načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Marie Tereza Charlotta Bourbon – Blanka Doktorová

Marie Tereza Charlotta Bourbon

Elektronická kniha: Marie Tereza Charlotta Bourbon
Autor: Blanka Doktorová

– Kniha popisuje pohnuté osudy u nás málo známé francouzské princezny,dcery popravených rodičů Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty. Jako jediná z královské rodiny přežila uvěznění v Templu za Francouzské revoluce. Většinu života prožila v exilu ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  51
+
-
1,7
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Tribun EU
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2013
Počet stran: 128
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-263-0453-1
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha popisuje pohnuté osudy u nás málo známé francouzské princezny,dcery popravených rodičů Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty. Jako jediná z královské rodiny přežila uvěznění v Templu za Francouzské revoluce. Většinu života prožila v exilu a její dlouhé putování Evropou ji dvakrát zavedlo i do Prahy. Mezitím však byla 16 let  také první dámou královského dvora v Paříži.

Další informace o autorce naleznete na stránce: http://blanka.doktorova.sweb.cz/

Zařazeno v kategoriích
Blanka Doktorová - další tituly autora:
 (e-book)
Madame Alžběta francouzská princezna -- Svět dopisů a tragický příběh sestry Ludvíka XVI. Madame Alžběta francouzská princezna
 (e-book)
Milostné a politické pletky kolem českého trůnu Milostné a politické pletky kolem českého trůnu
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Blanka Doktorová

Marie Tereza Charlotta Bourbon

Tribun EU

2013Blanka Doktorová

Marie Tereza Charlotta Bourbon

vnučka císařovny Marie Terezie

dcera královny Marie Antoinetty

exilová královna

Obrázek na obálce: Marie Tereza Charlotta Bourbon

© PhDr. Blanka Doktorová, 2012 Obsah PŘEDMLUVA ..................................................................................................................................... 7

DĚTSTVÍ MARIE TEREZY ............................................................................................................... 9

Dlouho o čekávaný p říchod na sv ět .................................................................................................. 9

Osudový p řítel Marie Antoinetty ................................................................................................... 11

Potíže s výchovou a první podez ření ............................................................................................. 13

Aféry, pomluvy a rodinné starosti .................................................................................................. 16

Útok na Versailles a za čátek revoluce ............................................................................................ 20

ŽIVOT VE VĚZENÍ .......................................................................................................................... 23

Pokus o út ěk, odsouzený k nezdaru ............................................................................................... 23

Život v zajetí a první útok na zámek .............................................................................................. 27

Druhý útok a cesta do vězení ......................................................................................................... 30

Hrozivý vývoj událostí a poprava krále ......................................................................................... 34

Ztráta posledních nad ějí a smrt královny ....................................................................................... 37

Smrt tety a bratra – konec rodiny ................................................................................................... 42

Pomalý návrat do života ................................................................................................................. 44

V PRVNÍM EXILU 1796–1814 ......................................................................................................... 48

Chladné víde ňské p řivítání............................................................................................................. 48

Praha jako p řechodný úkryt p řed Napoleonem .............................................................................. 51

Do kuronské Jelgavy za ženichem ................................................................................................. 53

Po vypov ězení z Kuronska azyl ve Varšav ě ................................................................................... 56

Potíže s francouzským císa řem a znovu do Jelgavy ...................................................................... 59

Út ěk do klidn ější Anglie a nevítaná Napoleonova svatba .............................................................. 62

Konec císa řství a čas pro návrat krále ............................................................................................ 66

PRVNÍ DÁMOU KRÁLOVSKÉHO DVORA 1814–1830 ............................................................... 69

Nelehké za čátky a překvapivý návrat Napoleona .......................................................................... 69

Vít ězné Waterloo a druhý nástup krále . ......................................................................................... 74

Období špatných zpráv a vým ěna bratr ů na francouzském tr ůně .................................................. 77

Obavy z revoluce se naplnily, znovu do exilu ............................................................................... 80

V DRUHÉM EXILU 1830–1851 ...................................................................................................... 84

Vlídný azyl na Pražském hrad ě a malá rodinná aféra .................................................................... 84

Ne čekaný konec pražského pobytu, nový za čátek v Gorici ........................................................... 88

Smí ření a konec putování na zámku Frohsdorf ............................................................................. 92

Poznámky ........................................................................................................................................... 96

LITERATURA ................................................................................................................................... 97

PŘEDMLUVA

(den velkých nad ějí)

„Zdá se mi, jakoby p ři odchodu z Templu bylo jednání i myšlení

Madame Royale už definitivn ě dohotoveno, zformováno ve všech

podstatných v ěcech, ukon čeno pro budoucnost, i když všechny jeho

zdroje a ko řeny byly i nadále v minulosti.“

(C. A. Sainte-Beuve: The Duchesse d'Angoulême)

Malá Madame, nebo také Madame Royale, takové byly tituly, které používal kdysi u francouzského dvora každý, kdo cht ěl promluvit o dce ři královny Marie Antoinetty a krále Ludvíka XVI. Skute čné jméno této hojn ě osudem stíhané princezny bylo Marie Tereza Charlotta Bourbon a jako jediná z královské rodiny přežila za Francouzské revoluce uv ězn ění v Templu.

Zdálo se, že poslední te čkou za strastiplnými léty se stane den, kdy „Malá

Madame“ kone čně opustí rozbou řenou a nebezpe čnou Francii, aby se jí láskypln ě ujalo habsburské p říbuzenstvo. Tato nad ějná událost se odehrála 26. prosince roku 1795, tedy v den, kdy k řes ťanská Evropa slavila svátek sv. Št ěpána. Všichni tehdy jist ě doufali, že nový rok p řinese uklidn ění na vále čných polích i vy řešení všelijakých mocenských p ůtek. V lepší život jist ě v ěř ila i Marie Tereza Charlotta. Žel, k lepšímu se nem ělo v příštích letech zm ěnit skoro nic.

Zmín ěného dne se přesto odehrála ve vile Reber nedaleko Basileje jedna

důležitá a nad ějná událost. Za složitých konspirací se tam uskutečnila dlouho připravovaná vým ěna vále čných zajatc ů mezi Rakouskem a Francií. Nebylo by na tom nic mimo řádného, kdyby na jedné stran ě pomyslné hrani ční čáry nestála jen vyplašená sedmnáctiletá dívka, zatím co na druhé stran ě se houfovalo dvacet více či mén ě významných a ost řílených p ředstavitel ů francouzské revoluce. Mezi nimi byli nap říklad bývalý ministr války Bernouville, zástupce francouzské republiky v Neapoli Maret, legendární poštmistr Drouet, o němž bude ješt ě řeč, a další.

Všechno se ovšem odehrávalo v přísném utajení a tak jen zasv ěcení v ěděli, že propušt ění vále čníci a diplomaté se nyní radostn ě odeberou do Francie, zatímco mladá princezna poputuje s obavami n ěkam do daleké Vídn ě. Tam se u císa řského dvora už promýšlely plány, jak využít slibnou a také dost bohatou nev ěstu ku prosp ěchu Rakouska a za kterého Habsburka by bylo nejlepší ji provdat. A také už byl jeden vhodný ženich vybrán, ale o tom až pozd ěji.

Jak už to tak v život ě chodí, všechno bylo nakonec trochu jinak. Brzy zjistíme, že starosti a strasti Marie Terezy Charlotty Bourbon tímto dnem, plným nad ějí, zdaleka neskon čí. P řijetí do habsburské rodiny nebude nijak láskyplné a Rakousko nakonec jejím p říchodem nic nezíská. Evropa se nijak neuklidní a nová Francouzská republika p ůjde z problém ů do problém ů. Z Madame Royale se časem stane vévodkyn ě d'Angoulême, prožije pom ěrn ě dlouhý život plný st ěhování a podivnou shodou okolností se jednou stane na pár minut i francouzskou královnou, samoz řejm ě v exilu. Asi bychom se však nejd říve m ěli vrátit k událostem, které onomu slibnému dni 26. prosince 1795 p ředcházely.

DĚTSTVÍ MARIE TEREZY

(od narození ve Versailles do Pa říže roku 1789)

Dlouho o čekávaný p říchod na sv ět Marie Tereza Charlotta, bourbonská princezna s habsburskými p ředky, p řišla na sv ět ve Versailles roku 1778, snad 19. prosince, ale možná až 20. prosince. Vždy ť kdo by to po těch dlouhých a nekone čných hodinách porodu v ěděl p řesn ě. Vše se odehrávalo, podle tehdejších zvyklostí, za hromadné ú časti celého královského dvora a za zv ědavého p řihlížení dalších zájemc ů. Že to byla p ředevším pro nastávající matku situace k nep řečkání, o tom není pochyb. Na druhé stran ě, toto dlouhé čekání na úsp ěšný výsledek porodu nebylo nic proti tomu, kolik let už se čekalo, zda Ludvík XVI. v ůbec n ějakého potomka zplodí.

Svatba francouzského douphina s dcerou císa řovny Marie Terezie se konala už před osmi lety, ale t ěžko se na ni dalo zapomenout. P ři slavnostním oh ňostroji tehdy před časn ě vzplál celý arzenál p řipravených raket, což m ělo za následek více než 130 mrtvých a řadu ran ěných. Nebylo málo t ěch, kdo to považovali za špatné znamení nejen pro urozené novomanžele, ale i pro celou Francii, potažmo i pro její vztah s Rakouskem. A skoro to vypadá, že mohli mít i pravdu.

Každopádn ě, p ředevším se dlouho neda řilo zabezpe čit pokra čování rodu, čímž se pochopiteln ě za čaly hroutit i habsburské vyhlídky na francouzský trůn. A možná by se na potomky čekalo ješt ě za revoluce, nebýt osobního zásahu Josefa II. I když bez d ětí by se třeba královskému páru, ostatn ě i vůdc ům revoluce, mnohé dost zjednodušilo. Nicmén ě, Josef II. po několika letech už necht ěl jen ne činn ě p řihlížet, a vydal se osobn ě do Francie, aby p řišel v ěci na kloub.

Josef II. nejprve dlouze pohovo řil se svojí sestrou Marií Antoinettou, pak podrobn ě probral celý problém s mladým Ludvíkem XVI. a obrátil se i na královy léka ře. Poté nutn ě musel dojít k názoru, že se všem zú častn ěným nedostává ani dostate čného úsilí, ani zkušeností ani šikovnosti a rázn ě se ujal řešení. Dal mladému       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.