načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Květinové tvoření - Alena Grimmichová

  > > > > Květinové tvoření  

Kniha: Květinové tvoření
Autor:

Vpusťte přírodu k sobě domů! S novým titulem autorky mnoha úspěšných knih o tvoření, Aleny Isabelly Grimmichové, to není nic složitého. Kniha nabitá originálními nápady, které ...


Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  254
+
-
ks
rozbalKdy zboží dostanu
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma
Doporučená cena:  299 Kč
15%
naše sleva
8,5
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
tištěná forma elektronická forma

hodnoceni - 33.8%hodnoceni - 33.8%hodnoceni - 33.8%hodnoceni - 33.8%hodnoceni - 33.8% 20%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Computer press
Rok vydání: 2016-10-05
Počet stran: 104
Rozměr: 210 x 270 mm
Úprava: 104 stran : barevné ilustrace
Vydání: 1. vydání
Vazba: vázaná s laminovaným potahem
ISBN: 9788026412342
EAN: 9788026412342
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Vpusťte přírodu k sobě domů! S novým titulem autorky mnoha úspěšných knih o tvoření, Aleny Isabelly Grimmichové, to není nic složitého. Kniha nabitá originálními nápady, které se květinami buď inspirují, nebo je přímo využívají. Jednotlivé projekty jsou vysvětleny krok za krokem a jsou doplněné názornými barevnými fotografiemi, které vás dovedou až k perfektním výsledkům. Seznámíte se s mnoha technikami a materiály a vytvoříte spoustu krásných výrobků k potěšení sebe i svých blízkých. V knize naleznete například tyto projekty: - Patchworkové poupátko - Organtýnové růže - Polička s bylinkami - Levandulová mýdla - Ledové květy - …a mnoho dalších

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Alena Grimmichová - další tituly autora:
Zábavné tvoření Zábavné tvoření
Grimmichová, Alena
Cena: 254 Kč
Výtvarné Vánoce Výtvarné Vánoce
Grimmichová, Alena
Cena: 254 Kč
Výtvarné Vánoce Výtvarné Vánoce
Grimmichová, Alena
Cena: 140 Kč
30 dárků od srdce 30 dárků od srdce
Grimmichová, Alena
Cena: 211 Kč
Barevné tvoření Barevné tvoření
Grimmichová, Alena
Cena: 254 Kč
Barevné tvoření Barevné tvoření
Grimmichová, Alena
Cena: 149 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

26 | Malba voskem
Malba voskem
Materiál
Hedvábí pongé 5 v rozměru 90 × 90 cm (hotové
obroubené hedvábné šátky lze koupit ve
výtvarných potřebách), zažehlovací barvy na
hedvábí (růžovou, tři odstíny modré, černou),
plochý a kulatý vlasový štětec, mizící (fantomový)
fix, včelí vosk, parafín, plechovou misku a hrnec,
papírové utěrky, balicí papír a noviny.

Malba voskem | 27
JeJemnm ý ýýý šášášáteettttt k k k k naaamamam lull jejeme vvososossskekekekekemm m m m m nanananana hhhhhhededeeede vááv bíbíbb . BuuBuuudededed mememm
popopopostupupovvataatat ttttecechnhnhhnikkikikikiikikoouououououo possssstututututupnpnnéhéhéé o zzazazaz krkrk ývý ánní í ííí vovovvovovooskskskskemememmemem.
VyVyVVyyybrbrbrbrrbb allalaalii jssssjsssjsmmemememe ssssiii i vzvzvzvvzororororo iiiinsnsnnspiirorovavavanýnýnýýný rrrrozozozzkvkvkvkk etetetlýlýlýmimimmmi ooovovovocncnnýmýmýmmmi i
stroomym , alalallleee steje něněě pppěkěkěkěknéné bbbududududdouoouou ii kkkonvavaavalilil nkn yy,y kkkkkopoppppprerererrr titinynynyyyy
nenen bobobobob ttttttřeřeřeřeřeř babababab kkkvěvěětytyty vvlčlčlčlčlččíhíhíhhoo oo o mámámámááákukkukukuku... VýVýVýběběběěr r jejee jjjjjjjenene nnaaa vávás.s. VVososskkkkk k
hvhhoddnýýýýýý kkkkk bbbbb tatatatikikkovovovvoo ánánnánánánní ííí sisisisi ppppppřiřiřiřiřiprprrppp avvavímmmíme ee e zezez ssstttetejnnéhéhhooo dídíluluu vvvčeččč -
líhoh vvosososkukukukuk aaaa ppppppararararafafaffaffínííínínuuu (m(m(m(m(m( ůžůžůžůžůů emememmee e popopop užužžžužítítítít bbbílílíléééééé svsvsvsvíčíčííčkykyky). VVVVVšešeee
rrrororor zezeehřhřhřhřh ejejejeejeme v v v plecccchohohohovévévévé mmmmisisisiscececece vveee vovovovovovoodndndndndndndndnd ííí láláláláláznznznznzzz iiii i nananannn ttteeeplllllotututuu, ,
přpřpřpři ii ktktteré é jeje voso k kk nanen seenýnýnýný ššštětěětěěětctctctcctcememememe na a hehhehehedvddddvdd ábá í prprrrp ůhůhůhůhlednndnný ýýý ý ýý
a aaa prprononikikiknenenene skkkkrkrz z zz z lálálálátktktkkuu.u.uuu MMMMMMálálálálo o o o o roroorrrozezezezezeehřhřátátttttý ý ýý vvovoovovovoov ssk bbududdee e nenenechcchc
ááá-ávvvavat t nananana hhhhedededededvávávávávábíbíbbíí bbbílílooouou mmatatatattnonnonou uuu stststtopopoppu,u, mmococoococcco rrozzehehřřář týý vvosososo kk k
se sees bbbbbudududududdu e e rorozzpzpíjíjíjíjíjíjetetttettt..... TeT plp otooo u u siisi vvždždždy y vyvyzkzkkououuoušíšššššš me na
kouskuukukkkk llllllátátátátátáátátkykykykykyk ...
1VVVVzzzozzorr sissisi ppppřeřeřeeředkrrerererr sllímíme vývývýraraaraznnzz ýmm čerrnýnýmmmmmm fififififiixexex m m m nana
papappípíííp r,r, pppollložžímmmmeeee jejejejejejjejj poodd šášáteeteek k a přpřpřřpřřřpřřp ekekee rereslslsllímmímímee mimimmiizíízícícícícícím m
fifixexeeeeemmmm nana hhhedededvvvábíí.. ŠáŠáŠŠáŠáŠŠŠ teeeteek kkk sisisi pppododdddloložížíížíímee pppppppečečečícícícícíímímímm pppppapapapa írememeemmmme
a a mmmmamaluluuujejememe ppppřříříř momomooooo nnna aa něěn m m neneebobobo ssssi iii šášášášš tetetek k upuuppevevníníínííímemme ddo o
ráárámmum . ŠtŠtětětě cec mmmm nanananaammmmmomomom čečennýnn m mm ve vvvvvosso kukukkkkk nnnnnamamalalujju ememmme e nana
heheeeedvdvábbábí í ttuu čásásá tt vzzzzzooororo u,u,, kkkkkteteeeeet rou u chchchhhc ceec mememm pponoono eccee hahahahaahaat t bíbíílolooloou.u
NNeNeeeejjpjpjprvrvvrvee nananamamaaalulululujeejejemmmememmmm oooookrkrrrajaje eeee šááátktkuu.uu.u HHHededddededváávábíbíbb jje ee ttattttt k k
jejem-mnénééé, žežee vvoosk k nnaaaa ddruruuhhhhohohhhou u ststts raanun bbbezez pppppprorobblbblbléméméé ů ů prprrrrronoonoooo ikiknee.
11 22
33

28 | Malba voskem
5 5
66
rr
2PPPPo o zaz scschnhnnnutí í voskku u šáššš tek kk přettřemememe růžžžžovoovovouo bbbaraaarrrrvovou u
vee sstředde u u a svvětě le mmmoddododddododo rorororouuuuu nannnnnnnnnnn oookrajích. BBarvyy pppppřeř dedem mm m
nanaanařeřeřeedíídímemee vvodou, neebooboboť ťťť veee větě šíšííšíí vvrssr tvt ě ě by barvyvy
nnararušši-ii-lyy ssplplplp ývývvavavvvavoso t t jemnmm éhéhhho o heheheddvdvdvvvvábbbábááááábáá í.í. PPřiřiřiřiiii tttttteccececece hnhnh icci ee poposttupnén ho
zazaazaakrkrkrývýý ánání vovooooooooosksksksksssss ememe ppososssstuttupuuuujjejeejjjjjememm vvždždždždždžžddddddy y y od nnejjjjsvsvětleejšjšších hh
bababbbareeevv k k tmmmmavavava šíšíšíším.m PPoo dookokooonanaléém mm zaschnhnutututuuuuu íí bbabarvvy y
popokrkrkra-ačučuujejeejememe vvvv mmalalallběběbběb vvvosoo kem,m,m rresespepeektktkk ivivve vybereememem ssi z z nánánávrvrv huuhu
tytyy ččáásásttii, , ktk eré chc ceme mít růžůžů ovové éé a a světě le modrééé. KrKrKromomo ě ěě
mamamam lblblbl y y yy pop užuuuuuuuu ijjememee i ototisskyy kkkkkkkkkkooorooo kokkkok véé zzzátátkykyk . ZáZ tku naaannaapípíp
chchchh-neeeeeeneneememmemmemmem na a ddrdrátáá aa nnnama očoččččímeeee dodooo hhoro kkého vvoso kuu, vooskkksk lehehehehhhcee
odddklepnennenen memeee aaaaaaaaa ttttttttisisissi knknknknkk emeee e.ee OOtitt sk je e dodobré sisi vvyzy kokok ušušetettt
pppppřeřeřee-dedem m nananannan oooodsddd třřtřřižižižižižži kukuuk lllátátkykyky. ZjZjisi tímememm tím, kokoliil k k vovoskskuuuu k k k
tiskukukkkk pppototttřeřeřeřeřeřeřebubububububujjeejj memeee..
3 BBBBěhěhememmem mmmmmalalaalaa bybbby hhededdvábíb občas zzzzvvevevvv dádáámemm , aby se
neppřileeel pipppp loooo kkk pppodododlololožcžce.. Po dokončení í vzvzororu u šáteek k k k ototočíme,
a a poopopookuukuk ddddddd jejejeej to nuunutntntntné,é,é ooprprpravavímíme koontn urry. NNynyny í malujemee
mmommmmmm drouou bbbbbbaararvovooovovouuuu uu u aaaaa aa pooopoopopopotétté vvosskekem m dadalší část vzoruru.
4PPPPPPPosooostututup p pp pp opoopopopoppopakakujujujememememememee eeee ssss dadalšlšl ímím ooodsd tíneemmmmm mom dré. Po
dodooooddd kkokokookkonananalélélélééléémm m m zazazascscsccscschnhnhhhnutututtí í babbb rereev v v v přpřpřpřp etetetetřeřeř mem šširirokokýmýmýmýmýmmýý ppppppplolooloool chchchchchýmýmýmýmým
štštštštttětětttttcecc m mmmm cecececelýlýlýlýlýlýlý ššššátáátáááttekekekek voskekem.m. NNNynyynyníí í vyvyyyv tvtvtvtvtvořořořřořřímímímímímímmí e e e e e krkrkrkrkkkk kakakkkak llelelelovoovánáná í.íí.
VoVoooVoskskskskskk necháháámemememee zztutuhnhnouut,t, mmůžůžememe eee hohohohohohoho ddddátátá na pár mimim nununut t t
iii doo mmmmmmmmraraaaazzzázákukuuuu aaaaa pppppppototooo é hoho nnna aa a lálálálálátctctctctcee opo atatrně ě ěě rorororororozlzlzlzlzlzlámámámámámámmememmmme eee.ee.

Malba voskem | 29
77
8 8
99
5DDDámámámmmámmme ppopop zozzoor,r,rr aaabyby se vovoooosksksksksk nnnnneoeoeoeoeoeodrdrdrdrdroloololollilililiil,,,, taat kokovává mmmmmísísstatatt jje
nunnn tné znnznnoovu u nananan vovovovovovvovosksksksksksks ovatatatttt... MMnMnnM oožoo sttttvívívvíví pprar skliineneneneek k kk k k sisisisi uuuuurčrčrčrčrčr ííí-íí
memeemememe sssammammmma i,i,i,i,i,i, čččččímímímímmím jjjjjjjicciicichhhh h bububbuubuudeddd vvícíc,, títítímmm bubbbubudedededed bbbbatatatikikiki a a a veeve vvýsýsýsý leleleedkdkdkd uuuu
tmtmava šíí aaaaa „„„„nečič teeelnlnlnějějějějšíššší“..
6PPommmmmmmačačačaččkkakakanénéénéé hhhhhhededdededede váváváváábíbbíbííb nnnnarararaa ovovnánáánámememem aa ddddoo prprasasssklklklininekekkk
vvvetetřeřeeřeemečččererernononononn uu uuu bababbbabarvrvrvrrvvu u s sss trtrrtrtrococococochohohoohhh uu u uu jajajaaruurrr nnebebbbboo o jijiinénénééhohohhhohhoh odmdmdmdmašššaašťoťoťoťť vvvavaav
-čečeče.. PoPoPoPoPo žužijjemmmeee opopopětětětět pppplololochchchchý ý ý ý šštštš ětěttececcc aaaaaaaa zzzzzzzzatatataatatatírírírrrrámámámmmmá e eee bababab rvrvrvu švššememememii
smsmsms ěrěě y y ažaž ddo okkrajůů šátátáttkukukuku.... PřPřPPřPřřřebebebebytyy eččččnonononouu uu u babab rvvuu u u oododoo sajejejejemmmmmeme
papapípípírorororor vvovovouu uttěrěrěrěrěrkokou.u.u.u.
7PPPo zazazaz scsss hnhnhnhnhnhnnnutututututuu íííí í bbbab rvrvvvy yy y přpřebebytečččnnýnýnýnýý vvosososk k nenejpjprvrrvrvee e zz z šááttktkkttkuuu
čáčáčáčáčč ststststtečeče něěnn ooooodrdrrrdrdrrololololololo ímímímímmíí e.
8 SSSSucuu héhééé hhhhhhededdddedeedváávvvvvv bíb ddámmámámmeee mem zizi nnovovinininy y yy y nennnnebo bílý baliicící
papaaaapp pípípípípípíp rrrrr a a aaaa z zzz obobobbbououououo sstrtran dddámámmámámmeee daddalšlšl í í 2–2–3 vrvrststttstvyvyvy nnnovovvvininii . NaNNaNNNNN
žežežeež hhlhliciciccííí prprprprknknnkkknno poopopopoololooožížížímememm stat rééé ppppprorror stsststěrěěradadlololoo aaa nnnaa něě ššátátáá ekekkek
vvv v nonoooonnoviivinánánánáchchchch.. StSSS řeeeeeedndd ě ě nahřřřátáttátououou žehehličkčkouo oodžždžddžžehehlululujejejememmem
vvvoo kskkksk.. JaJJakmmk iiile e seseseees ppappírrír pppprromamm ststttttí,í,í,íííí, vvvymymy ěněnněnímímmmmí eee hohhhoh zzzzza a
čistýtýtýýýýýt .. OpOpOOO akakkujujujemmme e tatataaaaaaakk k kk dldldldloouououuuuhohohhh , dododddd kuk d dd seseeeee vvvvososskukkuuku nnezezezezbabbavívívvívíímmemmee.
ŠŠŠáŠáŠ teeeekk k papak k k doddoooobřbřbřře e e e vyvyvypepeperememe vvvvv ttteppepepepplélélllé mmmmmýdýdýdýdýdýý lololol vévévv vvvodddddoodě ě a a ještššště ě
mommokrkk ý ý vyvyžeeehlhlllímímímímímmmmee.e
9HHHHHotototovovový ýý šášášášáttetetekk.k.k...k.k

30 | Věnec z buxusu
Věnec z buxusu
Materiál
1 Buxus, umělé růžičky, aranžovací drátek,
nůžky.
1 1

Věnec z buxusu | 31
2ZZZZ bbbbuxuxuxuuxxususususuuu nnana tstřříříhháámem stejně velkké věěttvvičiččičičkyky.
3VVětvičky pokládáme jednu vevedld e drdrdrdrdrdrrdruhhé é s ttítítítíttít m, že kaž-ž
dou dalšl í poosuneme oo kousek níž, abybyyy vvznikal věněněněněněně ecec. VěVVěVěVěVěVěV t-t-tt
vičky y svazujjeme e drátkem.
4MMezzi věětvt iččkyy přidád váv meme růžičkky tak, ababababycyy hoom mm
stříří-dadallil jjeje ich babarvrvy.y
5 Jakmile máme vytvořen dossstataaaaatttttet čněě dldlououhhýhý kkusus,,
ssvá-ážežememme jeho konce do věncece..
6ČČererstvývý hhhototovový ý věvěvěvěěnenec c je jasassněněněěě zzelelenený ý s babababababarerererererevnými květy.
7VVVV cchlhladaddduu uu vyvyvyvvydrdržíží věně ecccccc ddddddlololollolouhuhoo zezezezeelelelelelenýn .
8PPPPPPPoookokooooo ududdd hhhhhho o ooooo nene hchcháámáme e ususchchnonononoooututuuu , ,, čačačačaaaaseseseseemmmmm jejejeejehohohohoo bbbbarararrararvavavvava
vvvvy-y-ybledededddnnnnenenn do papaststelelovovéhéhoo odododststss ínínínnnnnuuuuu zezezezzeelelelel nnononon bébébébébéžožožožž vév . Věnec
tatak kkkk k k můmmmůžežemememememe vvvvyuyuyuyuužížžížít t tt jajajajaakokokokoko eeeelelelelegagagagag ntntntnttnnnní dddddeekorracaci po ddlouhou
dodododooobubbubbb ..
22
33
55
6 6
77
88
44

32 | Koláž
Koláž
Materiál
1 Dřevěná nebo papírová krabička, katalogy
nebo časopisy s květinami, disperzní lepidlo,
plochý a kulatý štětec, nůžky, zelená akrylová
barva.
1 1

Koláž | 33
2KKKrarabibib cci ood d vívínananna nnnnebebboooo třtřtřtřebebebba aa ododod bbbbot zzzzměměměěnínnn memememmm tteceechnh
i-ikokokokooouuuuuu kokkok láláállážežežežeže nnnna a dedeedeekokookooorararrrr titivnvnnnníí í a a zázzzároroveveveveeňňňň účúčúčelellllnýnýnýnýnýný bbytytytovový ý ýý
dododoo-plplplpllněněěněnnn k.k.kkkkkk KKKKKKolololololooo ážážážážážážáá mmmmmmmůžůžůžůžůžemememe ee vyvvyvytvtvtvvvvořořořořořititt nnejejejejeneneeenn nnnnaa a aa vnvnvnnějějějšíšííšíšš , ,,,, allalaalleee ii nananan
vnvnvnvnvnnnnitititiititřnřnřřnřřníí ststststststts raraar něněněněněněě kkkkkrarararar bibbibibibb cececec . Z ZZ kakakakak tatatatatatalololol gůůgů sssi i vyvyvybebebebbeerererrr mememmm oobrbrrázázázkykykyky
vzvzvzvvzvv ájájájájájájjemememee něněněně llladadadddícící ícíchhhhh kvkvkk ětětětětětinininiinin. . V V VV V V VV nanananananaašešešešešeem m přpřpřpřpppřípípípadadadadděě ěě momoomooodrdrýcýcýýýý h,h,hh bbbí-í-í
lýlýýchch, , růrůrůrůžožožžovývývývýchchchc aaa žžlulul týtýtýtýtýýýýchchchch.
3 KKvěvětitinyny vvysystřtřihihnen me.
4VVysystřtřižiženenené é kvkvětětininy y zazačnčnememee popomomocící pplolochchéhéhoo
štštětět-cececc llepepeee itit nnnaaa vívívv čkčkkooo krabbicice.e. PPosstuupupujejememe ood d krkrajajů ů smsměrěrěě emem
kkeke sssssstřtřtřřtřededdde u uu a aa kvkvkvvětětětinini y y klklklkladadadadememe e tatak,k, aabyby ssee lelehchce e přpřekekrýrývavalyly.
SnSnSnnSnSnažažažžžža ímmmímmímmee e eee sesesesese, , ababby y popopopodkdkdkdkkklalalalalll ddddddd nenenenebybyl l vividědět.t.
5 Doo sstttřeřeřeřeředuduudu vvvvvvííčíččíčkakaka dddddámámámámámme ee e nenenenen jjvjvýrýrýrýrazaaazněněn jšjššjší í í kvkvětětininy.y.
22
33 55
44

34 | Koláž
6SSSStet jnnýmýmýý zzpůp soobebemm ozo dobímememe ii ppppřeřeřeředndnnní ííí čáčást kkrarabibiiicece.
V mííststě,ě, kkdede se stýký áá spspododní čásást t s s vívíkekem,m, mmůžůžžemeeme e e
popo-nenechhchata nnneze akkkryrytátá mmístata,, ktktererááá popozdzdějěji i popomamaaalulululujjejej meme..
7PPřiřřiř lleppennne í í kvk ětětiin šštětětctcemem ppřeřetítírárámme jjejejicich h popovrchhh
lelepipiiidldlddd emmmm. VyVVytřřememmeee títíttt mm přpřípípadadnéné vvzdzducuchohovévé bbububliliinknkn y y
a  a a a obobobobo rárááázzzezezek kk vyvyvvyvyroroooovnvnvnvv ámámmme.e.e.e.e. ZZZZZZárárárárárároovoooo eňeňňň lllllepepepepididdlolo ccchrhrrránánííí popopovrvrchchhchhhhh
popopp dododoobnbbb ěěěěěěěě jjjajajjajakokokokokokok lllllakakakakakak.
8DDDDDDDisisisisspepepepep rzrzrzznínínínínínííí lllllepepepe ididididididii lololloloo ppppppppo oooooo zazazascscscscchnhnnnnnh utututututtí íí zpzpzprůrůůrůhlllhlhlededeee nínínní..
9 Volnááá mmmmmmmmíístaaaa mmmezezezeze i iiiii kkkvk ěttětini ami pomamamalluluuuujejejejejeeeemmmemeeemm zzzzelelelelleneneneennouououououou aaaak-k-kk-k-kk
ryrylovou bababarvou.
aHHHHHHootototoovvvovvá á krkrabba ičči kaaa.
66
77
9 9
aa
88


       

internetové knihkupectví - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s.