načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Marketingová komunikace: nové trendy 3.0 - Petr Frey

Marketingová komunikace: nové trendy 3.0
-15%
sleva

Kniha: Marketingová komunikace: nové trendy 3.0
Autor: Petr Frey

Přehledová publikace o možnostech moderního marketingu. Popisuje podstatu propagace v době sociálních sítí a digitálního věku. Uvádí konkrétní příklady a odkazy na internetové ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  399 Kč 339
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
11,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
tištěná forma elektronická forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Management Press
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2015
Počet stran: 212
Rozměr: 165 x 235 mm
Úprava: 4 stran obrazové přílohy: ilustrace (některé barevné)
Vydání: 3., rozš. vyd.
Vazba: brožovaná lepená
Datum vydání: 1. 5. 2015
Nakladatelské údaje: Praha, Management Press, 2011
ISBN: 9788072612376
EAN: 9788072612376
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Přehledová publikace o možnostech moderního marketingu. Popisuje podstatu propagace v době sociálních sítí a digitálního věku. Uvádí konkrétní příklady a odkazy na internetové zdroje. Třetí aktualizované vydání knihy přináší informace o nejmodernějších trendech v propagaci služeb, značek a produktů. Představuje úspěšné kampaně a projekty. Kromě inovativních přístupů v oblasti komerčního marketingu se autor věnuje i neziskovému sektoru a společenské odpovědnosti marketérů. Konkrétně vysvětluje principy těchto typů marketingu: promotional, guerilla, event, direct, mobilní, virový a digitální marketing.

Popis nakladatele

Třetí rozšířené vydání úspěšné knihy Marketingová komunikace: nové trendy 3.0 (nakladatelství Management Press, brož., 196 str. + 16 str. barev. příloh, doporučená cena 399 Kč) uznávaného marketingového praktika Petra Freye je určeno nejen pracovníkům marketingových oddělení, reklamních agentur a profesionálům v oblasti komunikace, ale také podnikatelům, kteří hledají inspirativní a netradiční způsoby, jak uvést na trh své výrobky, aniž by museli vynaložit vysoké náklady.       Sleduje nové trendy, které se v marketingové komunikaci objevily zejména díky využívání nových médií a technologií. Na řadě příkladů úspěšných domácích i zahraničních marketingových projektů ukazuje možnosti efektivních kombinací nových metod s metodami tradičními. Popisuje možnosti specializovaných komunikačních oborů, jako jsou promotional, guerillový, digitální či virový marketing, event marketing, direct marketing i product placement. Výrazná pozornost je v publikaci věnována uplatnění nových oborů v sociálních médiích a sítích, komunikaci v retailových řetězcích a nově i tzv. shopper marketingu a možnostem jeho využití v místech prodeje.      Třetí aktualizované a rozšířené vydání knihy přináší skutečně to nejlepší z moderních komunikačních a marketingových trendů: nechává čtenáře nahlédnout do řady kampaní, které byly oceněny v prestižních mezinárodních soutěžích, především v soutěži John Caples International Awards, v jejímž výboru autor několik let pracoval.        Za lék proti současné „přesycenosti“ a netečnosti spotřebitelů, kteří jsou vystaveni neustálému a intenzivnímu tlaku nabídky, považuje autor invenci a tvořivost v používání nových technologií. Kromě nových přístupů v marketingu se autor zabývá i otázkami společenské odpovědnosti marketérů a využíváním nových trendů v marketingových kampaních neziskových organizací.        Publikace je doplněna webovými odkazy, slovníčkem základních pojmů i hrstí humorných historek z autorovy marketingové praxe.      Další informace k dané problematice mohou zájemci nalézt na autorově weblogu www.novetrendy.cz.      Kniha je k dispozici rovněž v elektronické verzi. Petr Frey – absolvent oboru sociologie kultury na FFUK v Praze – je naším předním marketingovým odborníkem. Zúčastnil se řady zahraničních stáží, pracoval pro několik špičkových komunikačních agentur (BBDO, Lowe, Draft). V současné době je viceprezidentem pro marketing společnosti RE/MAX Česká republika.       Petr Frey je rovněž marketingovým poradcem České marketingové společnosti a zastupuje Českou republiku ve výboru prestižní direct marketingové soutěže John Caples International Awards. K jeho klientům patřily takové firmy jako Global Spirits, J. T. I., Citroën, Pepsi, Sazka, T-Mobile, Village Cinemas, Wrigley´s, Nestlé, Unilever, UPC a další.      Své zkušenosti publikuje v odborných časopisech, přednáší zejména na CIRMK při Vysoké škole mezinárodních vztahů v Praze. V soutěži České marketingové společnosti Marketér roku 2006 získal ocenění „Malý delfín“ za poradenství a propagaci nových trendů v marketingové komunikaci. (nové trendy 3.0)

Další popis
Uznávaný marketingový praktik Petr Frey představuje nové trendy v marketingové komunikaci a jejich využití na trhu.

Na řadě příkladů ukazuje možnosti efektivních kombinací nových metod s tradičními. Mapuje možnosti guerillového, digitálního či virového marketingu, event marketingu, direct marketingu i product placementu.

Nově se zabývá využíváním sociálních médií a marketingovou komunikací v sociálních sítích. Ukazuje rovněž možnosti nového oboru shopper marketingu a jeho využití v místech prodeje. Součástí knihy je obrazová příloha dokumentující vybrané úspěšné kampaně z uvedených komunikačních oborů.


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Petr Frey - další tituly autora:
 (e-book)
Marketingová komunikace: nové trendy 3.0 Marketingová komunikace: nové trendy 3.0
 
Ke knize "Marketingová komunikace: nové trendy 3.0" doporučujeme také:
Moderní marketingová komunikace Moderní marketingová komunikace
Chování zákazníka -- Jak odkrýt tajemství Chování zákazníka
Psychologie komunikace Psychologie komunikace
Marketingová komunikace -- Jak komunikovat na našem trhu - 2., aktualizované a doplněné vydání Marketingová komunikace -- Jak komunikovat na našem trhu
Marketing management -- 14. vydání Marketing management
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

www.mgmtpress.cz

Petr Frey

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NOVÉ TRENDY3.0

MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2011

3. rozšířené vydání


© Petr Frey, 2005, 2008, 2011

Co ver © Petr Folte ra, 2008, 2011

Všechna práva vyhrazena

ISBN 978-80-7261-237-6

www.mgmtpress.cz


Předm lu va k 3.vy dá ní 9 Úvod: Od re kla my ke ko mu ni ka čním pro jek tům 11 Ka pi to la 1 Jaké jsou nej účinněj ší ka ná ly ko mu ni ka ce 13

Jaké jsou ev rop ské tren dy 15

Kam se nyní hlav ně dá va jí pe ní ze 16

Jak vy užít jed not li vých ka ná lů 16

Jaké jsou nové ces ty 21

Příklad 22

Kde hle dat na síti 22

Co se může stát 23 Ka pi to la 2 Promotio nal mar ke ting 25

Jak vy užít lek cí z pod po ry pro de je 27

50. léta: de ká da „dvou aut do každé ga rá že“ 27

60. léta: de ká da změn 29

70. léta: de ká da zís ká vá ní zku še nos tí z re ce se 31

80. léta: de ká da vá lek v době míru 33

90. léta a skok do bu douc nos ti 35

Promotio nal mar ke ting v ČR 36

Kam krá čí pro mo tio nal mar ke ting 37

Přík la dy 38

Kde hle dat na síti 41

Co se může stát 42 Ka pi to la 3 Gue ri llo vý mar ke ting 43

Underground v ko merč ních ko mu ni ka cích 45

Za čát ky a de fi ni ce 45

For my gue ri llo vé ho mar ke tin gu 45

Jak fun gu je gue ri llo vý mar ke ting 47

5

Obsah

www.mgmtpress.cz


Vyu ži tel nost me tod gue ri llo vé ho mar ke tin gu 47

Přík la dy 48

Kde hle dat na síti 49

Co se může stát 49 Ka pi to la 4 Di gi tál ní mar ke ting 51

Co je di gi tál ní mar ke ting 53

In ter net, jeho uži va te lé a vlast nos ti 54

Co mů že me chtít od on-line mar ke tin gu 56

Vi ro vý mar ke ting jako ná stroj on-line mar ke tin gu 58

Za co pla tit na in ter ne tu 59

Sociální média 59

Přinášejí sociální média byznys? 65

Proč využívat sociální sítě a média k marketingovým účelům? 67

Di gi tál ní ex tré mis té 69

Web 2.0 69

Co lze udě lat pro zvý še ní ús pě chu on-line re kla my 71

Přík la dy 72

Kde hle dat na síti 73

Co se může stát 74 Ka pi to la 5 Vi ro vý mar ke ting 75

Jak vz ni kl vi ro vý mar ke ting 77

Co je vi ro vý mar ke ting 77

Jak vi ro vý mar ke ting fun gu je a jaké jsou jeho slož ky 79

Jaké jsou vý ho dy a ne vý ho dy vi ro vé ho mar ke tin gu 80

Přík la dy 80

Kde hle dat na síti 82

Co se může stát 82

Ka pi to la 6 Event mar ke ting 83

Kdy jsou akce tou správ nou tak ti kou 85

Jak vní má me pro pa ga ci znač ky na ak cích 85

Typy akcí po dle sta no ve ných cílů 86

Tren dy v event mar ke tin gu 88

Přík la dy 89

Kde hle dat na síti 90

Co se může stát 90

6

Obsah

www.mgmtpress.cz


Ka pi to la 7 Di rect mar ke ting v di gi tá lním věku 91

Di rect mar ke ting dří ve a nyní 93

O sou tě ži John Caples Internatio nal Awards 93

To nej lep ší z John Caples Internatio nal Awards 95

Co je DRTV a jak fun gu je 120

Jak vy užít DRTV na čes kém trhu 123

Přík la dy 125

Kde hle dat na síti 126

Co se může stát 126 Ka pi to la 8 Product pla ce ment 129

Jak vy užít filmu a po čí ta čo vých her 131

Jaké jsou mož nos ti fil mo vé ho mar ke tin gu 134

Pro duct pla ce ment v te le vi zi 137

Přík la dy 139

Kde hle dat na síti 139

Co se může stát 139 Ka pi to la 9 Mo bil ní mar ke ting 141

Jak vel ký je trh pro mo bil ní mar ke ting 143

Typy kam pa ní pou ží va né v mo bi lním mar ke tin gu 144

Mo de ly her ních kon cep tů spo tře bi tel ských sou tě ží 147

Te le vi ze v mo bi lu 149

Vý ho dy mo bi lní ho mar ke tin gu a jeho ob sah 151

Výhled 153

Přík la dy 154

Kde hle dat na síti 158

Co se může stát 158 Ka pi to la 10 Nové tren dy v re tai lo vém a in sto re mar ke tin gu 159

Jak do stat zá kaz ní ka do té správ né ulič ky 161

Svě to vý re tai lo vý trh a jeho hrá či 161

Co nás mo ti vu je k ná kup ní mu cho vá ní 163

Kou zel né slův ko mer chan di sing 164

Shoppermarketingové revoluce v místě prodeje 167

Vliv ob chod ních ře těz ců na ži vot ní styl 175

Kde hle dat na síti 176

Co se může stát 177

7

Obsah

www.mgmtpress.cz


Ka pi to la 11 Marketingová ko mu ni ka ce v pro mě nách času 179

Marketingová ko mu ni ka ce a mar ke ting 181

Vy hodnocová ní kam pa ní 183

Vý voj cí lo vých sku pin 184

Me diál ní scé na 184

Vý bě ro vá ří ze ní 185

Pro voz ko mu ni kač ních agentur 185

Jak hra jí nej vět ší hrá či 186

Sbližová ní dis ci plín a ka ná lů ko mu ni ka ce 187

So ciál ní mar ke ting a spo le čen ská od po věd nost 187

Nové způ so by uvažová ní nad mar ke tin go vým pro blé mem 188

Inovativ ní mar ke ting

®

191

Kde hle dat na síti 193

Co se může stát 194 Slov ní ček zá klad ních po jmů 197 Použitá a do po ru če ná li te ra tu ra 203

8

Obsah

www.mgmtpress.cz


Každý dob rý mar ke tér si v dneš ní době musí stá le klást ná sle du jí cí otáz ky: Co je pro můj vý ro bek z hle dis ka účin nos ti ko mu ni ka ce nej vhod něj ší? Vím o všech for mách, kte ré udá va jí nyní trend? Kte ré z nich os lo ví da nou cí lo vou sku pi nu? Mohu si do vo lit ex pe ri men to vat? Není to pří liš ris kantní? Na dru hé stra ně, jak upou tat po zor nost na té měř na sy ce ném trhu?

Od po věď ne mu sí být vždy snad ná, a to i pro to, že obor mar ke tin go vé ko mu ni ka ce pro šel na pře lo mu 20. a 21. sto le tí ce lou řa dou změn. Osvědče ná sché ma ta pře stá va jí pla tit. Ztotožňová ní ko mu ni ka ce s te le viz ní mi spo ty je dáv no mi nu los tí. Ko mu ni ka ce je stá le se lek tivněj ší a spo tře bi tel vy bí ra věj ší, imun ní k do sud účinným for mám. Tam, kde do sud po sta čova la re kla ma ve svém stan dar dním po je tí, na stu pu je ko mu ni kač ní projekt, kte rý využívá řady no vých net ra dič ních ná st ro jů.

Dnes ne ho vo ří me o mar ke tin gu a mar ke tin go vé ko mu ni ka ci jen jako o urči té dis ci plí ně, kte rá nám po má há sti mu lo vat trž ní re ak ci. Mlu ví me o řadě mar ke tin go vých tech nik, kte ré se po zvol na mění ve spe cia li zo vané obo ry. Tak vznik ly i ty, o kte rých bude po jed ná vat tato kni ha. Di gi tální, vi ro vý, gue ri llo vý a mo bil ní mar ke ting. Bu de me ho vo řit i o již zave de ných obo rech, jako jsou pro mo tio nal, event a di rect mar ke ting nebo pro duct pla ce ment. Nahlédne me také do re tai lo vé ho mar ke tingu, ne boť prá vě ten pů so bí na naše ko neč né roz hod nu tí na mís tě pro de je. To vše z hle dis ka vý vo je tren dů v tě chto ob las tech a je jich účin né kom bina ce a apli ka ce. Je tře ba upo zor nit, že vě tší po zor nost je vě no vá na těm obo rům, kte ré za tím ne by ly v naší zemi při liš zpra co vá ny, např. tzv. mobi lní mu mar ke tin gu. Za ve de ným obo rům, jako je např. event mar ke ting, je vě no vá na po zor nost pře de vším z hle dis ka no vých tren dů a oče ká va ného vý vo je. Po zor nost vě nu ji ovšem i vý vo jo vým tren dům v ob las ti podpo ry pro de je, kte ré se osvěd či ly a fun gu jí na trhu do dnes.

K na pl ně ní jed not li vých mar ke tin go vých cílů je nyní k dis po zi ci řada ná st ro jů a po zbývá na vý zna mu, řa dí me-li je do „nad lin ko vé“ nebo „podlin ko vé“ mar ke tin go vé ko mu ni ka ce. Jde o nové tren dy a smys lem této

11

Od re kla my ke ko mu ni ka čním

pro jek tům

Úvod

www.mgmtpress.cz


kni hy je po skyt nout je jich uce le ný pře hled pro správ nou ori en ta ci a vol

bu té nej účinněj ší v mar ke tin go vé pra xi. Na lez ne te v ní ne jen mar ke

tin go vou teo rii, ale hlav ně řadu prak tických pří kla dů, kte ré vás mo hou

in spi ro vat. Po chá ze jí z díl ny mé i mých ko le gů v ko mu ni kač ní síti

DraftFCB, ale také z ji ných agentur, je jichž prá ci po va žu ji za pří nos nou

pro obor mar ke tin go vé ko mu ni ka ce.

Vlast ní vliv uvá dě ných tren dů na mar ke ting před sta vu je vý ra znou

změ nu, kte rá se na pra hu 21. sto le tí pro mí tá do všech ak ti vit sou vi se jí

cích s obo rem mar ke tin go vé ko mu ni ka ce. Vy ví je jí se cí lo vé sku pi ny,

mění se me di ál ní scé na, sma zá vá se roz díl mezi „nad lin ko vou“ a „pod

lin ko vou“ ko mu ni ka cí a mění se i me to dy vy hod no co vá ní účin nos ti. Vy

ví je jí se i ko mu ni kač ní agen tu ry a po je tí vý bě ro vých ří ze ní. Mění se pro

stře dí a vzta hy v obo ru a mění se a zdo ko na lu jí se jeho hlav ní hrá či,

kte ří si po stup ně stá le více uvě do mu jí svou spo le čen skou od po věd nost

a sílu mar ke tin go vé ko mu ni ka ce ve služ bách pro jek tů so ci ál ní ho mar ke

tin gu. Tato té ma ta na lez ne te v ná sle du jí cích ka pi to lách.

A jak bys te měli číst tuto kni hu? Dom ní vám se, že by to ne měl být

pro blém pro ni ko ho, kdo má urči tý cit pro mar ke ting. Cel ko vé usnad ně

ní by měl čte ná ři při nést slov ní ček po jmů, kte rý do pl ňu je tex to vou část.

Je to kni ha o ná pa dech a tren dech, kte rá má po skyt nout in spi ra ci a ná mě

ty k dal ší mu pře mý šle ní o no vých účinných kom bi na cích. Chce být urči

tým roz cest ní kem v „Ba by lo nu“ nově se ob je vu jí cích mar ke tin go vých

tren dů a po skyt nout ne zbyt né mi ni mum z kaž dé ho obo ru pro úspěš nou

mar ke tin go vou pra xi.

12

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE: NOVÉ TRENDY 3.0

Obr. 1 Nové tren dy v mar ke tin go vé ko mu ni ka ci a je jich de fi ni ce

Interaktivní marketingová kampaň

využívající prostředí internetu nebo

služeb mobilních operátorů s cílem

propagovat výrobek nebo službu.

Nekonvenční marketingová kampaň,

jejímž účelem je dosažení

maximálního efektu s minimem zdrojů.

Product placement je záměrné

a placené umístění značkového

výrobku do audiovizuálního díla,

s cílem ho propagovat.

Virový marketing je umění přimět

zákazníky, aby si mezi sebou řekli

o vašem výrobku, službě nebo

webové stránce.

GUERILLOVÝ MARKETING DIGITÁLNÍ/MOBILNÍ MARKETING

VIROVÝ MARKETING PRODUCT PLACEMENT

www.mgmtpress.cz


Na tom to obrázku je vidět, že CVS Phar ma cy vy tvo ři la ja kou si „hlav ní tří du“ ve dou cí je jím ob cho dem.

Pramen: Draft Worl dwi de.

Obr. 13 Obvyklý pohyb zá kaz ní ků po ob vo du je mož no na ru šit také změ nou

uspo řá dá ní pro dej ní plo chy

Shoppermarketingová revoluce v místě prodeje

V marketingu je jistě mnoho nezodpovězených otázek. Vždycky nás za

jímá, jak vlastně lidé nakupují, a poslední dobou se stále více ptáme, zda

sociální sítě mají vůbec nějaký vliv na prodej samý. V poslední době se

značně rozvinul shopper marketing jako obor, který má aspirace tyto

a podobné otázky vyřešit. Místo prodeje je přeci středobodem veškeré

ho marketingu. Může se vám to zdát přehnané, ale není. Vždyť marke

ting začíná tím, že produkt do distribuce umístí a pak připravuje komu

nikaci, která má přilákat kupujícího právě na místo prodeje, kde to jeho

rozhodnutím zase končí. Nicméně tak jednoduché to není. Myslíte si, že

167

Nové trendy v retailovém a in store marketingu

www.mgmtpress.cz


170

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE: NOVÉ TRENDY 3.0

ží. Samostatně pak řeší, jak přitáhnout nakupující do prodejen. U nás to ještě příliš zažitý pojem není. V zahraničí už vznikají ve firmách „shoppermarketingová“ oddělení. Nástroje shopper marketingu mohou pomoci řešit většinu známých marketingových problémů spojených s pozorností v místě prodeje. Je to na jednu stranu věda o chování zákazníka, ale také umění, které vyžaduje kreativitu. Znamená to tedy nejen dobře znát možnosti a omezení POS materiálů a jejich využití v místě prodeje, ale hlavně dokázat zkombinovat více prostředků a zaujmout spotřebitele a motivovat je k tomu, aby se vraceli.

Prodeje se pak podle zkušeností z amerického trhu mohou díky uplatnění shopper marketingu zvýšit až o 25 % a přitom někdy stačí málo: například uspořádat potraviny pomocí chytré navigace tak, že obchod nabídne zákazníkovi „řešení“ pro jeho večeři, „řešení“ pro jeho oběd –

místo jednotlivých položek. Komunikace v místě prodeje přitom není

jediným nástrojem shopper marketingu. Jde o komplexní řešení zahrnu

jící obalová řešení, digitální média a aplikace, kreativní instalace a rozší

řené služby zákazníkům.

Spotřebitel nyní očekává více než jen dostupnost obchodu a nízkou cenu. Shopper marketing nabízí proto i další dimenzi – emocionální benefit, kdy spotřebiteli ukážete, že on je tím, o koho tu běží.

Hlavními oblastmi jsou:  Shopper marketing data – výzkum a monitoring v místě prodeje.  Shopper marketing composite – kombinované projekty s vysokou

účinností.  Shopper marketing engagement – kreativní prvky a instalace.  Shopper promotion optimization – nastavení a měření promo progra

mů. 

Shopper marketing digital – on-line řešení, mobilní aplikace, kiosky,

digitální kupóny. 

Shopper Marketing Lab – vývoj a vyhledávání nových prvků a POS

médií.

www.mgmtpress.cz


179

Marketingová ko mu ni ka ce

v pro mě nách času

11Kapitola

Co se dozvím?

Marketingová komunikace

už zdaleka není jen jedna disciplína.

Jak se mění marketingová scéna, média,

komunikační agentury a tendry a kdo jsou

hlavní hráči. Jak se nyní díváme

na marketingový problém a co je to

inovativní marketing.

Klíčová slo va:

sociální marketing, sbližování disciplín, ROI, CRM,

inovativní marketing

www.mgmtpress.cz


trž ní re ak ci. Mlu ví me o řadě mar ke tin go vých tech nik, kte ré se po zvol na mění ve spe cia li zo va né obo ry. Jako vznik ly i ty, o nichž jsme ho vo ři li v této kni ze jako o tren dech. Di gi tál ní, vi ro vý, gue ri llo vý, mo bil ní marke ting. Změ ni ly se již za ve de né obo ry, jako jdou pro mo tio nal, event a di rect mar ke ting. Tyto nové ná st ro je mo hou být účin né a níz ko nák lado vé, ale má lo kdy fun gu jí sa mos tat ně. Ře še ní spo čí vá v je jich účin né kom bi na ci s kla si cký mi mé dii, tedy i s tím, co jsme do sud pou ží va li a zna li. Tedy thru-the-line nebo chce te-li 360stup ňo vý pří stup.

To mů že me při jmout jako urči té vý cho dis ko pro nové uvažová ní nad mar ke tin go vým pro blé mem. Pro mne už ani tato tvr ze ní nej sou dnes zce la do sta ču jí, pro to že od po věď může být ně kdy jed no duš ší, než by se mo hlo zdát. Ne bu de v tom, jaké dal ší „ismy“ jsme pro no vou ko mu ni kaci za po sled ní rok vy my sle li. Může nám na po vě dět pří klad.

Od po věď může vy pa dat i jako ná sle du jí cí mar ke tin go vé ře še ní.

Tes co: Vrať se

Marke tin go vým pro blé mem bylo, jak zís kat zpět zá kaz ní ky, kte ří za ča li na

ku po vat po tra vi ny v ji ném su per mar ke tu. ehs brann, agen tu ra kli en ta Tes

co, na šla tu pra vou „jíz den ku k ús pě chu“. Bý va lým zá kaz ní kům po sla la poš

tou re cept z po klad ny čís lo 4.

Účet pře svěd čo val ně kdej ší zá kaz ní ky v do sti osobním du chu o tom, že

mu chybějí, že bez nich už pro stě ži vot není, co bý val, že je chce zpět a že

u dané po klad ny mo hou za při lo že ný ku pón kou pit zbo ží, aniž by pla ti li pe

ně zi.

Když se oslo ve ní v ob cho dě za sta vi li a u pří sluš né po klad ny vyu ži li své ho

ku pónu na od běr zbo ží, po klad na jim po za pla ce ní vy da la účet, jenž na spo

du nesl ra dost né zvo lá ní: „Hu rrá! Vrátil ses! Chyběl jsi nám!”

Je asi zby teč né ří kat, že ta ko vý mailing byl do sti od liš ný od před cho zích

snah a  krá lov sky se vy pla til: 56% re spon ze vy ge ne ro va la ná růst pro de jů

o více než 200 000 USD za prv ních 12 tý dnů.

Co z toho vy plývá?   Způsob hle dá ní ře še ní mar ke tin go vé ho pro blé mu je jiný.   Způsob uvažová ní nad pro blé mem není uzavřen do běž ných ko mu ni

kač ních kli šé.

189

Marketingová komunikace v proměnách času

www.mgmtpress.cz


www.mgmtpress.cz

Švédská Gothenburg Homeless Aid, která pomáhá lidem bez domova ve svém městě, připravila společně s agenturou GOSS rafinované vánoční přání. Cílem bylo vybrat příspěvky na pomoc bezdomovcům. Vánoční přání, která rozeslaly, měla na místě pro adresáta údaje, převedeno do českých reálií, asi v tomto smyslu: Bohumil Opuštěný Vrchlického sady Lavička poblíž vchodu u Hlavního nádraží 110 00 Praha 1 Šlo tedy o dopis, který poště nezbývalo než označit žlutou nálepkou »Adresát neznámý« a vrátit odesílateli. A v tom spočíval celý vtip kampaně. Na zadní straně obálek totiž byli uvedeni jako odesílatelé potenciální dárci.

CHARITA: Dopisy »adresované« bezdomovcům se vracely

na adresy potenciálních dárců, které charitativní organizace uvedla jako odesílatele. Ti darovali příspěvky v hodnotě přes 4 milióny Kč.

Ti se jednoduše neubránili, dopis otevřeli a v souč

tu zaslali na charitu finanční příspěvek v hodnotě

více než 4 milióny Kč. Vánoční přání bylo rozeslá

no 20 000 lidí v Gothenburgu ve dnech před Vánoci

a po nich. Výběr z databáze byl proveden s ohle

dem na jejich věk a roční příjem. Realizováno v ro

ce 2007.


www.mgmtpress.cz

Agentura Start realizovala pro Reisswolf dopis s ne

obvyklým vzhledem – rozřezaný. Kampaň proběh

la v roce 2007. Cílem bylo vytvořit překvapující direct mail, který by komunikoval službu německé společnosti Reisswolf. Ta se zabývá profesionálním skartováním dokumentů a vysoce důvěrných dat. Cílovou skupinou byly společnosti s vysokými standardy zabezpečení s ohledem na důvěrné informace.

B2B: Společnost, která profesionálně skartuje důvěrné

dokumenty, poslala rozřezanou nabídku, a rovnou tak své služby i demonstrovala.


Petr Frey

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE:

NOVÉ TRENDY 3.0

V roce 2011 vydalo nakladatelství Management Press, s. r. o.,

nám. W. Churchilla 2, Praha 3, jako svou 428. publikaci

Obálku navrhl Petr Foltera ve spolupráci s Marketing magazinem

Vydání 3., rozšířené

Sazbu zhotovilo DTP studio Cadis, Praha

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

ISBN 978-80-7261-237-6

www.mgmtpress.cz

www.mgmtpress.cz
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist