načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Krátka dynamická a interpersonálna terapia - Stephen F. Butler; Theodore A. Powers; Bernard D. Beitman

Krátka dynamická a interpersonálna terapia
-7%
sleva

Kniha: Krátka dynamická a interpersonálna terapia
Autor: Stephen F. Butler; Theodore A. Powers; Bernard D. Beitman

H.Levenson, S.F.Butler, T.A.Powers, B.D.Beitman Krátka dynamická a interpersonálna terapia Obsah: - Úvod - Podporná (suportívna) terapia: liečba pre slabšie fungujúcich pacientov... a iných? ... (celý popis)
386
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Vydavateľstvo F
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2005
Počet stran: 174
Rozměr: 145x210
Název originálu: Concise Guide to Brief Dynamic and Interpersonal Therapy
Spolupracovali: preklad Romana Krasulová
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 18.11.2005
Nakladatelské údaje: Trenčín, Vydavateľstvo F, 2005
ISBN: 978-80-8895-237-4
EAN: 9788088952220
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

H.Levenson, S.F.Butler, T.A.Powers, B.D.Beitman Krátka dynamická a interpersonálna terapia Obsah: - Úvod - Podporná (suportívna) terapia: liečba pre slabšie fungujúcich pacientov... a iných? - Časovo ohraničená terapia - Interpersonálna psychoterapia pre pacientov s depresiou - Časovo ohraničená dynamická psychoterapia - Krátkodobá dynamická terapia pre pacientov s posttraumatickou stresovou poruchou - Krátka dynamická terapia pre pacientov závislých od substancií - Časovo ohraničená skupinová terapia - Vzájomný vzťah farmakoterapie a psychoterapie - Register (stručný sprievodca)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Interpersonálna teória hudby Interpersonálna teória hudby
Kusý Peter
Cena: 201 Kč
Krátká dynamická psychoterapie Krátká dynamická psychoterapie
Levenson Hanna
Cena: 297 Kč
Interpersonálna psychoterapia Interpersonálna psychoterapia
Weissman Myrna M., kolektiv
Cena: 516 Kč
Naratívna expozičná terapia Naratívna expozičná terapia
Schauer Maggie, Neuner Frank, Elbert Thomas
Cena: 301 Kč
Versatilní vedení - dynamická rovnováha manažerských dovedností Versatilní vedení - dynamická rovnováha manažerských dovedností
Pavlica Karel, Jarošová Eva, Kaiser Robert B.
Cena: 297 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

O autoroch.............................................................................. 11

Úvod do série stručných sprievodcov ........................... 12

1 Úvod ........................................................................................ 13

Zam eranie k n ih y.................................................................................................. 13

Psychodynam ická o rien tácia...................................................................... 13

Interpersonálne zam eran ie.......................................................................... 14

Krátka p sy ch o terap ia.......................................................................................... 15

K rátke dynam ické prístupy.......................................................................... 16

V lastnosti, ktoré definujú krátku dynam ickú terapiu.......................... 17

H odnoty a p o sto je................................................................................................ 17

Prezentácia špecifických m o d elo v.................................................................. 20

2 Podporná terapia: liečba slabšie

fungujúcich pacientov... a iných?...................................... 24

Definícia podpornej psychoterapie ................................................................ 26

V ýber p a c ie n to v.................................................................................................. 26

Ciele lie č b y........................................................................................................... 27

Terapeutické spojenectvo ................................................................................. 28

Techniky podpornej terap ie............................................................................... 29

Redukovanie ú zk o sti..................................................................................... 29

Zvyšovanie sebaocenenia............................................................................. 30

Rešpektovanie o b rá n..................................................................................... 31

K larifikácia, konfrontácia a interpretácia .............................................. 31

Racionalizácia ................................................................................................ 32

P rerám co v an ie................................................................................................ 33

P o v zb u d en ie.................................................................................................... 33

R a d y.................................................................................................................... 34

N ácvik alebo anticipácia ............................................................................. 35


K r á t k a d y n a m ic k á a in t e r p e r s o n á l n a p s y c h o t e r a p ia

Reagovanie na ventilovanie........................................................................ 35

Venovanie pozornosti prenosu, ale bez in terp reto v an ia.................... 36

Z á v e r.................................................................................................................. 36

Klinická ilu strácia................................................................................................ 38

Em pirické z is te n ia.............................................................................................. 39

V ýznam pre m anažovanú starostlivosť......................................................... 40

3 Časovo ohraničená terapia................................................ 42

Základný vzťažný rá m e c................................................................................... 42

Teória a te ch n ik a.................................................................................................. 43

Fázy lie čb y............................................................................................................. 44

Príjem / v ý b e r.................................................................................................. 44

Fáza m edových tý žd ň o v............................................................................... 45

Fáza negatívneho p re n o s u.......................................................................... 47

Fáza te rm in á c ie.............................................................................................. 48

O dozvy u terapeuta ............................................................................................ 48

Klinická ilustrácia .............................................................................................. 49

Em pirické z is te n ia.............................................................................................. 54

V ýznam pre m anažovanú starostlivosť......................................................... 55

______________t_______________________________________________

4 Interpersonálna psychoterapia

pre pacientov s depresiou.................................................. 56

Základné p rin cíp y................................................................................................ 57

K ritériá v ý b e r u.................................................................................................... 59

C i e le........................................................................................................................ 59

Stratégie a fázy lie č b y....................................................................................... 59

Počiatočné sedenia ....................................................................................... 60

Stredná fáza ..................................................................................................... 62

Fáza ukončenia .............................................................................................. 67

Klinická ilustrácia................................................................................................ 68

Psychoedukácia o roli c h o ré h o.................................................................. 68

Vzťažný rám ec tu a te r a z............................................................................. 69


Obsah

Interpersonálna k o n c e p c ia........................................................................... 69

Skúm anie m o žn o stí........................................................................................ 69

Problém ové o b la s ti........................................................................................ 70

D ôvera v terapeuta ........................................................................................ 72

U k o n čen ie......................................................................................................... 72

Em pirické z is te n ia............................................................................................... 72

Význam pre m anažovanú starostlivosť.......................................................... 74

5 Časovo ohraničená dynamická psychoterapia 76

K onceptuálny vzťažný rá m e c........................................................................... 77

P řed p o k lad y..................................................................................................... 77

C ie le.................................................................................................................... 78

Cyklický m aladaptívny v z o r e c.................................................................. 80

Kritériá zaradenia a v y ra d e n ia......................................................................... 81

L ie č b a...................................................................................................................... 82

Klinická ilustrácia................................................................................................ 84

Em pirické z is te n ia.............................................................................................. 89

Význam pre m anažovanú starostlivosť......................................................... 89

6 Krátkodobá dynamická terapia pre pacientov

s posttraumatickou stresovou poruchou...................... 92

Teória z m e n y......................................................................................................... 92

V ýber p a c ie n to v.................................................................................................. 94

Ciele lie č b y........................................................................................................... 96

Priznanie a akceptácia traum atizovaného s e l f..................................... 96

Znovuzískanie o v lá d a n ia............................................................................. 96

Integrovanie traum atickej inform ácie ..................................................... 97

Nazeranie na traum u ako na výzvu ......................................................... 97

Terapeutické techniky pre pacientov

so syndróm om podm ieneným s tre s o m ....................................................... 98

Fázy intrúzie a popretia ............................................................................... 98

O bsahové té m y................................................................................................103


K r á t k a d y n a m ic k á a in t e r p e r s o n á l n a p s y c h o t e r a p ia

Osobnostné š tý l y........................................................................................... 104

Prenos a protiprenos............................................................................................ 106

Klinická ilustrácia................................................................................................ 106

Empirické zistenia .............................................................................................. 109

Význam pre m anažovanú starostlivosť......................................................... 110

7 Krátka dynamická psychoterapia pre pacientov

s abúzom substancií..............................................................112

K onceptualizácia zneužívania substancií

ako psychiatrickej p o ru ch y............................................................................ 113

V ýber p a c ie n to v.................................................................................................. 116

Postoj terapeuta k pacientom s abúzom su b stan cií................................... 116

Dvanásťkrokové program y a skupinové p o rad e n stv o............................. 117

Úloha rôznych psychoaktivnych lá to k......................................................... 119

Podpom o-expresívna terapia pri abúze k o k aín u..........................................121

Tém a jadrového konfliktného v z ť a h u.......................................................122

Ciele liečb y....................................................................................................... 124

Prenos a p ro tip re n o s..................................................................................... 127

Klinická ilustrácia................................................................................................ 128

Prenosové im p lik á c ie................................................................................... 129

Tém a jadrového konfliktného vzťahu pána H........................................ 129

Empirické z is te n ia.............................................................................................. 131

Význam pre m anažovanú starostlivosť......................................................... 133

8 Časovo ohraničená skupinová terapia.............................136

Prečo sk u p in y ?.................................................................................................... 137

Prečo časovo ohraničené s k u p in y ? ................................................................ 138

Skupinová dynam ika a skupinová te ra p ia.................................................. 139

Typy skupín a teoretické p ersp ek tív y........................................................... 140

Ilustratívny m odel časovo ohraničenej skupinovej psychoterapie 142

Interpersonálno-vývinovo-existenciálny prístup

k časovo ohraničenej skupinovej psychoterapii................................. 142


Obsah

F o k u s.................................................................................................................. 143

Skríning a predskupinová p říp rav a........................................................... 144

Technické z re te le............................................................................................ 148

Štádiá skupinového vývoja ........................................................................ 149

Em pirické zistenia .............................................................................................. 154

Význam pre m anažovanú starostlivosť............................................................155

9 Vzájomný vzťah farmakoterapie a psychoterapie 159

O bsedantne-kom pulzívna porucha a „okruh trápenia“........................... 160

Psychofarm akológia počas štádií psychoterapie........................................ 161

Farm akoterapia - hlavné b o d y ........................................................................ 162

Com liance s m edikáciou a kľúčový kognitívny v z o r e c......................612

U žívanie lieku ilustruje (as needed ingestion) kľúčový

interpersonálny v z o re c............................................................................... 164

Prenos a p ro tip re n o s..................................................................................... 165

D ezinhibícia benzodiazepínom odhaľuje dysfunkčné v z o rc e 165 Farm akoterapia m ení m anželskú a rodinnú dynam iku .......................... 166

M edikácia pom áha zachovať integritu r o d in y................................... 167

M edikácie, ako m arkér rodinných ťažkostí .......................................... 167

Žiadosť o farm akoterapiu pre m anželského partnera

pom áha osvetliť m anželský vzorec ....................................................... 168

Katalyzátory z m e n y............................................................................................ 169

Kom binovaná liečba v ére m anažovanej staro stliv o sti.............................170

Index 172       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist