načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. -- Legislativa, metody, systémy, praxe – Jaromír Veber; Alena Plášková; Marie Hůlová

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. -- Legislativa, metody, systémy, praxe
-15%
sleva

Kniha: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce.
Autor: Jaromír Veber; Alena Plášková; Marie Hůlová
Podtitul: Legislativa, metody, systémy, praxe

Propedeutická příručka obsahuje doporučení pro postup při vytváření jednotného manažerského systému zaměřeného na kvalitu, environment, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. ... (celý popis)
Titul je skladem 1ks
Ihned také k odběru: Ostrava
Vaše cena s DPH:  539 Kč 458
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
15,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Management Press
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2015
Počet stran: 360
Rozměr: 165 x 235 mm
Úprava: viii stran barevné obrazové přílohy: ilustrace (některé barevné)
Vydání: 2., aktualiz. vyd.
Vazba: brožovaná lepená
Datum vydání: 1. 5. 2015
Nakladatelské údaje: Praha, Management Press, 2010
ISBN: 9788072612109
EAN: 9788072612109
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Propedeutická příručka obsahuje doporučení pro postup při vytváření jednotného manažerského systému zaměřeného na kvalitu, environment, bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Popis nakladatele

Druhé, aktualizované vydání publikace Jaromíra Vebera, Aleny Pláškové a Marie Hůlové Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, kterou s podtitulem Legislativa, systémy, metody, praxe připravilo nakladatelství Management Press (brož., 360 str., doporučená cena 539 Kč), reaguje na aktuální požadavky praxe – jde zejména o potřebu „preventivního“ přístupu k otázkám kvality, vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v činnosti jak podnikatelských subjektů, tak i dalších organizací.      Protože většina doporučených postupů, praktických opatření, zpětnovazebních aktivit atd., týkajících se kvality, managementu zaměřeného na ochranu životního prostředí i na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, má řadu společných rysů, pragmaticky uvažující organizace se snaží tyto řídicí aktivity v maximální míře sjednotit s cílem eliminovat některé duplicitní činnosti. Výjimečné nejsou ani případy, kdy péče o kvalitu, environment a bezpečnost práce spadá do pravomoci jednoho útvaru a je řízena jedním manažerem. Pokud se organizace rozhodne pro certifikaci těchto manažerských systémů, opět se prosazuje snaha je sjednotit a provádět certifikaci při jedné návštěvě pracovníků certifikačního orgánu.      Publikace proto nabízí soubor doporučení, jak postupovat při vytváření jednotného (integrovaného) manažerského systému zaměřeného na kvalitu, environment, bezpečnost a ochranu zdraví při práci.. Autoři přitom vycházeli zejména z požadavků mezinárodních norem ISO řady 9000 a 14 000 a normy  ČSN OHSAS 18 001 a v omezené míře uvádějí i některé další požadavky, např. „modelu excelence“, jak je vymezila Evropská nadace pro řízení jakosti (EFQM), nebo přístupů EMAS uplatňovaných jako alternativa normy ISO 14 001 ve strukturách EU.      Autoři publikace předkládají univerzální metodiku pro implementaci a udržování systémů managementu kvality, environmentu a bezpečnosti, která se může uplatnit v podnikových organizacích působících v různých podnikatelských odvětvích i v organizacích veřejného sektoru, včetně organizací neziskových – a to jak v zájmu získání a udržení konkurenční výhody, tak i dosažení shody s normativními  požadavky i zásadami odpovědného „občanství“ organizací. Výklad doplňují přehled nejdůležitějších metod a technik používaných při zajišťování kvality, environmentu a bezpečnosti a příklady z praxe – s přihlédnutím k různým aplikačním oborům i velikosti organizací.      I když je publikace přednostně určena pro praxi jako pomůcka pro pracovníky organizací, které se rozhodnou zavádět či rozšiřovat uvedené manažerské systémy, uplatnění nepochybně najde i mezi posluchači vyšších odborných škol a vysokých škol, kteří se touto tematikou v rámci své přípravy zabývají. Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.  – absolvent fakulty výrobně ekonomické VŠE v Praze (1977),  profesor (2002) v oboru podniká ekonomika a management. Vedoucí katedry managementu na VŠE (od roku 1994). Odborné zaměření: produktový a provozní management, management kvality a environmentu, prosperita a výkonnost organizací. Manažer kvality (DGQ a EOQ), absolvent tréninkového kursu pro experty-hodnotitele modelu EFQM a pro auditory EMS. Autor pěti odborných publikací, řady vysokoškolských skript, více než sta odborných statí. Poradce podniků a institucí zejména při zavádění systémů managementu kvality a environmentu (cca 70 úspěšných aplikací). Ing. Alena Plášková, CSc.  – absolventka VŠE v Praze, dlouholetá členka katedry managementu VŠE,  odborný garant čtyř předmětů zaměřených na problematiku managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Autorka a spoluautorka řady publikací, vysokoškolských skript, odborných článků, statí ve sbornících apod. Odborné zaměření: management kvality, environmentu a bezpečnosti práce  se zřetelem na zlepšování, metody a techniky, ekonomické aspekty, měření spokojenosti zákazníků a hodnocení kvality výrobků a služeb. Držitelka certifikátu DGQ a EOQ Quality Manager, národního certifikátu Manažer CAF. Od roku 2001 předsedkyně České společnosti pro jakost. Ing. Marie Hůlová, CSc. –  absolventka obchodní fakulty VŠE (1973). Od roku 1978 dosud se zabývá zejména problematikou kvality a jejím řízením. V současnosti se kromě řízení kvality věnuje také tematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a statistickým metodám řízení kvality. V této oblasti publikovala řadu vysokoškolských skript a odborných statí. Je členkou rady expertů sekce movitého majetku Institutu oceňování majetku při VŠE a členkou lektorského sboru České společnosti pro jakost. Úplný přehled knih na téma podnikového managementu přibližuje tento výpis. (legislativa, systémy, metody, praxe)

Další popis

Obsahem nové knihy kolektivu zkušených autorů a předních domácích odborníků je především výklad manažerských systémů zaměřených na kvalitu, environment a bezpečnost práce, jak vyplývají z požadavků mezinárodních norem ISO 9001 a 14 001 a normy ČSN OHSAS 18 001. Přináší podrobné informace o legislativní úpravě předmětné problematiky a o nejdůležitějších metodách a technikách používaných při zajišťování kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Kniha je určena pracovníkům podnikové praxe, kteří mají zavádět nebo udržují tyto manažerské systémy, a rovněž studujícím VŠ a VOŠ.


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Jaromír Veber; Alena Plášková; Marie Hůlová - další tituly autora:
Příklady z managementu a jejich řešení -- Pro střední školy a pro veřejnost Příklady z managementu a jejich řešení
Řízení jakosti a ochrana spotřebitele -- 2., aktualizované vydání Řízení jakosti a ochrana spotřebitele
 (e-book)
Podnikání malé a střední firmy -- 3., aktualizované a doplněné vydání Podnikání malé a střední firmy
 (e-book)
Řízení jakosti a ochrana spotřebitele -- 2., aktualizované vydání Řízení jakosti a ochrana spotřebitele
Management inovací Management inovací
 (e-book)
Management inovací Management inovací
 
Ke knize "Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. -- Legislativa, metody, systémy, praxe" doporučujeme také:
Řízení jakosti a ochrana spotřebitele -- 2., aktualizované vydání Řízení jakosti a ochrana spotřebitele
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Jaromír Veber a kol.

Management kvality,

environmentu

a bezpečnosti práce

Legislativa, systémy, metody, praxe

Management Press, Praha 2010

2. aktualizované vydání


Autorský kolektiv:

Ing. Marie Hůlo vá, CSc. – sub ka pi to la 6.6

Ing. Alena Pláš ko vá, CSc. – sub ka pi to la 5.1 a 5.3 a kapi to la 6, kromě sub ka pi toly 6.6

Prof. Ing. Jaro mír Veber, CSc. – kapitoly 1–4 a sub kapito ly 5.2 a 5.4, vedou cí

autor ské ho kolek ti vu

© Jaro mír Veber a kol., 2006, 2010

ISBN 978-80-7261-210-9

www.mgmtpress.cz


OBSAH Předm lu va 9 1 Úvod do mana ge men tu kva li ty, envi ron men tu a bez peč nos ti práce 11

1.1 Poje tí kva li ty, envi ron men tu a bez peč nos ti práce 11

1.2 Důvo dy zájmu o kva li tu, envi ron ment a bez peč nost práce 14 1.3 Stát ní inter ven ce do oblas ti kva li ty, envi ron men tu

a bez peč nos ti práce 21 1.4 Vztah mik ros fé ry ke kva li tě, envi ron men tu a bez peč nos ti práce 26 2 Přehled klí čo vých legis la tiv ních poža dav ků 29 2.1 Obec ná výcho dis ka 29

2.1.1 Práv ní změny v ČR po vstu pu do EU 29

2.1.2 Právo sou kro mé a veřej né 30

2.1.3 Univerzál ní a spe ci fic ké práv ní před pi sy 30 2.2 Legis la ti va kva li ty 31

2.2.1 Práv ní úpra va jakos ti dodá vek vyplý va jí cí z obchod ní ho

a obča ns ké ho záko ní ku 31

2.2.2 Och ra na spo tře bi te le 34

2.2.3 Práv ní úpra va odpo věd nos ti za škodu 35

2.2.4 Tech nic ké poža dav ky na výrob ky 37

2.2.5 Obec ná bez peč nost 39

2.2.6 Metro lo gie 40 2.3 Legis la ti va živo tní ho pro stře dí 42 2.3.1 Odpa dy 43

2.3.2 Ovz du ší 46 2.3.3 Vody 48

2.3.4 Che mic ké látky a pří prav ky 49 2.4 Legis la ti va bez peč nos ti a ochra ny zdra ví při práci 51

2.4.1 Práv ní úpra va bez peč nos ti práce 51

2.4.2 Práv ní úpra va ochra ny zdra ví při práci 56

2.4.3 Požár ní ochra na 57 3 Přís tu py mana ge men tu kva li ty, envi ron men tu a bez peč nos ti práce 59 3.1 Vývoj pří stu pů mana ge men tu kva li ty, envi ron men tu a bez peč nos ti práce 59

5

www.mgmtpress.cz


3.1.1 Vývoj pří stu pů mana ge men tu kva li ty 59

3.1.2 Vývoj mana že rských pří stu pů zamě ře ných na ochra nu

živo tní ho pro stře dí 61

3.1.3 Vývoj manaže rských pří stu pů zamě ře ných na bez peč nost práce 62 3.2 Sou čas né pří stu py mana ge men tu kva li ty, envi ron men tu

a bez peč nos ti práce 63

3.2.1 Oblast mana ge men tu kva li ty 63

3.2.2 Oblast envi ron men tál ní ho mana ge men tu 70

3.2.3 Oblast mana ge men tu bez peč nos ti a ochra ny zdra ví při práci 72 3.3 Struk tu ra norem a nor ma tiv ních dopo ru če ní 75 3.3.1 Normy ISO řady 9000 75 3.3.2 Normy ISO řady 14 000 76 3.3.3 Norma ČSN OHSAS 18 001 77

3.3.4 Vzta hy mezi sys té my mana ge men tu kva li ty, envi ron men tu

a bez peč nos ti práce 78

3.4 Rozhod nu tí vrcho lové ho vede ní o imple men ta ci sys té mů

mana ge men tu kva li ty, envi ron men tu a bez peč nos ti práce 79 3.4.1 Očekává ní spo je ná s certi fi ka cí sys té mů mana ge men tu

kva li ty, envi ron men tu a bez peč nos ti práce 82

4 Výklad poža dav ků norem na mana žer ské sys té my kva li ty,

envi ron men tu a bez peč nos ti práce 85

4.1 Výcho dis ka zavá dě ní mana že rských sys té mů kva li ty,

envi ron men tu a bez peč nos ti práce 87 4.2 Všeo bec né poža dav ky na mana žer ské sys té my kva li ty,

envi ron men tu a bez peč nos ti práce 89

4.2.1 Vyme ze ní před mě tu mana že rských sys té mů 89

4.2.2 Poža dav ky na doku men ta ci 95

4.2.3 Poža dav ky na zázna my 104 4.3 Úloha vrcho lo vé ho vede ní 107 4.3.1 Angažovanost vede ní 108 4.3.2 Plánová ní 110

4.3.3 Struk tu ra a odpo věd nost 121

4.3.4 Komu ni ka ce 122 4.3.5 Přezkou má ní vede ním 124 4.4 Mana ge ment zdro jů 125

4.4.1 Lid ské zdro je 125

4.4.2 Infrastruk tu ra 130

4.4.3 Pracov ní pro stře dí 133 4.5 Pro vo zní (rea li zač ní) čin nos ti 133

4.5.1 Plánová ní rea li za ce pro duk tu 135 4.5.2 Obchod ní čin nos ti 136

4.5.3 Návrh a vývoj 139 4.5.4 Nákup ní čin nos ti 149 6 MANAGEMENT KVALITY, ENVIRONMENTU A BEZPEČNOSTI PRÁCE

www.mgmtpress.cz


4.5.5 Výro ba a poskytová ní slu žeb 156 4.5.6 Říze ní moni to ro va cí ho a měři cí ho zaří ze ní 183

4.5.7 Hava rij ní při pra ve nost a reak ce 188 4.6 Moni to ring, měře ní a zlep šo vá ní pro ce sů 194

4.6.1 Moni to ro vá ní a měře ní 194

4.6.2 Nes ho dy 202

4.6.3 Náprav ná a pre ven tiv ní opa tře ní 206

4.6.4 Ana lý zy údajů, zlep šo vá ní 210

4.6.5 Inter ní audi ty 214 5 Total Qua li ty Mana ge ment – TQM 223 5.1 TQM – základ ní prin ci py 223 5.2 TQM – neko di fi ko va né pří stu py 227 5.3 TQM – mode ly úspěš nos ti 232

5.3.1 Model Demin go vy ceny 232

5.3.2 Model ceny Malcol ma Bal dri ge 233

5.3.3 Model exce len ce EFQM 234 5.4 Přístup Six Sigma 235 6 Meto dy a tech ni ky zlep šo vá ní 241 6.1 Sedm nást ro jů mana ge men tu 246

6.1.1 Diagram afi ni ty 246 6.1.2 Relač ní dia gram 248

6.1.3 Stro mo vý dia gram 250

6.1.4 Roz ho do va cí dia gram 252

6.1.5 Mati co vý dia gram 255

6.1.6 Ana lý za mati co vých dat 260 6.1.7 Síťo vé dia gra my 263 6.2 Sedm nást ro jů říze ní kva li ty 265 6.2.1 Formulář pro sběr dat 265

6.2.2 Vývo jo vý dia gram 268 6.2.3 Diagram pří čin a násle dku 269 6.2.4 Pare tův dia gram 272

6.2.5 Bodo vý dia gram 273 6.2.6 Histogram 275 6.2.7 Regu lač ní dia gram 277 6.3 Meto dy opti ma li za ce kva li ty 278

6.3.1 Qua li ty Func ti on Deployment (QFD) 278

6.3.2 Hodnotová ana lý za 284 6.4 Meto dy a tech ni ky ana lý zy a pre ven ce rizik 290 6.4.1 Meto da FMEA 291 6.4.2 Meto da FTA 296

6.4.3 Meto da POKA – YOKE 300

6.4.4 Vybra né meto dy ana lý zy rizik v BOZP 303

7

Obsah

www.mgmtpress.cz


6.5 Meto dy a tech ni ky hod no ce ní 305

6.5.1 Obec ný postup hod no ce ní 306 6.5.2 Spo tře bi tel ské testy 310 6.5.3 Benchmarking 312 6.6 Statistic ké meto dy 316 6.6.1 Statistic ká pře jím ka 317

6.6.2 Statistic ká regu la ce pro ce su 322 6.6.3 Způsobilost pro ce su 339 Lite ra tu ra a jiné pra me ny 350 Rejstřík 352 8 MANAGEMENT KVALITY, ENVIRONMENTU A BEZPEČNOSTI PRÁCE

www.mgmtpress.cz


Předm lu va Při jedné tele vi zní sou tě ži se mode rá tor podi vil, že sou tě ží cí se ve své pro fe si zabývá „říze ním jakos ti“, a neodpustil si dotaz, zda se dá jakost řídit. Možná vychá zel z obvyk lé ho pře svěd če ní, že výsled ná jakost výrob ku nebo služ by je samoz ře jmým (jaký msi dru ho tným) pro duk tem výrob ní či pro voz ní čin nos ti nebo je před ur čena úrov ní insta lo va né tech no lo gie. Tyto úvahy mají své racio nál ní jádro, nicmé ně v sou čas ných pod mín kách již neob sto jí. Výrob ky jsou často veli ce slo ži té, rea li zu jí se v nároč ném kon ku ren čním pro stře dí, kde se navíc posi lu jí tlaky na bez peč nost výrob ků a odpo věd nost výrob ců či dis tri bu to rů za jejich pří pad né škody. Všech ny tyto momen ty nutí mana ge ment aby věno val kva li tě pro du ko va ných výrob ků či slu žeb trva lou pozor nost, tzn. aby ji zařa dil mezi své základ ní řídi cí akti vi ty.

Ve stej ném duchu lze argu men to vat i pro říze ní akti vit ovliv ňu jí cích život ní pro stře dí a bez peč nost práce. Bylo by zřej mě noše ním dříví do lesa, pokud by se mělo pro ka zo vat, že jed ním z nej vý zna mněj ších zne čiš ťo va te lů živo tní ho pro stře dí jsou prů mys lo ví výrob ci. Odtud je již malý krů ček k pře svěd če ní, že péče o ochranu živo tní ho pro stře dí nemů že být zále ži tos tí pouze eko lo ga – tzn. jedné osoby ve firmě, ale je nutné do těchto akti vit zapo jit všech ny zaměst nan ce firmy, při čemž akti vi ty musí být říze ny. Tak se dostá vá me k pojmu envi ron men tál ní mana ge ment. Obdob ně tak není tajem stvím, že prů my sl je hlav ním zdro jem pra cov ních úrazů včet ně těch nej váž něj ších, že řada sou do bých tech no lo gií v sobě stále skrý vá různá bez peč nost ní či zdra vot ní rizi ka – a ani v tomto pří pa dě bez peč nost práce a respekto vá ní hygienických poža dav ků nemo hou být zále ži tos tí jedné osoby – bez peč nostní ho a požár ní ho tech ni ka.

Stej ně jako v jiných oblas tech i v úsilí o jakost, v péči o život ní pro stře dí a bezpeč nost práce se uka zu je, že není vhod né řešit pro blé my a poste rio ri, lapi dár ně řeče no „chy tat kočku za ocas“, ale že je nutné klást již důraz na pre ven ci a dále zahr nout do řeše ní všech ny momen ty, které jakost, envi ron ment a bez peč nost práce ovliv ňu jí, a také zapo jit do jejich správ né ho uplat ňo vá ní všech ny pra cov ní ky firmy. V praxi bychom asi našli řadu dopo ru če ní, jak postu po vat, nicmé ně v posled ním obdo bí vykrys ta li zo va ly trans pa rent ní mana žer ské pří stu py zejmé na ve struk tu rách Mezi ná rod ní nor ma li zač ní orga ni za ce – ISO, které postup ně zís ká va jí obecněj ší uzná ní. Při jejich bliž ším stu diu zjis tí me, že vět ši na dopo ru če ných prak tik, postu pů, zpět no va zeb ních akti vit atd., které se týka jí mana ge men tu jakos ti, mana ge men tu zamě ře né ho na ochra nu živo tní ho pro stře dí i na bez peč nost práce, má řadu spo le č - ných rysů. Proto se mnohé prag ma tic ky uva žu jí cí firmy snaží tyto řídi cí akti vi ty v maxi mál ní míře sjed no tit s cílem eli mi no vat někte ré dupli cit ní čin nos ti, které je

9

www.mgmtpress.cz


možné pro vá dět jed not ně. Výji meč né nej sou pří pa dy, že péče o jakost, envi ronment a bez peč nost práce spadá do kom pe ten ce jed no ho útva ru a je říze na jed ním mana že rem. Pokud se firma roz hod ne pro certi fi ka ci těchto mana žer ských sys té mů, opět se pro je vu je snaha certifikační čin nos ti sjed no tit a pro vá dět je při jedné návštěvě pra cov ní ků certi fi kač ní ho orgá nu.

Pub li ka ce, která se čte ná ři tímto dostá vá do ruky, se snaží na tyto ten den ce reago vat a nabíd nout dopo ru če ní, jak postu po vat při vytvá ře ní jed not né ho mana žerské ho sys té mu zamě ře né ho na kva li tu, envi ron ment, bez peč nost a ochra nu zdra ví při práci. Auto ři pub li ka ce při tom vychá ze li zejmé na z poža dav ků mezi ná rod ních norem ISO řady 9000 a 14 000 a nor my ČSN OHSAS 18 001 a v ome ze né míře uvá dě jí i někte ré další poža dav ky, např. mode lu Evrop ské ceny za jakost (EQA), jak je vyme zi la Evrop ská nada ce pro říze ní jakos ti (EFQM), nebo pří stu pů EMAS uplat ňo va ných jako alter na ti va k poža dav kům normy ISO 14 001 ve struk tu rách EU apod.

Pub li ka ce si podob ně jako výše uve de né normy klade za cíl nabíd nout uni verzál ní meto di ku pro imple men ta ci a udr žo vá ní sys té mů mana ge men tu kva li ty, environ men tu a bez peč nos ti (též SMQEB nebo inte gro va né mana žer ské sys té my), která by byla uplat ni tel ná jak v růz ných obo rech pod ni ká ní a dokon ce i v nezis ko vých orga ni za cích, tak i v orga ni za cích růz ných z hle dis ka veli kos ti. Sna hou auto rů bylo dopl nit výklad i pří kla dy z praxe, při jejich volbě se při hlí že lo k výše uve de né mu, tj. k růz ným apli ka čním obo rům i veli kos ti orga ni za cí.

I když kniha je před nost ně urče na jako pomůc ka pro pra cov ní ky praxe, kteří se roz hod nou zavá dět či roz ši řo vat mana žer ské sys té my, uplat ně ní bez po chy by najde mezi poslu cha či vyš ších odbor ných škol a vyso kých škol, kteří se touto tema ti kou v rámci své pří pra vy zabý va jí. Rejstřík knihy by měl poskyt nout snad nou ori en ta ci i dal ším uži va te lům, kteří se potře bu jí rych le sezná mit s urči tý mi téma ty.

Je jistě příjemným zjištěním, že po necelých třech letech byl náklad prvního vydání knihy vyprodán a že autoři mohli připravit druhé, aktualizované vydání této knihy. V něm reagovali zejména na změny právních předpisů, aktualizace norem a zkušenosti z praxe. Popřejme novému vydání knihy další spokojené čtenáře.

Auto ři

V Praze, prosinec 2009/leden 2010

10 MANAGEMENT KVALITY, ENVIRONMENTU A BEZPEČNOSTI PRÁCE

www.mgmtpress.cz


Jaro mír Veber a kol.

Mana ge ment kva li ty, envi ro n men tu a bez peč nos ti práce

Legis la ti va, meto dy, sys té my, praxe

V roce 2010 vyda lo nakla da tel ství Mana ge ment Press, s. r. o.,

nám. W. Churchil la 2, Praha 3, jako svou 401. pub li ka ci

Obál ku navrhl Petr Folte ra

Vydá ní 2. aktualizované

Sazbu zho to vi lo stu dio Cadis, Praha 9

Vytisk ly Tiskár ny Havlíčkův Brod, a. s.

ISBN 978-80-7261-210-9

Dopo ru če ná cena 520 Kč

www.mgmtpress.cz

www.mgmtpress.cz
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist