načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov (na CD) - Rút Dobišová Adame; Oľga Kováčiková

Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov (na CD)
-7%
sleva

Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov (na CD)
Autor: ;

Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prvouky použitú v pracovnej učebnici (elektronický dokument). Typ nosiča: DVD/CD Technické ...


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Výrobce: Aitec
Médium / forma: produkt
Rok vydání: 26.08.2016
Jazyk: slovensky
ISBN: 988-53-53--
EAN: 9885353
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prvouky použitú v pracovnej učebnici (elektronický dokument).

Typ nosiča: DVD/CD

Technické požiadavky: Disk je určený pre všetky operačné systémy ©Windows a Linux.

Licencie: Licencia je časovo neobmedzená a vzťahuje sa na jeden počítač.

Disk je potrebné mať vložený v mechanike počítača počas práce.

Metodické komentáre k pracovnej učebnici Prvouka pre druhákov objasňujú didaktické postupy a ciele.

Obsahujú podrobne spracované komentáre k jednotlivým úlohám v pracovnej učebnici Prvouka pre druhákov.

Obsahujú návrhy riešení a postupov pri vypracovávaní jednotlivých úloh.

Poskytujú námety na ďalšie aktivity na vyučovaní.

Obsahujú návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán.

Související tituly dle názvu:
Prvouka pre druhákov - Metodické komentáre Prvouka pre druhákov - Metodické komentáre
Adame Rút Dobišová,  Oľga Kováčiková
Cena: 251 Kč
Rút Rút
Riversová Francine
Cena: 155 Kč
Környezetismeret a másodikosok részéré (Prvouka pre druhákov pre školy s VJM) Környezetismeret a másodikosok részéré (Prvouka pre druhákov pre školy s VJM)
Adame Rút Dobišová, Kováčiková Oľga
Cena: 206 Kč
Pohádky pro Itamara a Rút Pohádky pro Itamara a Rút
Grossman David
Cena: 176 Kč
Prvouka pre druhákov Prvouka pre druhákov
Adame Rút Dobišová, Kováčiková Oľga
Cena: 133 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Spracované podľa

INOVOVANÉHO

ŠTÁTNEHO

VZDELÁVACIEHO

PROGRAMU

2015

METODICKÉ KOMENTÁRE


2

ÚVOD

Milé kolegyne a milí kolegovia! Dostali sa  vám do  rúk metodické komentáre k  pracovnej učebnici Prvouka pre druhákov. Naším cieľom je dať vám pomôcku, ktorá významnou mierou prispeje k  vašej príprave na vyučovanie predmetu prvouka. Pri tvorbe týchto metodických komentárov sme sa usilovali o to, aby sme vám priniesli rady a návody, ako správne naučiť obsah predmetu prvouka stanovený Inovovaným Štátnym vzdelávacím programom z  roku 2015 s použitím našej pracovnej učebnice. Usilovali sme sa, aby ste v nich našli všetky informácie, ktoré budete potrebovať pri svojej práci. Našou snahou bolo orientovať sa hlavne na praktické veci, a to: • na  potrebné cieľové kompetencie vychádzajúce z  vý

konových a  obsahových štandardov stanovených Ino

vovaným Štátnym vzdelávacím programom z roku 2015,

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda, ISCED 1;

• na  prierezové témy, ktoré sú priradené ku  každej

učebnej téme a sú dané Inovovaným Štátnym vzdeláva

cím programom, ISCED 1;

• na jednoduché výskumné aktivity, ktoré vedú žiakov

k  samostatnému získavaniu poznatkov prostredníc

tvom jednoduchých výskumných činností a cieleného

pozorovania;

• na  projekty, ktoré sumarizujú a  upevňujú získané

poznatky žiakov;

• na metodické komentáre k jednotlivým úlohám pra

covnej učebnice, ktoré podrobnejšie vysvetľujú prácu

s jednotlivými úlohami;

• na  pomôcky potrebné na  zabezpečenie výchovno

-vzdelávacieho procesu, ktoré vám uľahčia prácu a zá

roveň žiakom názornejšie pomôžu vysvetliť preberané

učivo;

• na motivačné témy, ktoré žiakom preberané učivo pri

blížia;

• na námety na rôzne aktivity a didaktické hry rešpek

tujúce primeranosť veku, ktoré danú tému a učivo spes

tria a umožnia dlhodobé zapamätanie si poznatkov;

• a na poskytnutie ďalších námetov využiteľných pri pre

beraní jednotlivých tém.

Predmet prvouka je orientovaný aj  na  skúsenostné poznanie. Žiaci sú pomocou neho vedení k  tomu, aby sa  zamysleli nad  tým, čo už poznajú, a  aby v  súčinnosti s  pozorovaním a  uvedomovaním si  nových poznatkov prehĺbili svoje poznanie. Samotné poznatky však nebudú žiakom sprostredkované len prostredníctvom pracovnej učebnice. Žiaci budú prostredníctvom pracovnej učebnice nabádaní k  tomu, aby sami nachádzali nové poznatky na základe cieleného opisu, bádania, skúmania a vyhľadávania nových informácií v rôznych médiách, čím sa bude rozvíjať ich samotný poznávací proces. Vzhľadom na to, že

pri rozvíjaní poznávacieho procesu je potrebné, aby si žia

ci získané informácie priebežne zaznamenávali, zvolili

sme formu pracovnej učebnice, ktorá je spojením učebni

ce a  pracovného zošita. Zefektívňuje prácu žiakov, ľahšie

sa v nej orientuje a jednoduchšie sa s ňou manipuluje.

Sme presvedčené, že pracovná učebnica Prvouka pre dru

hákov, ako aj ostatné podporné materiály, metodické ko

mentáre a  multimediálny disk vám budú vhodnými po

mocníkmi na hodinách prvouky a že sa vám bude s nimi

dobre pracovať.

Vaše autorky

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Inovovaný Štátny vzdelávací program, Vzdelávacia oblasť:

Človek a príroda, ISCED 1, 2015 (http://www.statpedu.sk/

sk/Inovovany-Statny-vzdelavaci-program.alej) predstavuje

predmet prvouku ako vedomostný, spôsobilostný a  po

stojový základ pre dva nadväzujúce predmety – pre príro

dovedu a vlastivedu. Vo vlastivednej oblasti sa zameria

va na  spoznávanie a  opis krajiny v  okolí školy, na  zmeny

krajiny počas roka, na  rozprávanie o  zaujímavých javoch

v krajine, na dôvody cestovania, na ovládanie základných

pravidiel bezpečnosti na ceste, na určovanie celých hodín

na  klasických a  digitálnych hodinách (v  súlade s  učivom

matematiky), na  zaradenie mesiacov do  ročných období,

na  opísanie úlohy hasičov, záchrannej zdravotnej služby

a  policajtov, na  odlíšenie vybraných profesií a  náplne ich

práce. V prírodovednej oblasti sa  zameriava na  základ

né životné prejavy živých organizmov, na  ich vzájomné

vzťahy s neživou prírodou a oboznamuje žiakov s reálnym

prírodným priestorom prostredníctvom skúmania a fun

govania vybraných prírodných javov. Vzhľadom na  kon

cepciu obsahového a výkonového štandardu prvouky pod

ľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu z roku

2015 žiaci nemajú prijímať len hotové poznatky, ktoré

si  majú zapamätať a  potom ich reprodukovať, ale majú

sa stať aktívnymi aktérmi výučby, ktorí hľadajú, pátrajú

a  skúmajú. Takýmto spôsobom u  žiakov rozvíjame kri

tické myslenie a učíme ich riešiť problémy. Umožňujeme

tak žiakom hľadať zákonité súvislosti medzi pozorovaný

mi vlastnosťami prírodných objektov a  procesov, ktoré

nás obklopujú v každodennom živote. Všetky vzdelávacie

postupy budujú nové poznatky na predchádzajúcich skú

senostiach (prekonceptoch) žiaka, čím sa jeho aktívna čin

nosť stáva hlavnou formou vzdelávania. 

CIELE PREDMETU

Hlavným cieľom prvouky podľa Inovovaného Štátneho

vzdelávacieho programu z roku 2015 je rozvíjanie pozna nia žiaka v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s  ním súvisiacich tak, aby bol žiak schopný samostatne sa  orientovať v  informáciách a  spracovávať ich objektívne s  ohľadom na  primeranosť veku. Cieľom je viesť žiakov nielen k pochopeniu dejov prebiehajúcich v reálnom svete, ale naučiť ich kriticky myslieť, získavať a  hodnotiť informácie. Predmet prvouka má aj prostredníctvom našej pracovnej učebnice u žiakov: • rozvíjať predstavy o vybraných prírodných a spoločen

ských javoch;

• rozvíjať pozorovacie spôsobilosti tak, aby z bežne pre

žitých situácií dokázali získať nové informácie a pre

hĺbiť si tak doterajšie poznanie;

• rozvíjať schopnosť vytvárať vlastný argumentačne

podložený úsudok;

• rozvíjať schopnosť argumentovať prostredníctvom

vlastnej skúsenosti;

• viesť k  porovnávaniu, zoskupovaniu a  triedeniu

pred metov a javov podľa identifi kovaných znakov;

• viesť k modifi kácii pojmov a  predstáv, ktoré opisujú

a vysvetľujú základné prírodné javy;

• viesť k poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpek

tovaniu vlastného zdravia a  k  jeho aktívnej ochrane

prostredníctvom zdravého životného štýlu;

• učiť zovšeobecňovať na základe porovnávania; • učiť spolupracovať pri  riešení jednoduchých výskum

ných aktivít;

• prispievať k uvedomelej potrebe žiakov chrániť príro

du.

CIELE PREDMETU V 2. ROČNÍKU

Časová dotácia pre  predmet prvouka podľa dokumentu Inovovaný Štátny vzdelávací program pre  1. stupeň základnej školy v  Slovenskej republike, ISCED 1 –  primárne vzdelávanie, konkrétne v  rámcovom učebnom pláne pre  základné školy s  vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským z roku 2015, sú 2 vyučovacie hodiny týždenne, t. j. 66 hodín za rok. Túto časovú dotáciu sme sa snažili využiť na to, aby sme u žiakov začali postupne rozvíjať prírodovednú gramotnosť, ktorá je základom najnovších reforiem prírodovedného a spoločenskovedného vzdelávania v  európskych krajinách. Prekoncepty žiakov a  ich čím ďalej dokonalejšie verzie o svete prechádzajú rôznymi kvalitatívnymi zmenami. Tieto zmeny sa  dejú najmä pod  vplyvom dozrievania psychiky žiaka, nadobúdania nových poznatkov a vplyvom okolia. Jedným z parciálnych cieľov predmetu prvouka je efektívny a  postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie

je zatiaľ nasmerované na  konkrétnu realitu (skúsenosť),

je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empi

rického materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby

sa na týchto konkrétnych javoch postupne učilo základné

logické operácie. Prvouka pre prvý a druhý ročník je pre

to zameraná nielen na aktívnu manipuláciu s materiálmi,

ale aj na pozorovanie javov, s ktorými sa žiaci bežne stre

távajú. Žiakov vo  vyučovaní usmerňujeme k  skúmaniu

čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby:

• sme rozvíjali ich schopnosť pozorovať detaily vzhľa

dom na celok;

• sme ich naučili identifi kovať premenné skúmanej

situá cie;

• sme ich naučili porovnávať premenné skúmanej situá

cie;

• sme ich viedli k  identifi kácii podstatných a  premenli

vých znakov objektov;

• sme ich viedli k zovšeobecňovaniu vyslovením záveru

z niekoľkonásobných pozorovaní;

• sme ich naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slo

vom a obrazom;

• sme rozvíjali ich schopnosť argumentácie s  využíva

ním kauzality;

• dokázali zdieľať svoje predstavy s  vrstovníkmi v  pra

covnej skupine.

Predpokladáme, že ak budú žiaci systematicky a cieľave

dome pripravovaní a vedení k rozvíjaniu spôsobilostí ve

deckej práce, ako je cieľavedomé pozorovanie, klasifi kácia

objektov, vytváranie predpokladov, formulovanie otázok,

zbieranie dát a nasledujúce testovanie a overovanie pred

pokladov, zodpovedanie otázok, interpretovanie výsledkov,

splníme základný cieľ predmetu prvouka, ktorým je uče

nie s porozumením.

V oblasti prírodných vied však popri rozvoji kognitívnych

schopností žiaka, ktoré sú prvoradým cieľom, nesmieme

zabúdať ani na rozvoj poznatkového systému žiaka. Žiaci

sú vedení vo vzdelávacom procese tak, aby:

• si  vzájomne správne poprepájali základné prírodo

vedné pojmy, ktoré charakterizujú bežne pozorované

skutočnosti pochopiteľné v  ich veku, napríklad, čo je

koreň, stonka, list, kvet, plod a semeno, ako spolu súvisia

a prečo;

• si  osvojili základy vedeckej terminológie a  vedeli ju

odlíšiť od  bežnej, nevedeckej komunikácie, napríklad

názvy rôznych foriem spoločenstiev;

• si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody,

napríklad pôdy, vody a rastlín;

• si modifi kovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú

v  bežnom živote nevedecký obsah, napríklad pojmy

rozpúšťanie, odparovanie, fi ltrácia.


4

Bloomova taxonómia vzdelávacích cieľov Rozvoj poznávacích procesov žiakov nastáva v  procese kognitívneho učenia sa. Učiteľ si  musí stanoviť proces formovania základných schopností, navrhnúť metódy a  produkty tohto procesu. Pre  jednoduchšiu prácu uvádzame revidovanú (upravenú) Bloomovu taxonómiu vzdelávacích cieľov. Pri  určovaní vzdelávacích cieľov vychádzame v  praxi z  odporúčaní a  požiadaviek Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Revidovaná Bloomova taxonómia vzdelávacích cieľov (2001) vznikla doplnením pôvodnej taxonómie vzdelávacích cieľov pod  vplyvom rozvoja kognitívnej psychológie a  požiadaviek praxe. Oproti pôvodnej verzii je charakteristická tromi kľúčovými zmenami: • dvojdimenzionálnosťou –  okrem dimenzie „kogni

tívne procesy“ vznikla druhá dimenzia –  „kognitívne

poznatky“;

• presunutím dvoch posledných úrovní v  dimenzii

„kognitívne procesy“;

• terminologickou úpravou –  pôvodné názvy jednotli

vých úrovní boli preformulované na činnostné slovesá,

čím sa  stala konzistentnejšou so  spôsobom vymedzo

vania otázok. (Valent, M., 2007)

Dimenzia poznatkov, ktorá bola v  pôvodnej taxonómii zastúpená na  prvej úrovni taxonómie, v dimenzii znalosti, bola oddelená od dimenzie kognitívnych procesov. Stala sa  z  nej samostatná dimenzia, dimenzia kognitívnych poznatkov. Je rozdelená do štyroch skupín. • Faktické poznatky –  na  zistenie týchto poznatkov

kladieme otázky, pri  ktorých sústredíme pozornosť

na konkrétne znalosti žiakov. Na úspešnú odpoveď sta

čí, keď si  žiak zapamätá časť učiva na  určitý čas. Ide

najmä o  dve oblasti znalostí: terminologické znalosti

a znalosti špecifi ckých detailov a prvkov.

• Konceptuálne poznatky – na  zistenie týchto poznat

kov kladieme otázky zamerané na  vzájomné vzťahy

medzi základnými prvkami vnútri väčšej štruktúry,

ktoré im umožňujú fungovať. Sú to  otázky zamerané

na triedenie pojmov a ich kategorizáciu. Žiaci si musia

uvedomiť, ako jednotlivé pojmy spolu súvisia, musia

pochopiť vzťahy medzi nimi a vytvárať nové kontexty.

Správne odpovede na takéto otázky sú dôkazom poro

zumenia v procese učenia.

• Procedurálne poznatky – tieto poznatky je možné zis

tiť len v  rámci činnosti. Súvisia s ovládaním algorit

mov, techník, metód a postupov pri riešení problému.

Žiakom ponúkajú riešiť úlohy a týmto spôsobom pri

chádzať k novým poznatkom.

• Metakognitívne poznatky –  súvisia so  znalosťou

poznania všeobecne a  zároveň so  znalosťou vlastné

ho spôsobu poznávania. Ide o  strategické znalosti,

napríklad o  znalosť spôsobu pochopenia štruktúry

tematického celku v  učebnici, o  znalosti používania

heuristických metód, vhodných kontextuálnych

a  podmienkových poznatkov, napríklad znalosť riešiť

rôzne typy testov, rozdielne úlohy a pod. Medzi dôležité

metakognitívne poznatky patrí aj  sebapoznanie

a  uvedomenie si  svojej vlastnej poznatkovej úrovne,

vlastnej stratégie učenia sa. Je veľmi ťažké vysloviť

vlastný názor na  veci, ktoré sa  dejú alebo sa  udiali.

Z takýchto názorov môže učiteľ zistiť normy, ktoré žiak

akceptuje, a nakoľko téme porozumel.

Druhú dimenziu revidovanej Bloomovej taxonómie – di

menziu kognitívneho procesu tvorí šesť kategórií.

• Zapamätať si  – najnižšiu úroveň poznania rozvíjajú

otázky, na ktoré odpovedá žiak tak, že si musí spomenúť

na zapamätané faktografi cké poznatky. Od žiaka sa vy

žaduje odpoveď, ktorá súvisí s vybavovaním si v pamä

ti (názvy predmetov, javov a pod.). Na tieto otázky neraz

existuje len jedna správna odpoveď a učitelia im často

pripisujú veľký význam. Ide však o  faktografi cké po

znatky, na ktoré žiak časom zabudne. Takéto poznatky

nemajú výraznejší vplyv na proces učenia.

• Porozumieť – otázky na porozumenie tvoria rozsiahlu

kategóriu kognitívnych procesov:

‒ ide o otázky, na ktoré žiak odpovedá vysvetľovaním,

objasňovaním a parafrázovaním;

‒ o otázky, ktoré vyžadujú uvedenie ilustrácie konkrét

neho príkladu;

‒ o otázky, ktoré vyžadujú kategorizáciu, opis predme

tu alebo javu, triedenie;

‒ o otázky, ktoré požadujú istý stupeň zovšeobecnenia

a abstrahovania;

‒ o otázky, ktoré sa týkajú vyvodenia istých záverov;

‒ o otázky, ktoré vyžadujú hľadanie príčin a následkov.

• Aplikovať –  otázky súvisiace s  aplikáciou ponúkajú

žiakom príležitosť riešiť problémové úlohy.

• Analyzovať – otázkami na  analýzu hľadáme odpoveď

na detaily daného problému. Ide najmä o rozlišovanie

podstatných vecí od menej podstatných.

• Hodnotiť – otázky na hodnotenie sú zamerané na ob

jasnenie vhodnosti postupu pre daný problém a na ob

jasnenie protirečení vnútri procesu alebo produk

tu. Žiak svojou odpoveďou vyslovuje úsudok, či  ide

o správnu alebo nesprávnu vec z hľadiska noriem, kto

ré sám akceptuje.

• Tvor iť –  otázky na tvorivosť sú zamerané na tvorbu no

vých originálnych myšlienok a postupov.

Keď sa začne pohybovať vyučovanie nad úrovňou repro

duktívnych otázok, učitelia tým dávajú žiakom najavo, že

si u nich vážia vyššie formy myslenia. Žiaci si začnú uve

domovať, že reproduktívne odpovede tvoria len malú časť

z možných odpovedí.


5

Pri revidovanej Bloomovej taxonómii sa ustupuje od hierarchického usporiadania kategórií od  najnižšej po  najvyššiu. Môže dochádzať k ich prelínaniu počas aktivít prebiehajúcich vo vyučovaní. V celku by sa však mali prejaviť všetky dimenzie.

CHARAKTERISTIKA PRACOVNEJ

UČEBNICE

Obsah Učivo prvouky v druhom ročníku ZŠ je osnované epizodicky a spája v sebe základy prírodovednej a vlastivednej oblasti. Usporiadanie učiva v pracovnej učebnici vychádza z tém, ktoré na  seba logicky nadväzujú a  sú dané Inovovaným Štátnym vzdelávacím programom, ISCED 1 – pre vyučovací predmet prvouka z roku 2015. Zároveň dáva podnety na skúmanie, pozorovanie, opakovanie a precvičovanie kľúčových vedomostí a zručností. Sprievodné rozprávkové postavičky, princeznú Jasmínku a princa Daniela, už žiaci poznajú z prvého ročníka. Preto sme ich ponechali, ale stvárnili sme ich ako reálne deti –  súrodencov Jasmínku a Danielka. Žiakov tak plynulo a nenásilne prevedieme z rozprávkového sveta do súčasnej reality, ktorá im je blízka. Motívom učebnice je cestovanie za  dobrodružstvom, ktoré môžu žiaci zažiť aj  v  reálnom živote. Postavičky majú motivačnú funkciu a zároveň prinášajú žiakom aj nové informácie. Záleží len na učiteľovi, do akej miery tieto funkcie využije na hodinách prvouky. Rozdelenie tematických okruhov 1. Spoznávame cestovanie (vzdelávacia oblasť Človek

a spo ločnosť)

2. Spoznávame človeka (vzdelávacie oblasti Človek

a príroda – Človek, Človek a spoločnosť)

3. Spoznávame neživú prírodu a prírodné javy (vzdeláva

cia oblasť Človek a príroda – Neživá príroda a skúmanie

prírodných javov)

4. Spoznávame živočíchy (vzdelávacia oblasť Človek

a príroda – Živočíchy)

5. Spoznávame rastliny (vzdelávacia oblasť Človek

a príroda – Rastliny)

6. Sviatky (vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť) 1. Spoznávame cestovanie –  túto úvodnú tému sme využili na  oboznámenie sa  s  tematikou pracovnej učebnice. Plynulo tak prechádzame od  rozprávania zážitkov z  prázdnin, pričom ich využívame na  bližšie vysvetlenie vlastivedných tém, ktoré sú obsiahnuté v  preberanom

učive. Žiaci sa  učia rozlíšiť dopravné prostriedky, dodr

žiavať základné pravidlá bezpečnosti na  ceste, nadobud

nú zručnosti orientovať sa  v  blízkom okolí školy, opísať

cestu do školy, spoznávať krajinu v okolí obce, určiť celé

hodiny na  ručičkových aj  digitálnych hodinách,  pome

novať mesiace, ročné obdobia, sviatky a  významné dni.

Získajú presnejšie časové predstavy o  roku a  o  striedaní

ročných období a  učia sa  orientovať  v  kalendári. Vedia,

že  rok má 365 dní a  je rozdelený na  12 mesiacov, ktoré

vedia vymenovať a  poznajú ich poradie. Teda všetko, čo

by mal správny cestovateľ ovládať.

2. Spoznávame človeka – žiadny cestovateľ sa nezaobíde

bez vedomostí o našom tele, preto sa v tejto kapitole žiaci

učia pomenovať niektoré časti kostry ľudského tela. Vedia

vytvoriť jednoduchý nákres kostry ľudského tela, poznajú

pojmy kĺb a zlomenina. Učia sa vysvetliť, aký význam má

pre človeka pohyb, že pohyb zabezpečujú svaly, vedia vy

menovať pohyby, ktoré zabezpečujú svaly, vedia vysvetliť

únavu svalov a  význam pravidelného cvičenia pre  vývin

svalstva. Na  základe pozorovania sa  učia vytvoriť záve

ry, že palec umožňuje realizovať najviac pohybov a úko

nov, ktoré sú typické pre človeka. Vedia odlíšiť jednotlivé

profesie a  ich náplň, opísať úlohu záchrannej zdravotnej

služby, hasičov, policajtov, naučia sa, ako privolať pomoc

a komunikovať s tiesňovou linkou.

3. Spoznávame neživú prírodu a prírodné javy –  v  tejto

kapitole žiaci primerane veku pokračujú v  skúmaní prí

rodných javov a  zákonitostí prostredníctvom pozorova

cích a výskumných aktivít. Žiaci sa učia zaradiť jednotlivé

zložky pôdy k  živým, neživým a  odumretým súčastiam

prírody. Skúmaním sa učia dokázať, že v pôde je prítomný

vzduch a  voda, zároveň vytvárať závery o  rôznych vlast

nostiach pôd. Oboznamujú sa s pojmami: zloženie pôdy,

úrodnosť pôdy a znečistenie pôdy. Na základe skúmania

sa učia vytvoriť závery o rozpúšťaní látok vo vode. Na zá

klade pozorovania vedia opísať proces fi ltrácie a odparo

vania.

4. Spoznávame živočíchy –  žiaci vedia opísať základné

životné prejavy živočíchov, vysvetliť význam tvorby ži

vočíšneho spoločenstva, porovnať spôsob života rastlín

a živočíchov, uviesť príklady mláďat rôznych druhov živo

číchov, ktoré sa nemusia podobať na dospelé jedince, vy

svetliť na  príkladoch, aký úžitok človeku poskytuje chov

živočíchov. Učia sa spoznať a opísať život mravcov a včiel.

5. Spoznávame rastliny – žiaci vedia, aké sú životné pre

javy rastlín, vedia uviesť príklady piatich rôznych prostre

dí a k nim príklady rastlín v nich žijúcich, vedia vysvetliť

na  príkladoch, ako sa  tieto rastliny prispôsobili svojím

tvarom a spôsobom života podmienkam, v ktorých žijú,

a ako sú závislé od neživého prostredia. Učia sa zdôvod

niť, kde a  prečo je možné nájsť semená rastlín, vysvet

liť, z ktorej časti rastlina klíči, aké sú podmienky klíčenia

6

rastlín a  čo sa  deje so  zvyškom semena po  vyklíčení,

navrhnúť postup na  overenie predpokladov týkajúcich

sa podmienok rastu rastlín.

Rozširovaním vedomostí žiakov o  životnom prostredí

a vytváraním návykov pre zodpovedný vzťah k nemu, ve

dieme žiakov k nadobúdaniu kladného vzťahu k prírode

a k ich osobnostnému a sociálnemu rozvoju. Žiak nado

budne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťah me

dzi ním a životným prostredím vo svojom okolí.

Štruktúra

Aj v druhom ročníku sme zvolili formu pracovnej učebni

ce – kombináciu pracovného zošita a učebnice, a to hlav-

ne z dôvodu zefektívnenia práce, jednoduchšej manipulá

cie a orientácie v učebnici. Pracovná učebnica je zostavená

zo  šiestich tematických okruhov. Tematické okruhy pra

covnej učebnice sa skladajú z tém, ktoré na seba logicky

nadväzujú. Pri každej téme sa nachádzajú cieľové kompe

tencie žiakov, ktoré vychádzajú z obsahového a výkonové

ho štandardu podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho

programu. Za každým tematickým okruhom sa nachádza

jedna strana určená na  zopakovanie a  utvrdenie učiva.

Na  poslednej strane učebnice sa  nachádza koncoročné

opakovanie učiva.

Štruktúrne prvky

Na  začiatku každej témy sa  nachádza nový prvok pra

covnej učebnice – Zápisník cestovateľov. Táto rubrika je

od ostatných úloh grafi cky odčlenená.

=¾SLVQÊNFHVWRYDWH›RY

Toto som

vedel/-a.

Toto som

nevedel/-a.

Toto je

zaujímavé.

Ɣ Prázdniny sú obdobie, keď sa v školách nevyučuje.

Ɣ Prázdniny nám slúžia na oddych, relax a cestovanie.

Zápisník cestovateľov spĺňa viaceré funkcie: prináša nové

informácie a poznatky, zhŕňa prebraté učivo, podporuje čí

tanie s  porozumením, učí žiakov hodnotiť text, uvažovať

o ňom a stáva sa odrazovým mostíkom pre diskusiu. Tieto

informácie a poznatky by však žiaci po prebratí príslušnej

danej témy nemali ovládať naspamäť, pretože vzdeláva

cie štandardy príslušného predmetu nie je možné plniť

jednoduchým memorovaním informácií. Práve naopak,

aplikáciou Bloomovej taxonómie pri tvorbe úloh pracov

nej učebnice sme sa snažili dosiahnuť aj vyššie vzdeláva

cie ciele, ako je len memorovanie a zapamätanie.

Na označenie informácií v Zápisníku cestovateľov sa po

užívajú tri značky, žiaci si však spoločne s pedagógom

môžu zaviesť vlastné značky. Počas samostatného čítania

textu v Zápisníku cestovateľov si žiaci ku každej prečíta

nej informácii zakreslia značku (Fajočka –To t o s o m v e -

del/-a. Krížik – Toto som nevedel/-a. Výkričník – To t o j e

zaujímavé.). Značky slúžia len na  spätnú väzbu žiakom,

nehodnotíme ich ani nekontrolujeme, ku  ktorým infor

máciám boli zaznačené. Prostredníctvom používania ta

kýchto značiek vedieme žiakov k tomu, aby sa naučili čítať

s porozumením a uvažovali o každej informácii v texte.

Rubrika Moje poznámky zostáva súčasťou pracovnej

učebnice a  nachádza sa  spravidla na  konci každej témy.

Je to  rubrika, ktorú sme si  zvolili ako prvok prepojenia

všetkých ročníkov.

pypj

Moje poznámky

Doplň vetu. Pomôž si informáciami

zo Zápisníka cestovateľov.

Prázdniny nám slúžia na ,

a .

V  prvom ročníku bola rubrika Moje poznámky spraco

vaná formou maľovaného čítania. Bol to  poznámkový

blok, v  ktorom mali žiaci zapísané dôležité informácie,

poznámky. V  ďalších ročníkoch budú texty poznámok

predpripravené, lenže s chýbajúcimi informáciami, ktoré

si  žiaci budú sami dopĺňať na  základe získaných infor

mácií z  prebratého učiva. V  prípade Mojich poznámok

druhého ročníka ide síce o  nižšie úrovne Bloomovej ta

xonómie vzdelávacích cieľov, práve tie však vedú k  do

siahnutiu vyšších úrovní Bloomovej taxonómie vzdelá

vacích cieľov vo vyšších ročníkoch. Vo vyšších ročníkoch

sa bude predpisovanie poznámok skracovať až na úroveň

prázdneho poznámkového bloku, do  ktorého si  budú

26

Kostra

a) Prečítaj si vetu, ktorú hovorí

Jasmínka. Vysvetli jej význam.

b) Napíš do bublín, čo ti napadne,

keď počuješ slovo kostra.

1

2

SPOZNÁVAME ČLOVEKA

=¾SLVQÊNFHVWRYDWH›RY

Toto som

vedel/-a.

Toto som

nevedel/-a.

Toto je

zaujímavé.

Ɣ Kostra je oporou nášho tela.

Ɣ Kostra človeka je zložená z kostí.

Ɣ Medzi časti kostry ľudského tela patria:

lebka, chrbtica zložená zo stavcov, rebrá,

ramenná kosť, stehenná kosť.

Ɣ Kosti sú vzájomne pospájané kĺbmi.

Ɣ Kĺb je miesto spojenia kostí, ktoré umožňuje pohyb

človeka.

Ɣ Kosti rastú spolu s človekom až do dospelosti.

Ɣ Kosti sa môžu zlomiť. Zlomená kosť – zlomenina

sa späť zrastie.

a) Prečítaj si pomenovania častí

kostry ľudského tela.

b) Pokús sa niektoré z hlavných kostí

ľudského tela ukázať na svojom tele.

2

a) Porozprávaj podľa obrázkov, čo máme robiť,

aby sme predišli zlomenine.

b) Diskutuj so spolužiakmi o tom,

ako poskytnúť prvú pomoc pri zlomenine.

3

RAMENNÁ KOSŤ

STEHENNÁ KOSŤ

LEBKA

CHRBTICA

ZLOŽENÁ

ZO STAVCOV

REBRÁ

Určite sa mi zlomenina

rýchlo zrastie.

Pohni kostrou!

Žiak vie, že medzi časti kostry ľudského tela patria: lebka, chrbtica a stavce,

rebrá, ramenná kosť a stehenná kosť. Vie pomenovať niektoré hlavné kosti

ľudského tela a identifikovať ich na vlastnom tele. Pozná pojmy kĺb, zlomenina.

7979

Žiak vie vysvetliť, z ktorej časti semena rastlina klíči a čo sa deje so zvyškom

semena po jej vyklíčení. Vie, aké sú podmienky klíčenia semien: vzduch, voda, teplo.

Žiak dokáže navrhnúť postup, ako je možné zistiť podmienky klíčenia semien.

Overiť si vplyv podmienok na dobu klíčenia semien.

semená hrachu, šesť misiek,

papierové kuchynské utierky, voda,

pohár na zaváranie s viečkom

Druh

semena

Doba klíčenia (počet dní)

s vodou bez vody v teple v chlade

so

vzduchom

bez

prístupu

vzduchu

hrach

Semeno potrebuje na to, aby vyklíčilo:

.

a) Prečítaj si cieľ a pomôcky.

b) Navrhni a napíš postup, ako by sa dal overiť vplyv

podmienok na klíčenie semien.

c) Napíš a nakresli do tabuľky svoje pozorovanie.

d) Urob vyhodnotenie. Doplň vetu podľa zistení.

3

POMÔCKY

CIEĽ

Ako si overím, či semeno

vyklíči v chlade? Ako si overím, či semeno

vyklíči bez vody?

VYHODNOTENIE

POZOROVANIE

POSTUP

Moje poznámky

Doplň vety. Pomôž si informáciami zo Zápisníka cestovateľov.

Klíčenie rastlín je časť života rastliny, pri ktorej rastlina začína zo semena – vzniká

. Klíček je prvý výhonok . Klíčenie semena závisí od rôznych

podmienok. Sú to: , , . Vyklíčiť môže len

to , ktoré je , a nie je poškodené.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1 Názov tematického okruhu

2 Názov témy

3 Označenie základnej úlohy

4 Piktogramy vyjadrujúce prácu s úlohou

5 Základné učivo

6 Bádateľská aktivita

7 Sprievodné postavičky

8 Cieľové kompetencie (iŠVP)

9 Priestor na zhrnutie učiva

10 Číslo strany žiaci poznámky tvoriť samostatne. Takto cielene chceme viesť žiakov k  učeniu s  porozumením a  k  samostatnej tvorbe poznámok. Na konci niektorých tém sa nachádzajú rozširujúce úlohy, ktoré sme nazvali Viem aj toto?

1. Zisti, kde sa na Slovensku

nachádza ZOO. Pomôž si

internetom alebo knihami.

Tieto úlohy nie sú pre žiakov povinné. Ich cieľom je prehĺbiť preberané poznatky, prípadne slúžia ako úloha navyše pre zvedavých žiakov s rýchlejším pracovným tempom. Pracovnú učebnicu dopĺňajú podporné metodické materiály: podporný multimediálny disk (PMMD), metodické komentáre a návrh na TVVP. PMMD prináša názornejšie spracované úlohy z  pracovnej učebnice, ďalšie úlohy, ktoré žiakom pomôžu utvrdiť učivo, motivovať ich v práci, rozširujúce úlohy, doplnkové úlohy, tlačiteľné prílohy, maľovanky a metodické komentáre k PMMD. Metodické komentáre k  učebnici Prvouka pre  druhákov obsahujú rozsiahlejšie komentáre k jednotlivým úlohám, postupy, návody na  prácu s  nimi, návrhy na  spestrenie hodín didaktickými hrami a  inými formami práce, ktoré slúžia nielen na zopakovanie a upevňovanie učiva, ale aj na uvoľnenie a odreagovanie. Hodnotenie Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. Žiak sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotí priebežne i celkovo a má právo dozvedieť sa spôsob a výsledok hodnotenia. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt, rešpektuje práva dieťaťa a  vo  vzťahu k  žiakovi sa  správa humánne. Predmetom hodnotenia by nemali byť len vedomosti a  osvojené kľúčové kompetencie, ale aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie sa žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka. Učiteľ si  môže vybrať medzi slovným hodnotením a hodnotením známkou. My odporúčame v tomto školskom veku ešte zotrvať pri slovnom hodnotení. V slovnom hodnotení môžeme pochváliť aj usilovnosť a aktivitu žiaka na hodine. Mali by  sme si  uvedomiť, že hodnotenie u  žiaka pôsobí aj na psychické procesy, city, pocity, ovplyvňuje jeho postoje k učeniu sa, ovplyvňuje jeho sebavedomie a jeho vzťahy k ostatným ľudom. Pedagóg by sa mal pri hodnotení žiaka zamerať na to, aby naozaj spoznal jeho osobnosť, jeho

individuálne schopnosti, možnosti, pokrok, ale aj rezer

vy. Hodnotenie známkou môže byť pre žiaka nezrozumi

teľné, nejasné, je to len jeho zaradenie do jednej z piatich

skupín, nevypovedá o jeho schopnostiach, zručnostiach,

o  jeho  postupe či  osobnom tempe. Žiak sa  nemá učiť

kvôli známke. Musíme ho viesť k  tomu, aby sa učil sám

pre seba, aby mal snahu dozvedieť sa viac, vedieť niečo lep

šie, zdokonaliť sa.

Hodnotenie je dôležité nielen pre učiteľa, ale aj pre samot

ného žiaka. Má byť pre oboch spätnou väzbou. Pre učite

ľa, aby vedel, ako sa podarilo splniť vopred vytýčený cieľ,

či žiak učivo pochopil, prípadne, čo pochopil nesprávne.

Žiakovi by  zas malo ukázať, kde má nedostatky,  ako ich

má odstrániť a ako sa vo svojej práci zlepšiť.

Práve z  týchto dôvodov sa  prikláňame k slovnému hod

noteniu, ktoré by malo mať komplexný charakter.

Podklady na  hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsled

kov a  správania žiaka získava učiteľ najmä týmito metó

dami, formami a prostriedkami:

• sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka;

• sústavným sledovaním výkonu žiaka a  jeho priprave

nosti na vyučovanie;

• vytváraním denníkov, projektov, sebahodnotiacich lis

tov, dotazníkov, portfólií;

• analýzou výsledkov rôznych činností žiaka;

• rozhovormi so žiakom.

V  slovnom hodnotení teda žiak dostáva informácie

o kvalite svojich výkonov, o svojich schopnostiach, o posta

vení v triede. Toto všetko mu umožňuje neustále sa zlep

šovať, zamyslieť sa nad svojím výkonom, vidieť rezervy,

prípadne chyby. Učiteľ vie lepšie sledovať pokrok žiaka,

jeho úroveň. Hodnotenie by malo mať aj motivačnú funk

ciu. Žiak s chýbajúcou motiváciou totiž stráca na vyučo

vacej hodine sústredenosť, aktivitu, usilovnosť.

Súčasťou hodnotenia by malo byť aj sebahodnotenie žia

ka. Sebahodnotenie totiž vedie žiaka k  tomu, aby zažil

pocit úspechu. Prostredníctvom sebahodnotenia sa  po

stupne naučí defi novať, čoho je schopný, čo sa mu vo vyu

čovacom procese podarilo, v čom má ešte rezervy, čo je jeho

silnou a čo slabou stránkou.

K tomu, aby sme získali vhodné podklady pre slovné hod

notenie, odporúčame pedagógom vytvoriť pre  každého

žiaka žiacke portfólio, moderný prostriedok autentické

ho hodnotenia. Žiacke portfólio Žiacke portfólio nám poskytuje najucelenejší pohľad na  osobnosť žiaka a  slúži ako podklad na  komplexné hodnotenie žiaka v  škole. Cieľom žiackeho portfólia je zachytiť vývin a  pokrok žiaka a jeho napredovanie za  určité časové obdobie. Umožňuje hodnotenie podľa individuálnej vzťahovej normy a pre učiteľa i žiaka je dôležitou spätnou väzbou. To, ako bude vyzerať titulná strana žiackeho portfólia, by  si  mal zvoliť každý žiak sám. Keďže portfólio je významným materiálom žiaka, ktorý ho prezentuje a  je jeho vlastníctvom, tak by sa mali k nemu správať aj ostatní žiaci. Ak majú spolužiaci záujem pozrieť sa  na  portfólio svojho spolužiaka, mali by  ho požiadať o  povolenie. Škála materiálov, ktoré môžu tvoriť portfólio žiaka, je veľká. Malo by  obsahovať materiály (písomné aj  výtvarné), pracovné listy, záznamy z  vychádzok, pozorovaní, výskumných aktivít, sebahodnotiace listy k  jednotlivým aktivitám vyhotovených žiakom a  ďalšie záznamy o  žiakovi, ktoré dokumentujú jeho prácu za určité obdobie. Na  materiály, ktoré žiak zhromažďuje, je vhodné napísať dátum, aby sme vedeli sledovať priebežný vývin práce žiaka a  dosiahnutie pokroku za  určité obdobie. Žiaka by  sme mali motivovať, aby sa pre neho stalo zbieranie materiálov do portfólia samozrejmosťou a aby časom vedel rozširovať svoje portfólio samostatne. Pri  práci so  žiackym portfóliom musíme rátať s  tým, že zo začiatku bude nevyhnutné naučiť s ním žiakov pracovať. Podstatou práce žiaka s portfóliom je prejsť svoje zložky portfólia a okomentovať ich, zamýšľajúc sa nad tým, čo práca žiakovi na danom materiáli dala, čo si váži, že sa danou aktivitou naučil, či  mu práca vyšla podľa predstáv, čo by nabudúce zmenil. Komentáre sú zo začiatku ústne. Žiaka navádzame na komentovanie a hodnotenie svojich prác, pričom mu pomáhame nedokončenými vetami typu: Táto výskumná práca sa mi podarila, pretože... V triedení rastlín mi pomohlo... Nabudúce sa  musím pri  pozorovaní zamerať... Takýmito nedokončenými vetami vedieme žiakov k tomu, aby sa naučili k svojmu portfóliu vyjadrovať. Neskôr môžu žiaci komentáre k daným materiálom písať, prípadne si  ich napísať na  kartičky, ktoré k  materiálom priložia. Pre prácu s danými materiálmi je nutné vyčleniť si čas, ktorý budeme pravidelne dodržiavať. Po komentári žiaka by  mal pridať k  portfóliu žiaka svoj komentár aj učiteľ. Komentár pedagóga by  mal mať motivačný charakter. Učiteľovou úlohou nie je nájsť chyby v práci žiaka, ale, naopak, pokrok, ktorý by mal byť na základe portfólia viditeľný. Hodnotenie pedagóga by  malo byť objektívne a  racionálne. Po  ukončení hodnotenia by  mala práca s  portfóliom pokračovať formou dialógu učiteľa so žiakom, týkajúceho sa stanovenia ďalších cieľov, zámerov a priorít.

Portfólio žiaka môže byť uskladnené rôzne – fascikel, ška

tuľa, tvrdé dosky a pod.

Napriek tomu, že hodnotenie žiaka na základe portfólia

je časovo náročné, je jeho veľkou výhodou, že poskytuje,

nielen samotnému žiakovi, ale aj  iným v  jeho okolí ob

raz o  tom, ako sa žiak učí, ako uvažuje, ako pristupuje

k práci a k povinnostiam, ako napreduje vo vedomostiach

a zručnostiach a ako rozvíja svoje záujmy a postoje.

Charakteristika didaktického spracova

nia

Pracovná učebnica Prvouka pre druhákov:

• prezentuje obsah predmetu stanovený v iŠVP, ISCED 1,

z roku 2015;

• spĺňa všetky požiadavky na  hodnotenie kvality učeb

níc stanovené Štátnym pedagogickým ústavom;

• je zdrojom základných informácií, ktoré sú žiakom

sprostredkované v Zápisníku cestovateľov;

• je prostriedkom riadenia vyučovacieho procesu učite

ľom;

• využíva informácie z rôznych iných zdrojov;

• poskytuje priestor na  využitie medzipredmetových

vzťahov;

• rozvíja kognitívne, personálne a  sociálne spôsobilosti

a kompetencie žiakov;

• podporuje získavanie, upevňovanie vedomostí;

• aktivizuje ku kooperácii v učení.

Naším úmyslom bolo nájsť prostredníctvom práce so sé

riou pracovných učebníc Prvouka nové súvislosti, logické

väzby, vychádzať z  priamej skúsenosti žiakov. Nechápať

prvouku ako samostatný predmet, ale spojiť ho s  ostat

ným preberaným učivom, „žiť“ ním počas celého roka,

vracať sa  k  prebratému učivu a  nachádzať opäť nie

čo nové, nezvyčajné, o čom síce vieme, ale  doteraz sme

si  to  nevšimli alebo neuvedomili, umožňuje získavať nie

mozaikovitý, ale ucelený pohľad na deje okolo nás.

Forma tejto pracovnej učebnice má tiež charakter cvičeb

nice s  výkladovými prvkami, motivačnými ilustráciami

a  textami. Plnohodnotne nahrádza učebnicu, pracovný

zošit a poznámkový zošit z prvouky.

Koncepciu pracovnej učebnice Prvouka pre  druhákov

sme premysleli a zvolili veľmi starostlivo tak, aby posky

tovala rôzne tematické aktivity zamerané na rozvoj vedo

mostí a  spôsobilostí žiakov na  úrovni primeranej veku.

Učivo je spracované formou rôznych otázok a  úloh: ex

pozičných, fi xačných i overovacích. Úlohy sú koncipované

tak, aby zahŕňali rôzne aktivizujúce, aplikačné, problémové

úlohy a úlohy rozvíjajúce kognitívne činnosti žiakov, ktoré

operujú s  pojmami, akými sú detské hľadanie, pátranie,

skúmanie a objavovanie. Jednotlivé úlohy sme vzájomne poprepájali rôznymi prvkami tak, aby na seba vzájomne nadväzovali a  stavali na  poznatkoch získaných v  prvom ročníku. Úlohy sa  postupne a  plynulo stupňujú svojou náročnosťou vzhľadom na dosiahnutú úroveň vedomostí, schopností a  zručností žiakov v  danom ročníku. Textové a  netextové časti jednotlivých úloh sú prepojené tak, aby sa  prostredníctvom nich u  žiakov rozvíjalo učenie sa s porozumením. Zadania úloh sme sa snažili koncipovať tak, aby boli celé (aj keď niekedy pomerne dlhé) v pracovnej učebnici. Samotná úloha totiž získa význam až jej zadaním a nie vždy pracuje žiak s pracovnou učebnicou len v  prítomnosti učiteľa. Taktiež rodičia, či  iné osoby, s ktorými sa žiak učí, by mali mať možnosť uchopiť úlohu korektným spôsobom. Podobne ako v  prvom diele aj  v Prvouke pre  druhákov kladieme dôraz na divergentné úlohy, ktoré sú bližšie bežnému životu. Rozvíjame nimi tvorivosť žiakov, rozširujeme obzor ich vnímania. Rozdiel oproti prvému ročníku je v tom, že rešpektujeme u žiakov ich samostatnosť, s ktorou už v  tomto veku disponujú. Mnohé úlohy sú postavené, tak, aby viedli žiakov k  samostatnému vypracovávaniu jednotlivých úloh. Takisto ako v prvom ročníku aj pracovná učebnica v druhom ročníku preferuje zážitkové učenie sa žiakov, ich vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie. Pri  tvorení bádateľských a  výskumných aktivít v  druhom ročníku sme nadviazali na  typ výskumných aktivít z prvého ročníka, v ktorých sme využili rôzne inovatívne metódy vzdelávania, ktoré sa  využívajú pri  modifi kácii žiackych predstáv. Zachovali sme spôsob využitia osôb vyjadrujúcich názor k zobrazenej situácii formou dialógu. Pridali sme aj  nové typy úloh a  pozorovaní zameraných na  výskumné aktivity, ktorými budú žiaci pokračovať v predmete prírodoveda v treťom aj štvrtom ročníku. Úlohy V  prvom ročníku sme zvolili pre  žiakov pri  práci s  jednotlivými úlohami namiesto konkrétnych zadaní piktogramy. Tie im pomáhali pochopiť, čo budú v  danej úlohe robiť a  akým spôsobom budú pracovať. V  druhom ročníku sú pri  jednotlivých úlohách konkrétne zadania pre  žiaka. Aby sa  však žiakom ľahšie pracovalo a  vedeli, aký typ práce ich v  daných úlohách čaká, zachovali sme pri  zadaniach aj  piktogramy z  prvého ročníka. Pri  čísle úlohy sa nachádzajú piktogramy a hneď pod nimi slovné zadanie úlohy pre  žiakov. Úlohy sú zamerané na  všetky typy inteligencie a ich náročnosť postupne stúpa tak, ako si žiaci osvojujú vedomosti z rôznych oblastí.

Ty py ú l oh

• Lingvistická – prečítaj si, vysvetli, porozprávaj príbeh.

• Matematická – spočítaj, zisti ako dlho, vyznač správne

poradie, urči, roztrieď, naplánuj, nájdi súvislosti.

• Pohybová – znázorni bez slov, vystrihni, vyrob si.

• Priestorová – vymaľuj, nakresli, dokresli, napíš.

• Interpersonálna – porozprávaj (počúvaj, čo hovoria os

tatní), vysvetli, porovnaj svoje riešenie so  spolužiakom/

spolužiačkou.

• Intrapersonálna – skontroluj svoju prácu, zhodnoť ju,

resp. uplatni všetky všetky druhy inteligencie vzhľadom

na seba.

V pracovnej učebnici Prvouka pre druhákov sa môžeme

stretnúť s rôznymi druhmi úloh:

• úlohy zamerané na evokáciu učiva – hádanky, motivač

né úlohy;

• úlohy zamerané na  vysvetlenie učiva – zápisník cesto

vateľov, pojmové mapy, cielené pozorovanie obrázkov;

• úlohy zamerané na  precvičenie učiva –  klasifi kácia

(triedenie), overovanie výskumnými aktivitami, krížov

ky, rébusy, bludiská;

• úlohy zamerané na zopakovanie učiva – obrázkové čí

tanie, opakovacia strana, záverečné opakovanie;

• úlohy na frontálnu, samostatnú i skupinovú prácu;

• úlohy s tvorbou odpovede – doplň, nakresli;

• úlohy s voľnou tvorbou odpovede – vyber, priraď, uspo

riadaj, napíš;

• produkčné úlohy – výzva na učebné projekty;

• doplnkové úlohy určené pre šikovnejších žiakov (príp.

ako časová rezerva);

• úlohy zamerané na sebahodnotenie žiaka.

STRATÉGIE A SPÔSOBY PRÁCE

V 2. ROČNÍKU

Pri  práci s  pracovnou učebnicou Prvouka pre  druhákov

používame viacero stratégií a spôsobov práce, ktoré napo

máhajú plneniu cieľa a zároveň sú prostriedkom zážitkové

ho učenia sa žiakov. Pre takýto spôsob je charakteristická

ich vlastná iniciatíva a osobný zážitok. Medzi takéto stra

tégie a  spôsoby práce patria napríklad: riadený rozhovor,

diskusia, rozprávanie, tvorivá dramatika, didaktická hra,

projektové techniky, pojmové mapovanie a v neposlednom

rade aj stratégie na rozvoj základných spôsobilostí vedeckej

práce, ako sú: pozorovanie, usudzovanie, predpokladanie,

klasifi kácia (triedenie), meranie, metóda Concept carto

ons

©

, projektové vyučovanie alebo integrované spôsobilos

ti prírodovednej gramotnosti, ako sú napr.: formulovanie

predpokladov, skúmanie, tvorba záverov a  zovšeobecnení.

Bližšiemu vysvetleniu jednotlivých stratégií sme sa veno

vali v  metodických komentároch k  učebnici pracovného

typu Prvouka pre 1. ročník základnej školy.

POUŽITÁ LITERATÚRA TEORETICKEJ ČASTI

ANDERSON, L. W. – KRATHWOHL, D. R. A taxonomy for learning, teaching, and assessing. A revision of Bloom’s taxonomy

of educational objectives. Abridgededition. New York: Longman, 2001, str. 14 – 16. ISBN 0-8013-1903-X. BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5. GAVORA, P. Akí sú moji žiaci. Nitra: Enigma publishing, 2011. ISBN 978-80-89132-91-1. GROLMUSOVÁ, M. Hodnotenie žiakov na prvom stupni s dôrazom na bodové hodnotenie. Bratislava: MPC, 2014.

ISBN 978-80-8052-897-3. KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-167-3. KOLLÁRIKOVÁ, Z. Výchova ku kritickému mysleniu. Bratislava: ŠPÚ, 1995. ISBN 80-85756-18-8. KOSOVÁ, B. Rozvoj osobnosti žiaka. Prešov: Rokus, 2000. ISBN 80-968452-2-5.

MEREDITH, K. – STEEL, J. – TEMPLE, Ch. Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu. Bratislava: Združenie Orava pre de

mokraciu vo vzdelávaní, 1998.

MEREDITH, K. S. – STEELEOVÁ, J. L. Kladenie otázok ako cesta k rozvoju kritického myslenia. Pedagogické spektrum, 1995,

Ročník IV, č. 11/12, str. 15 – 36. PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7. PIAGET, J. Psychologie inteligence. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-309-9. TUREK, I. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. Bratislava: MPC, 1997. ISBN 80-88796-49-0.

SEMIONOVIČ – VYGOTSKIJ, L. Vývoj vyšších psychických funkcií. Praha: SPN, 1976. VALENT, M. Taxonómia vzdelávacích cieľov v novom šate. Pedagogické rozhľady, 2007, Ročník 16, č. 5, str. 14 – 16.

ISSN 1335-0404. Dostupné na internete: http://www.statpedu.sk/sites/default/fi les/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/prvouka_pv_2014.pdf.

[cit. 2016-06-29, 19:16].

MOTIVÁCIA

Daniel a Jasmínka sú deti – také ako vy. Chodia do školy, dobre sa  učia a  nadovšetko milujú cestovanie. Keď majú trošku voľného času, už aj  vymýšľajú, kam by  sa  mohli vydať za  dobrodružstvom. Obaja radi spoznávajú nielen okolie svojho bydliska, ale aj  celú krajinu, našu vlasť – Slovensko. Zaujíma ich, ako žijú rôzne živočíchy, v akých prostrediach rastú rastliny a čo všetko potrebujú pre svoj život. S nadšením skúmajú všetko vo svojom okolí. Veľmi ich poteší, keď sa zoznámia s novými ľuďmi. Všetko, čo spoločne zažijú, si zapisujú do Zápisníka cestovateľov. So svojimi zážitkami a vedomosťami, ktoré na svojich cestách získajú, sa tak môžu podeliť aj s vami. Poďme teda prežívať ich dobrodružstvá spolu s nimi.

Vyzveme žiakov, aby si vyplnili tabuľku s menom a priez

viskom, triedou a adresou školy. Následne so žiakmi vedie

me rozhovor o tom, čo si myslia, že sa budú na hodinách

prvouky počas celého školského roka učiť. Môžu si  po

môcť prelistovaním pracovnej učebnice.

s. 1

PRACOVNÁ UČEBNICA

V Prvouke pre druhákov budeme spoločne spoznávať nové veci. VSTÚPTE!

Meno a priezvisko:

Trieda:

Adresa školy:

Rút Dobišová Adame – Oľga Kováčiková

S prvoukou budeme cestovať

a nové veci spoznávať.

Ten, kto je dosť zvedavý,

veľa vecí objaví.

METODICKÉ KOMENTÁRE

k pracovnej učebnici Prvouka pre druhákov

12

SPOZNÁVAME CESTOVANIE

Cieľové kompetencie:

Žiak vie uviesť dôvody, prečo ľudia cestujú.

Pozná pojmy: cestovanie, práca, škola, dovo

lenka, spoznávanie krajiny, pamätihodnosti.

Žiak vie porozprávať o javoch v krajine, ktoré

sú pri cestovaní zaujímavé, napríklad atrakcie,

pamiatky, príroda a iné.

Prierezové témy:

environmentálna výchova, regionálna výchova

a tradičná ľudová kultúra, dopravná výchova

– výchova k bezpečnosti v cestnej premávke,

tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Medzipredmetové vzťahy:

slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova,

matematika

Pomôcky:

pracovná učebnica, dataprojektor, interaktívna

tabuľa (ďalej len IT), podporný multimediálny disk

(ďalej len PMMD), fotografi e alebo pohľadnice

z prázdnin

s. 2 – 4

Spomíname na prázdniny

MOTIVÁCIA

Danielko si  sadol v  izbičke do  kresla a  zamyslene pozeral

cez okno.

Jasmínka sa usmiala a opýtala sa ho: „Na čo myslíš?“

„Spomínam na  to, čo sme spoločne zažili cez  prázdniny.

Poďme si pozrieť fotografi e!“

„To  je výborný nápad,“ usmiala sa  Jasmínka a  vytiahla

spod postele album.

Spoločne si v ňom začali listovať a výskali od radosti, keď

si spomínali na to, čo všetko zažili. „Pozri, tu som na túre

vo  Vysokých Tatrách. Pamätáš sa, ako sme videli kamzí

ky?“ opýtal sa Danielko.

„Samozrejme, na  to  sa  nedá zabudnúť. A  tu som zas ja,

ako som sa zúčastnila na pretekoch v korčuľovaní. Síce som

nič nevyhrala, ale bol to super zážitok!“ tešila sa Jasmínka.

„Mne sa najviac páčilo, ako sme boli na hubách so starým

otcom. Prespali sme v lese pod stanom a večer sme opekali

pri táboráku.“

„Áno, a  na  druhý deň sme sa  boli kúpať na  termálnom

kúpalisku v Turčianskych Tepliciach.“ Deti ešte dlho sedeli

nad albumom a spomínali, čo všetko počas prázdnin zažili.

Škoda, že tie prázdniny ubehnú tak rýchlo.

ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV

Táto rubrika sa opakuje v celej pracovnej učebnici. Priná

ša žiakom nové základné informácie o  preberanom učive.

Motiváciou môže byť nadviazanie na predstavenie Daniel

ka a Jasmínky z prvej strany: Jasmínka a Danielko si písali

svoje zážitky do Zápisníka cestovateľov. My si budeme po

stupne počas roka tento zápisník čítať a spoznávať, čo všet

ko spoločne zažili. Zápisník cestovateľov nám bude priebež

ne poskytovať informácie, ktoré potom využijeme pri svojej

práci počas celého školského roka.

Postup práce so Zápisníkom cestovateľov

Žiaci si samostatne potichu prečítajú celý text. Po prečíta

ní sa môžu opýtať na slová, ktorým nerozumeli. Nasleduje

druhé tiché čítanie textu, pri ktorom žiaci ku každej prečí

tanej informácii zakreslia značku. – Toto som vedel/-a.

– Toto som nevedel/-a. – Toto je zaujímavé.

Hneď od začiatku vedieme žiakov k tomu, aby značky za

kresľovali pravdivo. Upozorníme ich, že značky im slúžia

na  spätnú väzbu a  nebudú sa  kontrolovať ani hodnotiť.

V  tomto prípade je každá zakreslená značka správna.

=¾SLVQÊNFHVWRYDWH›RY

Toto som

vedel/-a.

Toto som

nevedel/-a.

Toto je

zaujímavé.

Ɣ Prázdniny sú obdobie, keď sa v školách nevyučuje.

Ɣ Prázdniny nám slúžia na oddych, relax a cestovanie.

2

Spomíname na prázdniny

1

SPOZNÁVAME CESTOVANIE

a) Pozoruj Jasmínku a Danielka na obrázkoch. Porozprávaj o ich zážitkoch z prázdnin.

b) Porozprávaj o svojich zážitkoch z prázdnin.

c) Označ

9

tie obrázky, ktoré zobrazujú podobný zážitok z tvojich prázdnin.

d) Nevyfarbené obrázky vyfarbi.

1

=¾SLVQÊNFHVWRYDWH›RY

a) Diskutuj so spolužiakmi o tom, prečo ľudia cestujú. Pomôž si slovami v plôškach.

b) Vyfarbi tie plôšky, v ktorých sú uvedené dôvody, prečo si počas prázdnin cestoval/-a ty.

2

Toto som

vedel/-a.

Toto som

nevedel/-a.

Toto je

zaujímavé.

Ɣ Prázdniny sú obdobie, keď sa v školách nevyučuje.

Ɣ Prázdniny nám slúžia na oddych, relax a cestovanie.

ZÁBAVA

PRÁCA ZÁŽITKY

ŠKOLA

RODINA

DOVOLENKA

SPOZNÁVANIE

KRAJINY

ODDYCH

ŠPORT

JEDLO

VZDELÁVANIE

ZVEDAVOSŤ

PAMÄTIHODNOSTI

13

SPOZNÁVAME CESTOVANIE

Takýmto spôsobom vedieme žiakov k tomu, aby sa nau

čili čítať s porozumením a uvažovali o každej informácii

zvlášť. Na záver si spoločne prečítame celý text, diskutuje

me o jeho obsahu a vysvetlíme si náročnejšie pojmy.

2/1

Pri označení každej úlohy sa nachádzajú piktogramy, ktoré

upozorňujú žiakov, čo budú v danej úlohe robiť. Tento pr

vok sme zachovali zo zadaní z prvého ročníka, kde sa žiaci

s takýmito piktogramami stretli. Pod piktogramami sa na

chádza samotné zadanie, ktoré si už žiaci vedia prečítať.

Žiaci spoločne pozorujú obrázky, na  ktorých sú Jasmín

ka a  Danielko. Porozprávajú podľa nich, čo Jasmínka

a  Danielko zažili cez  prázdniny. Môžu vymýšľať rôzne

varianty, prípadne pomenovať konkrétne miesta (hory,

kúpaliská...). Následne porozprávajú o  svojich zážitkoch

z  prázdnin. Označia obrázky, ktoré im pripomínajú ich

zážitky. Nevyfarbené obrázky môžu vyfarbiť.

2/2

Vyzveme žiakov, aby diskutovali so  spolužiakmi o  tom,

prečo ľudia cestujú. Žiakov vedieme ku konkrétnym prí

kladom z ich života. Pomáhajú si slovami v plôškach. Ná

sledne vyfarbia tie plôšky, v ktorých sú uvedené dôvody,

prečo počas prázdnin cestovali oni. Napríklad: Počas

prázdnin som cestoval do  tábora, ktorý bol zamera

ný na  vzdelávanie sa  v  anglickom jazyku, na  šport,

oddych a spoznávanie pamätihodností. Cez prázdniny

som cestovala, aby som navštívila rodinu v  blízkom

meste. Pozrel       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist