načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Lék a jeho vývoj v dějinách – Lubomír Opletal; Veronika Opletalová

Lék a jeho vývoj v dějinách
-11%
sleva

Kniha: Lék a jeho vývoj v dějinách
Autor: Lubomír Opletal; Veronika Opletalová

Ve studii Lék a jeho vývoj v dějinách podávají autoři historický přehled vývoje léku a s ním související vývoj farmacie. Objasňují základní pojmy, výzkum a vývoj léčiv a zamýšlejí se nad cenovou ... (celý popis)
Titul doručujeme za 14 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  120 Kč 107
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
3,6
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Karolinum
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 1999
Počet stran: 128
Rozměr: 19 cm
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
Datum vydání: 15.07.1999
Nakladatelské údaje: V Praze, Karolinum, 1999
ISBN: 8071847720
EAN: 9788071847724
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Historický přehled vývoje léku a s tím související vývoj farmacie s výkladem základních pojmů tohoto oboru.

Popis nakladatele

Ve studii Lék a jeho vývoj v dějinách podávají autoři historický přehled vývoje léku a s ním související vývoj farmacie. Objasňují základní pojmy, výzkum a vývoj léčiv a zamýšlejí se nad cenovou politikou léčiv v současnosti. Zmiňují se o léčivech pro nehumánní použití (veterinární farmacie) a problematice tzv. nutraceutik - potravin pro zvláštní účely, které vykazují biologický účinek na živočišný organismus. Samostatně je vysvětlena i distribuce léčiv a různé farmaceutické předpisy, které platí v České republice.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Lubomír Opletal; Veronika Opletalová - další tituly autora:
Rostliny pro zdraví Rostliny pro zdraví
Přírodní látky a jejich biologická aktivita (Svazek 2) Přírodní látky a jejich biologická aktivita (Svazek 2)
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

M M

O bsah

Ú vod ...........................................................................................

Farm acie ...................................................................................

A rch ety p živ o tn í síly ..........................................................

3. D efinice lék u ...........................................................................

3.1. V y m ezení z ák lad n ích k a te g o rií v 50. letech ...........

3.2. V y m ezení z ák lad n ích kateg o rií v 70. letech ...........

3.3. V ym ezen í z ák lad n ích k a te g o rií v 80. letech.................

3.4. V ym ezen í z ák lad n ích k ateg o rií n a k onci 20. století

4. Z ák lad n í p rin cip y m ed ik a m e n tó z n i tera p ie ..............

4.1. A lo p atie ......................................................................................

4.2. H o m eo p atie ..............................................................................

5. H istorie lék u ...........................................................................

5.1. E tap a p říro d n íc h léčiv ........................................................

5.2. C h em iatrická e t a p a ................................................................

5.3. C h em ick á e ta p a ....................................................................

5.4. C hem icko-biologická e ta p a ...............................................

5.5. E tap a p e p tid ů a b ílk o v in ..................................................

5.6. S o u č a sn o st - v stu p do n o v é etapy? ................................

6 . V ýzkum a z k o u m á n í n o v ý ch h u m á n n íc h léčiv . . .

6.1. M etody v y hled áv ání nových léčiv .................................

6.1.1. V yužití zk u še n o sti lid o v éh o léčitelství ......................

6.1.2. V y u žití ex p erim en táln ích vý sled k ů o p atogenezi

ch o ro b y ......................................................................................

6.1.3. S ystem atické sledov ání ú č in k ů syntetický ch látek

n e b o látek izolovaných z p říro d n íh o m ateriálu

6.1.4. O b m ě n a chem ické s tru k tu ry z n á m é h o léčiva

6.1.5. R ozpracování n á h o d n ý c h p o z o ro v án í a vy užití

ved lejších ú č in k ů léčiv .......................................................

6.2. Preklinické zkouSení léčiv ...............................................

6.3. K linické zkouSení léčiv ........................................................

6.3.1. ZvláStní faktory p fi klin ickém h o d n o c e n í léčiv . . .

6.3.1.1. Faktory týkající se p a c i e n t a...............................................

6.3-1.2. Faktory týkající se lék aře ..................................................

6.3.2. E tap y klinického zkouS ení ................................................

6.3.2.1. P rvní p o d án í člověku ..........................................................

6.3.2.2. Ú vodní k linick á stu d ie .......................................................

7

9

11

15

19

20

23

24

29

30

32

38

38

46

48

52

58

61

66

67

67

68

68

69

70

70

77

78

79

80

81

82

82


6.3.2.3. R o zšířen á klinická Studie ........................................... 83

6.3.2.4. K ontrolovaná klinická stu d ie ........................................... 84

6-3-3. S ek venční analýza ................................................................. 86

6.4. Léčiva siro tci (o rp h an d r u g s ).............................................. 87

6.5. Z k o u še n í fy toterapeutický ch p říp ravků

(fytofarm ak) ............................................................................. 88

6.5.1. Preklinické s t u d i e .................................................................... 88

6.5.2. Farm akologicko-toxikologické a klinické stu d ie . . 90

6.6. H om eop atické přípravky ................................................... 91

6.7. R egistrace léčiva a jeho n ásled n é sledování ............. 92

6.8. K o n tro la léčivých p říp rav k ů a biologická

stan d ard izace .......................................................................... 94

7. Z ab ezp ečov ání léčiv .............................................................. 95

7.1. M inisterstvo zdravotnictví ................................................. 95

7.2. M inisterstvo vnitra, sp raved lno sti a o b ran y ............... 9 6

7.3. S tátn í ú stav p ro k o n tro lu léčiv (SÚKL) ........................ 9 7

7-4- Z p ů so b ilo st p ro zach ázen í s l é č i v y................................ 9 8

7.4.1. V ýrobci ....................................................................................... 99

7.4.2. D istrib u to ři ................................................................................100

7.4.3. V ýdej a prodej léčivých p říp rav k ů . ..................... . 102

8. C en a léků ......................................................................................1 0 6

8.1. M o žn o sti v ý běru z p ů so b u léčby .......................................107

8.2. V ýbčr léčiv v p rax i ..................................................................108

8.3. N áklady n a léčiva a jejich z v a ž o v á n í...............................1 0 9

8.4 . C eny léčivých p řípravk ů a priority

v e zd rav otn ictv í .......................................................................1 1 0

8.5. C eny léčivých p říprav ků, lék ařsk á k o n tro la

a s p o tř e b ite l...............................................................................1 1 0

8.6. P oznám ky к c e n ě ......................................................................112

9. Léčiva p ro n e h u m á n n i oblasti .............................................114

9-1. F y to fa rm a c ie................................................................................114

9.2. V eterin árn í farm acie ................................................................1 1 6

1 0. L ék-nelék ...................................................................... 1 1 8

11. Z áv ěrečn á p o zn ám k a .............................................................126

O b ecn ě p o u ž ité lite rárn í p r a m e n y...................................1 2 8
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.