načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Království bylinek v permakulturní zahradě – Plánování, realizace, péče, sklizeň, využití – Claudia a Josef Andreas Holzerovi; Jens Kalkhof;

Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je plně v provozu. Od 18. 5. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a výdejny otevřeny. Bližší informace naleznete zde
Království bylinek v permakulturní zahradě - Plánování, realizace, péče, sklizeň, využití
-12%
sleva

Kniha: Království bylinek v permakulturní zahradě
Autor: Claudia a Josef Andreas Holzerovi; Jens Kalkhof;
Podtitul: Plánování, realizace, péče, sklizeň, využití

Bylinkové spirály představují zahradní prvek s vícenásobným užitkem. Jak je správně založit se dozvíte v této knize. Paleta představovaných možností realizace sahá od terasovitých ... (celý popis)
Titul je na partnerském skladu >20ks - doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  368 Kč 324
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
10,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 81.4%hodnoceni - 81.4%hodnoceni - 81.4%hodnoceni - 81.4%hodnoceni - 81.4% 97%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Alman
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 240
Rozměr: 242 x 172 x 18 mm
Úprava: barevné ilustrace, plány, portréty
Vydání: Vyd. 1.
Název originálu: Kräuterspiralen, Terrasengärten & Co.
Spolupracovali: z německého originálu ... přeložila Kali Švecová
Vazba: Knihy - vázané
Novinka týdne: 2012-39
Datum vydání: 1. 4. 2013
Nakladatelské údaje: Brno, Knihkupectví CZ, 2013
ISBN: 978-80-87426-23-4
EAN: 9788087426234
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Bylinkové spirály představují zahradní prvek s vícenásobným užitkem. Jak je správně založit se dozvíte v této knize. Paleta představovaných možností realizace sahá od terasovitých zahrad přes bylinkové záhony, živý bylinkový nábytek a suché zídky až ke kráterovým neboli klimatickým zahradám. A aby nezůstalo jen u výstavby, věnuje se část knihy skrytým hvězdám každé zahrady - bylinkám a jejich mnohostrannému využití v kuchyni, přírodním léčitelství a lékárnictví. ([plánování, realizace, péče, sklizeň, využití])

Další popis

Sourozenci Claudia a Josef Andreas Holzerovi ve spolupráci s Jensem Kalkhofem nabízejí praktického rádce, který dokumentuje vytváření bylinkové zahrady od prvních plánů po konečnou realizaci.

Tato kniha objasňuje nejen různé kroky, jak z nápadu vytvořit dobrý plán, ale i názorně prezentuje postupy a varianty při výstavbě a osázení jednotlivých prvků.

V závěru této praktické příručky najdete ještě informace o nejdůležitějších čajových a kořenných bylinkách.


Bylinková spirála - aktuální trend v alternativním zahradnictví, představující prvek s rozmanitým využitím.

Správnou výstavbu a založení bylinkové spirály vysvětlují autoři této publikace názorně, jednoduše, bez zbytečně komplikovaných způsobů realizace.

Přitom neteoretizují, mají bohaté znalosti a zkušenosti a všechny nabízené varianty si již sami vyzkoušeli v praxi.

Možnosti realizace se rozprostírají od terasovitých zahrad přes bylinkové záhony, živý bylinkový nábytek a suché zídky až ke kráterovým neboli klimatickým zahradám.

Bylinkové spirály si mohou najít své místo i v malých zahradách a mohou být ozdobou téměř každého kousku zeleně.

Kniha se věnuje částečně bylinkám a jejich mnohostrannému využití v kuchyni, přírodním léčitelství a lékárnictví.


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ke knize "Království bylinek v permakulturní zahradě - Plánování, realizace, péče, sklizeň, využití" doporučujeme také:
Zahrada k nakousnutí - Permakultura podle Seppa Holzera Zahrada k nakousnutí
Vysoké záhony - Chytře zahradničit a bohatě sklízet Vysoké záhony
Pátá dohoda. Toltécká kniha moudrosti Pátá dohoda. Toltécká kniha moudrosti
Čtyři dohody - Kniha moudrosti starých Toltéků Čtyři dohody
Jedlé rostliny z přírody Jedlé rostliny z přírody
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

Ú V O D N Í SLOVO SEPPA H O L Z E R A...........................................13

PŘEDMLUVA....................................................................................19

Ú V O D ................................................................................................21

Naše filo z o fie ............................................................................22

B io lo g ické z a h r a d n ič e n í..........................................................22

V ýh o d y tr o jr o z m ě r n ý c h s t r u k t u r..........................................25

V h o d n é m ik ro k lim a - rů zn é m ik ro k lim a tic k é z ó n y 25

Vítr, teplo, v lá h a...................................................................25

Zvětšení pěstební p lo c h y....................................................27

Zjed no du šen é o b d ě lá v á n í..................................................27

O p tic k á rozm an itost - rů z n o ro d é v y u ž it í........................28

V Y U Ž IT Í............................................................................................29

So ukro m é v y u ž it í......................................................................30

Koreninové b y lin k y ............................................................30

Čajové b y lin k y.....................................................................31

Bylinková lé ká rn a.................................................................32

Rostliny na b arven í.............................................................. 33

K o m e rč n í v y u ž it í.......................................................................34

Prodej b y lin e k a b y lin n ý c h v ý r o b k ů.................................34

Terapeutická a o d p o čin ko vá zahrada p ro semináře,

te rapeutická centra, výstavné za hrad y a p o d..................36

V y u ž ití za h ra d y ja k o v e ře jn ý p r o s to r...................................37

Exkurz (Claudia H olzerová): Zahrada p ro d ě ti...............38

Ekologická h o d n o ta..................................................................41

P L Á N O V Á N Í...................................................................................47

Ú v o d........................................................................................... 48

K o nce p t, n á p a d.........................................................................49

Zach ycen í v ý c h o z íh o s t a v u................................................... 51

M ě ř ítk o........................................................................................52

D v o jro z m ě rn é p re z e n ta c e......................................................54

P ůdorysy................................................................................54

Výškové k ó ty a v rs te v n ic e.................................................56

Ř e z y.......................................................................................57

P o h le d y.................................................................................58

T ro jro z m ě rn é p re z e n ta c e.......................................................59

Perspektivní z o b ra z e n í.......................................................59

A x o n o m e trie a iz o m e trie...................................................59

M o d e ly f y z ic k é....................................................................59

M o d e ly v irtu á ln í...................................................................60


Z o b ra z e n í p lá n u........................................................................ 60

S ym b oly a leg en da...............................................................60

P lá n o vá n í a v y p ra c o v á n í p lá n u...............................................61

Cesty a m ís ta........................................................................ 62

V o d a........................................................................................66

Z ó n o v á n í...............................................................................66

Tro jro zm ěrná ko n ce p ce.......................................................70

D o k o n č e n í p lá n u....................................................................... 71

P řík la d y p lá n ů............................................................................72

Scénář 1: Plán p ro b y t v řadové zástavbě

s m alou z a h r a d o u................................................................ 72

Scénář 2: Plán p ro sam ostatný ro d in n ý d o m e k..............74

Scénář 3: Plán p ro veřejný se ktor (škola neb o ško lka )...77

U rč e n í časového rám ce a p rů b ě h u re a liz a c e......................81

R o z p o č e t......................................................................................83

V ý p o č ty m n o ž s tv í m a te riá lu...................................................83

D alší t i p y ......................................................................................85

B U D O V Á N Í......................................................................................87

S ta n o v iš tě....................................................................................88

N á ro k y na p ů d u....................................................................88

B y lin k y pěstované p ro k o ř e n.........................................89

Z a tíže n í p ů d y z d řív ě jš k a.............................................. 89

K lim a.......................................................................................90

Pozor na z a m o k re n í........................................................91

V y tv á ře jte m ik ro k lim a tic k é z ó n y...................................92

Potřeba ž iv in..........................................................................92

V y u ž ití p ů v o d n íc h p r v k ů.................................................... 93

V o lb a m a te r iá lů......................................................................... 94

D ře v o ja k o stavební m a te riá l.............................................95

T rva n livo st d ře v a..............................................................95

Kámen ja k o stavební m a te riá l............................................ 97

Z á k la d n í p o z n a tk y o p ře su n e ch p ů d y...................................99

N e jv h o d n ě jš í d o b a...............................................................99

V rs tv y p ů d y.........................................................................100

Z á k la d n í p o jm y...................................................................101

Z ach á ze n í s p ů d o u............................................................. 101

P řiko u p e n í z e m in y............................................................. 102

Sklon s v a h ů.........................................................................103

M O Ž N O S T I UTVÁŘ E NÍ P O Z E M K U.........................................105

V o da ja k o t v ů r č í p r v e k...........................................................106

V o da ja k o ž iv o tn í p r o s to r.................................................109

V o d n í b io to p..............................................................................111

V ý s ta v b a................................................................................111


K ráterová n e b o k lim a tic k á z a h r a d a.....................................113

Výstavba na p lo c h é m p o z e m k u........................................114

Výstavba ve sva hu...............................................................116

Terasovitá z a h r a d a..................................................................121

T ip y k za klá d á n í teras.........................................................122

O s e tí a o s á z e n í....................................................................125

B ylinková s p ir á la......................................................................126

M ik r o k lim a...........................................................................126

Návod na stavbu b ylin ko vé spirály

ve stylu suché z íd k y...........................................................127

Návod na stavbu je d n o d u c h é b y lin k o v é s p ir á ly...........132

Pochůzná b ylin ko vá s p ir á la ...............................................135

Bylinková spirála z p re fa b rik á tů /h o to v ý c h d í lc ů...........138

B y lin k o v ý v r c h...........................................................................139

V ýsta vb a...............................................................................139

Vyvýšené z á h o n y......................................................................141

V ý s ta v b a...............................................................................142

V a ria n ty................................................................................144

Ž iv ý z a h ra d n í n á b y te k : b y lin k o v á křesla a le h á t k a 145

Samostatně sto jící b y lin k o v é k ře s lo.................................146

V a r ia n ty.................................................................................147

Z a h ra d n í náb ytek integrovaný d o t e r é n u.......................147

O sá ze n í b y lin k o v é h o n á b y tk u..........................................148

Rostliny p ro p lo ch y к sezení a le ž e n í.........................148

Rostliny p ro o p ě r k y........................................................150

B ylin ko vá kraň ská z e ď............................................................ 150

V ý s ta v b a...............................................................................151

Bylinková p y ra m id a............................................................154

TIPY PRO V Ý SA DB U R O S T L IN..................................................155

V ý b ě r r o s tlin : p řá n í a p o t ř e b y..............................................156

T ip y p ro b y lin k o v é sp irá ly, v r c h y a kraň ské z d i................157

M e d ite rá n n í ko re nin ové b y lin k y......................................158

N e jd ů le ž itě jš í kuchyňské b y lin k y.....................................158

Tem a tická v ý s a d b a..................................................................158

Spirála p o d le rostlinn ých č e le d í........................................159

Spirála z léčivých b y lin e k..................................................161

Spirála p ro všechny sm ysly................................................161

V izu á ln ě a tra k tiv n í s p ir á la.................................................162

Vonná s p irá la.......................................................................162

T ip y p ro rů z n é s k u p in y b y li n e k............................................163

Č ajové b y lin k y.....................................................................163

je d n o le té a d v o u le té k o re n in o vé b y lin k y........................165

B y lin k y pěstované p ro k o ř e n............................................166

Rostliny za bírající m n o h o m ísta.......................................166

V o ln ě rosto ucí d o m á c í lé čivé b y lin y...............................167


PĚSTOVÁNÍ BYLINEK...................................................................169

U jím á n í r o s t l i n.........................................................................170

Spon v ý s a d b y........................................................................... 171

V ý s e v...........................................................................................172

S e stříh ává ní - péče i s k liz e ň..................................................173

V e g e ta tiv n í r o z m n o ž o v á n í.....................................................174

D ě le n í r o s t lin.......................................................................175

V ý b ě ž k y...............................................................................176

Kořenové ř íz k y.....................................................................176

Řízky z n adzem ních částí ro s tlin y....................................176

H ř í ž e n í.................................................................................178

O c h ra n a v z im ě........................................................................178

SKLIZEŇ A Z P R A C O V Á N Í B Y LIN E K.........................................181

S klizeň b y lin e k.........................................................................182

Sklizeň je ra d o s t..................................................................182

Id e á ln í čas s k liz n ě..............................................................183

Z p ra c o v á n í b y lin e k..................................................................187

Sušení....................................................................................187

Recepty a tip y ke z p ra co vá n í b y lin e k.............................189

Zkušenosti z naší d o m á c í b y lin k o v é lé k á rn y.................193

PORTRÉTY B Y L IN E K....................................................................195

Agastache a n ý z o v á............................................................196

Bazalka v o n n á....................................................................198

D o b ro m ysl obecná - O r e g a n o.......................................200

H e řm á n e k p ra vý ...............................................................201

L e v a n d u le............................................................................203

Libeček lékařský ...............................................................204

M ajo rá n ka z a h ra d n í..........................................................206

M áta peprná .......................................................................207

M ateřídouška o be cná - T y m iá n.....................................209

M e d u ň k a lé k a řs k á............................................................. 211

M ěsíček z a h r a d n í.............................................................. 212

O m a n p r a v ý........................................................................213

Pažitka p o b ř e ž n í................................................................214

Pelyněk kozalec - E stra go n..............................................215

Petržel o be cná ...................................................................216

P roskurník lé k a řs k ý............................................................217

Rozm arýn léka řský.............................................................219

Řebříček o b e c n ý ...............................................................220

Saturejka h o rská..................................................................221

Sléz lesní m a u r s k ý.............................................................223

Šalvěj lékařská ...................................................................224

Yzop lé k a ř s k ý.....................................................................226

REJSTŘÍK.........................................................................................229

A U T O Ř I..........................................................................................238       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist