načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Kuchařka - Vaříme z polotovarů - Světlana Procházková

Kuchařka - Vaříme z polotovarů
-7%
sleva

Kniha: Kuchařka - Vaříme z polotovarů
Autor:

Autorka radí, jak nápaditě obelstít čas a na příkladech mnoha vyzkoušených receptů dokazuje, že z polotovarů, jak mražených, chlazených či v prášku apod., můžeme připravit pokrmy ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 35.7%hodnoceni - 35.7%hodnoceni - 35.7%hodnoceni - 35.7%hodnoceni - 35.7% 10%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 1 recenze

Specifikace
Nakladatelství: DONA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 01.04.2002
Počet stran: 125
Rozměr: 145X200
Úprava: 125 stran, 4 stran barev. obr. příl.
Spolupracovali: fotografie Vladimír Doležal
ilustrace Miloslav Martenek
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-8613-632-5
EAN: 9788086136325
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Autorka radí, jak nápaditě obelstít čas a na příkladech mnoha vyzkoušených receptů dokazuje, že z polotovarů, jak mražených, chlazených či v prášku apod., můžeme připravit pokrmy nejen rychle, ale také velice chutně.

Předmětná hesla
potravinářské polotovary
Jídla
Související tituly dle názvu:
Případ Světlana Případ Světlana

Cena: 202 Kč
Hladová kuchařka Hladová kuchařka
Malijevský Igor
Cena: 166 Kč
Vaříme s písničkou Vaříme s písničkou
Lišková Marie
Cena: 169 Kč
Život bez lepku - kuchařka pro pevné zdraví Život bez lepku - kuchařka pro pevné zdraví
Pillow Claudia, Roberts Annalise G.
Cena: 309 Kč
Vitamínová kuchárka Vitamínová kuchárka
Paulovičová Eva
Cena: 128 Kč
Recenze a komentáře k tituluaaa 2012-08-29 hodnoceni - 10%hodnoceni - 10%hodnoceni - 10%hodnoceni - 10%hodnoceni - 10%
babicova blitka
reagovat
 


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O b sah

POLÉVKY............................................................................................................4

P o lévky z m a so x u a b u jó n ů ......................................................................... 4

B ylinková p o lé v k a se ž l o u t k y ................................................................. 4

Polévka cib u lo v á - f r a n c o u z s k á ...................................................................4

Polévka z ry b íh o f i l é ................................................................................. 5

Hovězí p o lév k a s b ra m b o ro v ý m i k n e d l í č k y ...................................... 5

P o lévky z u z e n in a m a s n ý c h v ý r o b k ů .......................................................... 6

Polévka z j i t r n i c e ........................................................................................

L eh k á sv a č in o v á p o l é v k a ......................................................................... 6

Polévka s já tro v ý m i n o č k y ..................................................................... 6

Polévka z já tro v é z a v á ř k y ......................................................................... 7

M aď a rsk á h a jd u c k á p o l é v k a ................................................................. 7

S ilv e stro v sk á z e l n i c e ................................................................................. 8

P o lévky z m ra že n é z e l e n i n y ......................................................................... 8

Polévka s ovesným i v l o č k a m i................................................................. 8

R y ch lá p o l é v k a ............................................................................................ 9

Polévka s tě sto v in a m i a z e l e n i n o u ......................................................

K rém ová p o lév k a se ž l o u t k y ................................................................. 9

R y ch lá p o lév k a z růžičkové k a p u s t y .....................................................Ю

J a r n í b a r e v n á p o l é v k a ................................................................................ Ю

C ibulová p o lév k a s růžičkovou k a p u s t o u .......................................... 11

R y b á řs k á k v ě tá k o v á p o l é v k a ................................................................. 11

P o lévky z k o n z e r v ............................................................................................... 12

Polévka z v ep řo v éh o la n č m ítu .................................................................12

Polévka z já tro v é p a š tik y s n o č k y .............................................................13

P o lévky z p re d v a re n ý c h lu ště n in a r ý ž e ......................................................... 13

R a jsk á p o lév k a s r ý ž í ....................................................................................13

K rém ová h rá š k o v á p o l é v k a ........................................................................ I 4

U zen á h rá š k o v á p o l é v k a ............................................................................ I 4

K yselá fazolová p o l é v k a ................................................................................13

L a b u ž n ic k á fazolová p o l é v k a .....................................................................13

PŘÍLOHY...............................................................................................................I 6

K n e d lík y b í l é ...........................................................................................................13

K n e d lík y a p la c k y z bram borového t ě s t a ..................................................... 16

Sýrové p la c k y z b ra m b o ro v é h o t ě s t a .....................................................16

B ram b o ro v é m in ik n e d lík y s h o u s k o u .....................................................I 7

K r o k e t y .................................................................................................................. 18

K m ínové b ra m b o ro v é k r o k e ty .....................................................................18

Š u n k o v é k r o k e t y ........................................................................................... 18

121


K a š e ..........................................................................................................................jo

Z a p é k a n á b ra m b o ro v á k a š e .....................................................................

B ra m b o ro v á k a š e s celerem .............................................................’ j g

P ik a n tn í b ra m b o ro v á k a š e ....................................................................... 2 0

H e d v á b n á k a š e .............................................................................................. 2 0

B ra m b o ro v á k a š e z d o b e n á š u n k o u a c i b u l k o u .................................20

S la n á o v e sn á k a š e .......................................................................................21

L u š t ě n i n y ..............................................................................................................21

V ařené lu š tě n in y s c i b u l k o u ....................................................................21

R ý ž e ......................................................................................................................... 22

K arí r ý ž e .......................................................................................................... 22

Rýže se s ý r e m .............................................................................................. 22

Rýže s k a p i e m i .............................................................................................. 23

T ě s t o v i n y ..............................................................................................................23

S k le n ě n é n u d le n a s a r d e l i ....................................................................... 24

L ah ů d k o v é sk le n ě n é n u d l e ....................................................................... 25

B are v n é š p a g e t y ...........................................................................................25

JÍD L A Z MASOVÝCH K O N Z E R V ................................................................26

Rizoto s l a n č m í t e m .......................................................................................26

Rizoto s hovězím m a s e m ........................................................................... 26

H a šé z hovězího m a s a ............................................................................... 27

Š p ag ety s m a so v o u o m á č k o u ....................................................................27

Z a p é k a n é b ra m b o ry s m a s e m ................................................................28

Z a p é k a n é b ra m b o ry s l e č e m ....................................................................28

Hovězí p e č e n ě s p á r k e m ........................................................................... 29

Hovězí p e č e n ě po f r a n c o u z s k u ................................................................29

P ik a n tn í hovězí m a s o s tě s to v in a m i........................................................ 30

M aso s p ó rk e m a b r a m b o r y ....................................................................... 30

Z eleninové ko p ečk y s m a so v o u sm ě sí - a n e b Co d ů m d a l .... 31

Hovězí m a s o n a h o u b á c h ........................................................................... 32

K ap u sto v ý m o zeček s hovězím m a s e m .................................................33

P ik a n tn í h a m b u r g r y ................................................................................... 33

B ram b o ro v é ta š tič k y s m a so v o u n á p l n í .................................................34

POKRM Y Z UZENIN A MASNÝCH V Ý R O B K Ů ......................................... 35

S alám o v é m isk y s v a je č n o u p ě n o u ........................................................ 35

P á rk y v listovém tě s tě ............................................................................... 35

P ře k v a p e n í z listo v éh o t ě s t a ....................................................................36

K lobáskový š p í z ...........................................................................................3 7

Z a p é k a n é š p e k á č k y ................................................................................... 37

Š p ag e ty s k lo b áso v o u o m á č k o u ................................................................ 38

S a lá m o v á ž e m lo v k a .......................................................................................38

Z elný n á k y p s m letý m m a s e m ................................................................ 39

P ečené m aso v é k u l i č k y ............................................................................... 39

M asový z á v i n .................................................................................................. 4 0


L ab u žn ick é k ro k e tk y s m letým m a s e m .................................................40

M leté m a so s r ý ž í ........................................................................................... 41

K rúti ro lá d a se s tu d e n o u o m á č k o u .........................................................42

D růbeží j á t r a n a o s t r o ................................................................................... 42

D růbeží j á t r a ve s m e t a n ě ............................................................................43

RYBY ......................................................................................................................44

U zené a k o n ze rv o v a n é r y b y ........................................................................... 4 4

P ě n a z u z e n é m a k r e l y ............................................................................... 4 4

P o m a z á n k a ze s a r d in e k ........................................................................... 44

Ď á b e lsk á rybí p o m a z á n k a n a to p in k y .................................................45

R ychlá s a rd in k o v á p o m a z á n k a ................................................................ 45

M ra žen é r y b y ...................................................................................................... 46

R ybí k r o k e t y ...................................................................................................46

Rybí h a š é s o v esn ý m i v lo č k a m i................................................................ 47

Z a p é k a n é ry b í k o stk y s h r á š k e m ............................................................ 47

P ik a n tn í rybí f i l é ........................................................................................... 48

Z a p é k a n é ry b í filé se šle h a č k o u ............................................................ 48

Filé s fra n c o u z s k o u o m á č k o u .................................................................... 49

M akrely p e č e n é se ž a m p i o n y .................................................................... 49

M aď arské m a k r e l y ....................................................................................... 50

K ap r v če sn e k o v é m t ě s t í č k u .................................................................... 50

Rybí k a r b a n á tk y z to lsto lo b ik a n e b o a m u r a ..................................... 51

PIZZY A SLANÉ KOLÁČE............................................................................... 52

N ea p o lsk á p izza s r a j č a t y ............................................................................52

Pizza c i b u l o v á ...............................................................................................52

Pizza se sójovým m a s e m ............................................................................53

JÍDLA ZE ZELENINOVÝCH POLOTOVARŮ.............................................54

Z a p e č e n á z e l e n i n a ....................................................................................... 54

Fazolové lu s k y n a s m e t a n ě ........................................................................ 54

D u še n é k ru p k y s m rkvi a h r á š k e m .........................................................55

M ušle s r a j č a t y ............................................................................................... 55

Rizoto s l e č e m ............................................................................................... 56

T u n isk é r i z o t o ............................................................................................... 56

Celerové t o a s t y ............................................................................................... 57

Celerové s m a ž e n k y ....................................................................................... 57

M rkvové s m a ž e n k y ....................................................................................... 58

K ap u sto v é s m a ž e n k y ................................................................................... 59

S m ažen é k a p u s t i č k y ................................................................................... 59

R ůžičková k a p u s t a s v e j c i ........................................................................60

RŮZNÁ BEZMASÁ JÍDLA ............................................................................... 61

V elikonoční b ra m b o ro v ý n á k y p s h r á š k e m ......................................... 61

B ram b o ro v é k n e d lík y s v e j c i .................................................................... 61

O m eleta s h o u b o v o u n á p ln í .................................................................... 62

S la n ý b ra m b o ro v ý závin s e z e l í m ............................................................ 62

123


V odnické o m e l e t y ...........................................................................................63

Z ap e čen é p a la č in k y se š p e n á t e m ............................................................ 64

L epenice z b ra m b o ro v ý c h k n e d l í k ů ........................................................ 64

S la n é b ra m b o ro v é š k u b á n k y ....................................................................65

H oubové r i z o t o ...............................................................................................65

D v o u b arev n ý h r á c h ................................................................................... 66

Ž am p io n y s h r á š k e m a r ý ž í ........................................................................66

Č e sn e k o v á p o m a z á n k a se s ó j o u ............................................................ 67

Š p en áto v ý z á v i n ...........................................................................................67

B ram b o ro v é n o k y s h o u b a m i n a v í n ě .....................................................68

JÍD L A ZE S Ó JO V É H O M A S A ........................................................................69

T ěsto v in y s e s ó j o u .......................................................................................69

B o lo ň sk é š p a g e t y ...........................................................................................69

Sójové p l a c i č k y ...............................................................................................70

M exický g u l á š ...............................................................................................71

Sójové k o s tk y s p ó rk e m ........................................................................... 72

Sójové k o s tk y s h o u b a m i........................................................................... 72

Sójové k o stk y n a k a r í ................................................................................... 73

Z ap e čen é sójové k o s t k y ............................................................................... 73

Sójové k o stk y n a p e k in g sk ý z p ů s o b .....................................................74

Sójové p lá tk y s fazolovými l u s k y ............................................................ 74

O b alo v an é sójové p lá tk y v sýrovém t ě s t í č k u ..................................... 75

Z a p é k a n é sójové p l á t k y ............................................................................... 75

Sójové ř í z k y .................................................................................................. 76

S A L Á T Y ..................................................................................................................77

Rýžový s a lá t se š u n k o u ............................................................................... 77

Z eleninový s a l á t s u z e n o u r y b o u ............................................................ 77

S alám ový s a lá t se zelím ........................................................................... 78

Fazolový s a l á t ...............................................................................................78

Fazolový s a lá t s o k u r k a m i ........................................................................79

Celerový s a lá t s h r á š k e m ........................................................................... 79

T ěstovinový s a lá t s o l i v a m i ........................................................................80

Š pagetový s a l á t ...............................................................................................8 0

SLADKÉ P O K R M Y ...........................................................................................81

B ram b o ro v é šišk y s t v a r o h e m ................................................................ 81

Slíže s p ré z le m a - š išk y se s t r o u h a n k o u ............................................. 81

B ram b o ro v é k n ed lík y s b o r ů v k a m i........................................................ 82

B ram b o ro v é š k u b á n k y s m á k e m ............................................................ 82

P a lačin k y s tv a ro h o v o u n á d i v k o u ............................................................ 83

P a lačin k y s j a b l k y ....................................................................................... 83

L ívanečky s t ř e š n ě m i ................................................................................... 8 4

K o b lih y .............................................................................................................. 8 4

K lasický rýžový n á k y p s e š v e s t k a m i .....................................................8 5

T ěstovinový n á k y p s č o k o l á d o u ................................................................ 8 6

N a sta v o v a n á p o m a z á n k a s o ř e c h y ........................................................ 8 6

124


MOUČNÍKY.......................................................................................................... 87

M o u čn íky z tě s to v ý c h s m ě s í ........................................................................... 87

S la v n o stn í je m n ý litý p e r n í k .................................................................... 87

M akový p e r n í k ...............................................................................................87

V ykrajované p e rn íč k y ............................................................................... 88

Ja b lk o v é řezy s r o z i n k a m i ........................................................................8 8

B áb o v k a s j a b l k y ........................................................................................... 8 8

M akový závin s r o z i n k a m i ........................................................................89

B u c h ty s m á k e m (s m a k o v o u n á d i v k o u ) ............................................. 90

B u c h ty s tv a ro h e m (s tv aro h o v o u n á d i v k o u ) ..................................... 91

Koblihy z k y n u té h o t ě s t a ........................................................................... 91

O řechové m ě s í č k y ....................................................................................... 92

O b alo v an é k ro u ž k y a k u l i č k y .................................................................... 93

Skořicový z á v i n ...............................................................................................93

Řezy ze s ó j i ...................................................................................................... 9 4

M oučníky z listo véh o t ě s t a ............................................................................... 94

K ošíčky s o v o cn o u p ě n o u ............................................................................9 4

T očený ja b le č n ý š t r ú d l ............................................................................... 95

Z ávin s tv a ro h e m a j a b l k y ........................................................................9 5

T ře šň o v á o č k a ...............................................................................................9 6

SLANÉ POHOŠTĚNÍ........................................................................................... 97

M alé k o láčk y к p iv u a v í n u ........................................................................9 7

T varohové k o l á č k y ....................................................................................... 98

P á n s k é p ik a n tn í j e d n o h u b k y .................................................................... 98

P ik a n tn í k o lá č e s e s ý r e m ........................................................................... 99

K ošíčky z listo v é h o t ě s t a ........................................................................... 99

S y p an é k r a c h l i č k y ..................................................................................... 100

Č tverečky z dvojího t ě s t a ......................................................................... 100

DEZERTY A KRÉM Y.....................................................................................101

K ošíčky s e šleh ač k o v ý m d e z e r t e m ...................................................... 101

D v o u b arev n é ovocné p o h á r y .................................................................. 101

P ru h o v a n ý p o h á r ......................................................................................... 102

K rém s k a n d o v a n ý m o v o c e m ...................................*........................102

Tvarohový k ré m v o p latk o v ý ch m i s k á c h ........................................... 103

H ru šk y s v an ilk o v ý m k ré m e m a č o k o l á d o u ....................................... 103

B an án o v ý d e z e r t .........................................................................................104

PŘÍPRAVA DOMÁCÍCH POLOTOVARŮ...................................................105

VYUŽITÍ ZBYTKŮ JÍD E L ............................................................................. 110

RADY A NÁPADY .............................................................................................112

POMOCNÍK KUCHAŘSKÉHO ZAČÁTEČNÍKA.......................................114

125
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist