načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Logické myšlení -- 50 cvičení, která změní způsob vašeho myšlení – Charles Phillips

Logické myšlení -- 50 cvičení, která změní způsob vašeho myšlení
-11%
sleva

Elektronická kniha: Logické myšlení
Autor: Charles Phillips
Podnázev: 50 cvičení, která změní způsob vašeho myšlení

Příručka padesáti cvičení, rébusů a hlavolamů, kterými lze procvičit logické myšlení. Každý hlavolam má čas určený ke svému vyřešení, správné odpovědi jsou na konci knihy. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  110 Kč 98
+
-
3,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2012
Počet stran: 96
Rozměr: 19 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: How to think: logical thinking
Spolupracovali: přeložila Jana Bílková
Skupina třídění: Vyšší duševní procesy
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2012
ISBN: 978-80-247-4510-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Příručka padesáti cvičení, rébusů a hlavolamů, kterými lze procvičit logické myšlení. Každý hlavolam má čas určený ke svému vyřešení, správné odpovědi jsou na konci knihy.

Popis nakladatele

Kniha pro bystré čtenáře přináší 50 cvičení, rébusů a hlavolamů, kterými si procvičíte své logické myšlení - vyřešíte matoucí problémy, získáte sebevědomí ve stresových situacích a naučíte se věci dobře promyslet. Každý hlavolam má čas určený ke svému vyřešení, správné odpovědi jsou na konci knihy. Podívejte se i na další tituly z této edice, abyste mysleli jasněji, ostřeji a produktivněji. (50 cvičení pro rozvoj logického myšlení)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Charles Phillips - další tituly autora:
 (e-book)
Taktické myšlení -- 50 cvičení, která změní způsob vašeho myšlení Taktické myšlení
 (e-book)
Vizuální myšlení -- 50 cvičení, která změní způsob vašeho myšlení Vizuální myšlení
 
K elektronické knize "Logické myšlení -- 50 cvičení, která změní způsob vašeho myšlení" doporučujeme také:
 (e-book)
Kafe a cigárko Kafe a cigárko
 (e-book)
Hlavolamikon Hlavolamikon
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

50 cvičení, která změní způsob

vašeho myšlení

charles phillips

trénink myšlení

LOGICké

trénink myšlení

budete

mít přehled v matoucích situacích

sebejistí i ve stresu

vše pořádně promýšlet

Pro jasnější, bystřejší a produktivnější uvažování

50 cvičení, která

změní způsob

vašeho myšlení

50

pokud budete

LOGICky

myslet

ISBN 978-80-247-4510-7 Grada p ublishing, a.s.,

u p růhonu 22, 170 00 praha 7,

tel.: 234 264 511, 512,

fax: 234 264 400,

e-mail: obchod@grada.cz,

www.grada.cz

čtěte i další knihy z edice

trénink myšlení:

myšlení

charles

phillips

50 cvičení,

která změní způsob vašeho myšlení

loGické myšlení


MYŠLENÍ

LOGI CKÉ


MY ŠLEN Í

LO GICKÉ

cha rl es phil lip s

50

MYŠ LEN Í

cv ičení

pr o roz vo j

LOGI CKÉ HO


Pro mé rodiče, Davida a Gay LOGICKÉ MYŠLENÍ 50 cvičení,které změní způsobvašeho myšlení Charles Phillips Tato kniha je přeloženaz anglického originálu „How to Think: Logical Thinking“ vydaného nakladatelstvím Eddison Sadd EditionsLtd. Text and puzzlescopyright © Bibelot Limited 2009 English edition copyright © Eddison Sadd Editions2011 Czech edition © Grada Publishing, a.s., 2012 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 jako svou 4875. publikaci První vydání,Praha 2012 Přeložila: Jana Bílková Odpovědný redaktor: Zdenka Svěráková Sazba: Lucie Němcová Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s., Husova1881, HavlíčkůvBrod Počet stran: 96 Publikace z nakladatelství Grada Publishing, a.s. si můžetezakoupit u svého knihkupce nebo objednatv Zákaznickém servisu nakladatelství Grada Publishing, a.s., U Průhonu22, 170 00 Praha 7, tel.: 234 264 511, fax: 234 264 400, e-mail:obchod@grada.cz, www.grada.cz. Na Slovenskuobjednávejte knihy na adrese: Zásielková služba Grada Slovakia, spol. s r. o., Moskovská29, 811 08 Bratislava, Slovensko, tel.: 02/55645 189, fax: 02/55645 289, e-mail: grada@grada.sk Pokud máte pocit, že byste nám chtěli sdělit něco ohlednětéto knihy, napište, prosím, na adresuredakce: koedice@grada.cz. ISBN 978-80-247-4510-7(tištěná verze) ISBN 978-80-247-8218-8(elektronická verze ve formátuPDF) ISBN 978-80-247-8219-5(elektronická verze ve formátuEPUB) ISBN 978-80-247-8220-1(elektronická verze ve formátuMOBI)

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Vš ec hnapráva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

knihy nesmí být reprodukována a šířena v pa pírové, elektronické či

jiné po doběbez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Neoprávněné užití té toknihy bude trestně stíháno .

OBSAH

ÚVOD Ja k mys le t logicky 6

SNADNÁ CVIČENÍ Rozehřívací 11

ST ŘE DNĚ TĚŽKÁ CVIČENÍTréni nko vá 29

TĚŽ KÁ CVIČENÍNáročná 49

SKU TEČN Á VÝ ZVA 67

ŘEŠ EN Í 73

Lite rat ura 93

Poz námky 94

O auto rovi 96

Jak my sl et logic ky

Za my sl eli jst e se něk dy znovuna d tím , co jste někdydřív e udě lal i,

a pomy sl el i jst e si : „Pr oč jsem si vůbecmyslel /a, že je to do brý

nápa d?“ . Ne bo jste pos louc ha li argu ment y a protiargumenty v nové

anal ýze a div ili jste se: „J ak mohuposoudit, kdo má spí š pravdu,

kdy ž ne js em od bo rní kem v této oblasti?“. Log ické my šl en í vám

dává ná st roj pr o dobr é rozhodování a pro rozl išen í me zi špatně

zdův odněn ými a důkl ad ně zváž eným i argu ment y. Pok ud ch ápete

a dok áže te pou žíva t někol ik zákl ad níc h pr avidel logickéan al ýzy,

nau čí te se rychl eji uva žova t. A za ch ováte si mentální nezá visl ost.

CEST A MY ŠLEN KYTi, kdo myslí logic ky , absolvujícestu od počá -

te čníh o tv rz en í zva né ho premi sa přes jedenči více kroků

v propojené m ře tězc i až po konečnétvrzení zva né závě r.

V logic ké arg ume nta ci jsou vš echn y krokyv posloupnosti pro -

myš le né . Je- li poč átečnípremis a pravdivá,konečný závěr musí

bý t tak é pravd ivý. Naop ak v nelogickéargu men taci jednotlivé

kroky té to cesty nemusínutně následovatjeden po druhém.

Pře stože je pre misa pra vdivá,závěr může být chy bný.

LOG ICK Á AL GE BRAZde uvá dím e pří klad logickéargumentace:

„Všec hna X jsou Y, vše ch na Y jso u Z, a tudí ž všechnaX jsou Z. Ted y:

„Vši chni labradoři js ou psi, vši chn i psi jsou savci,a tu díž vši chn i

la bra doři jsou sa vci.“ Le hce odli šn á fo rmulacečasto na prvn í

pohl ed vypa dá logick y, al e ve sku te čnostitom u tak není : Všec hna

X jsou Y, Z je Y, a tudíž Z je X. Tedy: „Všechnykoč ky jsou savc i, plej -

tvá k ob rovs ký je sa ve c, a tudí ž ple jt vák ob rovskýje koč ka .“

V tomto pří pad ě je tedy závěr prostě špatný,ale v abstr aktních

po liti ckýchnebo ná bo ženských argumentechse tent o ty p

nes prá vné logiky někdy objevuje- a jistota, zda člověkmá nebo

nem á pravd u, může být mnohemsložitější. Schopnostrozpoznat

nel ogick ou deduk ci vám potom pomůžeudržet si jasný vh led .

VYH NĚT E SE NE SPR ÁVN ÝM PRE MIS ÁMMůžete prezentovat

dokona le logic ký argument,ale poku d je premisanespr ávná,

6

Ú V O D

Ú

V

O

D

7

závěr pak bude také nesp rávný.Podívejte se na tentopř íklad : „D ěti jso u vž dy pravdomluvné , Tomášje dítě, a tudíž Tomášnikdy ne lž e.“ Toto tvrze ní můž e být sic e v rámci logikybezch ybné , jeh o vyvoze ní je al e za ložen o na chybn é premise. DE DU KCE A IND UK CEExistu jí dva hla vní typ y logickéargumenta - ce . Ded uktivní argument je ta kový, ve kterémpremisa zcela pod - poruj e zá vě r, zatímco v induktivní m argumentu premisa sice pod - poruj e závě r, ale ne úp lně. V reálném svě tě se častomusíme sp ole hnou t na ind ukt ivní logiku.Nemůžeme vždyckynajít premi - sy , kte ré js ou stop roc entně pra vdivé , takž e se mus íme spolehnout na to, co oprá vně ně pova žu je me za správné. Pokud se tedy ujis - tím e, že ve své arg ume ntacipo užíváme log iku, do spějeme k zá věru, kte rý je pr avdě po dobněpra vdivý. LO GIKA A EMO CEZása dní příč in ou naš ich špatnýchrozhodnutí je to , že dovo lu jeme em ocím za sa hova t do našehomyšlení. Abychom dosá hli určité ho zá věru , něk dy po užijemei emo ce a pak se nám obvyk le da ří přes vědčitse be sama , že to, co jsme si vybrali,je v po dstatěsp rávné. Můž ete tře ba řeš it pr oblém, jestli stojí za to koupitsi dům, neb o by dle t v ná jmu, či zd a investovat úsp ory do kamarádovapodniku. Pokud zp ětně litu jete své volb y, zp ra vidla se divíte: „Proč jsem si lép e nepromyslel/ la výhodya nevýhody?“ Logické myšlení je v ta kovýchsitu ac ích neocen itelné . Pokudpoužíváte základy logi - ky, mů žete prově řit svá rozhodnutí a své cíle a posou dit, jestli to, co chce te dě la t, je op ra vdu ve va šem nejlepšímzájmu . LO GIKA A KREA TIVI TAJe nom s logikousi však nevystač íme. Logi ka je dob rá strat egi e myšl en í, ale není to jedinýcí l. K dobré mu myš lení je potřeb ná komb ina ce log ik y, kreat ivity a int uice. POZITIVNÍ VYLA DĚ NÍKlí čovýmprvn ím krokemk osvojování jaké - hoko li typu myšl ení je po zitivnívyladění. Lé pe se sou středíme a má me mn ohe m lepš í výkonytehdy, když se cítímeopravdu dob ře. S tímto zá kla dní m předp okla dem tedy začínejme!

CV IČ ENÍ A HLA VO LAMYV TÉTO KN IZEV této knize najdetetři

úr ovn ě cviče ní – u ka ždé je sta novenčas ový li mi t, kd y by ste

měl i úkol zv ládno ut. Ty to limity na vás budouvyví jet mír ný tl ak –

neb oť ča sto nám to my slí lépe, když si stanovujemecí le, jako napří -

kla d ča sové hra nice . Netra pte se ale jimi – jsou to jenomsmě rn ice.

Poku d te dy zjis tí te , že potřebujetevíc času než je „id eál“ , zůstaňte

v kl idu . Někt er é hla vola my mají v knize různéverze, aby ste si je

je ště víc procv ičil i.

Dob ře si vš imnět e cvičení, kter á jsou označ en a jako čas ově ná ro č

ná. Je jich vy ře šen í vám bu de tr vat o něc o déle – ne proto,že pro -

bl ém y v nich ob saž ené by byl y složitější,al e protože jejic h vyř eš e

ní vyžad uj e víc pr áce. Pok ud budetemít pocit, že byste potřeboval i

pom oc , naj de te u ka ždého úk olu TIP , kter ý vám por adí, JA K NA TO,

a na kon ci knihy najd ete pr ostor na své poznámky a nákresy. Jak

bu de te post upova t v knize,dospějete ke speciálnímu úkol u, na kte -

ré m upl at ní te a pr ocvičí te nově získ ané dov ednostilogic kéh o my š

le ní.

