načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Koupací jezírka – Jiří Sedlák

Koupací jezírka

Elektronická kniha: Koupací jezírka
Autor: Jiří Sedlák

Návody k vybudování koupacích jezírek s regenerační přírodní zónou, kde čistící funkci plní rostliny a bakterie. Příručka pro zájemce, kteří si chtějí vybudovat zdravější variantu koupacích bazénů. Poskytuje praktické návody pro výstavbu, ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  254
+
-
8,5
bo za nákup

hodnoceni - 84.3%hodnoceni - 84.3%hodnoceni - 84.3%hodnoceni - 84.3%hodnoceni - 84.3% 98%   celkové hodnocení
5 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2008
Počet stran: 125
Rozměr: 25 cm
Úprava: ilustrace (převážně barevné)
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Zahrádkářství
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2008
ISBN: 978-80-247-2554-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Návody k vybudování koupacích jezírek s regenerační přírodní zónou, kde čistící funkci plní rostliny a bakterie. Příručka pro zájemce, kteří si chtějí vybudovat zdravější variantu koupacích bazénů. Poskytuje praktické návody pro výstavbu, včetně příkladů. Uvádí informace o čističkách, UV lampách a čerpadlech, které se v koupacích jezírkách většinou nevyskytují, ale pokud při stavbě nejsou dodrženy všechny parametry, musí se použít čistící technika. Stručně se zmiňuje o rybách, které do koupacích jezírek sice nepatří, ale většina majitelů je do jezírek dává. Popisuje vodní rostliny, které jsou nejen ozdobou, ale především jezírko čistí.

Popis nakladatele

Kniha tematicky doplňuje úspěšnou knihu Zahradní jezírka a vodní rostliny. Je určena všem milovníkům vody v zahradě, kteří si chtějí zbudovat vlastní přírodní rybníček. Publikace čtenáře krok za krokem provází problematikou plánování, výstavby, osazování a udržování koupacích jezírek. Součástí knihy je i návrh osazovacího plánu, přehled vodních rostlin, vzor smlouvy, orientační rozpočet atd.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Jiří Sedlák - další tituly autora:
Fotografie Fotografie
Mříže a smích Mříže a smích
 (e-book)
Potůčky, kaskády a vodotrysky v zahradě Potůčky, kaskády a vodotrysky v zahradě
 
K elektronické knize "Koupací jezírka" doporučujeme také:
 (e-book)
Zahradní rybníčky, potůčky a koupací jezírka -- stavba krok za krokem Zahradní rybníčky, potůčky a koupací jezírka
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Jiří Sedlák

Koupací jezírka

Vydala Grada Publishing, a.s.,

U Průhonu 22, Praha 7,

obchod@grada.cz, www.grada.cz,

tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400

jako svou 3341. publikaci

Odpovědná redaktorka Kristýna Čechovská, Lucie Vašáková

Grafická úprava a sazba Jindřich Hoch

Fotografie na obálce Jiří Sedlák

Fotografie v knize Jiří Sedlák, Eva Göndörová

Ilustrace Tomáš Lipert, Karel Krček

Počet stran 128

První vydání, Praha 2008

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

© Grada Publishing, a.s., 2008

Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2008

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami

nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

ISBN 978-80-247-2554-3

jezirka-zlom-fin OK 5.6.2008 23:14 Page 4


ÚÚvvoodd.................................................................................................................................................................................. 6

VVýýzznnaamm aa hhiissttoorriiee kkoouuppaaccíícchh jjeezzíírreekk....................................................................................................................... 8

BBiioottoopp................................................................................................................................................................................ 10

KKoouuppaaccíí jjeezzíírrkkoo............................................................................................................................................................... 12

Druhy koupacích jezírek .......................................................................................................................................... 13

Umístění koupacích jezírek .................................................................................................................................... 15

Rozdělení a rozmístění zón.................................................................................................................................... 17

Parametry jezírka....................................................................................................................................................... 19

PPlláánnoovváánníí jjeezzíírrkkaa............................................................................................................................................................ 22

MMaatteerriiáállyy........................................................................................................................................................................... 24

Hydroizolační fólie..................................................................................................................................................... 24

Geotextilie.................................................................................................................................................................... 27

Substrát........................................................................................................................................................................ 28

RReeaalliizzaaccee kkoouuppaaccííhhoo jjeezzíírrkkaa....................................................................................................................................... 29

PPoottůůččeekk............................................................................................................................................................................ 48

TTeecchhnniicckkáá zzaařříízzeenníí aa pprroossttřřeeddkkyy............................................................................................................................... 56

Čerpadlo...................................................................................................................................................................... 56

Čistička......................................................................................................................................................................... 58

UV lampa..................................................................................................................................................................... 63

Skimmer....................................................................................................................................................................... 65

Předfiltr......................................................................................................................................................................... 65

Osvětlení a sochy...................................................................................................................................................... 66

Chemikálie................................................................................................................................................................... 67

Pomůcky...................................................................................................................................................................... 67

VVooddaa.................................................................................................................................................................................. 69

Zdroje vody................................................................................................................................................................. 69

Vlastnosti vody........................................................................................................................................................... 70

OObbyyvvaatteelléé kkoouuppaaccííhhoo jjeezzíírrkkaa...................................................................................................................................... 75

Bakterie a enzymy..................................................................................................................................................... 75

Řasy a sinice.............................................................................................................................................................. 77

Hmyz ............................................................................................................................................................................. 79

Ryby.............................................................................................................................................................................. 84

Ostatní živočichové................................................................................................................................................... 94

VVooddnníí rroossttlliinnyy.................................................................................................................................................................. 96

Lekníny a stulíky........................................................................................................................................................ 96

Ostatní rostliny........................................................................................................................................................... 100

ÚÚddrržžbbaa kkoouuppaaccííhhoo jjeezzíírrkkaa bběěhheemm rrookkuu.................................................................................................................. 111

NNáávvrrhh oossáázzeenníí jjeezzeerraa................................................................................................................................................... 112

TTeecchhnniicckkéé ppooddkkllaaddyy..................................................................................................................................................... 114

Smlouva o dílo........................................................................................................................................................... 114

Kalkulace na již realizovaná koupací jezírka ..................................................................................................... 117

Předávací protokol.................................................................................................................................................... 122

LLiitteerraattuurraa.......................................................................................................................................................................... 123

RReejjssttřřííkk vvooddnníícchh rroossttlliinn................................................................................................................................................ 124

RReejjssttřřííkk jjeezzíírrkkoovvýýcchh rryybb................................................................................................................................................ 125

5

Obsah

jezirka-zlom-fin OK 5.6.2008 23:14 Page 5


Tuto knihu jsem napsal, protože jsem mezi širokou veřejností zaznamenal nebývalý zájem o budování koupacích bazénů s regenerační přírodní zónou, kde čisticí funkci plní rostliny a bakterie.

Lidé se stále snaží mít doma kousek přírody a zde se přímo nabízí možnost spojit estetickou funkci

s užitkovou. V podstatě realizujeme to, co v přírodě funguje bez naší pomoci, kdy je křehká biologická rovnováha vytvořena přírodou a sama příroda si upravuje počet živočichů a životní podmínky v daném teritoriu podle stupně znečištění a množství dostupné potravy.

Příroda reguluje životní podmínky, je tvrdá, někdy i krutá, ale svým přirozeným výběrem odolných je

dinců (jak živočichů, tak rostlin) si zachovává možnost dalšího přežití a vývoje. V této knize jsem využil svých zkušeností s realizací koupacích jezírek či zkušeností ostatních kolegů, kteří se tímto oborem zabývají.

KKnniihhaa jjee uurrččeennaa::

u nadšencům, kteří si chtějí vybudovat biotop – přírodní jezírko jako výsek přírody, kde fungují přírodní

procesy bez umělých zásahů chemie;

u zájemcům o ekologické koupací jezírko s čisticí přírodní zónou bez použití chemie a čističek vody

(jedná se vlastně o biotop, který funguje na základě přírodních procesů); u majitelům zahrad, kteří chtějí koupací jezírko s regenerační zónou, ale nedisponují velkým prostorem

a zpravidla potřebují čisticí funkci přírody podpořit různými čisticími systémy; u majitelům koupacích jezírek, kteří zde získají důležité informace pro jejich údržbu a provoz, popř. pro

dodatečná řešení, když čisticí proces přírody z různých důvodů nefunguje dostatečně; u chovatelům okrasných ryb, kteří získají další cenné informace o čištění vody a chovu většiny druhů

jezírkových ryb; u odborným firmám, které mohou využít informací a zkušeností při realizaci svých projektů.

Řešení biotopů je v existující odborné literatuře naznačeno jen okrajově, ale většina zahradních jezírek

bývá budována s ohledem na možnosti dané zahrady a nutné kompromisy pak často znemožňují fungování přírodních procesů. Proto v knize uvádím zároveň zákonitosti, které je třeba zachovat pro zdárnou realizaci a další činnost biotopů.

6

Úvod

ÚVOD

obr. 1 Jezírko jako součást zahrady

jezirka-zlom-fin OK 5.6.2008 23:14 Page 6


Také problematika koupacích jezírek je občas

zmíněna v různých odborných publikacích a v někte

rých časopisech, ale informace se dost různí. Na

našem trhu dosud nebyla k dispozici specializo

vaná kniha řešící tuto problematiku, tato publikace

je tedy první svého druhu.

KKoouuppaaccíí jjeezzíírrkkaa jjssoouu vvllaassttnněě bbiioottooppyy vvěěttššííhhoo

rroozzssaahhuu,, kkddee jjee ppřřii sspprráávvnnéé rreeaalliizzaaccii ppoo uurrččiittéé ddoobběě

zzaajjiiššttěěnnaa ččiissttoottaa vvooddyy ppřříírrooddnníímm zzppůůssoobbeemm,, nneebbooťť

ssyyssttéémm ssee ssnnaažžíí oo vvyyttvvoořřeenníí bbiioollooggiicckkéé rroovvnnoovvááhhyy..

ČČiiššttěěnníí vvooddyy zzaajjiiššťťuujjíí rroossttlliinnyy aa bbaakktteerriiee..

Odborná literatura o koupacích jezírkách k nám

proniká z Německa a z Rakouska, kde již tyto pro

jekty delší dobu úspěšně probíhají. Ze zahraničí se

k nám dostává řada nových věcí a vývoj jde smě

rem, který je v okolních zemích již ověřen. Postupně

i u nás řada lidí upouští od chemických bazénů

a přiklání se k estetické a hlavně hospodárné

a zdravější variantě koupacích bazénů s rostlinou

zónou.

CCíílleemm ttééttoo kknniihhyy jjee,, aabbyy bbyyll ččtteennáářř bbuuďď sscchhooppeenn ssii ssáámm vvyybbuuddoovvaatt kkoouuppaaccíí jjeezzíírrkkoo ss rreeggeenneerraaččnníí zzóónnoouu,,

nneebboo aabbyy zzíísskkaall iinnffoorrmmaaccee,, kktteerréé mmuu ppoommoohhoouu ppřřii vvýýbběěrruu vvhhooddnnéé ffiirrmmyy zzaabbýývvaajjííccíí ssee rreeaalliizzaaccíí ppřříírrooddnníícchh

kkoouuppaaccíícchh bbaazzéénnůů ččii bbiioottooppůů.. DDaallššíímm ccíílleemm jjee ppoosskkyyttnnoouutt iinnssppiirraaccii aa ppřřííkkllaaddyy rreeaalliizzaaccíí kkoouuppaaccíícchh jjeezzíírreekk..

Je radost vybudovat kousek přírody na vlastní zahradě a ještě přitom uplatnit užitkový efekt, kdy

můžeme využít koupací jezírko pro rekreační účely. I ta nejlepší firma je stále v pozici řemeslníka, který tvoří to, co si přejeme my, a realizuje náš záměr. Majitel zahrady se tak stává aktivním tvůrcem koupacího jezírka. Pokud dojde k tomu, že hotový produkt neodpovídá našim představám, je to většinou způsobeno chybami v komunikaci mezi zhotovitelem a majitelem zahrady.

Koupací jezírka nejsou bazény. Musíme si přiznat, že v jezírku je sice čistá voda, ale je to voda živá,

přírodní. V koupacím jezírku jsou i řasy a na dno nevidíme každý den. Není problém splnit požadavek, aby bylo vidět na dno i ve dvoumetrové hloubce alespoň v 80 % dnů roku. Na 100 % to ale splnit nelze, a to především kvůli náhle se měnícímu počasí a s ním také podmínkám pro život mikroorganismů v koupacím jezírku. Tyto skutečnosti musíme znát, než se pustíme do realizace.

Pro každého koupací jezírko není, každý by si však před svým rozhodnutím měl získat maximálně informací.

V této knize uvádím i informace o čističkách, UV lampách a čerpadlech, které se v koupacích jezírkách zpravidla nevyskytují, ale pokud při stavbě nedodržíme všechny parametry (například velikost regenerační zóny), musíme tuto situaci nahradit čisticí technikou. Dále kniha obsahuje stručnou kapitolu o rybách, které do koupacích jezírek sice nepatří, ale jsou součástí biotopů a většina majitelů v České republice je právě do koupacích jezírek dává.

Přeji vám hodně úspěchů při budování vašeho jezírka a věřím, že vám bude působit jen samou radost

a případně varovně zdvižený prst přírody, například zvýšená tvorba řas, vás přiměje k zamyšlení se nad přírodními procesy a k následné korekci, která negativní skutečnosti co nejvíce eliminuje. Konečný efekt a odměna z vlastního koupacího jezírka stojí opravdu za trochu námahy.

Důležité informace uvedené v této knize jsem získal konzultací s ostatními kolegy a chtěl bych jim za to

poděkovat, neboť se také podíleli na vytvoření této knihy. Jedná se o odborníky Ing. Josefa Bečku, Ing. Radana Göndöra, PhDr. Vladimíra Hříbala, Ing. Karla Krčka, Ing. Tomáše Kuzmeniuka, PhDr. Jindřicha Nováka a Ing. Martina Pecinu.

Tak hodně štěstí a s chutí do toho.

7

Úvod obr. 2Prameniště

jezirka-zlom-fin OK 5.6.2008 23:14 Page 7


VÝZNAM KOUPACÍCH JEZÍREK

Zahrada nabízí útočiště před shonem moderního

života a vytváří spojení se světem přírody. Voda je výrazný živel tvořící většinu lidského organismu. Lidé se od nepaměti obklopovali vodou a svá sídla si vytvářeli v blízkosti řek a jezer, které pro ně byly životně důležité. Dnes, kdy máme vodu v kuchyni a koupelně, nemusíme již vyhledávat bydliště u vody, lidé vytvářejí vodní díla z jiných důvodů – a především hledisko estetické ostatní důvody zastínilo. Užitkové zahrádky se přetvářejí na okrasné a rekreační zóny. Jezírka se stávají dominantou zahrad. Kam padne naše oko při návštěvě zahrady u známého? Pokud je tam jezírko, nevěnujeme pozornost udržovanému trávníku nebo exotickým stromům, ale je to právě vodní plocha, která získá náš první pohled.

Ve velkých parcích jsou vodní plochy umístěny

ve středovém prostoru a většinou bývají doplněny efektním vodotryskem. Voda jako estetický prvek se dostává i do našich domovů. Lidé si dělají velká akvária, v halách a vstupních prostorech se setkáváme s drobnými fontánami a skalkami s tekoucí vodou. Daleko větší sepětí s vodou uvidíme v asijských zemích, kde rybníček bývá ve většině zahrad a kde reprezentativní akvária najdeme v recepcích či v jednacích místnostech velkých firem. Dle učení feng-šuej přináší voda energii, a to zvláště když je v pohybu v podobě potůčku nebo vodopádu. V asijských zemích je spojení s přírodou lépe propracované než v Evropě, ale i u nás (zejména v poslední době) jezírka zaznamenávají veliký nástup a někteří zahradníci na zahradách vytvářejí celé přírodní scenerie, rozsáhlá okrasná jezírka se zurčícím potokem a koupacími plochami.

Přírodní koupací jezírka ocení také děti, které zde

vidí různé vodní živočichy a okrasné rostliny a seznamují se s přírodními procesy. Děti dnes nejsou v přírodě tak často, jak tomu bývalo dříve, a jezírko je pro ně úžasný prostor na hraní.

Majitelé jezer plní i ochranářskou funkci, neboť

řada rostlin a vodních živočichů je zákonem chráněných. Stále vymírají choulostivější druhy ryb a živočichů, a některé ryby tak žijí jen zásluhou nadšených akvaristů. Podobná situace je i u obojživelníků, existují ale chovatelé žab, kteří ve svých biotopech každoročně odchovávají velké množství těchto užitečných živočichů. Nemusíme mít obavu,

že žáby, čolci a mloci na nás budou útočit a vytlačo

vat nás z koupací části. Vodní živočichové jsou

velmi plaší a obývají regenerační zónu, do koupací

části se dostávají velmi zřídka. Například žáby

využívají jezírko pro vytírání na jaře, ale už koncem

května ho pulci vyklízejí. Okupují tedy náš prostor

v době, kdy se stejně ještě nekoupeme, a vyskytují

se pouze v okrajových částech regenerační zóny

jezera. Podobně se chovají i ostatní obojživelníci.

Samovolní návštěvníci se objevují hlavně, bydlíme-li

nedaleko lesa nebo luk a pastvin. Většinou však na

jaře a v létě naše koupací jezírko opouštějí

a vracejí se zpět do lesa. Pokud chceme těmto

živočichům přístup do jezera zamezit absolutně, je

možné zajistit i to – koupací část od regenerační

zóny úplně oddělíme (viz kapitola Druhy koupacích

jezírek).

Koupací sezona začíná v květnu a končí v září,

a vyplní-li se katastrofické scénáře ekologů týkající

se globálního oteplování, bude to s naším koupáním

vypadat ještě lépe, sezona bude delší.

Koupací jezírka lidem šetří čas – nemusí jezdit za

rekreací a za vodou desítky kilometrů, ale vyjdou si

zaplavat rovnou z obýváku. Čas se stal drahou

věcí, a když máme vlastní rekreační zónu přímo

u domu, čas i finanční náklady výrazně ušetříme.

Rekreace u vody je vždy lákavá. Jsme ochotni si

vzít dovolenou, jet stovky kilometrů, neznáme

někdy ani kvalitu tamější vodní plochy a počasí nás

může nepříjemně zaskočit. Mít vlastní rekreační

plochu doma na zahradě je veliká výhoda.

Dopřejme si hezké a příjemné chvíle, když

už máme na rekreaci a odpočinek tak málo času.

Voda velmi dobře působí proti stresu – má

zklidňující účinek a je to právě stres, který lidem

nejvíce škodí, ohrožuje jejich život a výrazně jej

zkracuje. Způsobuje 60 % civilizačních chorob

a spotřebuje více vitaminů než těžká fyzická zátěž

či nachlazení a následná choroba. Stresu jsme vy

staveni nejen v práci při jednání s lidmi, ale prak

ticky neustále. Stresuje nás nevhodná teplota,

špatné počasí, naše obavy a strachy atd. Stresu se

zkrátka nevyhneme. V některých zemích již lidé

mají své psychology, prosperují nejrůznější léčitelé

a léčebny. Nejkurióznější je, že 80 % obav, které

máme (bude pršet, porucha na autě, zácpa na sil

nici, přijdu pozdě), možná ani nenastane a z těch,

které nastanou, zase nemůžeme 80 % ovlivnit (vlivy

počasí, činnost ostatních lidí atd.). Když už si tedy

8

Význam a historie koupacích jezírek

VÝZNAM A HISTORIE

KOUPACÍCH JEZÍREK

jezirka-zlom-fin OK 5.6.2008 23:14 Page 8


stres z nějakých důvodů vytváříme, vytvořme si také prostředí, kde jej můžeme odbourat, kde získáme klid a pohodu. Tím prostředím může být právě naše vlastní rekreační oblast s koupacím jezírkem.

Voda pomáhá likvidovat volné radikály, které jsou

kolem nás i v nás. Volné radikály se objevují ve zvýšeném množství vlivem devastace životního prostředí a snížením kvality potravin a ovzduší (zejména ve městech). Hektický způsob života je velmi nezdravý a spolu se zvyšujícím se množstvím volných radikálů zhoršuje naše životní podmínky.

Kvalita vody a její vliv na životní prostředí závisí

na mnoha ukazatelích. Jinak působí bazén a jinak koupací jezírko, které je založeno v souladu s přírodními zákony. Hluboká voda láká, a abychom tuto hloubku mohli pozorovat, je nutné, aby byla voda průhledná, a my tak viděli až na dno. Čistota vody je podstatnou vlastností – neprůhledná, nebo dokonce zapáchající vodní plocha nikoho neláká. Stále jsou u nás používány umělé bazény s modrým podkladem, které v zahradě vypadají jako modrá konzerva. Voda v nich je průhledná a čirá, je toho však dosaženo chemickou cestou; voda je ošetřována množstvím jedovatých látek, které zabíjejí živé organismy. Jedná se tak o mrtvou tekutinu, která může být škodlivá pro malé děti a pro alergiky. Čirá voda nemusí být vždycky zdravá, čirá je i kyselina sírová... Člověk vodu v bazénu sice nepije, ale naše sliznice a kůže jsou velmi citlivé. Na těle máme mnoho otvorů, kterými voda do těla vždy nějak pronikne. Průhledné vody

dosáhneme dodržením hlavních zásad i v koupa

cích jezírkách. Máme v nich vodu nejen čistou, ale

hlavně zdravou a prostou nešetrných chemikálií.

Největší výhodou koupacích jezírek proti che

micky ošetřovaným bazénům jsou výrazně nižší

pořizovací a především provozní náklady. Zvláště

s nárůstem cen energií se tato skutečnost v bu

doucnu výrazně projeví v rozvoji budování koupa

cích jezírek.

HISTORIE KOUPACÍCH JEZÍREK

Myšlenka koupacích jezírek se zrodila v Německu,

když z koupacího bazénu doplněním o koupací

zónu vzniklo koupací jezírko, kde rostliny v zónách

při břehu čistí vodu z koupací části. V osmde

sátých letech 20. století se koupací jezírka začala

šířit po Německu a také do Rakouska, kde na

tomto principu funguje dokonce několik veřejných

koupališť, například Sarleinsbach o rozloze 2500 m

2

,

kde polovinu tvoří koupací zóna, Eberschwang

s plaveckou plochou 2475 m

2

nebo Nöchling

s 800 m

2

. Jedním z největších odborníků je pan

Richard Weixler, předseda rakouského svazu pro

koupací ekologická jezírka a autor skvělé knihy na

toto téma.

U nás jsou koupací jezírka v plenkách – zatímco

jinde jsou již tisíce koupacích jezer, my teprve

začínáme. Řada koupacích jezírek vzniká pře

devším v soukromých zahradách, jedno z prvních

českých veřejných jezírek bylo vytvořeno v Hrádku

nad Nisou v roce 2006. Velkou aktivitu vyvíjí Svaz

zakládání a údržby zeleně, který je v dobrém spo

jení s rakouskými a německými realizátory (v roce

2007 například uspořádal přednášku o koupacích

jezírkách, kterou vedl německý realizátor Rainer

Grafinger). Nabízí se i možnost získání dotací z EU

na ekologický produkt – přírodní koupací jezírko.

Rozvoj zakládání těchto jezírek v německých

zemích byl ovlivněn také zvyšováním cen energií.

Koupací ekologické jezírko jasně vítězí při běžném

provozu oproti klasickým bazénům. I když jej

doplníme čerpadlem, popř. i čističkou, vždy bude

spotřeba elektrické energie čerpadlem nižší než

u ostatních bazénů. Domnívám se, že Němci (na

rozdíl od nás) lépe počítají peníze a chovají se

hospodárněji. Významnou měrou paradoxně po

mohl také velký nárůst alergologických one

mocnění, rakoviny a potíží s dýchacími cestami.

K těmto onemocněním výrazně přispívají che

mické látky působící v bazénech, kde se jimi voda

upravuje. Ekologické koupací jezírko vytváří opti

mální podmínky pro zlepšení našeho zdraví.

9

Význam a historie koupacích jezírek obr. 3 Uklidňující pohled do zahrady

jezirka-zlom-fin OK 5.6.2008 23:14 Page 9


10

Biotop

BIOTOP

Biotop je jezírko fungující bez technického čisticího systému, kde můžeme pozorovat rostliny, ryby, vodní hmyz a vodní živočichy v přirozeném prostředí (obr. 4). Určitě jsme v přírodě narazili na jezírka, kde byla čistá voda, ve které jsme mohli pozorovat čilý ruch. Tyto biotopy nejsou vždy hezké, často jsou zde napadané větve, listy a na dně odumírají zbytky rostlin. Biotop žije svým životem. Moudrá příroda reguluje stavy vodního hmyzu a ryb, které tvoří součást potravinového řetězce, a z odpadních látek vytváří hnojivo pro bakterie, řasy a rostliny.

Řasy coby nejnižší rostliny začínají bujet jako

první. Jsou důležité, protože snižují množství dusíkatých látek ve vodě a zároveň tvoří významnou součást potravy pro další živočichy. Vodní hmyz, šneci, ryby a pulci spotřebovávají řasy, ryby žerou vodní hmyz a pulce. Exkrementy ryb pak slouží jako potrava pro rostliny. V nelítostném boji o přežití zůstanou jen nejodolnější druhy rostlin a osádka ryb zredukovaná množstvím dostupného krmiva a okolními predátory (hady, obojživelníky, ptáky a drobnými savci).

Veškeré procesy v biotopu probíhají pomalu

a musíme se smířit s faktem, že v některých částech roku vypadá biotop nevábně. Jedná se o přechodnou situaci. Na jaře se na hladině objevuje řasa a žabinec, při odumírání planktonu dochází ke krátkodobému zakalení vody a na podzim padají do vody uschlé stonky a listy. Jestliže se během roku objeví světle zelená voda, kterou tak dobře známe z našich kvetoucích přehrad, biotop tuto situaci během krátké doby zvládne. Vodní hmyz dokáže drobné zelené řasy zcela zlikvidovat a zajistit opět průhlednou vodu.

Biotopy se rodí, ale také umírají. V přírodě má

náhodně vzniklé jezírko jen určitou životnost. Stává se například, že se během vichřice vyvrátí veliký strom, po kterém vznikne díra v zemi. Dost často je tvořena jílem schopným zadržet vodu, která do ní naprší. Vytvoří se tak jezírko, kde začínají růst vodní rostliny ze semen, jež přinesli ptáci nebo vítr. Objevuje se první vodní hmyz, přijdou žáby, čolci, mloci a jezírko začíná fungovat. Ptáci sem mohou zanést jikry, ze kterých se narodí ryby. Jestliže je nadbytek krmiva, ryby se přemnoží, zhorší se jejich životní podmínky, až většina ryb uhyne a rozloží se. Hnilobné procesy vytvoří dostatek látek, pro rozvoj rostlin a fytoplanktonu a vodní hmyz se stává

dalším krmivem pro ryby nové. Tyto cykly se mohou

několikrát opakovat. Do jezírka padá listí a větve,

bažinné rostliny mají dostatek látek a rozrůstají se,

až se z jezírka nakonec po několika letech stane

jen bažina. Takto nějak zjednodušeně může

probíhat vznik, vývoj a zánik biotopu v přírodě.

Jestliže pochopíme fungování biotopu, je pro nás

velmi snadné realizovat a udržovat v chodu koupa

cí jezírko.

Dobře založený biotop funguje a udržuje si svůj

vzhled léta. Procesy v přírodě probíhají pomalu,

stabilizace biotopů trvá několik let. I když je údržba

biotopů podstatně méně časově náročná než

údržba trávníků, je třeba přírodě trochu pomoci.

Zvláště na podzim je pomocná ruka nutná, život

nost našeho biotopu se tím výrazně prodlouží. Čím

větší je biotop, tím delší je jeho životnost. Malá

jezírka jsou vystavena velkým teplotním a biolo

gickým rozdílům. Jezírko s plochou 4 x 5 metrů

a hloubkou 1 metr už má určitou tepelnou setr

vačnost a údržba zabere mnohem méně času než

u polovičního jezírka (obr. 5).

VVýývvoojjoovvéé ffáázzee bbiioottooppuu::

PPrrvvnníí rrookk

u = čerstvě založený biotop

u průhledná čistá voda, viditelnost na dno, málo

rostlin a ryb, žádné řasy

u po několika týdnech viditelnost nula – světle

zelená neprůhledná voda

obr. 4Přírodní biotop

jezirka-zlom-fin OK 5.6.2008 23:14 Page 10


u vytváření koláčovitých shluků řas na hladině u viditelnost se obnovuje, na dně a na okraji

jezírka je vidět množství vláknitých řas

DDrruuhhýý rrookk

u jaro: velký nárůst vláknité řasy u tvoří se zelená neprůhledná voda – rybí osádka

se rozmnožila u léto: voda je průhledná – nastoupily rostliny,

které konkurují řase u podzim: objevuje se vláknitá řasa, viditelnost je

dobrá

TTřřeettíí rrookk

u jaro: velký nárůst vláknité řasy u rozbujelé rostliny brání vytvoření zelené

neprůhledné polévky u po zbytek roku dobrá viditelnost, vytváření

vláknité řasy

Další roky jsou ovlivněny množstvím spadu listí

a prachu do jezírka, velikostí a počtem ryb, ale především údržbou. Následující foto ukazuje před třemi roky založený biotop (obr. 6).

Přirozený tvar biotopu je kulatý nebo oválný

bez větších zálivů, proto při tvorbě biotopu vnější tvar nekomplikujeme a snažíme se v rámci našich možností vytvořit ovál, jehož stěny klesají pod úhlem asi 30° až ke dnu (obr. 7).

Biotopy jsou nedílnou součástí přírody, tudíž by

v nich měly být zastoupeny druhy živočichů a rostlin pocházející z našeho prostředí.

11

Biotop

obr. 6Biotop, kde se provádí pravidelná údržba

obr. 5Dobře založený biotop

obr. 7Přirozený tvar jezírka s pozvolným sklonem

jezirka-zlom-fin OK 5.6.2008 23:15 Page 11


Jedná se o velké jezírko rozdělené na dvě části. Na koupací, hlubokou část bez rostlin a bez substrátu a na mělkou část se substrátem, ve kterém rostou vodní a vlhkomilné rostliny, jež si živiny pro stavbu kořenů, listů a květů berou z vody, čímž ji čistí. Čištění vody provádějí pouze rostliny a bakterie, které žijí v substrátu. Je to přírodní biotop, který funguje jako jezírko v přírodě (obr. 8).

Snahou je udržet vyváženou vodní nádrž tendu

jící k biologické rovnováze. Není zde výrazný nadbytek živin, ale voda zároveň není tak chudá, aby v ní rostliny živořily hladem. Správný název by měl

znít ekologický koupací rybník. Jezírko je totiž

vytvořeno přírodou, zatímco rybníky jsou vytvořeny

uměle, člověkem. Němčina uvádí správný název

koupací rybník (Schwimmteich), u nás se však vžil

název koupací jezírko, neboť název rybník evokuje

vesnický rybník znečištěný bahnem a pokrytý

žabincem, kde si lebedí kachny a husy. To ale není

naším cílem, tomuto provedení jsme velmi vzdáleni.

Málokterý zahrádkář řekne, že má doma zahradní

rybník – naopak se většinou pochlubí svým zahrad

ním jezírkem.

12

Koupací jezírko

KOUPACÍ JEZÍRKO

obr. 8Koupací jezírko a v pozadí neestetický bazén

jezirka-zlom-fin OK 5.6.2008 23:15 Page 12


DRUHY KOUPACÍCH JEZÍREK Koupací jezírka si můžeme rozdělit na jednokomorová a dvou- či vícekomorová.

JJeeddnnookkoommoorroovvéé kkoouuppaaccíí jjeezzíírrkkoo (obr. 9, 10)

Toto ekologické jezírko se skládá z koupací

části, která je hluboká 1,5–2,5 metru, a mělké regenerační zóny, která dosahuje hloubky od 0 do 1 metru. Poměr těchto zón je dost důležitý. Pro čistotu vody je výhodnější větší poměr regenerační zóny ke koupací části. Zóny jsou od sebe odděleny tak, aby nedocházelo k pronikání substrátu do koupací části, ale aby voda mohla mezi oběma zónami volně protékat.

Jednokomorová jezírka si můžeme rozdělit dle

velikosti regenerační zóny na tři typy:

Regenerační zóna tvoří 70 % plochy – v tomto

případě rostliny a bakterie úplně zvládají čisticí procesy. V koupací části se při hloubce vody dva metry nevyskytují řasy a viditelnost je až na dno po většinu roku. Jezírko pracuje zcela bez techniky a nemá žádné náklady na energii. Údržba se provádí během roku – jde o odstraňování kalu ze dna a odumřelých částí rostlin z regenerační zóny na podzim a na jaře. Kvalita vody může být během roku různá, neboť přírodní systém nereaguje tak rychle na prudké změny podmínek vlivem počasí a dalších faktorů.

Regenerační zóna tvoří 50 % plochy – čisticí pro

cesy mohou fungovat i v tomto jezírku, ale zpravidla se jezírko doplňuje čerpadlem, které zvyšuje pohyb vody mezi koupací a regenerační částí. Čerpadlo se dá využít také pro pohon potůčku, který pomáhá okysličovat vodu a podporuje tak čisticí procesy.

Regenerační zóna tvoří 30 % plochy jezírka – rost

liny a bakterie nestíhají čistit vodu, systém je třeba doplnit o čerpadlo a čističku, v případě chovu ryb také o UV lampu. Díky rostlinám nemusí být čistička tak velká jako například u bazénů, ale energetická náročnost jezírka se oproti předchozím variantám velmi zvyšuje.

DDvvoouu-- aa vvíícceekkoommoorroovvéé kkoouuppaaccíí jjeezzíírrkkoo

Ve většině případů se tvoří pouze dvě komory,

neboť každá komora vyžaduje samostatné čerpadlo, a tudíž by při využití dalších komor docházelo ke zvýšení investičních a provozních nákladů. Dvoukomorové jezírko se skládá ze dvou oddělených nádrží (koupací a regenerační).

Koupací a regenerační nádrže mohou být od

sebe vzdáleny a vytvořeny jako samostatné celky propojené hadicemi. Pro tekoucí vodu můžeme využít hadice nebo potůček. Čerpadlo z koupací části pak žene vodu do regenerační a odtud vytéká čistá voda samospádem zpět do koupacího jezírka

(obr. 11). Čerpadlo můžeme umístit také opačně, do

regenerační části. Vždycky by ale mělo být v níže

položené nádrži. Čerpadlo umístíme tak, aby voda

musela projít co nejdelší vzdálenost přes obě je

zírka. Výhodou je, že voda je v horní vrstvě větši

nou dobře okysličena a čerpadlo tuto vodu žene

speciálním rozvodem přímo ke kořenům rostlin.

Bakterie žijící u kořenů pak dělají svoji práci a odstra

ňují z vody odpadní látky.

Dvoukomorový systém má velkou účinnost, ale je

investičně náročnější, protože vlastně stavíme dvě

jezírka. Tento systém velmi dobře funguje, pokud je

regenerační jezírko umístěno alespoň půl metru

nad koupacím – voda potom samovolně stéká

zpět. Pokud jsou obě jezírka v rovině, využívá se

efektu spojených nádob, kdy v jedné nádrži

(koupací) neustále snižujeme hladinu a čerpáme

vodu do druhé nádrže. Voda tento rozdíl vyrovnává,

ale v jedné nádrži máme neustále o několik cen

timetrů nižší hladinu.

Koupací část může být vytvořena i jako stan

dardní bazén. V Německu takto fungují některá

veřejná koupaliště, kde můžeme vidět vnitřní pros

tor obdélníkového koupacího bazénu vyložený

dlaždičkami s naznačenými dráhami a klasickými

startovními bloky. Vlastně se jedná o koupací

bazén připojený k ekologickému způsobu čištění.

Oddělení koupací části chrání regenerační zónu

před poškozováním rostlin, a je-li regenerační biotop

dostatečně daleko, neinformovaný návštěvník ani

nezjistí, že se jedná o ekologické koupací jezírko –

samostatná koupací část je prostá veškerých rostlin

a substrátu. Regenerační jezírko je naopak nehlu

boké (postačí maximální hloubka 80 cm) a celá

jeho plocha je vyložena substrátem a osázena. Pod

substrátem jsou umístěny rozvody vody.

Pro rozvod se používají dírkované drenážní

hadice (průměr 50 mm), které musí být zasypány

alespoň 30cm vrstvou substrátu, abychom zamezili

prorůstání kořenů rostlin a ucpávání otvorů v dre

nážních hadicích. Vzdálenost obou nádrží je dána

velikostí čerpadla a převýšením nádrží. Voda sice

vyrovnává rozdíl v úrovni obou hladin, ale při něko

likametrové vzdálenosti obou nádrží je tlak tak

nízký, že bychom museli v koupacím jezírku udržo

vat hladinu o několik desítek centimetrů níž.

I tento několika komorový systém může být doplněn

o čističku, jestliže je regenerační nádrž tak malá, že

nestačí vyčistit koupací jezírko.

13

Koupací jezírko

jezirka-zlom-fin OK 5.6.2008 23:15 Page 13


14

Koupací jezírko

obr. 9 Výkop jednokomorového jezírka (hloubka 2,2 m)

obr. 10 Ekologické koupací jezírko musí mít dostatečnou

regenerační zónu

obr. 11 Jednokomorové koupací jezírko

Regenerační zóna

Čerpadlo Pohyb vody

Koupací zóna (jezírko)

jezirka-zlom-fin OK 5.6.2008 23:15 Page 14


UMÍSTĚNÍ KOUPACÍCH JEZÍREK

Koupací jezírka si svojí velikostí nárokují velký pro

stor. Volná plocha uprostřed zahrady je optimální řešení. Většinou se nabízejí dvě možnosti: umístit jezírko těsně k domu nebo doprostřed zahrady. Koupací jezírko v rohu nebo na kraji zahrady tolik nevynikne, navíc přesouváme výrazný prvek někam na okraj. Umístění u domu je velmi efektní a v případě zahradních slavností působí těsná blízkost jezera velmi pěkně. Malé děti to uvítají, a jestliže na ně vidíme z okna, máme je stále pod dozorem. Napojení na dům se provádí nejsnáze pomocí dřevěného mola, oblázkové pěšiny či kamenných bloků. Respektujeme přitom ostatní části zahrady a používáme stejné druhy materiálů.

Není vhodné umístit koupací jezírko či biotop

pod korunu košatého stromu. Padající listí je zaručeným zdrojem rozvoje řas v následujícím roce. Zastínění jezírka okolními stromy či budovami zase neprospívá rostlinám. Čím více světla na jezírko dopadá, tím větší je aktivita rostlin. Okrasné lekníny svoji krásu ukáží jedině při přímém slunečním svitu. Před realizací je také třeba se ujistit, zda nevede přes dané území elektrický kabel, kanalizace či jiná překážka vyžadující určitý druh úředního povolení. Vyhneme se tak nepříjemnému překvapení, když neinformovaný bagrista odpojí náš dům od elektrického proudu.

Velmi vhodné je vytyčit si požadovaný tvar a ně

kolik týdnů s ním žít. Jednoduše se to provede zahradní hadicí nebo provazem (obr. 12). Případné korekce se snadno udělají, aniž se musíme ohýbat. Vykolíkování tvaru je trvalejší, ale pracnější. Vytyčit

tvar vysypáním vápnem či pilinami je nepraktické –

děláme nepořádek v zahradě a případné opravy

se dělají špatně. Jakmile máme vytyčený tvar, mů

žeme snáze zjistit, zda nejsou omezeny komu

nikační cesty v zahradě nebo zda se z domu

špatně pozoruje dcera, která se na našem jezírku

učí kajakářským obratům. Budoucí polohu pro

konzultujeme se všemi členy rodiny, a pokud máme

známého, který je šťastným majitelem koupacího

jezírka, přizveme ho jako oponenta. V této fázi se

dá ještě ledacos zachránit. Musíme si stanovit, kde

bude vstup do koupacího jezírka, kudy povede

případný potok, kde bude skalka, lávka, skokanský

můstek, vodní mlýn či maják. Po zahájení výko

pových prací jde vše velmi rychle.

K výkopu by měl být přístup pro nákladní auto

a u větších jezírek také pro bagr. Proto hrubý výkop

děláme, když na zahradě ještě není hotový trávník.

Pro realizaci malých biotopů to není důležité, neboť

malý bagr trávník tolik neponičí a potřebuje průjezd

jen jeden metr.

Umístění koupacího jezírka uprostřed zahrady

Koupací jezírko potřebuje alespoň osm hodin

slunečního svitu denně. Při jeho umístění uprostřed

zahrady to většinou není problém – a rostliny tak

mají vhodné podmínky pro svůj růst. Jezírko lze

osázet rostlinami ze všech stran a snadno ho napo

jit na travnatou plochu.

Zohledníme okolní stromy a další objekty. Délka

stínů se mění v průběhu ročního období, měli

bychom vědět, kam dopadá stín ze stromů v naší

zahradě. Nemusíme však stíny měřit celý rok, lze to

totiž velmi snadno nalézt v odborné literatuře.

Uvažujeme-li o použití čerpadel či osvětlení, bu

deme potřebovat v blízkosti vody elektrický proud.

Délka kabelů je u většiny čerpadel a světel

5–10 metrů, ale polovina této délky zpravidla zmizí

v jezírku. S instalací elektřiny počítáme již při výko

pových pracích, můžeme si tak ušetřit pozdější ko

pání v terénu.

Umístění koupacího jezírka u domu

V tomto případě jsme závislí na orientaci domu.

Jezírko na severní straně není vhodné, protože je

tam málo světla a působí chladným dojmem.

Ostatní světové strany jsou výhodnější. Je krásné,

když se slunce odráží od vodní plochy a odražené

sluneční záblesky tančí po stropě obývacího

pokoje. Naopak je nepříjemné, když nám odražené

sluneční paprsky svítí do očí při nedělním obědě či

sledování sportovního přenosu. Tyto skutečnosti si

musíme včas zvážit. Dům zpravidla část koupacího

jezírka přistíní, ale při jižní či západní orientaci to

15

Koupací jezírko obr. 12Vyměření tvaru koupacího jezírka

jezirka-zlom-fin OK 5.6.2008 23:15 Page 15

+


výrazně neovlivní růst rostlin. Při západní orientaci se může odpolední nízké slunce odrážet do očí.

Většina koupacích jezírek má po celém obvodu

zónu, kde rostou rostliny – tzv. regenerační zónu. Tuto zónu vynecháme v místě napojení na dům a využijeme blízkost vody. Není vhodné dělat vodní plochu bezprostředně u domu (obr. 13) – museli bychom obcházet celé jezero – ale je výhodné

použít dřevěné molo o šíři 1,5–2 metry (obr. 14).

Molo je bezpečné jako komunikační cesta a je

přechodem mezi domem a vodní plochou.

Můžeme zde odpočívat u vody, umístit sem malý

stolek a křesílko, dá se využít také jako vstup do

vody. Dřevěné molo je plocha, kde se můžeme

osušit, abychom v domě nenakapali vodu na svá

teční koberec po mamince.

16

Koupací jezírko

obr. 13 Umístění jezírka - vodní plocha navazuje přímo na dům

obr. 14 Umístění jezírka - použití mola

jezirka-zlom-fin OK 5.6.2008 23:15 Page 16


ROZDĚLENÍ A ROZMÍSTĚNÍ ZÓN

Většina lidí upřednostňuje velkou koupací část

na úkor regenerační. Je však nevýhodné potlačovat estetickou část jezírka a navíc zónu, která nejvíce pracuje. Některá jezírka připomínají místo, kde se mají konat plavecké závody několika účastníků. Pokud dospělý člověk rozpaží, nepřesáhne tato vzdálenost 2 metry. Jestliže chceme v jezírku plavat a máme koupací část širokou 2,5 m, nikdy rukama do regenerační zóny nedosáhneme. Další centimetry ve prospěch koupací části poskytují zábrany proti spadu kačírku, kde rostliny také nerostou. Znovu si tedy uvědomme, pro jaký účel má koupací část sloužit. Většina požadavků na šíři koupací zóny přesto činí kolem 3–6 m. Nic proti tomu, pokud můžeme udělat dostatečně rozsáhlou regenerační část. Ale dělat zbytečně širokou plaveckou zónu na úkor zóny regenerační je nevýhodné, protože pak bude třeba doplnit čisticí systém.

Regenerační zóna může být vytvořena po celém

obvodu (u jednokomorových jezírek, obr. 15). Je to

nejjednodušší a nejvíce efektivní řešení. Voda z kou

pací části má dobrý přístup do regenerační zóny,

velmi snadno se zakrývá fólie na okrajích jezera,

a pokud je regenerační zóna dostatečně široká, je

jezírko podstatně bezpečnější pro malé děti a čtver

nohé živočichy.

Z nějakého důvodu může ale majitel požadovat

regenerační zónu jen po jedné straně koupací části

(obr. 16). Voda sice neproniká do regenerační zóny

tak dobře jako v prvním případě, ale její pohyb se

dá zlepšit čerpadlem. Efekt není o nic menší.

V případě, že zúžíme přechodovou část mezi kou

pací a regenerační zónou, blížíme se k situaci, kte

rá je stejná jako u dvoukomorových jezírek umístě

ných těsně vedle sebe (obr. 17). Čerpadlo zajišťující

pohyb vody je v tom případě nezbytné.

17

Koupací jezírko obr. 15 Regenerační zóna po obvodu jezírka

PLAVÁNÍ

jezirka-zlom-fin OK 5.6.2008 23:15 Page 17


18

Koupací jezírko

obr. 16 Regenerační zóna jako přímá součást jezírka

obr. 17 Oddělení regenerační a koupací části zúžením jezírka

jezirka-zlom-fin OK 5.6.2008 23:15 Page 18
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.