načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Krásná setkání - Josef Koutecký

Krásná setkání
-7%
sleva

Kniha: Krásná setkání
Autor:

Krásná setkání se zrodila zcela přirozeně z bohatství emocí a nevšedních impulsů, z lásky k hudbě, literatuře a malířství, z bytostné potřeby se o tento vzácný dar rozdělit s jinými.
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost
Alternativy:


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Galén
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 10.09.2005
Počet stran: 420
Úprava: 419 stran : ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7262-355-6
EAN: 9788072623556
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Krásná setkání se zrodila zcela přirozeně z bohatství emocí a nevšedních impulsů, z lásky k hudbě, literatuře a malířství, z bytostné potřeby se o tento vzácný dar rozdělit s jinými.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Se studenty Se studenty
Koutecký Josef
Cena: 320 Kč
Krásná Karolína Krásná Karolína
Stainforth Alexander
Cena: 70 Kč
Krásná léta Krásná léta
Exley Helen
Cena: 133 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Před m luva <R udolf Zahradník)

Ú vodní slovo (Josef Koutecký)

7

11

S la v n o s tn í řeč

Paní Ludm ile Jiřincové к sedm desátinám

8 . k v ětn a 1 9 8 2 . D iv a d lo h u d b y , P raha

15

V ernisáž výstavy

O ldřich K ulhánek, au to r současných českých bankovek

2 6 . lis to p a d u 1 9 9 3 , G a le rie K arlov, B enešov

23

V ernisáž výstavy

30 tváří české fotografie

16. ú n o ra 1 9 9 4 , D o b ra galerie - F o to g alerie K o stcčn á u i„ P raha

31

V ernisáž výstavy

O brázky d ětí pro Planetu m alého prince

A d v e n t 1 9 9 4 , R u d o lfin u m . P raha

35

V ernisáž výstavy

O brázky žáků Školy fakultní nem ocnice v M otole, fotografie Aleše M ináře

a výtvarná díla předních českých výtvarníků

3 . k v ě tn a 1 9 9 5 . V ý stavní s íň Č esk é s p o řite ln y v R ytířské u l., P raha

39

S la v n o s tn í řeč

Aukce starožitných a um ěleckých předm ětů pro K liniku dětské onkologie

Fakultní nem ocnice v M otole, čestné členství Asociace starožitníků

Josefu K outeckéntu

13. č erv n a 1 9 9 5 , Žofiin, P raha

47

strana 411


V ernisáž výstavy

M arina R ichterová - grafika, A lena Jankovská - keram ika 2 2 . říjn a 1 9 9 8 , G a lerie K arlov, B enešov V ernisáž výstavy

Josef Reischig Pohled do m ikrosveta — Skrytá krása stvoření (II)

2 5 . ú n o ra 1 9 9 9 , N á ro d n í m u z e u m , Praha

Vernisáž, výstavy

O ldřich K ulhánek H u d eb n í m otivy

2 1 . k v ětn a 1 9 9 9 , G a lerie K arlov, B enešov Vernisáž, výstavy'

Josef Bavor Z a oponou přírody

2 . lis to p a d u 1 9 9 9 . K a ro lin u m , P raha

D ru h á v ý ro č n í v ern isáž výstavy s a u k cí

A rtForum Prix '99

5- lis to p a d u 1 9 9 9 , N o v o m ě stsk á ra d n ic e , Praha

P roslov p ři o te v ře n í g alerie La F em m e

Z ena jako nekonečná inspirace

7 . č e rv n a 2 0 0 0 , G a le rie A d ria, D iv a d lo B ez z áb rad lí, P raha

V ernisáž výstavy

Velká výstava výtvarných prací zdravotně postižených dětí

2 1 . č erv n a 2 0 0 0 , G a lerie U ra d n ic e , B ero u n

V ernisáž výstavy

V ýtvarné lásky profesora K outeckého

3 0 . s rp n a 2 0 0 0 , G a lerie 1 .a F c m m e , P raha


strana 412

V ernisáž výstavy

Sdružení pro bezbariérovou k u lturu N edom Y sleno & Nová situace 51 7 . lis to p a d u 1 9 9 5 . G a lerie u Ř ečických, P rah a:

16. lis to p a d u 1 9 9 5 . S trah o v sk ý klášter. Praha;

18, lis to p a d u 1 9 9 5 , N ová situ a ce v E m au z ic h , P raha

V ernisáž výstavy

O ldřich K ulhánek - grafika, O lb ram Z oubek - plastika 55

2 9 . ú n o ra 1 9 9 6 , V s tu p n í h ala In v e stič n í a P o što v n í banky, a.s., S en o v ážn é n á m ě stí, P raha S la v n o s tn í řeč V ladim ír Suchánek - křest m onografie, 25. výročí vzniku G rafičanky 63

2 5 . z á ří 1 9 9 7 . V ila P o rth eim k a, P raha V ernisáž výstavy

Josef Reischig Pohled do m ikrosveta - Skrytá krása stvoření 81

19. lis to p a d u 1 9 9 7 . K řížová c h o d b a K aro lin a, P raha

S la v n o s tn í řeč

Ladislav Kuklík C hvála ženy - křest knihy 87

5. ú n o ra 1 9 9 8 , U D v o u s lu n cú , N e ru d o v a u l.. P raha V ernisáž výstavy

D íla českých výtvarných um ělců věnovaná U niverzitě Karlově 103

11. ú n o ra 1 9 9 8 . K a ro lin u m . P raha

V ernisáž výstavy

Iniciace - U čitel a žák 109 4 . b ře z n a 1 9 9 8 , G a lerie H o llar, P raha V ernisáž výstavy

Profesor — učitel - žák 117 2 5 . č e rv n a 1 9 9 8 . K řížová c h o d b a K aro lin a, P raha

V ernisáž výstavy

Jiří A nderle N a závěr m ilénia

13. září 2 0 0 0 , K o ngresové c e n tru m , P raha

V ernisáž výstavy

O ldřich K ulhánek - grafické listy

1. ú n o ra 2 0 0 1 , R ep rez e n ta čn í p ro s to ry E lek tráren sk é sp o lečn o sti C E Z , P raha

V ernisáž výstavy

M arina R ichterová - grafika, P etr M inka - kresby, grafika

10. červ en c e 2 0 0 1 , R ep rez e n ta čn í p ro s to ry E lek tráren sk é sp o lečn o sti Č E Z , P raha

V ernisáž výstavy Jan Evangelista Jirásek Em bryo človeka

3 . říjn a 2 0 0 1 , G a lerie N o v á síň ve V oršilské u l., P raha

V ernisáž výstavy Jiří Vydra - sochař a m alíř

17. říjn a 2 0 0 1 . A triu m o b c h o d n íh o c e n tra L éčiva, a.s., P raha

V ernisáž výstavy

M alá pocta jedné fotografii aneb Výstava dom ácích úkolů

13. b řezn a 2 0 0 2 , G a le rie La F e m m e , P raha

V ernisáž výstavy

Pedja D jakovič Love &Ĺ Jazz 3 0 . k v é tn a 2 0 0 2 , C ity C e n te r, P raha V ernisáž výstavy O ldřich K ulhánek Příběh o Jobovi 2 2 . říjn a 2 0 0 2 , G a le rie M & K . M ich alsk á u l., P raha

V ernisáž výstavy

Jindřich U lrich M in iatu rn í svět

2 9 . říjn a 2 0 0 2 , G a le rie H ro z e n , Č e s k é B udějovice

245

S la v n o s tn í řeč

O ldřich K ulhánek - křest viněty 253

2 7 . p ro sin c e 2 0 0 2 , G a le rie La F em m e, P raha S la v n o s tn í řeč V ladim ír Suchánek - 70 let 263

15. ú n o ra 2 0 0 3 , T o sk án sk ý palác, P raha

V ernisáž výstavy

A dolf Born — bojovník za em ancipaci 269

12. k v ětn a 2 0 0 3 , G a le rie La F em m e, P raha

V ernisáž výstav)' O ldřich K ulhánek - Variace, 11. výročí otevření restaurace,

konírny a klubu U V ladaře 279

18 . září 2 0 0 3 , R estau race U V lad aře, P raha

V ernisáž výstavy

S nídaně v trávě - D om ácí úkoly II 287

13. říjn a 2 0 0 3 , G a lerie La F em m e, P raha

V ernisáž výstavy

O ldřich K ulhánek Fat free 295

2 1 . říjn a. G a lerie M & K v M ich alsk é u l., Praha:

13. lis to p a d u 2 0 0 3 , G a lerie M & K . Jihlava

Vernisáž, výstavy

N adace H ollar к 50. výročí 2. lékařské fakulty Univerzit)’ Karlovy v Praze 303

19. lis to p a d u 2 0 0 3 . K řížová c h o d b a K aro lin a, P raha

«i

strana 415
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist