načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Meze a obzory psychoanalýzy - Hugo Široký

Meze a obzory psychoanalýzy
-7%
sleva

Kniha: Meze a obzory psychoanalýzy
Autor:

Kniha byla poprvé připravena k vydání v roce 1967. Vinou omezující komunistické šedivosti a následné liknavosti několika zainteresovaných se tento pozoruhodný a výjimečný text ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: TRITON
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 05.05.2001
Počet stran: 588
Rozměr: 140x200
Úprava: 587 stran
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7254-164-5
EAN: 9788072541645
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha byla poprvé připravena k vydání v roce 1967. Vinou omezující komunistické šedivosti a následné liknavosti několika zainteresovaných se tento pozoruhodný a výjimečný text dostává do rukou čtenářů až nyní. Kniha zkoumá zdroje, ze kterých mohla psychoanalýza ve svých počátcích čerpat, zabývá se osobností jejího tvůrce - Sigmunda Freuda. Náročný, ovšem živý a provokující text srozumitelnou formou přibližuje i komplikovaná témata klasické psychoanalýzy. Nechybí praktické ukázky aplikace teorie do psychoterapeutické praxe, kapitoly jsou uzavírány souhrny klíčových závěrů a zjištění.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Dějiny psychoanalýzy Dějiny psychoanalýzy
Schwartz Joseph
Cena: 260 Kč
Dlouhý, Široký a Krátkozraký Dlouhý, Široký a Krátkozraký
Svěrák Zdeněk, Smoljak Ladislav, Cimrman Jára
Cena: 98 Kč
Dlouhý, Široký a Krátkozraký Dlouhý, Široký a Krátkozraký
Smoljak Ladislav, Svěrák Zdeněk, Čepelka Miloň
Cena: 141 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

P ř e d m lu v a (P h D r. J a n Ž e n a t ý )..................................................................5

Ú v o d n í p o z n á m k a.........................................................................................7

I V S T U P N Í Č Á S T................................................................................................

1. V ý c h o d is k o a c íl p r á c e.....................................................................9

2. U rč e n í, m e t o d ik a a s y s te m a tik a k n i h y...................................11

I S o u h r n..............................................................................................................1 4

II K U L T U R N Ě -P S Y C H O L O G IC K Ý R Á M E C P S Y C H O A N A L Ý Z Y ,

D O B A A P Ř Í B U Z N Í.................................................................................1 9

1. P s y c h o te ra p ie ja k o m a t k a a d ítě p s y c h o a n a lý z y..............21

a ) N e u r ó z a a č lo v ě k v z o r n é m p o li p s y c h ia t r ie 21 5 8 2

b ) P s y c h o te ra p ie ja k o lé č b a n e m o c i a ja k o

p s y c h o lo g ic k á p o m o c č lo v ě k u.............................................31

A . P s y c h o te ra p ie ž iv o t n í h o p o s t o j e.................................3 8

B. P s y c h o te ra p ie p s y c h o g e n n íh o p ř í z n a k u..................41

C . A d ju v a n t n í s y m p t o m a t ic k á p s y c h o t e r a p ie............4 2

11/1 S o u h r n.........................................................................................4 5

2. F re u d - č lo v ě k a F re u d - t v ů r c e p s y c h o a n a lý z y...............4 6

a ) D is k u s e o F re u d o v ě ž i v o t o p i s u............................................4 6

b ) R o d in a , p ř íb u z e n s tv o , d ě t s t v í a je h o p r o s t ř e d í............4 9

c) V z d ě lá n í a s t u d i e.......................................................................5 2

d ) M a n ž e ls tv í a o d b o r n á č in n o s t.............................................5 3

e ) F re u d o v a n e u r o t ic k á S y m p to m a to lo g ie

a s e b e a n a lý z a.............................................................................5 5

f) O b d o b í r o z v íje n í p s y c h o a n a ly tic k é te o r ie a v z n ik

p s y c h o a n a ly tic k é h o h n u t í.......................................................5 7

g ) O s o b n o s t S ig m u n d a F re u d a a p s y c h o a n a lý z a............5 9

I I / 2 S o u h r n.............................................................................................

3. M y š le n k o v á t r a d ic e a k u ltu r n ě - p s y c h o lo g ic k é

p o z a d í d o b y........................................................................................6 6

a ) P s y c h o lo g ie....................................................................................6 6

b ) F ilo z o fic k é t r a d ic e a „ a n t i f i l o z o f " F re u d ...........................71

c) V liv ž id o v s t v í a ž id o v s k ý c h m y s tic k ý c h t r a d i c...............8 2 HUGO ŠIROKÝ

MEZE A OBZORY PSYCHOANALÝZY


d ) P s y c h o a n a lý z a a s y m p to m y d o b y...................................8 8

11/3 S o u h r n.............................................................................................

II - S O U H R N A Z Á V Ě R Y................................................................................

III P O J M O V Á V Ý S T A V B A P S Y C H O A N A L Ý Z Y............................101

1. P s y c h o lo g ic k á a p o z n á v a c í ú lo h a t e r m in o lo g ie..............1 0 3

a ) P s y c h o lo g ic k ý v ý z n a m t e r m i n o l o g i e...............................1 0 3

b ) F u n k c e p s y c h o te r a p e u t ic k é h o p o jm o s lo v í...................1 0 4

I I I / 1 S o u h r n............................................................................................

2 . P s y c h o a n a lý z a v p r o m ě n á c h fy z ik á ln íh o

p o je t í k o s m u.....................................................................................1 0 9

a ) S v ě d e c tv í p s y c h o a n a ly t ic k é h o p o jm o s lo v í...................1 0 9

b ) „ H l e d á n í z t r a c e n é h o k o s m u "..............................................112

c) S p o r n é d ě d ic t v í p s y c h o a n a lý z y z m i n u l o s t i.................115

d ) M o d e r n í fý z ik a a p s y c h o a n a lý z a.....................................116

I I I / 2 S o u h r n .............................................................................................

3. Ú lo h a m e c h a n ic k é h o ž iv lu v p s y c h o a n a ly tič k á m

p o jm o s lo v í............................ 118

a ) D a s e in s a n a ly t ic k ý p řís p ě v e k к p r o b lé m u

p s y c h o a n a lý z y............................................................................118

b ) V ý c h o d is k o к h o d n o c e n í p s y c h o a n a ly t ic k é h o

p o jm o s lo v í....................................................................................1 2 0

c) Z o d n o c e n í a n t r o p o m o r f i s m u..............................................123

I ll/ З S o u h r n.............................................................................................

III - S O U H R N A Z Á V Ě R Y...............................................................................

I V U V E D E N Í D O P R A X E P S Y C H O A N A L Y T IC K Y

O R I E N T O V A N Ý C H M E T O D..........................................................1 2 9

1. P ř íp ra v a p o d m í n e k p s y c h o t e r a p ie.........................................131

a ) V y t v á ř e n í p ře d b ě ž n é h o m ín ě n í: v e ř e jn o s t

a p s y c h o t e r a p ie........................................................................131

b ) Ú k o ly o s v ě ty a p o p u l a r iz a c e...............................................133

c) O t á z k a v n it ř n í h o u s p o ř á d á n í

p s y c h o te r a p e u t ic k é h o z a ř í z e n í..........................................1 3 4

I V / 1 S o u h r n............................................................................................

2. S e tk á n í, p r v n í o r ie n t a c e a v ý h le d y n a ú č in n o s t

p s y c h o a n a lý z y................................................................................1 3 6

a ) C h o v á n í p s y c h o t e r a p e u t a....................................................136

b ) O r ie n t a c e v p r o b le m a t ic e p a c ie n ta................................13 8

c) P s y c h o te r a p e u tic k á a n a m n é z a..........................................141

d ) Ž iv o t o p is n é z ř e t e l e..................................................................16 6

I V / 2 S o u h r n............................................................................................


3 . V y s v ě tle n í p o d m í n e k p s y c h o te r a p e u t ic k é s p o lu p r á c e

a u z a v ř e n í s m lo u v y............................. 1 6 8

a ) T r v á n í a p o č e t s e z e n í............................................... 1 6 8

b ) L é č e b n é v ý s le d k y.....................................................................1 70

c ) P říp ra v a n a a n a l ý z u................................ „•.....................171

d ) Z á k la d n í p r a v id lo a n a ly t ic k é p s y c h o t e r a p ie..............1 72

e) K o n fig u r a c e t e r a p e u t a a p a c ie n ta p ř i a n a lý z e 173

f ) P o u č e n í o p s y c h o lo g ii a n a ly t ic k é m e t o d y......................174

g ) D a lš í i n f o r m a c e........................................................................1 75

h ) U z a v ř e n í t e r a p e u t ic k é s m lo u v y.........................................176

I V / 3 S o u h r n............................................................................................

4. P o z n á v a c í p r o s t o r p s y c h o a n a lý z y.........................................1 78

I V / 4 S o u h r n............................................................................................

I V - S O U H R N A Z Á V Ě R Y..............................................................................

V S E N A S K U T E Č N O S T V Ž IV O T Ě A P S Y C H O A N A L Ý Z E ... 1 8 3

1. H o d n o c e n í s n u m im o r á m e c v ě d y........................................1 8 5

a ) Sen v lid o v é m p o v ě d o m í a v m ý t u..................................1 8 5

b) Sen a u m ě n í................................................................................1 8 6

V / 1 S o u h r n.............................................................................................. 5 8 4

2 . Sen ja k o s m y s l č i n e s m y s l n a p o li t e o r i e............................1 93

a) S p o r o v ý z n a m s n ů v d u š e v n ím ž i v o t ě..........................193

b) S p o r f y z io lo g ie s p s y c h o lo g ií o s e n.................................1 9 6

V / 2 S o u h r n.............................................................................................

3 . Sen v p s y c h o a n a lý z e....................................................................1 9 8

a) F re u d o b je v u je p r o p s y c h o lo g ii s e n................................1 9 8

b) D o k u m e n ta c e s n u p r o p s y c h o lo g ic k é z k o u m á n í.... 2 0 2

c) U m ě lé s n y....................................................................................2 0 8

d ) H y p n a g o g n í o n e ir o id - „ s e n p ře d u s n u t í m .................212

A . К u r č e n í f e n o m é n u..........................................................2 1 4

B. К p r o b lé m u n á v a z n o s t i n a p o d n ě t..........................2 1 5

C . Lze z jis t it p s y c h o lo g ic k ý s m y s l o b s a h u

o n e ir o id u ?.............................................................................2 1 7

e) S n y a p r o d u k c e d u š e v n ě n e m o c n ý c h.............................2 2 5

f) Sen v p s y c h o a n a ly tič k e p ra x i a t e o r i i.............................2 2 7

V / 3 S o u h r n.............................................................................................

V - S O U H R N A Z Á V Ě R Y................................................................................

V I C E S T Y К N E V Ě D O M Í.......................................................................2 3 3

1. P a ra d o x ie n e v ě d o m í..................................................................2 3 5

a) P o z itiv is m u s a f i lo z o f n e v ě d o m á.....................................2 3 5

b) Z á k la d y s p o r u o e x is te n c i n e v ě d o m í.............................2 3 8 HUGO ŠIROKÝ

MEZE A OBZORY PSYCHOANALÝZY


с) N e v ě d o m é d u š e v n í p r o c e s y a n e v ě d o m í..................241

V I / 1 S o u h r n............................................................................................

2 . O d p s y c h o lo g ie s n u к p s y c h o lo g ii n e v ě d o m í...................2 4 8

a ) F re u d o v o p o je t í „ l a t e n t n í " a „ m a n if e s t n í "

s t r á n k y s n u.................................................................................2 4 8

b ) O d p o r , o b r a n a a p o t la č e n í.................................................2 5 2

c ) P ř e d v ě d o m í, c e n z u ra a n e v ě d o m í...................................2 5 7

d ) Sen s p lň u je p ř á n í a c h r á n í s p á n e k.................................2 6 0

e ) R o z m a r n á c e n z u ra a lo g ik a n e lo g ic k é h o.....................2 6 2

V I / 2 S o u h r n............................................................................................

3 . C e s t y r e d u k t iv n í a n a lý z y a k la r if ik u jí c í a m p l i f i k a c e .... 2 6 8

a ) R e d u k u jíc í a n a lý z a v t e o r ii a p r a x i..................................2 6 8

b ) N o v á v ý c h o d is k a a c u ry š s k á š k o l a.................................2 8 0

c ) A m p lif ik u jí c í m e t o d a C . G . J u n g a...................................2 8 4

d ) D a s e in s a n a ly t ic k á fe n o m e n o lo g ie s n u.........................2 9 2

e) S e n z a s p e k tu k o r e s p o n d e n c e..........................................2 9 5

V I / 3 S o u h r n............................................................................................

V I - S O U H R N A Z Á V Ě R Y..............................................................................

V I I L I B I D O ....................................................................................................3 0 7

1. P ř íp r a v n á fá z e f o r m u la c e t e o r ie l i b i d a ..............................3 0 9

V I I / 1 S o u h r n..........................................................................................

2. T e o rie l i b i d a......................................................................................3 1 9

a ) Z á k la d n í z k u š e n o s ti a v ý c h o d is k a....................................3 1 9

b ) O r g a n iz a c e a v ý v o j l i b i d a ...................................................3 2 1

c) D ě ts k é s e x u á ln í t e o r i e...........................................................3 2 2

A . T e o rie r o z d ílu m e z i p o h l a v í m i...................................3 2 3

B. T e o rie o v z n ik u d ě t í.........................................................3 2 9

C . P o u č e n í d ě t í o s e x u a l i t ě ................................................331

d ) V ý z n a m p r e g e n it á ln í o r g a n iz a c e l i b i d a.......................3 3 5

V I I / 2 S o u h r n..........................................................................................

3 . P o p u d o v é o b la s t i v d y n a m ic e d u š e v n íh o ž i v o t a 3 3 9

a ) T zv. o r g a n iz a c e li b i d a a p o p u d o v é o b l a s t i.................3 3 9

A . P o p u d o v á o b la s t a k o m p le x.......................................341

B. P o p u d a p u d........................................................................341

C . V ý z n a m k la s ifik a c e p o p u d o v ý c h o b l a s t í..............3 4 2

b ) O r á ln ě - d ig e s tiv n í a s p ř íz n ě n á k o ž n í

a s liz n ič n í p o p u d o v á o b l a s t...............................................3 4 2

c) A n á ln ě - in t e s t in á ln í p o p u d o v á o b l a s t...........................3 5 0

d ) U r e t r á l n í a f a lic k á p o p u d o v á o b l a s t...........................3 5 7

e ) M u s k u lá r n ě - m o t o r ic k á p o p u d o v á o b l a s t.....................3 6 2

f) I n t e n c io n á ln i p o p u d o v á o b l a s t.........................................3 6 7


g) P o p u d o v á o b la s t s d íle n í a ú č a s t i.................................3 7 3

V I I / 3 S o u h r n..........................................................................................

V II - S O U H R N A Z Á V Ě R Y...................................•.........................................

V I I I K R IZ E A R E V IZ E P O J M U L I B I D O ...........................................3 8 5

1. R o z p o ry v t e o r ii lib id a : se xu s, d e s e x u a liz a c e

a s u b lim a c e.....................................................................................3 8 7

a) P s y c h o a n a lý z a a „ p a n s e x u a lis m u s "..............................3 8 7

b) P ř e h o d n o c e n í s e x u a lit y v s o u č a s n é m ž i v o t ě 3 9 0

c) R o z p o ry v s e x u á ln ím u č e n í l i b i d a....................................3 9 3

d) E le v a c e , s u b lim a c e a d e s e x u a liz a c e..............................3 9 4

V I I I / 1 S o u h r n.........................................................................................

2 . A u t o e r o t is m u s a n a r c is m u s.....................................................3 9 9

V I I I / 2 S o u h r n..................................................................................4 0 7

3 . E rós a t h a n a t o s..............................................................................4 0 7

a ) V ý c h o d is k a k o n c e p c e p u d u s m r t i...................................4 0 7

b ) A g r e s iv ita , s a d is m u s a m a s o c h is m u s...........................4 0 8

c) E ró s a t h a n a t o s.........................................................................4 1 2

V I I I / 3 S o u h r n........................................................................................

4 . L ib id o v p s y c h o lo g ii C . G . J u n g a...........................................4 2 3 5 8 6

V I I I / 4 S o u h r n........................................................................................

V I I I - S O U H R N A Z Á V Ě R Y............................................................................

IX J E D IN E C A S P O L E Č N O S T V P S Y C H O A N L Ý Z E..................4 3 5

1. R o d in a , in c e s t u o z ita a o id ip s k ý k o m p le x...........................4 3 7

a ) S p o je n í s m a t k o u a o d p o u t á n í.........................................4 3 7

b) O id ip s k ý k o m p le x....................................................................4 3 9

c) V liv d ě ts k ý c h z k u š e n o s t í......................................................4 4 7

d ) In c e s t v p s y c h o lo g ii m ý t u....................................................4 5 3

I X / 1 S o u h r n............................................................................................

2. D u š e v n í d ě je a o s o b n o s t z h le d is k a in s t a n c í

a k o m p le x ů......................................................................................4 5 9

a ) „ I n t r a p e r s o n á ln í " a " in t e r p e r s o n á ln í " p ř í s t u p

к o s o b n o s t i..................................................................................4 5 9

b) P s y c h o a n a lý z a h le d á n a š e „ j á "........................................4 61

c ) „ O n o " , „ j á " a „ n a d j á "............................................................4 6 5

d) „ J á " v k o n f lik t u , ú z k o s ti a v i n ě..........................................4 6 9

e) K r itik a te o r ie i n s t a n c í.............................................................4 7 6

f) O s o b n o s t z h le d is k a k o m p le x ů a j e d n o t y.....................4 8 5

I X / 2 S o u h r n..................................................................................................

3. P ře n o s a p r o t ip ř e n o s . ..................................................................4 9 3

a) P ře s u n a p ř e n o s....................................................................4 9 3 HUGO ŠIROKÝ

MEZE A OBZORY PSYCHOANALÝZY


b ) P r o t ip ř e n o s.................................................................................5 01

c) O r ie n t a č n í k la s ifik a c e p r o t ip ř e n o s o v ý c h r e a k c í 5 0 7

A . P r o tip ř e n o s a o s o b n í r o v n ic e t e r a p e u t a...............5 0 7

B. P r o tip ř e n o s z h le d is k a s it u a c e...................................5 0 9

C . J in é d ě le n í p r o t ip ř e n o s o v ý c h r e a k c í.......................5 0 9

d ) P ře n o s a p r o t ip ř e n o s v a n a ly t ic k é p s y c h o lo g ii

C . G . J u n g a..............................................................................5 1 0

e) P ře n o s v t e o r ii a p r a x i............................................................51 2

I X /3 S o u h r n............................................................................................

4 . P s y c h o a n a ly tic k o t e o r ie s o c iá ln í c h s k u p in ......................51 9

a ) T o te m a t a b u.............................................................................5 2 0

b ) P s y c h o lo g ie v ů d c e a m a s y..................................................5 2 6

I X / 4 S o u h r n .............................................................................................

I X - S O U H R N A Z Á V Ě R Y...............................................................................

P E R S P E K T IV A P S Y C H O A N A L Y T IC K É P R O B L E M A T IK Y

- s h r n u t í a z á v ě r y o b s a h u p r á c e ...................................................5 3 6

L IT E R Á R N Í O D K A Z Y...............................................................................5 4 6

5 8 7 O s o b n í v z p o m í n k a m í s t o d o s lo v u (P h D r. L u d v ík B ě ťá k ) — 5 6 9

J m e n n ý r e j s t ř í k..........................................................................................5 7 1

V ě c n ý r e j s t ř í k..............................................................................................5 7 6
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist