načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Kreativní účetnictví a účetní podvody - Zita Drábková

Kreativní účetnictví a účetní podvody
-7%
sleva

Kniha: Kreativní účetnictví a účetní podvody
Autor:

Nejvyšší zásadou vedení účetnictví je věrný a pravdivý obraz („true and fair view“), označovaný též jako věrný obraz (věrné zobrazení). Publikace se snaží nalézt odpovědi ... (celý popis)


hodnoceni - 44%hodnoceni - 44%hodnoceni - 44%hodnoceni - 44%hodnoceni - 44% 40%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 30.11.2017
Počet stran: 152
Rozměr: 21 cm
Úprava: 151 stran : ilustrace
Vydání: Vydání první
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7552-791-2
EAN: 9788075527912
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Nejvyšší zásadou vedení účetnictví je věrný a pravdivý obraz („true and fair view“), označovaný též jako věrný obraz (věrné zobrazení). Publikace se snaží nalézt odpovědi na otázky: „Kde leží hranice mezi účetním podvodem a přijatelnou mírou kreativity zpracování účetních dat?“; „Jaké jsou symptomy úmyslného účetního podvodu a jaké kreativního účetnictví?“; „Lze identifikovat a řídit riziko účetních chyb a podvodů?“ Autorka v publikaci navrhuje náhled na stanovení hranic mezi kreativním účetnictvím v rámci zákonných předpisů a nelegálními účetními podvody, na které se vztahuje trestní zákoník. Dále prezentuje jeden z možných přístupů, jak identifikovat riziko použití metod kreativního účetnictví, jehož následkem je významná manipulace s účetními daty nad rámec věrného a poctivého obrazu účetnictví. Na základě výsledků navržených případových studií včetně otestovaných reálných dat účetních výkazů vybraných účetních jednotek a dále testování přístupu CFEBT zahrnujícího dlouhodobé teoretické a praktické studium aspektů kreativního účetnictví byl navržen „trojúhelník rizika účetních chyb a podvodů“ z pohledu uživatele účetních výkazů. Trojúhelník rizika účetních chyb a podvodů má formu anti-fraud systému a může být použit ve zvolené šíři všemi uživateli účetních výkazů k testování, resp. řízení rizika manipulace účetních výkazů v čase nejméně pěti účetních období. (řízení rizika účetních chyb a podvodů)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Kreativní účetnictví a účetní podvody Kreativní účetnictví a účetní podvody
Drábková Zita
Cena: 220 Kč
Jak číst účetní výkazy Jak číst účetní výkazy
Šteker Karel, Otrusinová Milana
Cena: 254 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

12

2 ÚČETNICTVÍ – HLAVNÍ ZDROJ INFORMACÍ

PRO VŠECHNY SKUPINY UŽIVATELŮ

Účetnictví zůstává hlavním zdrojem informací pro rozhodování široké skupinyuživatelů působících uvnitř i vně účetní jednotky.

Cílem všech uživatelů je jistě maximalizovat kvalitu a kvantitu získanýchinformací, které jim předložené účetnictví, resp. účetní výkazy, poskytují. Informace se zajisté netýkají pouze reportovaných čísel, kdy můžeme jen stěží očekávat, že po dosazení čísel z účetnictví do rozličných poměrových ukazatelů, vzorců získáme uniformní informace pro nejlepší možné rozhodnutí. Obraz reality je zobrazen v účetnictví, tj. účetnictví představuje její „zrcadlo“, kde se střetává „koktejl“ různých záměrů, vlivů a aspektů. Tento koktejl následně ovlivňuje obrázek, který v zrcadle může uživatel spatřit.

Dle dlouholeté daňové a účetní praxe autorky, stejně tak výsledků četnýchpříadových studií účetních jednotek, lze tvrdit, že nejsou účetní výkazy obdobné účetní jednotky působící za obdobných podmínek, ve stejném účetním systému, zcela srovnatelné. Záleží právě na jednotlivých přísadách, které ovlivňují konečný výsledek. 2.1 Účetní výkazy jsou zrcadlem účetních jednotek Na účetní závěrku je potřeba pohlížet jako na „zrcadlo“, které by mělo být obrazem konkrétní společnosti (obchodní korporace). Jenomže dnešní pohled na oblastúčetnictví není omezen pouze na stanovené účetní techniky, postupy, pravidla prozaznamenání jednotlivých účetních operací stanovených finančněprávními normami příslušné země, ale sleduje i vývoj nesčetného množství dalších různorodýchfaktorů. Pokud se podaří zachytit jejich vliv, může být i analýza výsledků účetní závěrky postavena do širšího kontextu a vzroste význam vypovídací schopnosti účetnictví.

Vztah zjištěného výsledku hospodaření z účetnictví a stanovení základu daně pro daň z příjmů je v legislativních podmínkách České republiky stále poměrně úzký. Pro stanovení základu daně se tento rozdíl vykázaných výnosů a nákladů, resp. výsledek hospodaření, upraví o odpočitatelné a připočitatelné položky základu daně. První zásadní pokus o částečné oddělení účetnictví od daní proběhl zásadní Účetnictví – hlavní zdroj informací pro všechny skupiny uživatelů

13

novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb. v oblasti srovnatelnosti (opravy chyb, změny

účetních metod a odhadů). Aktuálně byly novelizovány zákon č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, i vyhláška s účinností od 1. 1. 2016, kde došlo vedle nové kategorizace

účetních jednotek ve vztahu ke stanoveným povinnostem dle těchto kategorií také

k doplnění vymezení a definic týkajících se vybraných účetních kategorií azpřesnění koncepčních zásad účetnictví.

Účetnictví tak představuje model, ve kterém se zobrazují jednotlivé účetnítransakce oceněné dle požadavků daňových a účetních předpisů. Současně je to nástroj určující kdy, jak a zda a v jakých souvislostech bude daná transakce vykázána.

Tvůrci účetnictví pochopitelně sledují své specifické zájmy, které následujíjejich priority business cílů a vyhodnocení významnosti a preference podnikatelských rizik. Je tedy pochopitelné, že tyto cíle a rizika budou promítány do účetníchvýkazů v různorodých účetních souvislostech, resp. účetní výkazy ponesou stopydeformace v kontextu motivace dosahování cílů a řízení rizika jejich tvůrců.

Pojem tzv. kreativního účetnictví je uváděn v teorii jako proces, při kterém jsou uskutečňovány přímo ekonomické transakce tak, aby bylo dosaženo příznivýchvýsledků účetnictví, nebo častěji jde o účelovou manipulaci s daty. 2.2 Metodické zásady vedení účetnictví – nástroj zrcadlení Účetní metody a principy tvoří metodiku daného účetního systému (v této publikaci se zaměříme na CAS). Právě ty jsou „jazykem“, jehož prostřednictvím je promítána ekonomická realita do účetnictví a následně do sestavovaných účetních výkazů.

Obrázek č. 1 prezentuje vlivy působící na konečný obraz reality v účetníchvýkazech. Jak si může pozorný čtenář všimnout, je zde široký prostor pro utváření konečných čísel, resp. prostor informační asymetrie mezi realitou a účetnictvím (účetními výkazy).

Je vhodné blíže specifikovat základní nástroj zrcadlení do účetních výkazů, tj. základní kameny účetní metodologie. CAS ve srovnání s dalšími účetními systémy IFRS a americkými standardy US GAAP mají velmi podobná schémata základních koncepcí metodických zásad, aplikace je však odlišná.

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), které vydává Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB), patří mezi nejdůležitější světové standardy účetního výkaznictví. Nejsou obecně platnou právní normou. Jde o účetní systém, který není založen na předpisech, ale na principech. Aplikace IFRS klade vyššínároky na odbornou kvalitu účetních.

3

3

http://www.gaap.cz


KREATIVNÍ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ PODVODY

14

Oproti CAS jsou US GAAP neboli americké GAAP založeny na zvykovémprávu.

4

Sdělují podnikům, co do věcného obsahu mají ve svých účetních závěrkách

vykázat. Dále určují, jak podrobně mají toto vykázat. US GAAP na rozdíl odčeského účetnictví vůbec neřeší metodické prvky účetnictví ani formu zpracování.

Obrázek č. 1: Aspekty ovlivňující zrcadlení reality do účetnictví

Zdroj: vlastní zpracování

Všeobecné účetní zásady účetních systémů: – Věrné a poctivé zobrazení skutečnosti (věrný a poctivý obraz): Představuje

nejvyšší koncepční princip. Jsou z něj odvozovány všechny ostatní metody

a principy a říká, že jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví tak, aby účetní

závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

5

Pojem „věrný“ vyjadřuje zobrazení ekonomických jevů do účetnictví v souladu

s účetní legislativou – pro nás tedy v souladu s CAS. Přitom lze považovat za

„poctivé“, pokud jsou současně použity povolené metody a principy směrem

k věrnosti. CAS umožňují tvůrcům účetních výkazů od předpisů se odchýlit, ale pouze

v případě, že jimi zvolená účetní metoda věrněji a poctivěji zobrazuje účetnictví.

Prakticky toto odchýlení však není zcela jednoduchou cestou, protože je potřeba

vzít v úvahu fakt, že účetní jednotka musí popsat podrobně důvody změny 4

MLÁDEK, R. Světové účetnictví. 2. vyd. Praha: Linde, 2001.

5

§ 7 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.


2 Účetnictví – hlavní zdroj informací pro všechny skupiny uživatelů

15

metody v kontextu zkvalitnění věrného a poctivého obrazu a také zajistitsrovnatelnost výkazů, tj. provést prospektivní úpravu účetních výkazů minuléhoobdobí, tak aby uživatel výkazů nebyl uveden v omyl. Jde o jakési narovnání si­

tuace minulých období, jako by ke změně metody nedošlo, a promítnutí dopadů

změny účetní metody do vlastního kapitálu.

6

– Přednost podstaty před formou: Cílem je zobrazit skutečnost dle obsahujednotlivých aspektů, nikoli dle sjednaného formální vztahu na základě smluv,

ujednání. Zde v praxi CAS mají značné rezervy ve srovnání s účetními systémy

IFRS a US GAAP, a to v důsledku silných vazeb účetnictví na daňový systém

– zejména daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. – Princip (zásada) opatrnosti: Představuje rozumný odhad kroků dalšíhopostuu; snahou je nepřenášet současná rizika do budoucna. Znamená to vykazovat

pouze reálné a realizované zisky, kdežto v případě ztrát a rizik vykazovat nejen

ty jisté, ale i pravděpodobné. K prosazování zásady opatrnosti disponujeúčetnictví různými účetními metodami, mezi které patří především oceňování

a tvorba rezerv. – Zásada účetní jednotky: Sledování stavu a pohybu majetku a zjišťovánívýsledku hospodaření je třeba provádět za účetní jednotku. – Zásada neomezené doby trvání účetní jednotky: „Going concern“; vychází

z předpokladu, že účetní jednotka nemá v úmyslu ani za povinnost přistoupit ke

své likvidaci či podstatně omezit rozsah své činnosti, resp. sestavuje se účetní

závěrka za předpokladu, že účetní jednotka uvažuje další nepřetržitou realizaci

svého předmětu činnosti. – Zásada periodicity zjišťování výsledku hospodaření a finanční situaceúčetní jednotky: Tato účetní zásada bezprostředně souvisí se zásadou předpokladu

neomezené doby trvání účetní jednotky. Pro sledování stavu a pohybu majetku

společnosti a zjišťování výsledku hospodaření musí být vymezeno účetníobdobí. Účel členění na účetní období vyžaduje, aby se za dané období zaúčtovaly

jen takové účetní případy, které se k němu vztahují. – Stálost účetních metod: Tato zásada vyjadřuje stálost použití účetních technik

a metod v průběhu účetního období a mezi jednotlivými účetními obdobími. Jde

například o způsob odpisování dlouhodobých aktiv, metody oceňování zásob

atd.) V případě, že účetní jednotka mění účetní metodu, je vyžadováno, abycílem změny bylo zkvalitnění věrného a poctivého obrazu účetnictví. Současně

musí účetní jednotka zajistit srovnatelnost účetních výkazů při změně metody

s retrospektivním dopadem. 6

Interpretace Národní účetní rady I – 29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny vúčetních metodách, dostupné na: http://www.nur.cz/content/view/310/40/. KREATIVNÍ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ PODVODY 16 – Oceňování v historických cenách: Tato zásada předpokládá oceňovánímajetku v pořizovacích cenách, tj. cenách, které byly na pořízení majetku vynaloženy

v okamžiku vzniku účetního případu. Tato zásada tedy nerespektuje změnukupní síly peněžní jednotky ani časovou hodnotu peněz. Princip oceňování vpodmínkách CAS je postaven na zásadě „nižší ze dvou“, resp. pokud je reálnáhodnota významně nižší než historická cena vykázaná v účetnictví, měla by být

snížena formou dočasného (opravná položka) nebo trvalého snížení (odpis)hodnoty aktiva. – Zásada konzistentnosti mezi účetními obdobími: Zásada konzistentnosti(stálosti metod) mezi účetními obdobími má zajistit věcnou a metodickou stálost,

případně srovnatelnost mezi metodami využívanými u příslušných účetních

operací, metodami oceňování, vykazováním jednotlivých položek v účetních

výkazech... Jestliže však dojde ke změně metodiky (z důvodu dosaženívěrnějšího a poctivějšího obrazu skutečnosti), je nezbytné vyčíslit dopad na výšimajetku společnosti, případně na výsledek hospodaření. – Zásada vymezení okamžiku realizace: Vymezení okamžiku, kdy je výnospovažován za uskutečněný. Tímto okamžikem je obecně poskytnutí, předánívýkonů (výrobků, zboží, prací a služeb), nikoliv jejich úhrada, přijetí peněz.Výjimkou je např. maloobchod, kde je okamžikem realizace přijetí peněz v hotovosti. – Věcná (materiální) zásada: Základem této zásady je, aby účetní výkazyobsahovaly takové informace, které jsou pro jejich uživatele co do objemuvýznamné (např. za významnou položku je považována taková, která představujealesoň 5 až 10 % z výsledku hospodaření před zdaněním, event. taková, která

tvoří více než 2 % vlastního kapitálu apod.) – Zákaz kompenzace (zásada zákazu vzájemného vyrovnávání): Uvedenázásada obecně zakazuje vzájemné vyrovnávání mezi jednotlivými položkamiaktiv a pasiv a položkami nákladů a výnosů.

Pojetí platného zákona o účetnictví vychází zejména z ustanovení čtvrté asedmé směrnice Rady evropských společenství, které se vztahují k účetnictví a které byly s účinností od 1. 1. 2016 nahrazeny směrnicí Evropského parlamentu číslo 2013/34/EU z 26. 3. 2013.

Jedním z hlavních cílů novelizace českých účetních předpisů bylo sníženíadministrativních nákladů pro malé a střední společnosti. Naopak pro větší společnosti je novelizace účetních předpisů spojena s novými povinnostmi týkajícími serozsahu a obsahu zveřejňovaných výkazů a informací.

Účetní jednotky se od 1. 1. 2016 člení na mikro, malé, střední a velké účetní jednotky dle jednotlivých kritérií, které se testují k rozvahovému dni. Účetnictví – hlavní zdroj informací pro všechny skupiny uživatelů

17

Kategorizace účetních jednotek: a) mikro účetní jednotka – pokud k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň

2 z těchto kritérií: aktiva celkem 9 mil. Kč, čistý obrat 18 mil. Kč, průměrný

počet zaměstnanců 10, nemají povinný audit (kromě auditu povinného dle

zvláštního předpisu), b) malá účetní jednotka – pokud k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň

2 z těchto kritérií: aktiva celkem 100 mil. Kč, čistý obrat 200 mil. Kč, průměrný

počet zaměstnanců 50, mají povinný audit, pokud překročí kritéria auditustanovená dle § 20 zákona o účetnictví nebo v případech, kdy je povinný auditstanoven dle zvláštního předpisu, c) střední účetní jednotka – pokud k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň

2 z těchto kritérií: aktiva celkem 500 mil. Kč, čistý obrat 1 mld. Kč, průměrný

počet zaměstnanců 250, tyto účetní jednotky mají povinnost ověřit účetnízávěrku auditorem, d) velká účetní jednotka – pokud k rozvahovému dni překračuje alespoň 2 ztěchto kritérií: aktiva celkem 500 mil. Kč, čistý obrat 1 mld. Kč, průměrný počet

zaměstnanců 250, tyto účetní jednotky mají povinnost ověřit účetní závěrkuauditorem.

Současně dochází ke zpřesnění vymezení kritérií pro audit s tím, že:

Hodnota aktiv představuje úhrn aktiv z rozvahy, tj. netto hodnotu aktiv.

Dále čistý obrat je určen ve výši úhrnu výnosů snížených o slevy dělenýchpočtem započatých měsíců účetního období násobeno 12.

A nakonec průměrný počet zaměstnanců je vymezen průměrným počtemzaměstnanců přepočteným dle údajů Českého statistického úřadu.

Také novela českých účetních předpisů umožňuje mikro a malým účetnímjednotkám určitá zjednodušení či přímé osvobození od některých povinností, ovšem za předpokladu, že nejsou tyto účetní jednotky povinně auditované.

Novela zákona současně zpřesňuje události, o kterých účetní jednotka získala informace mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, přičemž se rozlišují dva typy těchto událostí, tedy: – události, které byly známy již k rozvahovému dni a budou zohledněny vúčetnictví běžného účetního období, – významné události, které nastaly až po rozvahovém dni a které budou uvedeny

v příloze v účetní závěrce.

Zákon současně prezentuje informaci o tom, že účelem účetní závěrky jeposkytování informací pro ekonomická rozhodování externích uživatelů. Toto vymezení je tedy vodítkem pro účetní jednotky při volbě účetních metod a postupů. KREATIVNÍ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ PODVODY 18

V souladu se zavedením kategorizace účetních jednotek se nově rozlišuje malá konsolidační skupina. Zařazení do příslušné konsolidační skupiny závisí také na dosažení či překročení alespoň dvou ze tří stanovených kritérií (tj. aktiva, čistýobrat a průměrný počet zaměstnanců) k rozvahovému dni. V souladu s § 22a odst. 1 zákona o účetnictví je kategorie malé skupiny účetních jednotek osvobozena od povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Kategorie středních avelkých skupin není třeba vymezovat, protože pro ně platí všechna ustanovení okonsolidaci (dle § 22 až 23a zákona o účetnictví).

7

Platný zákon o účetnictví stanoví oceňování majetku a závazků, odpisovánímajetku, vykazování výsledku hospodaření metodami, jejichž základem jsouhistorické ceny, avšak je stanoven u některých druhů majetku a závazků cíl zajistit reálnost tohoto ocenění a zjištění výsledku, a to při respektování zásady opatrnosti.

Stěžejním pilířem, o který se zákon o účetnictví opírá, je povinnost účetních jednotek vést účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz skutečností, které jsou jeho předmětem, a finanční situace účetní jednotky.

Aby zajistila účetní jednotka správnost účetnictví, měla by nejen dodržovatpovinnosti, které jí ukládá zákon o účetnictví, ale je povinna vzít také v úvahuhmotněprávní předpisy, jež se vztahují k danému případu. Účetnictví by tak neměloobcházet účel daných zákonů. 7

Více na www.nur.cz, www.kacr.cz.


5

OBSAH

1 Úvod ...................................................................................................................9

2 Účetnictví – hlavní zdroj informací pro všechny skupiny uživatelů ....................12

2.1 Účetní výkazy jsou zrcadlem účetních jednotek ......................................12

2.2 Metodické zásady vedení účetnictví – nástroj zrcadlení .........................13

3 Věrný a poctivý obraz účetnictví a jeho zkreslení ..............................................19

3.1 Aspekty metod oceňování v účetnictví ....................................................20

3.1.1 Vliv metody odpisování na vykazování věrného a poctivého

obrazu podniku ..............................................................................21

3.1.2 Vliv metod oceňování zásob na vykazování podniku ...................23

3.2 Omezení vypovídací schopnosti finančních výkazů ................................24

3.2.1 Rozvaha .........................................................................................24

3.2.2 Výkaz zisků a ztrát ........................................................................25

3.2.3 Výkaz o peněžních tocích – cash flow ..........................................25

4 Kreativní účetnictví – kreativita versus podvod .................................................27

4.1 Vymezení kreativního účetnictví ..............................................................27

4.2 Praktiky a techniky kreativního účetnictví ...............................................29

4.2.1 Řízení zisků – „earnings management“ ........................................30

4.2.2 Agresivní účetnictví ......................................................................31

4.2.3 Techniky „vyhlazování“ účetnictví – „income smoothing“ ..........31

4.2.4 Techniky prohloubení ztráty – „big bath“ .....................................31

4.2.5 Techniky „window dressing“ ........................................................32

4.2.6 Techniky mimobilančního financování .........................................32

4.3 Stupně manipulace účetního výkaznictví ................................................33

5 Důvody využití kreativního účetnictví a podvodů ...............................................37

5.1 Informační asymetrie mezi vlastníky a řízením společnosti

(corporate governance) .............................................................................37

5.2 Rozdílné motivace a cíle vlastníků, manažerů a dalších spolutvůrců ......38

5.3 Pohled na manipulaci s účetními výkazy – hra čísel

a co je za čísly ..........................................................................................41

KREATIVNÍ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ PODVODY

6

6 Etika v kreativním účetnictví ..............................................................................44

6.1 Názory autorů na etiku kreativního účetnictví .........................................44

6.2 Celosvětové účetní skandály ....................................................................48

7 Účetní podvody .................................................................................................56

7.1 Vnitřní podvodná jednání .........................................................................57

7.2 Vnější podvodná jednání ..........................................................................57

7.3 Podvodná jednání v kontextu trestního zákoníku – praktické aspekty ....58

7.4 Podvodná jednání v kontextu legalizace výnosů z trestné činnosti

(„money laundering“) a financování terorismu ........................................60

7.5 Trojúhelník podvodu ................................................................................66

7.5.1 Rizikové faktory vyplývající z nesprávností způsobených

zpronevěrou majetku .....................................................................67

7.5.2 Rizikové faktory podvodného účetního výkaznictví ....................70

7.6 Odpovědnost vedení a osob pověřených řízením za účetní podvod ........72

7.7 Posuzování rizikových faktorů zkreslení účetních výkazů ......................73

7.7.1 Hlediska zkreslení účetních výkazů ..............................................75

7.8 Vliv kreativního účetnictví a účetních podvodů na hodnocení

finančního zdraví – případová studie manipulace účetních výkazů .........76

8 Riziko účetního podvodu – identifikace a vyhodnocení z pohledu externího

auditora .............................................................................................................84

8.1 Profesní skepticismus auditora .................................................................84

8.2 Postupy auditora při odhalování rizik účetního podvodu .........................85

8.2.1 Reakce auditora na zjištěné riziko významné nesprávnosti

vyplývající z podvodného účetního výkaznictví ...........................86

8.2.2 Reakce auditora na zjištěné riziko významné nesprávnosti

vyplývající ze zpronevěry .............................................................89

9 Možnosti detekce a vyhodnocení rizika manipulace účetních výkazů –

účetních chyb a podvodů ..................................................................................93

9.1 Model CFEBT – hypotéza vztahu mezi vývojem výsledku hospodaření

a změny peněžního toku ...........................................................................93

9.2 Beneishovo M-skóre – motivace k manipulaci s účetními výkazy ..........96

9.3 Jonesův model nediskreční akruálnosti – rozkolísanost akruálů..............97

9.4 Altmanovo Z-skóre – bankrotní model ....................................................98


7

OBSAH

10 Testování kvality účetních výkazů – případové studie detekce

rizika účetních chyb a podvodů .........................................................................99

10.1 Případová studie detekce rizika manipulace účetních výkazů pro pět

účetních období pro variantu maximalizace a minimalizace ...................99

10.1.1 Zobrazení účetních transakcí pro variantu A

(window dressing, podvodné výkaznictví) ...................................99

10.1.2 Zobrazení v účetnictví pro variantu C

(maximalizace věrného a poctivého obrazu účetnictví) ..............104

10.1.3 Komparace výsledků CFEBT a Beneishova modelu ..................107

10.1.4 Jonesův model nediskreční akruálnosti ..................................... 112

10.1.5 Altmanův model Z-skóre ............................................................ 113

10.2 Případová studie: Analýza a vyhodnocení rizika účetních výkazů

modelem CFEBT při vstupu do likvidace v podmínkách českých

účetních předpisů a IFRS ....................................................................... 115

10.2.1 CFEBT M-skóre .......................................................................... 116

10.2.2 Modifikované CFEBT M-skóre .................................................. 117

10.3 Případová studie: Analýza a vyhodnocení rizika účetních výkazů

CFEBT modelem jako součást interního kontrolního systému účetní

jednotky – zisková účetní jednotka v podmínkách CAS a IFRS ........... 119

10.3.1 CFEBT M-skóre ..........................................................................120

10.3.2 Modifikované CFEBT M-skóre ..................................................121

10.3.3 Beneishův model M-skóre, rizikové identifikátory ....................122

10.3.4 Jonesův model nediskreční akruálnosti .....................................123

10.4 Případová studie: Vyhodnocení rizika účetních výkazů v oblastech

kreativního účetnictví .............................................................................125

11 Návrh modelu řízení rizika účetních chyb a podvodů – nástroj efektivity

vnitřního kontrolního systému ........................................................................128

12 Závěr ...............................................................................................................133

Metodika práce ......................................................................................................135

Summary ...............................................................................................................137

Abstrakt ................................................................................................................139

Abstract ................................................................................................................140


KREATIVNÍ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ PODVODY

8

O autorce ..............................................................................................................141

Seznam použitých zkratek .....................................................................................142

Seznam obrázků a tabulek ....................................................................................143

Seznam použitých pramenů a literatury ................................................................145

Věcný rejstřík ........................................................................................................150
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist