načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Meniace sa Slovensko očami satelitov – Ján Feranec

Meniace sa Slovensko očami satelitov
-7%
sleva

Kniha: Meniace sa Slovensko očami satelitov
Autor: Ján Feranec

Publikácia Slovensko očami satelitov obsahuje všetky charakteristiky krajiny, ktoré možno získať zo satelitných údajov, pričom sa využívajú v rôznych sférach ľudských aktivít ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  635 Kč 591
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
19,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » VEDA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 74
Rozměr: 145x210
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 20.05.2013
Nakladatelské údaje: Bratislava, Veda, 2012
ISBN: 978-80-224-1285-8
EAN: 9788022412858
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikácia Slovensko očami satelitov obsahuje všetky charakteristiky krajiny, ktoré možno získať zo satelitných údajov, pričom sa využívajú v rôznych sférach ľudských aktivít (nielen) na Slovensku. Kniha ich poskytuje prostredníctvom textu, tabuliek, grafov, čiernobielych a farebných obrázkov. Súčasné vymoženosti informačných technológií však dramaticky zmenili možnosti vizualizácie. Tým, že satelity snímajú Zem a jej blízke okolie v pravidelných intervaloch, vznikajú časové rady údajov, v ktorých sú zaznamenané tak zmeny objektov krajiny a ich vlastnosti, ak sa udiali, napr. drevinové zloženie lesov, kalamity, rozšírenie zástavby mesta, ako aj deformácie povrchu Zeme vplyvom gravitačných síl Slnka a Mesiaca atď. Cieľom predkladanej DVD knihy je využiť satelitné snímky a počítačové animácie, ktoré tieto zmeny znázorňujú v čase a priestore, dokumentovať zmeny v atmosfére či v plazme k nej smerujúcej, v kozmických energetických časticiach, prípadne v pevných zložkách medziplanetárnej hmoty. Pripravené ukážky sú zostavené tak, aby čitateľovi DVD knihy názorne priblížili vývoj týchto zmien.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ján Feranec - další tituly autora:
Slovensko očami satelitov Slovensko očami satelitov
Krajinná pokrývka Slovenska/ Land cover of Slovakia Krajinná pokrývka Slovenska/ Land cover of Slovakia
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

MENIACE SA SLOVENSKO OČAMI SATELITOV 6

1. Ü v o d [ |á n F e ra n e c ............................................................................... 8

2. N á v o d n a o v lá d a n ie je d n o tliv ý c h u k á ž o k | P a v o l H e rd a

a T o m á š H la v á č 10

O b s a h 3. Z m e n y a tm o s fé ric k é h o p o č a sia a p r ík o n u s ln e č n é h o ž ia re n ia 11

3.1. U k á ž k y v ý v o ja p o č a s ia z p o h ľ a d u m e te o ro lo g ic k é h o

sa te litu I Já n K aň.ik ....................................................................... 11

3.1.1. V ln o v á o b la č n o s ť | Já n K a ň á k............................................ 11

3.1.2. D ý z o v é p r ú d e n ie o r k á n u K yril | Já n K a ň á k 13

3.1.3. S tu d e n ý fro n t i Ján K a ň á k 14

3.1.4. T e p lý f ro n t I |á n K a ň á k 14

3.1.5. O k lú z n y fro n t i Ján K a ň á k 15

3.1.6. H m ly a n íz k a o b la č n o s ť Já n K a ň á k 16

3.1.7. B ú rk y I |á n K a ň á k ....................................... 17

3.1.8. P e rió d y z rá ž o k | lá n K a ň á k ..................................................... 18

3.1.9. S a h a rsk ý p ie s o k n a d s tr e d n o u E u ró p o u a S lo v e n sk o m

I Já n K a ň á k............................................................................................... 19

3.2. S a te litn ý m o d e l n a v ý p o č e t s ln e č n é h o ž ia re n ia a je h o

z m ie n - a k o lo fu n g u je ? | M arcel S ú ri, T o m á š C e b e c a u e r

a J u ra j B e t á k 2 0

3.2.1. T ypické z m e n y g lo b á ln e h o h o r iz o n tá ln e h o ž ia re n ia

p o č a s š ty ro c h le tn ý c h d n i v E u ró p e M arcel S ú ri,

T o m á š C e b e c a u e r a lu ra j B e tá k 21

3.2.2. Z m e n y g lo b á ln e h o h o r iz o n tá ln e h o ž ia re n ia p o č a s

d v o c h le tn ý c h d n í s t v o rb o u b ú rk o v e j o b la č n o sti

I M a rc e l S ú ri, T o m á š C e b e c a u e r a Juraj B e tá k 22

4. Z m e n y s ta v o v k o z m ic k é h o p o č a sia 22

4.1. Z m e n y ra d ia č n e j s itu á c ie v z e m sk e j a tm o s fé re - p rís p e v o k

m e ra n í k o z m ic k é h o ž ia re n ia n a I.o m n ic k o m š títe k jej

m o n ito ro v a n iu K arel K u d c la 22

4.2. Z m e n y p e v n e j z lo ž k y m e d z ip la n e tá rn e j h m o ty ( a s te ro id y

a m e te o rity ) | Já n S v o re ň a M a re k H u s á rik 24

4.2.1. P o h y b b liz k o z c m sk ý c h a s te ro id o v lá n S v o re ň a

M a re k H u s á r ik.............................. 34

4.2.2. R o tá c ia b lfz k o z e m sk é h o a s te ro id u 4 3 3 E ro s

I |á n S v o reň a M a re k H u s á rik ................................... 34

4.2.3. R o lá c ia b líz k o z e m s k é h o a s le ro id u 25 143 Ito k a w a

I Ján S v o reň a M a re k H u s á r i k........................... 35

4.2.4. O b e h k o m é ty o k o lo S ln k a | Ján S v o re ň a M a re k

H u s á r ik...................................................................................................... 35

4.2.5. P re le t k o m é ty N E A T v te s n e j b líz k o s ti S ln k a

I )án S v o re ň a M a re k H u s á r i k..................................................... 3 6

4.2.6. In te ra k c ia s ln e č n é h o v e tr a a k o m é ty E n ck e

I |á n S v o re ň a M a re k H u s á rik 3 6

4.2.7. R o z p a d k o m é ty S c h w a s s m a n n -W a c h m a n n 3

I Já n S v o re ň a M a re k H u s á rik ............................................. 37


©

4.2.8. Z rá ž k a je d n o tliv ý c h ú lo m k o v k o m é ty S h o e m a k e r

-L ev y 9 s J u p ite ro m I lán S v o re ň a M a re k H u s á rik 37

4.2.9. Z á z n a m b o lid u K o šic e | Já n S v o re ň , M a re k

H u s á rik 38

5. Z m e n y v p o ľ n o h o sp o d á rs k e j k ra jin e 38

5.1. Z m e n y v ý v o ja p o ľ n o h o s p o d á rs k y c h p lo d ín | M ich al

S v iček a M a rtin a N o v á k o v á ...................... 38

5.2. Z m e n y v o d h a d e p r o d u k c ie p o ľ n o h o sp o d á rs k y c h p lo d ín

I M a rtin a N o v á k o v á a M ic h a l S v ićek .................... 40

6. Z m e n y v le s n e j k ra jin e 42

6.1. F e n o lo g ic k ý p o d m ie n e n é z m e n y le so v p o č a s ro č n ý c h

o b d o b í n a S lo v e n sk u Iv an lla rk a a ľ o m á š B ú c h a 42 6.2. Z m e n y s ta v u le so v n a Z á h o r í, s p ô s o b e n é le s o h o s p o d á rs k o u

č in n o s ť o u a p o ž ia ro m | Iv a n B a rk a a T o m á š B ú c h a 43 6.3. Z m e n y s ta v u le so v v T a trá c h , s p ň s o h e n é v íc h ric o u

a k a la m ito u p o d k ô r n e h o h m y z u | Iv a n B ark a

a T o m á š B ú c h a...................................................................................................... 4 5

6.4. Z m e n y s ta v u le so v v T ic h e j a K ň p ro v c j d o lin e n á s le d k o m

p re m n o ž e n ia p o d k ô r n e h o h m y z u v b e z z á s a h o v o m re ž im e

Iv a n B ark a a T o m á š B ú c h a 4 8

6.5. Z m e n y sta v u le so v n a K y su ciach , s p ô s o b e n é p re v a ž n e

b io tic k ý m i šk o d liv ý m i č in ite ľ m i Iv a n B a rk a a T o m á š

B ú c h a 50 6.6. O b n o v a lesn ý c h p o r a s to v v o k o lí O s rb lia p o v e te rn e j

k a la m ite Iv an B ark a a lo m á š B ú c h a 52

7. Z m e n y v d a lš íc h ty p o c h k ra jin y 54

7.1. R o z širo v a n ie z á sta v b y T rn a v y ( lán F e r a n e c a Jo z e f

N o v á č e k 54 7.2. P rib ú d a n ie n o v ý c h v o d n ý c h n á d rž i (N o v á B y stric a . Ž ilin a

a G a b č ík o v o ) Ján ľ e ra n e c a J o z e f N o v á č e k 55

7.3. Z m e n y k ra jin y v d ô s le d k u z á p la v | Ján ľ e ra n e c , Jo z e f

N o v á č e k , M o n ik a M išk o v á , Jo z e f T ak áč a M ích al S v íček 56

8. Z m e n y v io n o sfé re , h y d ro sfé re a d e fo rm á c ie z e m s k é h o p o v rc h u

z a n a lý z n a v ig a č n ý c h a g ra v im e tric k ý c h sa te lito v 58

8.1. D e n n é a d lh o p e r io d ic k é z m e n y v io n o sfé re lán H efty

a M iro sla v a lla q u e Ig o n d o v á 58

8.2. Z m e n y o b je m u v o d y v Z e m i a n a z e m s k o m p o v rc h u

Juraj Ja n á k 61

8.3. V ariácie o b s a h u v o d n e j p a ry v tro p o s f é ř e | |á n H e fty

a M iro sla v a H a q u e Ig o n d o v á 6 5

8.4. D e fo rm á c ie p o v rc h u Z e m e v p ly v o m g ra v ita č n ý c h sil S lnka

a M e sia c a | Já n M elty . . . 6 7

9. Z á v e r Ján ľ e ra n e c 71
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist