načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie - Richard Marsina

  > > > Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie  
Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie
-6%
sleva

Kniha: Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie
Autor:

Súbor prác profesora Richarda Marsinu publikovaných v rozličných periodikách a publikáciách, ba sčasti aj doteraz nepublikovaných, je prierezom jeho vedeckej činnosti s osobitným zreteľom ...
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  507 Kč 476
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
15,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Post Scriptum
Rok vydání: 26.09.2013
Počet stran: 528
Rozměr: 157x217
Úprava: 525 stran
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: slovensky
ISBN: 978-80-8956-724-9
EAN: 9788089567249
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Súbor prác profesora Richarda Marsinu publikovaných v rozličných periodikách a publikáciách, ba sčasti aj doteraz nepublikovaných, je prierezom jeho vedeckej činnosti s osobitným zreteľom na problematiku dejín slovenskej historiografie a jej základné teoretické otázky. Vzhľadom na to, že zápas o vlastnú definíciu slovenskej historickej vedy prebiehal v podstate ešte prednedávnom a profesor Marsina bol jedným z jeho priamych účastníkov, majú jeho texty nie len osobitnú autenticitu, ale najmä váhu, podloženú postavením, ktoré si napriek neľahkým podmienkam druhej polovice 20. storočia v odbornom prostredí vybudoval. Je vskutku vzrušujúcim a obohacujúcim čítaním dozvedať sa, ako sa formovalo slovenské historické myslenie v minulých storočiach, či aké prekážky muselo prekonávať ešte v storočí minulom. Čitateľ teda dostáva do rúk pozoruhodný komplexný pohľad na problematiku slovenskej historiografie a teóriu slovenských dejín, pričom treba zdôrazniť, že v nezvyčajnej šírke má príležitosť oboznámiť sa s osobnosťami, ktoré v tejto oblasti pôsobili a významne ju ovplyvnili. Okrem historikov samotných knihu - venovanú vzácnym 90. narodeninám autora - určite privítajú všetci, čo sa zaujímajú o dejiny, predovšetkým študenti vysokých škôl.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Richard Marsina - další tituly autora:
Mezi tradicí a reformou Mezi tradicí a reformou
Marsina, Richard
Cena: 158 Kč
Franko Víťazoslav Sasinek 1830 - 1914 Franko Víťazoslav Sasinek 1830
Marsina, Richard; Mulík, Peter
Cena: 246 Kč
Etnogenéza Slovákov Etnogenéza Slovákov
Marsina, Richard
Cena: 317 Kč
Etnogénéza Slovákov, 2. doplnené vydanie Etnogénéza Slovákov, 2. doplnené vydanie
Marsina, Richard; Mulík, Peter
Cena: 288 Kč
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov I - Územie Slovenska pred príchodom Slovanov Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov I
Marsina, Richard
Cena: 457 Kč
Starý národ - mladý štát Starý národ
Ferko, Milan; Marsina, Richard; Deák, Ladislav
Cena: 242 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah
S lovenská h is to rio g ra fia a p ro fe s o r R ic h a rd M a rs in a 11
Vladimír Rábik
[I] T e ó r ia, k o n c e p c ia, t e r m in o l ó g ia
S lovenské d e jin y (K o tá z k e ic h p o m e n o v a n ia ) 25
S práva o m im o r ia d n o m v a ln o m z h r o m a ž d e n í S lovenskej
h isto ric k ej s p o lo č n o s ti 3 0 .1 .1 9 9 0 v B ratislave 4 0
S lovenská h is to rio g ra fia 1945 — 1990 46
H isto ric k é tra d íc ie a n á r o d n é p o v e d o m ie 59
O najstaršej m in u lo s ti S lo v á k o v 64
Slováci a M a ď ari 73
O z a č ia tk o c h slo v e n sk ý c h d e jín 88
O istý ch č rtá c h te ra jš ie h o sta v u slo v e n sk ej h is to rio g ra fie 103
O k o n c e p c ii slo v e n sk ý c h d e jín 114
P ro b lé m y a p e rs p e k tív y d e jín v s ú č a s n o s ti 123
O slovenskej h isto ric k e j te rm in o ló g ii 135
Z m e n y v k o n c e p c ii v e d y a v ý sk u m u n a p rík la d e h isto rio g ra fie
v o b d o b í k o m u n iz m u a p o je h o p á d e 145
O slo v e n sk ý ch d e jin á c h 157
Staré S lo v e n sk o a slo v e n sk á h is to rio g ra fia 165
[II) Št ú d ie
S tredoveké u h o rs k é ro z p rá v a c ie p r a m e n e a slo v e n sk é d e jin y 175
S lovenská h is to rio g ra fia o stre d o v e k u (o d z a č ia tk u 10. s to ro č ia
d o za čiatk u 16. sto ro č ia ) 2 0 0
S tredoveké le g e n d y 217
Ž iv o t sv ä tý c h p u s to v n ík o v S v o ra d a v y z n á v a č a
a B en ed ik ta m u č e n ík a 224

S v ä to šte fa n sk é le g e n d y 2 29
K n iž k a m r a v n ý c h p o n a u č e n í s v ä té h o S te fa n a kráľa
k rá ľo v ič o v i Im ric h o v i 2 32
V äčšia le g e n d a s v ä té h o S te fa n a kráľa 2 35
M e n šia le g e n d a s v ä té h o S te fa n a kráľa 2 38
L e g e n d a o s v ä to m S te fa n o v i k ráľo v i n a p ís a n á b is k u p o m
H a r tv ik o m 241
L e g e n d a o v o jv o d o v i sv ä to m Im ric h o v i 2 4 7
L e g e n d a o s v ä to m G e ra rd o v i b is k u p o v i 250
Ž iv o t u h o r s k é h o kráľa s v ä té h o L ad islav a 253
O ž iv o te a s m r ti aj o z á z r a k o c h svätej A lž b e ty 257
Ž iv o t b la h o s la v e n e j M a rg ity U h o rs k e j 262
O ž iv o te J á n a B a lta z á ra M a g in a a o a u to rs tv e A p o ló g ie 266
S a m u e l T im o n a je h o p re d s ta v y o n a jsta ršíc h d e jin á c h S lo v á k o v 2 78
S a m u e l T i m o n a T rn a v sk á u n iv e rz ita 294
M a te j B ei a k o h is to rik a e d i to r 302
A d a m F ra n tiše k K o llá r a k o h is to rik 310
O s v ie te n s k ý h is to rik J á n S ev erin i (1 7 1 6 - 1789) 329
H is to ric k é n á z o r y J o z e f a H lo ž n ík a - H lo ž a n s k é h o 342
J o n á š Z á b o rs k ý a je h o d e jin y K ráľo v stv a u h o r s k é h o 357
F ra n k o V . S a sin e k a k o e d i to r 370
D a n ie l R a p a n t - tv o r c a k o n c e p c ie slo v e n sk ý c h d e jín 376
[III] M e d a il ó n y o s o b n o s t í
M a rtin S e n tiv á n i (1633 - 1705) 387
F ra n tiše k K azi (1695 - 1759) 390
J o z e f I n o c e n t D e ž e ric k ý (1702 - 1765) 393
S te fa n K a p rin a i (1714 - 1785) 398
J u ra j P ray (1723 - 1801) 401
Š te fa n K a to n a (1732 - 1811) 405
J u ra j P a p á n e k (1738 - 1802) 407
J u ra j S k le n á r (1744 - 1790) 410
J u ra j F á n d ly (1 7 5 0 - 1811) 413
Ľ u d o v ít S tá re k (1803 - 1863) 416
J á n G e r o m e tta (1823 - 1900) 418
M ik u lá š D o h n á n i (1 8 2 4 - 1852) 419
J o z e f H ra d s k ý (1827 - 1904) 423

F ran k o V íťazo slav S asin e k (1 8 3 0 - 1914) 426
Pavol K řižk o (1841 - 1902)4 2 9
V ilm o s F ra k n ó i (1843 - 1924)433
A le x a n d e r L o m b a rd in i (1851 - 1897)434
M ic h a l M a tu n á k (1 8 6 6 - 1932)436
V áclav C h a lo u p e c k ý (1 8 8 2 - 1951)439
R u d o lf H o lin k a (1899 - 1953)443
M ária J e rš o v á -O p o č e n s k á (1 8 9 9 - 1978)445
J u liu s B a rták (1 8 9 6 - 1959)447
B ranislav V arsik (1904 - 1994)449
M ik u láš M išík (1 9 0 7 - 1981)452
V o jte c h B u c k o (1911 - 1993)454
V e n d e lín J a n k o v ič (1915 — 1997)456
B elo P o lla ( 1 9 1 7 - 2 0 0 0 )458
T e o d o r L a m o š (1921 - 1965)461
D a rin a L e h o tsk á (1 9 2 2 - 1990)463
Ľ u d o v ít H o lo tík (1923 - 1985)467
V in c e n t S e d lá k (1 9 3 0 - 2009)469
Ju ra j Ž u d e l (1929 - 2 0 0 9 )473
P e rso n á ln a b ib lio g ra fia R ic h a rd a M a rsin u477
E d ič n á p o z n á m k a526


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist