načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Křesťanský slovníček - Jiří Glet

Křesťanský slovníček

Elektronická kniha: Křesťanský slovníček
Autor:

Křesťanský slovníček je skvělým průvodcem každého, kdo se zajímá o evropskou historii, umění a náboženství, či chce jen lépe porozumět křesťanským tradicím. Je v něm ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  79
+
-
2,6
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » E-knihy jedou
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 85
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-751-2477-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Křesťanský slovníček je skvělým průvodcem každého, kdo se zajímá o evropskou historii, umění a náboženství, či chce jen lépe porozumět křesťanským tradicím. Je v něm srozumitelně zpracováno více než 280 hesel z křesťanské nauky.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Jiří Glet

Křesťanský slovníček


Úvod

V současné době si stále více zejména mladých lidí uvědomuje, že

nejenom chlebem živ je člověk, a projevují zájem o duchovní věci.

Mnozí z nich obrací svou pozornost taky ke křesťanskému učení. Je to

tak dobře, neboť evropská civilizace a kultura posledních dvou tisíc let

je především křesťanskou civilizací a kulturou.

Taky naše země má dlouhou křesťanskou tradici sahající až do 9.

století. Již v roce 845 se v bavorském Řezně konal křest 14 českých

knížat, jejichž jména však neznáme. V roce 863 přicházejí do

Velkomoravské říše věrozvěsti sv. Cyril a sv. Metoděj a na území

Velkomoravské říše byla vystavena řada kamenných kostelů, jejichž

základy se dodnes zachovaly, například ve Starém Městě u Uherského

Hradiště či v Mikulčicích.

První historicky doložený panovník přemyslovské dynastie byl Bořivoj,

který vládl přibližně v letech 868 – 889. Kníže Bořivoj se společně se

svou manželkou nechal pokřtít, a právě tento křesťanský přemyslovský

panovník nechal postavit první křesťanské kostely v Čechách. Byla to

rotunda sv. Klimenta v Levém Hradci a kostelík Panny Marie na

Pražském hradě. Kněžna Ludmila zemřela roku 921 mučednickou smrtí

a stala se první českou světicí, jako sv. Ludmila. Sv. Ludmila bývá taky

nazývána „matkou České země.“

Vnuk sv. Ludmily, přemyslovský kníže Václav, který byl v roce 935

zavražděn svým bratrem Boleslavem, byl považován za mučedníka a

jako světec sv. Václav se stal patronem Čechů a České země.

Václavovo jméno pojilo generace a vytvářelo pocit sounáležitosti


s vlastí. V těžkých dobách, za válek a hladomorů, byl sv. Václav

symbolem národa, a taky dnes je neodmyslitelně spojován s více než

tisíciletou historií Českého státu.

Ve středověku vznikla rovněž tak malebná česká krajina, shluk stavení

okolo venkovského kostelíka. Na okraji vsi se rozkládaly sady, zahrady,

louky, pastviny a pole a na obzoru se pak táhl pás lesa. Jen se kolem

sebe řádně rozhlédněte. V téměř každé vsi stojí venkovský kostelík, ve

městě najdete zpravidla hned několik kostelů a zachovaly se taky

některé kláštery. V naší zemi jsou taky mnohá, hojně navštěvovaná

poutní místa. Na náměstích, na návsích, v polích i lesích najdete mnoho

soch světců a světic, kříže, Boží muka, kaple a kapličky, které tak

dotvářejí půvabný kolorit české krajiny.

Žijeme-li v této krásné křesťanské krajině, bylo by vhodné seznámit se

alespoň s některými křesťanskými pojmy a symboly. K tomu právě

slouží tento slovníček. U některých hesel se taky zmíním o křesťanské

tradici v České zemi.


A

Abatyše

je představená ženského kláštera. Sv. Anežka Česká v roce 1233

zakládána Starém Městě pražském Anežský klášter, který byl osazen

řádem klaristek, ženskou odnoží minoritů. Sv. Anežka Česká se stala

první abatyší tohoto kláštera.

Adorace

Jde o gesto přiložení rukou na rty a potom jejich obrácení k posvátnému

obrazu nebo předmětu na znamení oddanosti a úcty. Adorace vyjadřuje

úplnou závislost člověka na Bohu, jehož absolutní svrchovanost tak

člověk uznává.

Advent

Slovo Advent vzniklo z latinského adventus, tj. příchod. V křesťanském

světě tento výraz označuje příchod Mesiáše, který neuskutečnil

vtělením Ježíše Krista. V liturgii je Advent obdobím, které předchází

Vánocům a znamená začátek liturgického roku. Advent začíná v neděli,

která je nejblíže svátku sv. Ondřeje (30. 11.) Přípravná doba na Vánoce

tedy zahrnuje čtyři neděle před Štědrým dnem. Adventní doba byla

dobou postní, v níž platily zásady střídmosti v jídle a pití. V adventní

době platil zákaz zábav, tance a zpěvu. Lidé se vzájemně navštěvovali,

besedovali, chodili na bohoslužby a zbožně rozjímali. Adventní půst


skončil na Štědrý večer s východem první hvězdy, a pak rodina zasedla

k slavnostní štědrovečerní večeři.

Adventisté

jsou přívrženci některých křesťanských komunit, které očekávají jako

blízký druhý a konečný příchod Ježíše Krista. V současné době existuje

více než 50 adventistických společností a jednou z nejznámějších jsou

Adventisté sedmého dne.

Almužna

je jakákoliv finanční pomoc věnovaná potřebné osobě z lásky k Bohu,

aniž by byla žádána zpět. Almužna je tedy jedním z projevů

dobročinnosti, který vyjadřuje současně i lásku k Bohu a lásku

k bližnímu.

Amen

Slovo amen pochází z hebrejského aman, což se překládá jako je to tak,

je to pravda, v pravdě. Jestliže v evangeliu sv. Jana je psáno: „Amen,

amen pravím vám,“ je tím myšleno „v pravdě v pravdě pravím vám.“

Slovo amen přešlo spontánně z hebrejské liturgie do křesťanské jako

hromadný souhlas shromážděných věřících.

Anděl

Slovo pochází z řeckého slova angelos, tj. posel předávající zprávu.

Andělé, o nichž se píše v Bibli, jsou nadpřirozené duchové bytosti, jež

stvořil Bůh a jejichž posláním je velebit Boha a předávat lidem zprávy.

Ikonografie představuje anděly s hlavou obklopenou svatozáří. Kolem


Boha tvoří božský nebeský dvůr a pějí na něj chválu. Většinou mají

křídla, jejichž počet se mění podle jejich postavení v hierarchii. Boží

trůn obklopují serafové s třemi páry křídel a chválí Boží svatost.

Cherubové mají dva páry křídel a nesou Boží trůn a táhnou Boží vůz.

Archandělé s jedním párem křídel na sebe berou lidskou podobu a

zjevují se lidem, aby jim předali Boží poselství. Tři z nich mají velmi

významnou úlohu. Archanděl Michael je vůdcem nebeského sboru a

strážný anděl církve. Je často zobrazován jak bojuje s ďáblem, který má

podobu draka. Archanděl Rafael je andělem léčitelem. Archanděl

Gabriel zvěstoval Panně Marii, že byla vyvolená k tomu, aby se stala

matkou Božího syna Ježíše Krista. Anděl strážný je druh a ochránce,

kterého Bůh dal každému člověku od narození. Svatí andělé, neboli

dobří andělé, zůstali s Bohem. Ti ostatní jsou padlí andělé, démoni a

ďáblové.

Anglikánství

Anglikánstvím se rozumí komplex učení a institucí anglikánské církve a

taky církví, které se ve Velké Británii a jinde označují jako církve

anglikánského společenství a podléhají arcibiskupovi z Canterbury.

Anglikánství dnes zahrnuje všechny národy, které uznávají anglického

krále či královnu jako nejvyšší hlavu své církve.

Antikrist

Tento termín označuje historickou sílu postavenou proti Ježíši Kristu,

která bude působit především v posledních časech a bude zničena

samotným Kristem při Božím soudu.


Antisemitismus

Tímto termínem označujeme každé protižidovské nepřátelství.

Apokalypsa

znamená odhalení, zjevení a vztahuje se především k viděním

posledního času, Božího soudu a ke znamením, která jej budou

ohlašovat. Apokalypsou se taky nazývá Zjevení Jana, prorocká kniha

sv. Jana, která patří k literárnímu apokalyptickému žánru. Tato kniha je

poslední knihou Nového Zákona.

Apoštol

Slovo pochází z řeckého apostolos, tj. vyslaný. Je to titul udělený

dvanácti Ježíšovým učedníkům, které si Ježíš Kristus sám vybral a

poslal je, aby hlásali jeho evangelium. Jsou to: Petr, Ondřej, Jakub

(starší), Jan, Filip, Bartoloměj, Matouš,Tomáš, Jakub Alfeův (mladší),

Šimon (horlivec), Juda Tadeáš a Jidáš Iškariotský, na jehož místo byl

později vybrán Matěj.

Apsida

zpravidla půlkruhový, někdy mnohoúhelníkový prostor za oltářem

křesťanského chrámu. Pěknou půlkruhovou apsidu má například

románská rotunda sv. Martina na pražském Vyšehradě.

Arcidiecéze

neboli arcibiskupství je ústředním sídlem církevní provincie tvořené

několika diecézemi neboli biskupstvími. V čele arcibiskupství stojí

arcibiskup, metropolita sídelních diecézí. Poněvadž je arcibiskup


hlavou církevní oblasti, má rovněž úkoly a pravomoci podle církevního

práva. V naší zemi jsou dvě arcibiskupství římsko-katolické církve.

Arcibiskupství pražské spravuje Biskupství českobudějovické,

Biskupství plzeňské, Biskupství litoměřické a Biskupství

královéhradecké. Arcibiskupství olomoucké spravuje Biskupství

brněnské a Biskupství ostravsko-opavské.

Archa

je gotický skříňkový oltář zdobený malbami, řezbami a někdy taky

volnými sochami. Na hradě Křivoklátu, v hradní kapli, se nachází

gotická archa s vyobrazením sv. Barbory a sv. Kateřiny.

Archa úmluvy

je vyřezávaná schránka z akátového dřeva, která podle ústního podání

obsahovala psanou úmluvu mezi Bohem a Izraelity na Sinaji, včetně

desatera přikázání. Má se za to, že byla zničena současně

s Šalamounovým chrámem při dobytí Jeruzaléma Babyloňany v roce

587 př. n. l.

Armáda spásy

je protestantské křesťanské sdružení s organizací vojenského typu,

zaměřené na šíření křesťanství a sociální pomoc. Členové Armády

spásy jsou oblečeni do charakteristických vojenských uniforem a

organizují shromáždění na ulici se zpěvem a hudbou. Založili taky

mnoho sociálních ústavů pro chudé lidi.


Ateismus

Ideologický postoj toho kdo popírá nebo odmítá existenci Boha.

Atribut

je věc, rostlina nebo zvíře, které jsou přiřazovány k určité osobnosti a

tuto osobnost zároveň charakterizují. V křesťanském učení to bývají

zpravidla světci a světice. Například klíč a sv. Petr, lev a sv. Jeroným a

kolo a sv. Kateřina.

Aureola

neboli svatozář. Svítící kroužek, někdy s paprsky, který podle tradiční

ikonografie obklopuje hlavu Ježíše Krista, Panny Marie a svatých.

V teologickém smyslu aureola označuje nepodstatnou odměnu svatých,

jež je šperkem dokonalosti za to, co uskutečnili ve svém pozemském

životě pro křesťanskou víru. Našim oblíbeným světcem je sv. Jan

Nepomucký. Světcovu sochu vždy poznáte podle pěti hvězd na

svatozáři kolem jeho hlavy. Těch pět hvězd prý ukazovalo rybářům

místo, kde byl v řece Vltavě tento svatý mučedník nalezen. Na

pravoslavných ikonách jsou světci a světice vždy znázorňováni s hlavou

obklopenou zlatou svatozáří.

Ave Maria

neboli Zdrávas Maria je nejrozšířenější mariánská modlitba. Tato

modlitba má dvě části. V první části jsou slova archanděla Gabriela:

„Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou,“ a slova sv. Alžběty:

„Požehnaná jsi mezi ženami, požehnaný plod života tvého Ježíš. Druhá

část je přímluvnou modlitbou církve k Matce Boží.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist