načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: MAKROEKONOMIE – Jan Klíma

MAKROEKONOMIE
-7%
sleva

Kniha: MAKROEKONOMIE
Autor: Jan Klíma

Čtivým a snadno pochopitelným způsobem osvětluje základní makroekonomické pojmy a principy.
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  75 Kč 70
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
2,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Alfa Publishing
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2006
Počet stran: 146
Rozměr: 173x245
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
Datum vydání: 14.05.2006
Nakladatelské údaje: Praha, Alfa Publishing ; Brno, B.I.B.S., 2006
ISBN: 978-80-8685-127-3
EAN: 9788086851273
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Čtivým a snadno pochopitelným způsobem osvětluje základní makroekonomické pojmy a principy.

Další popis

Chcete snadno a rychle nabýt základní znalosti z oblasti makroekonomie? Připadá Vám tato vědní disciplína složitá? Začtěte se do knihy Makroekonomie od Jana Klímy. Autor jasně a srozumitelně vysvětluje základní pojmy a principy a využívá přehledné grafy pro znázornění vztahů mezi veličinami.


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Jan Klíma - další tituly autora:
Salazar tichý diktátor Salazar tichý diktátor
Namibie Namibie
Dějiny Mosambiku Dějiny Mosambiku
Třikrát zločin -- Případ potenciálního primáře, případ pana Pontiho, případ poškozeného poháru Třikrát zločin
 (e-book)
Kvantová mechanika II. Kvantová mechanika II.
 (e-book)
Kvantová mechanika I. Kvantová mechanika I.
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O bsah

Ú v o d.................................................................................................................................................................7

1 A gregátní nabídka a poptávka, základy m akroekonom ické rovnováhy..................9

1.1 A g re g á tn í n a b íd k a v k rá tk é m a d lo u h é m o b d o b í..........................................................9

1.2 A g re g á tn í p o p tá v k a................................................................................................................12

1.3 M a k ro e k o n o m ic k á r o v n o v á h a...........................................................................................14

2 M ěření m akroekonom ických veličin typu produkt a d ů ch o d....................................17

2.1 H ru b ý d o m á c í p r o d u k t (g r o s s d o m e s tic p ro d u c t, G D P )...........................................18

2 .2 M e to d y m ě ř e n í.........................................................................................................................19

2 .3 Č is tý d o m á c í p r o d u k t ( n e t d o m e s tic p ro d u c t, N D P ).................................................2 0

2 .4 H ru b ý n á ro d n í p ro d u k t (g r o s s n a tio n a l p ro d u c t, G N P )...........................................21

2 .5 Č is tý n á ro d n í p ro d u k t, o s o b n í d ů c h o d a d is p o n ib iln í o s o b n í d ů c h o d................2 2

2 .6 N o m in á ln í a re á ln ý G D P......................................................................................................23

2 .7 E k o n o m ic k á síla a e k o n o m ic k á ú r o v e ň z e m ě..............................................................23

2 .8 Č is tý e k o n o m ic k ý b la h o b y t (n e t e c o n o m ic w e lfa r e , N E W )....................................2 4

3 Teorie u rčení produktu, princip m u ltip lik á to ru.............................................................27

3.1 F u n k c e s p o t ř e b y......................................................................................................................2 7

3 .2 F u n k c e ú s p o r............................................................................................................................2 8

3 .3 M e z n í s k lo n k e s p o tř e b ě а к ú s p o r á m.............................................................................2 9

3 .4 F u n k c e in v e s t i c.......................................................................................................................31

3 .5 U rč e n í p ro d u k tu ú s p o r a m i a in v e s tic e m i.......................................................................3 2

3 .6 U rč e n í p r o d u k tu s p o tře b o u a in v e s tic e m i......................................................................3 4

3 .7 M u ltip lik á to r.............................................................................................................................35

3 .8 P ů s o b e n í m u ltip lik á to r u v r e á ln é m a k r o e k o n o m ii......................................................37

4 Peníze a peněžní sektor v m ak roek on om ii...........................................................................41

4 .1 S tr u č n ý v ý v o j p e n ě z a s o u č a s n á k o n s tru k c e p e n ě ž n íc h a g r e g á t ů.........................41

4 .2 R o v n ic e s m ě n y.........................................................................................................................4 3

4 .3 T rh p e n ě z...................................................................................................................................4 4

4 .3 .1 P o p tá v k a p o p e n ě z í c h................................................................................................4 4

4 .3 .2 B a n k o v n í s o u s ta v a a n a b íd k a p e n ě z.....................................................................4 6

4 .3 .3 R o v n o v á h a n a trh u p e n ě z..........................................................................................5 0

4 .4 M ě n o v é k u r s y.............................................................................................................................51

4 .4 .1 S y s té m y m ě n o v ý c h k u r s ů......................................................................................5 4


5 E konom ický růst a hospodářské cyk ly................................................................................57

5.1 E k o n o m ic k ý r ů s t.....................................................................................................................57

5 .2 H o s p o d á řs k é c y k ly.................................................................................................................5 9

5.2 .1 H o s p o d á řs k é c y k ly s tra n y p o p tá v k y.....................................................................5 9

5 .2 .2 H o s p o d á řs k é c y k ly s tra n y n a b íd k y.......................................................................61

5 .2 .3 F á z e h o s p o d á ř s k é h o c y k l u.......................................................................................6 2

5 .2 .4 T y p y h o s p o d á ř s k ý c h c y k l ů......................................................................................63

5 .2 .5 P říč in y h o s p o d á ř s k ý c h c y k l ů...................................................................................63

5 .2 .6 P rin c ip a k c e le rá to r u , in te ra k c e s m u l ti p li k á to r e m..........................................6 4

5 .2 .7 P ře d v íd á n í h o s p o d á ř s k ý c h c y k l ů...........................................................................6 6

6 Trh práce a nezam ěstnanost.....................................................................................................69

6.1 T rh p r á c e ....................................................................................................................................6 9

6.1 .1 P o p tá v k a p o p rá c i ( d e m a n d f o r la b o u r )...............................................................6 9

6 .1 .2 N a b íd k a p rá c e ( l a b o u r s u p p l y )................................................................................71

6 .1 .3 P o ru c h y n a trh u p r á c e................................................................................................74

6 .2 N e z a m ě s tn a n o s t ( u n e m p lo y m e n t) ....................................................................................7 4

6.2 .1 R o v n o v á h a n a tr h u p rá c e a n e z a m ě s tn a n o s t......................................................75

6 .2 .2 M ě ře n í n e z a m ě s tn a n o s ti...........................................................................................7 7

6 .2 .3 E k o n o m ic k é a s o c iá ln í d o p a d y n e z a m ě s tn a n o s ti.............................................7 9

7 Inflace ............................................

7.1 C e n o v é i n d e x y....................

7 .2 S tu p n ě i n f l a c e.....................

7 .3 P říč in y in f la c e.....................

7.3.1 In fla c e p o p tá v k o v á ..

7 .3 .2 In fla c e n a b íd k o v á ....

7 .3 .3 S e tr v a č n á in f la c e.....

7 .3 .4 D ů s le d k y i n f l a c e.....

ební b ila n c e....................................................................................

Z á k la d n í s tru k tu r a n la te b n í b ila n c e ...........................................................

...................89

...................9 0

P o n is z á k la d n íc h n o lo ž e k n la te b n í b i l a n c e..............................................

...................90

H o riz o n tá ln í a v e rtik á ln í s tru k tu r a n la te b n í b i l a n c e.............................

...................9 2

8.3.1 V e rtik á ln í s tru k tu ra p la te b n í b ila n c e ( z á k la d n í p o lo ž k y ).............................9 2

8 .3 .2 H o riz o n tá ln í s tru k tu r a p la te b n í b ila n c e ( z á k la d n í p o l o ž k y ) .......................9 2

S a ld a n la te b n í h ila n c e .................................................................................

....................9 2

8 4 1 D ílč í s a ld a p la te b n í b il a n c e.................................................................

................9 2

8 .4 .2 K u m u la tiv n í s a ld a p la te b n í b i l a n c e.................................................

....................93

9 N árodní účty a jejich sy sté m ....................................................................................................97

9.1 H la v n í s m ě ry v y u ž ív á n í S N Ú............................................................................................9 7


9.1 .1 P o s k y to v á n í in f o rm a c í o s ta v u n á ro d n íh o h o s p o d á ř s tv í...............................9 7

9 .1 .2 M a k ro e k o n o m ic k á a n a lý z a......................................................................................97

9 .1 .3 M e z in á ro d n í k o m p a r a c e...........................................................................................98

9 .1 .4 S ta n o v e n í m a k r o e k o n o m ic k é p o l i t i k y.................................................................9 8

9 .1 .5 M a k ro e k o n o m ic k é m o d e l o v á n í.............................................................................9 8

9 .2 Z á k la d n í k a te g o r ie S N Ú ......................................................................................................9 8

9.2 .1 In s titu c io n á ln í je d n o t k y a s e k t o r y..........................................................................9 9

9 .3 O d v ě t v í....................................................................................................................................100

9 .4 T r a n s a k c e.................................................................................................................................100

9 .5 Ú č ty a ú č e tn í s a l d a...............................................................................................................101

9 .6 Z á k la d n í n á ro d n í ú č t y.........................................................................................................102

9.6 .1 Ú č e t p r o d u k c e.............................................................................................................102

9 .6 .2 Ú č e t s p o t ř e b y...............................................................................................................103

9 .6 .3 Ú č e t k a p it á lu................................................................................................................103

9 .6 .4 Ú č e t o s ta tn íh o s v č t a..................................................................................................104

10 M akroekonom ická p o litik a...................................................................................................107

1 0 .1 T e o rie a p ra k tic k á m a k r o e k o n o m ic k á p o l i t i k a..........................................................107

10.2 Z á k la d n í c íle m a k r o e k o n o m ic k é p o li ti k y....................................................................108

11 M onetární politika.......................................................................................................................109

11.1 N á s tr o je m o n e tá rn í p o li ti k y..............................................................................................109

11.2 B e z p ro s tře d n í c íl e m o n e tá rn í p o l i t i k y........................................................................110

11.2.1 E x p a n z iv n í p o l i t i k a.................................................................................................111

11.2.2 R e s tr ik tiv n í p o l i t i k a................................................................................................112

11.3 K o n e č n é c íle m o n e tá r n í p o l i t i k y...................................................................................114

12 F iskální p o litik a.............................................................................................................................117

12.1 P říjm y , v ý d a je a d e fic it s tá tn íh o r o z p o č t u.................................................................117

12.2 C íle fis k á ln í p o l i t i k y............................................................................................................119

12.3 N á s tr o je fis k á ln í p o l i t i k y....................................................................................................119

12.4 T y p y fis k á ln í p o litik y...........................................................................................................119

12.5 K e y n e s iá n s k é p o je tí fis k á ln í p o l i t i k y............................................................................120

12.6 E k o n o m ie s tra n y n a b íd k y a fis k á ln í p o l i t i k a..............................................................125

13 D ůchodová politika stá tu..........................................................................................................129

14 M ezinárodní obchodní p o litik a.............................................................................................131

14.1 N ě k te ré p říč in y z a p o je n í z e m í d o m e z in á ro d n íh o o b c h o d u..............................131

14.1.1 M o n o p o l p ř íro d n íc h a k lim a tic k ý c h p o d m í n e k...........................................131

1 4 .1 .2 O d liš n é p r e f e r e n c e s p o tře b ite lů v rů z n ý c h z e m í c h.....................................131


1 4 .1 .3 A b s o lu tn í v ý h o d y.....................................................................................................132

1 4 .1 .4 T e o rie k o m p a r a tiv n íc h v ý h o d.............................................................................132

14.2 V o ln ý o b c h o d a s tá tn í p r o t e k c io n i s m u s....................................................................133

15 C íle m akroekonom ické politiky a její ú čin n o st............................................................135

15.1 N e jd ů le ž itě jš í c íle a n á s tro je m a k r o e k o n o m ic k é p o l i t i k y.....................................135

15.2 Ú č in n o s t m a k r o e k o n o m ic k é p o litik y a m a g ic k ý č t y ř ú h e l n í k.............................136

15.3 V z ta h m e z i m íro u in fla c e a m íro u n e z a m ě s tn a n o s ti................................................137

15.3.1 K rá tk o d o b á P h illip s o v a k ř i v k a..........................................................................137

1 5 .3 .2 D lo u h o d o b á P h illip s o v a k ř i v k a.........................................................................138

15.4 K o n e č n é ře š e n í m a k r o e k o n o m ic k é s ta b iliz a č n í p o li ti k y.......................................139

L itera tu ra.................................................................................................................................................141
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.