načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Lov zvěře v našich honitbách - Josef Drmota

Lov zvěře v našich honitbách

Elektronická kniha: Lov zvěře v našich honitbách
Autor:

Publikace Lov zvěře v našich honitbách je kniha, která komplexně popisuje problematiku současného lovu v podmínkách naší myslivosti. Vyčerpávajícím způsobem se zaobírá rozdělením ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  365
+
-
12,2
bo za nákup

hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2011
Počet stran: 357
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace (převážně barevné)
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Myslivost
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2011
ISBN: 978-80-247-3644-0
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace Lov zvěře v našich honitbách je kniha, která komplexně popisuje problematiku současného lovu v podmínkách naší myslivosti. Vyčerpávajícím způsobem se zaobírá rozdělením aktuálních loveckých metod s přihlédnutím ke zvláštnostem lovu vybraných druhů zvěře. Zároveň přináší bohaté odkazy na historii celého oboru, včetně popisu metod používaných myslivci v průběhu předchozích staletí. Publikace neopomíjí ani další souvislosti lovu zvěře, který chápe jako významný prvek v životě současného venkova, vymezuje jeho pozici v rámci ostatních mysliveckých aktivit a zdůrazňuje jeho krajinářský, ekologický, kulturní i ekonomický význam. Zvýrazněná je zde zejména chovatelská funkce lovu, který je nedílnou součástí péče o zvěř žijící v kulturní krajině a dotvářející životní prostředí celé společnosti.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Josef Drmota - další tituly autora:
Srnčí zvěř v našich honitbách Srnčí zvěř v našich honitbách
Srneček Lojzík a jeho příhody Srneček Lojzík a jeho příhody
Povídání o srnčí zvěři Povídání o srnčí zvěři
 (e-book)
Srnčí zvěř v našich honitbách Srnčí zvěř v našich honitbách
 (e-book)
Povídání o srnčí zvěři Povídání o srnčí zvěři
Sen o srnčí zvěři -- Myslivecké příběhy z Vysočiny Sen o srnčí zvěři
 
K elektronické knize "Lov zvěře v našich honitbách" doporučujeme také:
 (e-book)
Restart -- průvodce podnikatelským minimalismem Restart
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázkyLOV ZVĚŘE

V NAŠICH HONITBÁCH

JO SEF DRM OTALOV ZVĚŘEV NAŠ IC H HONITBÁCH

JO SEF DRMOTA

Vy dala Gr ada Pu blishing, a.s.

U Pr ůh onu 22, 170 00 Pra ha 7

jak o svou 4290.publikaci

První vydá ní, Pra ha 2011

IS BN : 978-80-247-3644-0

Lek toři publikace :

MVDr. Zde ně k Kolá ř, Pet r Ko lář

©Mgr. JosefDr mot a, 2010

© Ilus trace :Mgr.Pa vla Dole žalo vá , MVDr.Zdeněk Ko lá ř

© Foto:Mgr. Jose f Drmot a, Jose f Drmot a ml., In g. Petr Ji řík ov ský, Ing. Ji ří Ka sina,

Mi los la v Kra to chv íl, JaromírZumr st .

Odpově dný re da kt or : Ja n Rou ba l

Sa zba : LucieNěm cov á

Vy ti sk ly: Tiskárn y Hav líčků v Bro d, a.s., Husov a 1881, Havlíčk ův Br od

Po čet stran:360

Pub li ka ce z nakla dat elst ví Gr ad a Pub lishi ng, a.s. si můžetezako upi t u svéhoknihkupce

ne bo obj edn at v Záka znickém se rv isu nak la da telstvíGradaPub li shi ng , a.s.,

U Pr ůh onu 22, 170 00 Pr aha 7, te l.: 234 264 511 , fax: 23 4 264 400 ,

e-m ai l: obch od @gr ad a.cz, www.grada.cz.

Na Slovenskuobje dnáv ejt e kn ihy na adrese:Zásie lko vá služba

Gra da Slova kia , sp ol. s r. o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, Slo vensko,

tel. : 02/ 556 45 189, fax: 02/55645 289, e-mail: gr ada@grada.sk

Upo zornění

Vš echna prá va vyh ra ze na. Žád ná část té to pub lik ac e nesmíbýt repr odukov án a

a použ ívá na v ele kt ro nicképod ob ě, kopí rov ána a nahrá ván a bez př edc hozí ho pí semného

sou hlas u nak lad at ele.

Po ku d má te pocit , že byst e ná m cht ěli sdělitněc o ohledně této kn ihy, napi šte, pr osí m,

na adres u re da kce : bre nko va @gr ada .czMotto:

Mno ha li de m je dá no ro zhodovat o os udu živýc h tvorů.

Jen málu z nich je všakdáno čini t taks rozvaho u,

ro zumem a skut ečn ým pochope ní m vše ch souvis lo stí.

Lu ká ško vi od strý ce Pe py

24. dub na 2010

OBSA H

1. PŘEDMLUVA . . . . . . . . . . . . . . . 15

2. STRUČ NÝ PO HLE D

DO HI STORIE LOVU

ZVĚ ŘE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3. LOV ZVĚŘE

V SO UČ ASNOSTI . . . . . . . . . . . . 27

3. 1. VÝZ NAMLOVU ZVĚŘE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3. 2. DE FIN ICE LOVUZVĚŘE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3. 3. ZÁK LADNÍZP ŮSOBYLOVU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3. 3.1 . LO V ODS TŘEL EM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3. 3.1. 1.LOV Y OS AM ĚLÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3. 3.1 .1.1.ČE KANÁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3. 3.1 .1.2.ŠOU LA ČKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3. 3.1 .1.3.SL ÍDĚNÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3. 3.1 .1.4.LOV Y LE STNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.3. 1. 1.4 .1.Lov na úje di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.3. 1. 1.4 .2.Lov s po užitímvě tř ide l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.3. 1. 1.4 .3.Lov u myš ího hra du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.3. 1. 1.4 .4.Lov vá ben ím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.3. 1. 1.4 .5.Lov s vol avc i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3. 3.1. 2.LOV Y SPOLEČNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3. 3.1 .2.1.PLOUŽENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3. 3.1 .2.2.KRU HOV Á LEČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

3. 3.1 .2.3.NAHÁŇKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763.3.1. 2. 4.NÁ TLA ČKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

3.3.1. 2. 5.NADHÁŇK A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

3.3.1. 2. 6.NAH ÁŇKASE SL ÍDĚNÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

3.3.1. 2. 7.VODNÍHONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

3.3 .2. ZVLÁ ŠT NÍ ZPŮS OBYLOVU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3.3 .2.1.NO RO VÁ NÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 3.3 .2.2.FRE TKOVÁN Í. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3.3 .2.3.SOKOLNI CTV Í. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3.3 .2.4.LOV NA OBN OV Ě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 3.3 .2.5.LOV SE ZRADIDLY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

3.3 .3. CHY TÁNÍZVĚ ŘE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

3.3 .3.1.ODC HYT SP ÁR KA TÉ ZVĚŘE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

3.3.3. 1. 1.ODCHYT DO OH RAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

3.3.3. 1. 2.NAS TŘE LOV ÁNÍ IMOBILIZAČ NÍ LÁTK Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 3.3 .3.2.ODC HYT DROBNÉ ZVĚŘE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

3.3.3. 2. 1.ODCHYT DO VLČKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

3.3.3. 2. 2.ODCHYT DO PODRAŽC E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

3.3.3. 2. 3.ODCHYT DO TE NAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

3.3.3. 2. 4.ODCHYT DO NÁH ONC E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

3.3.3. 2. 5.ODCHYT DO RU KÁVNÍKU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

3.3.3. 2. 6.ODCHYT ONDATE R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 3.3 .3.3. LAPÁ NÍ PR EDÁ TOR Ů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

3.3.3. 3. 1.LAPÁNÍDO SKL OPC E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

3.3.3. 3. 2.LAPÁNÍDO LAPÁKŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

3. 4. BEZ PEČNOS TNÍ PRA VIDLA PŘI LOVUZVĚŘE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

3. 5. MY SL IVECKÉZÁS ADYLOVU ZVĚ ŘE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

3.5 .1. MY SLI VE CKÁ RÁNA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

3.5 .2. ZNAČ EN Í PO RÁNĚ A VY ŠETŘENÍNÁS TŘELU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

3.5 .3. DOSLED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

3.5 .4. DOSTŘELN Á RÁN A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

3.5 .5. DOHL ED ÁVK A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

3. 6. OŠE TŘENÍÚLOVKŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

3. 7. LOV ECK É TROFEJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

3.7.1 . OD DĚ LE NÍ TROFEJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

3.7.2 . PŘÍ PRAVA TROFEJÍ PRO PREP ARACI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

3.7.3 . OS TEO LOGICKÁ PREPAR AC E LEBEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

3.7.4 . ÚP RAV A LE BE K PROZAVĚŠENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

3.7.5 . ÚP RAV A OS TATNÍCH TRO FEJÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

3.7 .5. 1.ŠT ĚTK Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 3.7 .5. 2.HUBERTKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 3.7 .5. 3.OP ORN É KOS TI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 3.7 .5. 4.KELCEA ZBRA NĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 3.7 .5. 5.DR OBN É TR OF EJE PERNATÉ ZV ĚŘE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 3.7 .5. 6.PÍRK A A KELKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
3.7. 6. OŠE TŘOV ÁNÍ TROFEJÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

3. 8. STO PAŘSTV Í. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

3. 9. CHOVATELSKÉ AS PEKTYLO VU ZVĚ ŘE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

3. 9.1 . HO NI TBA A PLÁN OVÁNÍ LO VU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

3. 9.2 . PR ŮBĚ RN Ý ODS TŘEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

3. 9.2 .1. PRŮ BĚRNÝ ODSTŘELSAMČÍZVĚŘE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

3. 9. 2.1 .1.PR ŮB ĚR NÝ ODSTŘEL SRNCŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

3. 9. 2.1 .2.PR ŮB ĚR NÝ ODSTŘEL JEL ENŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

3. 9. 2.1 .3.PR ŮB ĚR NÝ ODSTŘEL DAŇKŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

3. 9. 2.1 .4.PR ŮB ĚR NÝ ODSTŘEL MUFLONŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185

3. 9. 2.1 .5.PR ŮB ĚR NÝ ODSTŘEL ČERNÉZVĚ ŘE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

3. 9.2 .2.PRŮ BĚRNÝ ODSTŘEL HO LÉ ZV ĚŘE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

3. 9.3 . CH OV AT EL SKÉ PŘEHLÍDKY A HOD NOCENÍTROF EJÍ. . . . . . . . . . . . . . . . 188

3. 9.4 . OD HA D VĚ KU ZVĚŘE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

3. 9.4 .1.VŠ EO BECNÉ ZÁ SAD Y PR O ODH AD VĚKUŽIV É ZV ĚŘE. . . . . . . . . . . . . . . . 193

3. 9.4 .2.VŠEO BEC NÁ VODÍ TKA PROODHADVĚ KU ULOV ENÉ ZVĚ ŘE. . . . . . . . . . 198

3. 9. 4.2 .1.CH RU P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

3. 9. 4.2 .2.OS IFI KA CE KOS TÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

3. 9. 4.2 .3.PU ČNIC E A PE ČETĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

3. 9. 4.2 .4.ROČNÍVR UBY A KR OU ŽKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

3. 9. 4.2 .5.ODHADVĚ KU PERNATÉZVĚŘE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

3. 10 . LOV ZVĚŘEA MYSL IVECKÉ TRADICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

3.1 0.1 . MY SLI VE CKÁ MLUVA,ODÍVÁN Í A MY SL IVE CKÁ ETI KA. . . . . . . . . . . 207 3.1 0.2 . TRA DI CE NA SP OLEČNÉM LO VU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 3.1 0.3 . LO V S PRŮ VO DC EM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 3.1 0.4 . TRO UBE NÍ PŘI LOVECHA DOP ROVODNÝCHAKCÍCH . . . . . . . . . . . . . 212 3.1 0.5 . ÚLO MK Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 3.1 0.6 . PRVNÍ KU LE , PO SL ED NÍ BRO K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 3.1 0.7. LOVECKÉ PRÁ VO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 3.1 0.8 . ST RÁŽ U ZHASLÉHO KUS U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 3.1 0.9 . PA SO VÁ NÍ NA LOV CE ZVĚ ŘE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 3.1 0.1 0. ZÁL OME K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

3. 11 . LOVECKÁVÝ BAVAA PSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

3.1 1.1 . ODĚ V A DRO BNÉ DO PLŇKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 3.1 1.2 . L OVE CK É NOŽE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 3.1 1.3 . LO VEC KÉ PA LN É ZBRANĚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

3.1 1.3. 1.KU LO VN ICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

3.1 1.3. 2.BR OKO VN IC E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

3.1 1.3. 3.STŘELIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

3.1 1.4 . OPTI KA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 3.1 1.5 . LO VEČTÍ PSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
4. SP EC IFI KA LOVU

VY BRA NÝ CH DRUH Ů

ZVĚŘE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

4. 1. ZVĚŘ SPÁR KATÁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

4.1 .1. JE LE N LE SN Í(EVROPS KÝ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

4.1 .2. PRASEDI VO KÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

4.1 .3. SRNE C OBE CNÝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

4.1 .4. DA NĚ K EVRO PSK Ý(SK VRNITÝ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

4.1 .5. MU FLON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

4.1 .6. KAMZÍ K HO RS KÝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

4.1 .7. JE LE NI SIKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

4.1 .8. JE LE NE C BĚ LOOCASÝ A KO ZA BEZOÁROVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 4. 2. ZVĚŘ DROB NÁ SRSTNATÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

4.2 .1. ZAJ ÍC POLN Í. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

4.2 .2. KRÁL ÍK DI VO KÝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 4. 3. ZVĚŘ DROB NÁ PERNATÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280

4.3 .1. BA ŽA NT OBE CN Ý A BA ŽANTKRÁLOVSKÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

4.3 .2. KROCAN DIVOK Ý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

4.3 .3. HOLU B HŘI VN ÁČ A HRDLIČKA ZAHRADNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

4.3 .4. KACH NY A LY SKA ČERNÁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

4.3 .5. DIVO KÉ HU SY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

4.3 .6. KRKA VCO VIT Í. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

4.3 .7. OS TAT NÍ DRU HY LO VNÉHOPTACTVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 4. 4. DRO BNÉ ŠEL MY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

4.4 .1. LIŠ KA OBE CN Á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

4.4 .2. JE ZEVE C LE SN Í. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

4.4 .3. KUNALESN Í A SKALNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

4.4 .4 TCH OŘI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 4. 5. ZA VLEČENÉDR UH Y ŽIVOČICHŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 4. 6. HISTOR ICKÝPOHLED NA LOV DAL ŠÍCHDRUHŮ ZV ĚŘE . . . . . . . . . . 310

4.6 .1. ZVĚ Ř PERNATÁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

4.6 .2. ZVĚ Ř SRSTNATÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
5. HIS TO RIC KÉ

METODY LOVU

ZVĚ ŘE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

5. 1. LOV ECK Á ŠT VAN ICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 5. 2. PO UŽITÍ CVIČ EN ÝCH ZVÍ ŘA T K LOV U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 5. 3. CHYTÁNÍ DO VAZ EB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

5. 3.1 . TEN ATA A TENÁTKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

5. 3.2 . PŘ ÍK RA JNÍ K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

5. 3.3 . SNĚ HOVKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

5. 4. LOV DO JAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 5. 5. TLUČKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 5. 6. STU PKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 5. 7. KAPK AN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 5. 8. LOV DO TOR ZNÍ CH PASTÍA ŽELEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 5. 9. JES TŘÁBÍKOŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 5. 10 . OKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 5. 11 . PARFORSNÍ HON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 5. 12 . PLA CHTOVÉ HONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 5. 13 . STARŠÍ MET ODYLOVU VOD NÍ PE RNA TÉ ZV ĚŘE. . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

5. 13. 1. KAČ EN ÁRNA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

5. 13. 2. LOV NA „OH EŇ “. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

5. 13. 3. KAC HNI CE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 5. 14 . LOV NA VÝ ROVCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 5. 15 . VLČÍ ZAHR ÁDKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 5. 16 . SAM OS TŘÍ L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 5. 17 . TR ÁVENÍZVĚŘE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 5. 18 . ČIŽBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
6. ZÁVĚR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 7. SEZNAM PO UŽ ITÉ LITE RAT URY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

8. REJSTŘÍK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

PŘEDMLUVA

1

+


Lov zvěře patř í k nejs tarším akti vitá m člo věka.V hist orii lids kéhorod u plnil odpr ad áv na důle žitý úko l dod ava tele hodnotnépotraviny i důle ži týchsur ovi n. Proto že rozvíjející se ze mědělskávý robapře vzalaz vel ké částijeho pů vo dní úlohu, změni l se lo v pod vliv em vývo je spole čn os ti ve svo ji vyšší,rac io ná lně jší a pro my šleně jš í fo rmu , kte rou označujemeja ko myslivos t. Ta pak př etrv ala, ať již v roli profe sní či zá jmo vé činno sti, v na šic h geografi ckýchpodmínkách do dnešních dnů. I v so učas né kulturní kra jině a spol eče nské m pr ostředí před sta vuje důle žitou či nn os t. Je jím st ěžejn ím úko le m jecíl enáspráva obnovit elného př írodního zdroje , kt erý pře dstavují vol ně žijící dru hy lo vné zvěře .

Ži jem e v nároč né doběkl ad ouc í vys oké po žadavk y na kaž dé ho z ná s, na naši profesionalitu, na naše vysok é prac ovní nasazení. Obdobnépož adavkyjsou tedy zce la při roz eně kl ade ny také na mysl ivce,kte ří zvěř obh ospodařují. S tím spo - jené úko ly vša k nejs ou schopni plnitbez dos ta tečněkv ali tní poznatkové zákl adny a be z do st at eč ně kv al it níhosyst ém u zákl adníhoi pr ůb ěžnéhovzdělávání. Na tuto sku teč nos t pamatuje mim o jin é takéZákono mysliv ost i, kte rý de finuj e požadavky kladenéna pří pr av u uc ha ze čů o love ck ý líst ek a před episuje vzd ělá ní mysliv ec ký ch fu nk cion ář ů na nejrů zně jš ích úro vn ích .

Sy stémmy sl ive ck éhovzd ělá váníje v Česk é rep ublicejiž tr adič ně pos ta ven na rozčl eně ní poznatk ů do sed mi výukovýc h obla stí. Věnovány jsoupo řadě mysli - veck é vých ov ě (h is tor ii my sli vos ti, mys live ckýmtradic ím a zvyk ům) , mysliveck é a so uv isející le gi sl ativ ě, my sl iv ec ké zoologii,problematice chov u a péče o zv ěř, lov ec ké kynologii a nem ocemzvěře, mysli veckémustřel ec tví a konečně obo ru , který nás ve vzta hu k té to publika ci nejv íce zajím á. Te nt o obo r se zkrá ce ně ozn ačuje jak olove ctv í. Uv ed en é sch éma je s drobným i odc hylkami a doplň ky re spe ktováno au to ry většin y odborných publikací i lek to ry v ku rz ec h myslivost i na nej - různ ější ch úro vn íc h.

V so ula du s uvedeným i předp okl ady jsemsi protodovolil po stu povat ta ké v prů běh u př ípra vy ce lko vé ko nce pce této knížky.Byl byc h ov šem vel ice ne rad, kdyb y byl a cháp án a pouzejak o typickáuče bnicejednoho konkrétníhopř edmětu. Vyu ži telnost textu a dop rovodných mater iá lů se pro tentoúčel po chopitelně přím o nab íz í a lz e ji v tomtosm ěru samozřejmě doporuči t. Současně si však dovo - luji vy tyč it i pon ěk ud širš í cíl. Je jím vyt voření populárn ě nau čnépu blikace , ve kter é snad najdo u pon auč en í vš ic hn i pr ak tiku jící myslivci, přá te lé to ho to sta ro - bylé ho ob oru lids ké či nn os ti i osta tní zá jem ci o ve šk eré dění v přírodě. Přestože si v so učasném sp oleč en skémov zd uš í nedělá m příl išn é iluz e o oslo vení opravdu šir ok ého spek tra čten ář ů, dov olímsi zpracovaný te xt doporuči t, snadponěkud parad ox ně , k na hléd nu tí ta ké sk al ním od půrc ům mys li vos ti. Možnáže v něm nale zn ou sm ys lu plnéa před evš ím pr av div é odp ověd i na mnohéotázky, kter ým i se mno hdy vel mi la ick y a pov rch ně , nic mén ě s o to vět ší vervou za obírají .

Na tomt o mí st ě ne mo hu za tajitsku teč no st, že publ ika ce přímo na vaz uje na již dří ve vy danýtit ul s názve m „Lovectví“, který se př ed deset i le ty set kal s nebý - valý m čte nář sk ým ohl as em a kte rý byl poměrně rych le vyprodán . Po dobn ý osu d doprovázel i jehoda lší , ro zšíř ené vyd ání. Přes to že ko strasou čas né prá ce je té pův od ní v mnohém po dobná, př ine sl uv ed en ý časov ý ods tu p zc ela log ick ou zm ěnu
poh led u na ce lý obor, čá ste čn ý výv oj souv isejícílegislativy, dal ší po su n veře jného mí něn í, pru dký rozv oj vo ln oča so výc h aktivitobyvatel stva ve vo ln é kra jině i te chno lo gick ý pokr ok . Vš ech ny ty to vli vy se muselynutněodra zit i v tak kon ze rvat iv - ní m obor u, jaký m je my sl ivo st, res p. vl as tní lo v zv ěře.

Love ct ví zaují má v rá mci osta tní ch mysl iveckýchdi sci plín po ně kud zv lášt ní pos tav en í. Př est ože je vzájemn á pr ov áza no st všec h výše uvedených obo rů mysl ivec kéh o vzděl áv ání obecněpom ěrněvel ká, zahrnujeprávě love ctví sku pinu po znat ků, do kte rýchse přímopromítají praktickyvy užitelnéinformace ze všech os tat ní ch dis ci pl ín. S oh le de m na tuto skutečno st je koncipován i celý obs ah tét o pu blikace.Jej í zá kl ad je poc hop ite ln ě po st ave n na poznatcíchvěnov an ých sp eci - álně vla stn ím u lo vu zvě ře v so uča sn os ti. Nicméněse zde musíme v so uh rn u zmí - ni t o někt er ých so uv ise jíc ích úda jích . Z to hotodůvoduv ní čtenářnale zne in formac e o aktuálních loveckých met odá ch, pomůckách a výb avě , spec ifiká ch lovu nejd ůlež itěj šíchdru hů zvěř e či o je jí ch pobytových znacích. V prů řezuse ale do tk nemetaké problem at iky odhad u věku zvěř e, zásadprůběrného od střel u, vol by vho dného dru hu lo vecké zbraně , prácelo veckýchpsů i my sli vec kýc h tra di c. Zce la spe cifi ck ou bu de zaji sté kapi tol a věn ovanáhistorickým metodám lovu, eve nt uálnězmí nka o lovu těch dr uhů zvěře,které již z naš eh o územ í vym izely ne bo kt er é pat ří mezi př ís ně chrá něn é ži voč ichy,jeji chž obho sp od ařová ní lo ve m ted y dnes prakt ic ky nepř ipad á v úva hu .

Vše m čt ená řůmdoh rom ad y si do vol uj i po přát,aby do kázalime zi př ed lo žený mi in fo rm ace mi na jít ty, kte ré nejl épe odpovídaj í jej ich vkusui momen tá lním pot řeb ám .

Jose f Drmo ta       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist