k azu k o lizní n o rm y n a p ou žitelné

právo

3. Z v láštn o sti p ři po u žív án í tu z e m sk é h o p ráv a

n a zák la d ě kolizn í n o rm y

4. Používání n ěk o lik a p rá v n íc h řá d ů ,

p řiz p ů so b e n í (ad ap tace)

K apitola 15 Používání z a h ra n ič n íh o p rá v n íh o řá d u

1. Z ásady p ro výklad a používání zah raničníh o

p ráv a

155

157

157

158

165

169

169

170

172

173

173

174

175

175

179

181

181

182

183

184

186

186


Obsah 9

2. N á h ra d n í p rá v o za n ezjištěn é z a h ra n ič n í

ro z h o d n é p rá v o 188

K apitola 16 M ezioblastní p ráv o so u k ro m é a m eziosobní

(in te rp e rso n á ln í) kolize 190

1. M ezioblastní (interlo káln í) kolize 190

2. M eziosobní (in te rp e rso n á ln í) kolize 192

K apitola 17 V ýhrada v eřejn éh o p o řá d k u 193

1. К p o d sta tě výhrady v eřejnéh o p o řá d k u 193

2. Č e sk á ú p ra v a v ýh rad y v eřejn éh o p o řá d k u 195

3. D osah p o u žití v ý h rady v eřejn éh o p o řá d k u ,

n á h ra d a z a n ep o u žité u sta n o v e n í 196

4. Cizí v eřejný p o řá d e k 197

P Ř Í M Á M E T O D A 199

K apitola 18 P řím é n o rm y: pojem , fu nk ce a p ra m e n y 201

1. Pojem a fu n kce p řím é n o rm y 201

2. Z n aky p řím ý ch n o rem 201

3. O d lišen í p řím ý ch n o re m od jin ých d ru h ů

n o re m 2 0 2

4. P ra m e n y p řím ý ch n o re m 2 0 2

5. S p o le č e n sk o h o sp o d á řsk é p ře d p o k la d y p ro

tv o rb u unifikovaných přím ý ch n o rem 203

K apitola 19 P ře d m ě t p řím ý ch n o re m , jejich o b la st u p latněn í,

z v láštn o sti je jic h vý kladu 205

1. P ře d m ě t ú p rav y přím ý ch n o re m 205

2. O b last u p la tn ě n í unifikovaných n o rem 205

3. Z v láštn o sti v ýkladu unifikovaných přím ých

n o re m 2 0 6

K apitola 2 0 V ztah p řím é m eto d y a kolizn í m eto d y 2 1 0

1. Vym ezení p ře d m ě tu úprav y m e z in á ro d n ě

unifikovaných p řím ý ch n o re m 2 1 0

2. Kolizní n o rm y p ro n e u p rav en é otázky,

s u b sid iá rn í s ta tu t 213

3. Používání z a h ra n ič n íc h p řím ý ch n o rem

n esm lu v n ím i stá ty 215

K apitola 21 M ezin áro d ní o b ch o d n í zvyklosti, m e z in á ro d n í

vykládací p rav id la, vzorové sm louvy a ob cho d ní

p o d m ín k y 2 1 6

1. К povaze p ro s tře d k ů vytvořených

m e z in á ro d n í o b ch o d n í p raxí, к otázce tzv.

lex m e rc a to ria 2 1 6

2. M ezin áro d ní o b ch o d n í zvyklosti 218


10 O bsah

3 . M ezin áro d n í vykládací p ra v id la 2 2 0

4. V zorové (form ulářové) sm louvy a o b ch o d n í

p o d m ín k y 221

K apitola 22 P rávní ú p ra v a p o stav ení cizinců

v so u k ro m o p rá v n íc h vztazích 2 2 4

1. V n itro stá tn í ú p ra v a cizin eck éh o režim u 225

2. Ú prava cizineckého režim u v m ezin áro d n ích

sm lo u v ách 2 2 7

UPLATNĚNÍ NUTNĚ POUŽITELNÝCH,

IMPERATIVNÍCH PŘEDPISŮ PŘI ÚPRAVĚ

SOUKROMOPRÁVNÍCH VZTAHŮ

S M E Z I N Á R O D N Í M P R V K E M 2 3 1

K apitola 23 O b ecn á p ro b le m a tik a po užív án í n u tn ě

použitelných, im p erativ n ích p ře d p isů 2 3 3

1. N utně použitelné, im p erativ n í p ře d p isy 2 3 3

2. Používání n u tn ě po u žiteln ý ch n o re m 2 3 7

K apitola 2 4 Používání jed no tliv ý ch d ru h ů za h ra n ič n ích

p ře d p is ů sp rá v n íh o a fin ančn ího p rá v a 2 4 4

1. Z a h ra n ič n í p ře d p isy sp rá v n íh o p rá v a 2 4 4

2, Z a h ra n ič n í p ře d p isy fin an čn íh o p rá v a 2 4 7

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K apitola 25 O tázky o b ecn é č á sti o b č a n sk é h o p rá v a 2 5 5

1. S u b je k ty so u k ro m o p rá v n íc h v ztah ů

s m e z in á ro d n ím p rv k e m 2 5 5

2. P rávní ú k o n 2 6 4

3. P ro m lčen í 2 6 9

K apitola 26 V ecná p rá v a 2 7 2

1. U rčení věcného s ta tu tu 2 7 2

2. N em ovitosti, záp isy do veřejných k n ih 2 7 3

3. M ovité věci, zm ěn a věcného sta tu tu , m obilní

k on flik ty 2 7 4

4. P řech o d v lastn ick éh o p rá v a m ezi stra n a m i

sm louvy 2 7 8

5. P rav om o c к řízen í o věcných p ráv ech 2 8 0


Obsah 11

Kapitola^ 2 7 P rů m y slov á a a u to rs k á p rá v a 281

1. P ovaha prů m yslov ý ch a au to rsk ý c h práv

a je jí význam p ro ú p ra v u ve vztazích

s m e z in á ro d n ím p rv k e m 281

2. M ezin árod n í ú p ra v a o c h ra n y prům yslových

p rá v 284

3. M ezin áro d n í ú p ra v a o c h ra n y au to rsk ý c h

p rá v 290

4. P ravom oc a říz e n í 292

K apitola 2 8 Z ávazkové p rá v o 295

1. Z á k la d n í c h a ra k te ris tik a úp rav y

závazkových p ráv n ích p o m ě rů

s m e z in á ro d n ím p rv k e m 295

2. O bligační s ta tu t a m eze je h o p o u žití 2 9 7

3 ^ Z ávazkové p rá v n í p o m ě ry ze sm lu v 305

ґ о . V ztahy sm ě n e č n é h o a šekového p ráv a

s m e z in á ro d n ím p rv k e m 3 2 0

6. N á h ra d a šk o d y 321

7. Z ávazkové p ráv n í vztahy z n ě k te rý c h jiných

zavazovacích s k u te č n o stí (k v azik o ntrak ty

a kvazidelikty) 3 2 6

8. R ozh od o ván í m ajetkových sp o rů 3 2 9

9. U m o řen í listin 333

K apitola 29 P raco vn í p ráv o 3 3 7

1. Kolizní ú p ra v a p raco v n í sm louvy 3 3 7

2. Pravom oc ve věcech p raco v n ích 3 4 0

K apitola 3 0 D ědické p ráv o 341

1. D ědický s ta tu t 341

2. Z v láštní ko lizn í n o rm y p ro n ě k te ré otázky

d ěd ěn í ze závěti 3 4 3

3. O dúm rť 3 4 4

4. P ravom oc ve věcech dědických 3 4 5

5. H aag sk á ú m lu v a o m e z in á ro d n í správě

p o z ů sta lo sti 3 4 7 '

K apitola 31 R o d in n é p ráv o 3 4 8

1. O tázky m a n ž e lsk é h o p rá v a 3 4 9

2. V ztahy m ezi ro d ič i a d ě tm i 356

3. P oru čen stv í a opatrov n ictv í n a d nezletilým i 3 6 8

M EZINÁRODNÍ PRÁVO PR O CESN Í

K apitola 3 2 Pojem , p ře d m ě t a p ra m e n y m ezin á ro d n íh o p ráv a

p ro cesn íh o 375


375

3 7 6

3 7 6

3 7 7

378

379

379

382

385

3 9 0

3 9 0

392

394

394

395

3 9 6

3 9 8

3 9 8

399

4 0 0

4 0 2

403

403

4 0 5

4 0 6

4 0 7

4 0 7

4 0 8

4 1 0

4 1 4

4 1 9

421

421

421

4 2 2

1. M ezin áro d n í p rv e k v řízení

o so u k ro m o p rá v n íc h věcech

2. Pojem a p ře d m ě t m e z in á ro d n íh o práva

p ro c e sn íh o

3. P ovaha n o re m m e z in á ro d n íh o p rá v a

p ro c e sn íh o

4. Z a řa z en í m e z in á ro d n íh o p rá v a p ro c e sn íh o

d o m e z in á ro d n íh o p rá v a so u k ro m é h o

5. P ra m e n y m e z in á ro d n íh o p rá v a p ro c e sn íh o

Pravom oc tu zem sk ý ch so u d ů ve vztahu

к z a h ra n ič í

1. К p o jm u p rav o m o ci so u d ů

2. S tan o v en í p rav o m o ci n o rm a m i

m e z in á ro d n íh o p rá v a p ro cesn íh o

3. Vynětí z p rav o m o ci českých s o u d ů

Je d n o tliv é p říp a d y m e z in á ro d n íh o p rv k u v řízen í

1. P ostav en í cizinců v řízení

2. Z jištění z a h ra n ič n íh o p ráv a

3. V zájem n o st v m e z in á ro d n ím p ráv u

p ro c e sn ím , je jí zjištění

4. D ů k a z n í m oc cizozem ských listin

5. L itisp end en ce

6. K o n k u rz n í říz e n í v z a h ra n ič í

P rávní p o m o c ve sty k u s cizinou

1. O becně к p rá v n í p om oci ve sty k u s cizin o u

2. P ráv n í p o m o c pasivní

3. P ráv n í p o m o c ak tiv n í

4. S ty k s org ány cizích stá tů

5. Ú prava ve vztazích člen sk ý ch s tá tů EU

6. Ú p rav a v m e z in á ro d n íc h sm lou v ách

7. O svědčení o česk ém p rá v u a superlegalizace

U znání a výkon cizích ro z h o d n u tí

1. R ozdíl m ezi u z n á n ím a výkonem

2. Cizí ro z h o d n u tí

3. P o d m ín k y p ro u z n á n í a výkon obecně

4. Cizí ro z h o d n u tí v m ajetkových věcech

a o m ajetk ov ý ch právech

5. Cizí ro z h o d n u tí v jin ý c h n ež m ajetkových

věcech

6. К u z n á n í a vý konu če sk é h o ro z h o d n u tí

v cizině

R ozhodčí říz e n í o vztazích s m e z in á ro d n ím

prvkem

1. Ú p rav a v z á k o n ě a v m e z in á ro d n í sm louvě

2. K olizní o tázk y ro zh o d čí sm louvy

3. Ú činky ro z h o d č í sm louvy


Obsah 13

4. R ozhodci 4 2 3

5. Ř ízení 4 2 4

6. R ozhodčí nález 4 2 6

K apitola 3 8 U zn án í a výkon cizích ro zh o d čích nálezů 4 2 9

1. O becně к p ro b le m a tic e u z n á n í a výkonu 4 2 9

2. Č esk á z á k o n n á ú p ra v a 4 3 0

3. Ú p rav a v m e z in á ro d n íc h sm lo uv ách 431

J m e n n ý a věcný re js třík 4 3 6

R ejstřík d o h o d , sm lu v a úm luv 4 5 6
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.