Nesp ěch ejte. Věnujte se jedno tliv ým úkolůmta k dlouho,jak po tř e

bujet e – důleži té je snaži t se přemý šlet uvedeným způ sobem .

Zjist íte, že ja k se postupně ro zví je jí va še nově zís kané dove dn os ti

lo gi cké ho myšlení, doká že te ry chl ej i vidět reálnýpř ínos – a to ne je n

v práci či při studi u, ale i v da lší ch ob la stech života– dokážete roz -

poz na t nes právn ou ne bo lí no u argumentaci a dok áže te si, že umít e

mys let jas ně , rych le a kr eativ ně.

ÚR OV NĚ OBTÍŽNOSTI ČASOVÝ LI MI T

VÝZ VA 10 –15 MINU T

SN ADNÉ= ROZE HŘÍ VA CÍ 1–3 MINUTY

ST ŘE DNĚ TĚ ŽKÉ = TRÉN IN KOVÉ4–6 MINU T

TĚŽ KÉ = OBTÍ ŽN ĚJ ŠÍ 7–8 MINUT

ČASO VĚ NÁR OČNÉ 8+ MI NUT

Ú V O D

9

Pam at ujt e si

Sou stř eď te se!

Věnujte poz ornost

vl as tnímmyšlenkám

Ro zvíje jte své

me nt ální schopnosti

a bu dete mysletLOGICKY

50

MY ŠL ENÍ

cvič ení

pro roz voj

LOGI CKÉHO 1010

11

Cvi čení v té to první část i knih y jso u urče na pr o

„z ah ří va cí fázi“ va šich do ve dno stí v rámci logi ckéh o

my šl ení . Na bíz ejí vám mo žno st pr ocv ičit si

kon cen tra ci a int erpre taci inf orm ací. Ro zvíje jí vaši

viz uální logik u a scho pnost vyv oz ov at z in for ma cí

vz tah y. Zá rove ň js ou vy myšl en y tak, aby byly

záb avné! Př is tup ujte k těm to hl av ol amůmpozit ivně

nala děn i. De jt e se do práce – ma xim álně se

so ustř eďt e a pozo rně čtěte zadání.Ujis těte se, zda

ro zum íte tomu, co je vašímúkol em. Vše si

opak ova ně prověř ujte . Nebo jte se uděla t chy bu,

prot ože (ste jně ja ko v dal ších obl ast ech živ ot a)

om yly vám mohoupřin ést už iteč né pouč ení.

11

SN AD NÁ

MYŠLENÍ

cvičen ípro rozv oj

LO GICK ÉHO

ČÍSE LNÁPY RAM ID A

Pan Mothada vym ys lel pro své stu denty číselnoupyramidu, která

je zná zorně na na obrázkudole, ja ko test log ik y a mentálnímate -

ma tik y. Kr omě dol ní řa dy obsa hu je každ ý díl čís lo, které je souč -

tem dvo u čís el na ch áze jí cí ch se pod ním, takž e na př íklad F = A + B

a tak dál e. Mů že te dop ln it chy bějí cí čísla?

12

1– 3

minuty

C V I Č E N Í 1 R O Z E H Ř Í V A C Í

Zač něte s H a brzy budetemí t I a E. Mentální

ma te matik a předsta vuje dobrýtrénink

dů sle dného použ íván í ded ukce, která je velmi

dů le žitá pro logic ké myš len í.

O=000

M=522 N =00 0

J=000 K=000 L=252

F=00 0 G=132 H=00 0 I=000

A=104 B=000 C=91 D=22 E =00 0

TIP

ja k

na to


CED ULE S ČÍS LY

Při vš ech svý ch le tn ích brigádách používá vě čn ý stu dent Gabriel rá d logi ku a řeš í mat em atic ké problémy.Bě hem brigádyv hotelu přemí stí ced ul e s čísly , na které se věší klíče od pokojů,a pak vy zve svéhoko le gu Ma rka , aby našelposloupnost. Můžete Markovi pomoci roz luštit kód a dop ln it místo otazníkůčísla?

13

1– 3

minuty

C

V

I

Č

E

N

Í

2

R

O

Z

E

H

Ř

Í

V

A

C

Í

Bylo by pod le vás „lic hé“, kdyb y sudá čísla

tvoř ila posl oup nost?

10 367?

1?549

TIP

ja k

na to


DO MI NO TABULKA

Domi nik vy tváří speci ál ní ta bu lk u pro umisťováníko st ek domi na,

jak ukazu je obráz ek dol e. Čís la na kos tk ách jsou zapsána v ta bu lc e.

Žá dá své ho hos ta Sta nisla va, aby ro zmístil28 dominových kost ek

ta k, aby na sebe číse lně na va zov aly. Můžetepomoci Sta nis lavov i

za kr es li t domi nové ko st ky do př edl oh y? K dis poz ici máte zašk rtá -

va cí tab ulk u. Pro sna dn ější za čá tek DominikStani slavovi jedno

domi no umís til . Domi na na sebe nav azují svis le a vodo ro vně , ni ko

li v v úhl opříčc e.

14

1–3

minuty

C V I Č E N Í 3 R O Z E H Ř Í V A C Í

Než za čnete hl avola m řešit, ok opírujtesi

pře dl ohu nebo si ji na kresletena kus

pa pí ru – můž ete pak vy značitřeš ení

mim o originální předlohua pozdě ji to

zkus it znovua vyl epš it svůj čas.

0-0 0-1 0-2 0-3 0-4 0- 5 0- 6 1- 1 1- 2 1- 3 1- 4 1- 5 1-6 2- 2

2-3 2-4 2-5 2-6 3-3 3- 4 3- 5 3- 6 4- 4 4- 5 4- 6 5- 5 5-6 6- 6

TIP

ja k

na to


15

ZVONKY

Na univerzitě studuje pět přátel různé obory. Pravidelně se vídají,

protože jezdí na přednášky na kole a vždycky na sebe na pozdrav

zazvoní. Přečtěte si níže uvedená vodítka a určete, kde který z nich

bydlí, jaký obor na univerzitě studují a jaká je barva jejich kola.

Vodítka jsou následující:

1. Student historie (není to Hana) bydlí v Sedlové ulici a nemá ani

stříbrné, ani zelené kolo.

2. Daniel, který jezdí na křiklavě oranžovém kole, nestuduje historii

ani počítače.

3. Student, který bydlí v Kolové ulici, není ani Jindřich (který studu

je techniku), ani student psychologie (jehož kolo není zelené ani červené).

4. Student se stříbrným kolem není tím, kdo bydlí v Řídítkové ulici

(ten studuje počítače), ani Sandra, která bydlí v Řetízkové ulici.

časově

náročné

CVIČENÍ

4

ROZEHŘÍVACÍ

Daniel

Jiří

Hana

Jindřich

Sandra

zelená

oranžová

fialová

červená

stříbrná

počítače

technika

historie

jazyky

psychologie

ZvonkováŘetízkováŘídítkováSedlováKolovápočítačetechnikahistoriejazykypsychologiezelenáoranžováfialováčervenástříbrná

bydliště obory barvy

jména

barvy

obory

studentbydlístudujekolo

+


C

V

I

Č

E

N

Í

5

R

O

Z

E

H

Ř

Í

V

A

C

Í

16

OB RAZ CE V MŘÍŽC E

Do káže te umísti t všec h dva ná ct ob razců (viz obráz ek dole ) do mř íž -

ky? Pr av idla jso u násl edu jí cí . Čísl a vedle mří žky ozna ču jí poče t po

sob ě násle du jících černý ch pol í v kaž dé řadě neb o slo upc i. Kaž dý

obraz ec tvo ře ný če rn ými poli je od děl en od druh ýc h alespoňjední m

bílý m po le m. Napříkl ad čí sla 3, 2 se vzta hu jí k řadě s žádným, jed -

ním ne bo více bíl ým i pol i, pa k se třemi černýmipoli, nejméněje d

ním bílým po le m,dal šími dvěmačern ými poli anakonecs ja ký mk oli

po čt em bílýchpo lí. S obrazc i lze otá čet a lze je obrátit.Žádný obra -

ze c se nesm í do týkat dru héh o, a to an i roh em.

časově

náročné

Zkus te si s obra zc i trochupoh rát.

Pře ds tavte si každý z nic h v různých rotacích.

32 1

5121112 14

3112321213

11311112114

13

321

11

112

131

111

122

121

2

21

11

231

21

131

12

3

TIP

ja k

na to


C

V

I

Č

E

N

Í

6

R

O

Z

E

H

Ř

Í

V

A

C

Í

17

„J EN JED EN VÝR OK JE PR AV DIV Ý“

Petr přiš el v den svých nar ozenindomů a zjistil, že jeho bra tr mu ne cha l v kuc hyn i čt yř i vzka zy na poznámkových lístečcích – je den na ledn ičce , druh ý na pří borní ku, další na ch leb ník u a jeden na tro ubě – pl us pá tý na dveř íc h s nápisem:„Všechno nejlepší k nar ozeninám, Petř e. V kuch yni máš dárek.Ale jen jed en z výroků je pra vdivý !“ Čt yři lís te čk y v ku chy ni ob sa hují následující výroky:

Výr ok na led ničc e říká: „Dárekk na rozeninám je v pří borníku

ne bo v troub ě.“

Výr ok na př íb orn ík u říká: „Dárekk na rozen inám je v ledničce

ne bo v chl ebn ík u.“

Výr ok na troub ě říká: „Dárekk na rozeninám je tad y.“

Výr ok na ch leb ník u říká: „Dárekk na rozeninám není tady.“

1– 3

minuty

Zk uste si nejp rve uděla t na pa pír poznámky,

kde dá re knemůže být.

TIP

ja k

na to


C V I Č E N Í 7 R O Z E H Ř Í V A C Í

18

časově

náročné

ABCD

EFGH

IJKL

PAS IÁ NS

Det ektiv Ja n tr áví čas na pol ic ejní hlídcea vymyslel tu to verzi hry

pasiá ns pro svou kolegyniHan u. Na kreslí 12 karet A–L(bez pís -

me ne Ch ), jak uk azu je obrázek,a ptá se Hany: „J aká je lícováhod -

not a a barva ka ždé z ka ret?“

Ja n stan ovil násl ed ují cí pra vidla.Celkový sou čet karetje 84.

Žád ná z dvan ác ti ka ret není stejn á. (V danémbalíčku karet je

hodnota každé karty dána jeho čí slem, přičemž,eso = 1, spodek=

11, kr ál ovna = 12, král = 13.) Žádn á karta neležívodorovně nebo

sv isle ved le jiné karty též e barvy a v každ é vodorovnéřadě jsou

čtyři rů zné barvy a v ka ždém svislémsloupci jsou tři různé barvy.

A dá le :

1. 6 le ží ve dle a nad 10, která leží vedle a nad pikovou2.

2. Karta C má o tř i niž ší hodnotunež karta F, která má o tři niž ší

hodn otu než karta L, která má vyš ší hodn otu než karta A.

3. Sr dco vé es o leží těs ně vedle a nad kartou,jejíž hodnotaje o tři

vyš ší než hodn ota ka rty H, kte rá má stejnou bar vu jak okarta C.

4. Ká rový Ja ne k lež í v té že vodorovné řadě jako křížovákarta,

je jíž hodnotaje o tři vyš ší než hodnotakarty B.


C

V

I

Č

E

N

Í

8

R

O

Z

E

H

Ř

Í

V

A

C

Í

HL EDÁNÍ KÓD U

Věčný stu de nt Ga br iel stále pra cuje na brigáděv hotelu (viz cvi - čen í 2). Každ á knihahostů má něja ké číslo a Gab riel si s nim i hr aj e až do konce služb y. Usp ořádáje tak, jak ukazujeob rázek dol e, a požá dá své ho koleguSilvestra, ab y je znovuseřadil do nové posl oup nosti na zákla dě následujícíchvodítek (viz níže). Můž ete Sil ve strovi pomocirozlu štit kód ? Tři vod ítka jsou pod le Gabrielanásledující: V nové posloupnosti je so učet pros tř edn ích čís el 5; 4 se přesunedoleva, ale bude ved le 1; čísl o úpl ně vpra vo je vyš ší než číslo úpln ě vlevo.

19

1– 3

minuty

Vel mi pozorněsi př ečtě te vod ítka .

TIP

ja k

na to
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist