načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Kniha o egu – Osho

Fungujeme! Vážení zákazníci, knihy si u nás můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS, Zásilkovnou či s vyzvednutím na našich výdejnách v Brně, Praze a Plzni. Tyto objednávky vyřizujeme v běžném režimu, stejně tak nákup e-knih a dalších elektronických produktů. Nařízením vlády jsou z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky, bližší informace naleznete zde
Kniha o egu
-11%
sleva

Kniha: Kniha o egu
Autor: Osho

Populární indický duchovní učitel přibližuje základní rozdíly mezi naším Já a egem a naznačuje mechanismy jejich odlišného fungování. ... (celý popis)
Titul je skladem 1ks – odesíláme ihned
Vaše cena s DPH:  338 Kč 301
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
10
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 77.2%hodnoceni - 77.2%hodnoceni - 77.2%hodnoceni - 77.2%hodnoceni - 77.2% 90%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: EUGENIKA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2008
Počet stran: 309
Rozměr: 200,0x265,0x19,0 mm
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: Book of ego
Hmotnost: 0,234kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu matná
Datum vydání: 200801
Nakladatelské údaje: Bratislava, Eugenika, 2008
ISBN: 978-80-8100-068-3
EAN: 9788081000683
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Populární indický duchovní učitel přibližuje základní rozdíly mezi naším Já a egem a naznačuje mechanismy jejich odlišného fungování.

Popis nakladatele

Osho vysvětluje, v čem spočívá rozdíl mezi naším Já a egem. Popisuje, jak se ego chová a jak se naopak projevuje naše pravé Já. Tvrdí, že společnost, škola i rodiče z nás od narození dělají někoho jiného, než co odpovídá naší bytosti. Svým typickým provokativním způsobem pak ukazuje, jak tyto falešné masky shodit a získat svou původní, přirozenou prostotu – jinými slovy, jak být tím, kým doopravdy jsme, svobodně a hravě. Dost prostoru věnuje také otázce duševního zdraví, psychických poruch a terapie; a také meditaci, osvícení a lásce. Stejně jako ve všech svých knihách, jež zachytávají Oshovo učení (on sám knihy nikdy nepsal), část textu představují otázky jeho žáků a Oshovy odpovědi na ně.
 

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Osho - další tituly autora:
Léčení duše Léčení duše
O životě a smrti O životě a smrti
Osho Zen Tarot - Transcedentální zenová hra (kniha a 79 karet) Osho Zen Tarot
Muž a žena - Nadčasové myšlenky o podstatě mužské a ženské energie Muž a žena
Žít naplno -- Jak objevit hravost a zbavit se pocitu viny Žít naplno
O strachu O strachu
 
Ke knize "Kniha o egu" doporučujeme také:
Intuice - Vědění, jež přesahuje logiku Intuice
O ženách O ženách
O mužích O mužích
O emocích O emocích
Láska, svoboda, samota -- Kóan vztahů Láska, svoboda, samota
Svoboda -- Odvaha být sám sebou Svoboda
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah PŘEDMLUVA............................................................................................12

KAPITOLA PRVNÍ: E go...........................................................................15

Co je to e g o ?...........................................................................................16

D itě se n e ro d f s e g e m..........................................................................1 8

Kořenem ega je idea, že js te odděleni od svého já d r a..............22

Fungujem e vždy skrze ego, nebo existuji' okam žiky, kdy se

od ega o p ro š ťu je m e ?............................................................................24

Uvnitř vás je tro jí J á...............................................................................3 0

Anděl z M n ic h o v a...................................................................................3 3

KAPITOLA DRUHÁ: Id e á ly....................................................................4 1

Zdá se m i, ja k o by lid s k é byto sti citily, že být sám sebou

nestačí. Proč m á většina lid í tako vé n u tk á n í získat raději m oc, pre stiž a d a lš í m oc než být je d n o d u š e lidským i b y to s tm i?.................................................................................................4 8

„Id e á l“ je pro m ě sp ro s té s lo v o.........................................................5 6

Z á k la d n í příčinou všech neuróz je pe rfe kcio nism u s ..................5 9

N etrapte se d o k o n a lo s tí.......................................................................6 4

KAPITOLA TŘETÍ: Ú s p ě c h....................................................................67

Vždy js e m snil o to m , že se stanu slavným , bohatým

a úspěšným člověkem . M ůžete m i pom oci naplnit m ou to u h u ?.............................................................................................6 8

M u č í vás icjea úspěchu .......................................................................73

Cítím , že js e m výjim ečný člověk. Jsem ta k výjim ečný, že chci být obyčejný. Prosím, m ůžete m i к to m u něco říc i?............75

Jak m ám p ře sta t c h tít být v ý jim e č n ý ?..............................................78

KAPITOLA ČTVRTÁ: M y š le n í................................................................8 5

Pro m yšlenkový proces e xistu je v angličtině pouze

je d in é slovo ............................................................................................8 6

Co je po dstatou m é upovídané m ysli? Kam až s a h a jí mé vzpom ínky, n e ustále tla ch a la a tlachá. Jakou to m á příčinu?

Spočívá zdroj to h o to tla c h á n í někde v nesm írném m lčení, v něm ž s e zase rozpouští, když se ocitn u ve vaší

p říto m n o s ti?............................................................................................8 7

M ysl n e ustále pro sí o víc. Je to ž eb račka.......................................9 3

Vždy hovoříte proti m ysli - že bychom ji m ě li odsunout

do pozadí, říci jí, aby utichla, že j í ne ní potřeba při hledání

pravdy. К čem u je m ysl? Je skute čně ta k š p a tn á ?......................9 8

Je m ysl skute čně má, nebo mi byla předána ostatním i

lid m i?.......................................................................................................1 0 2

KAPITOLA PÁTÁ: Identifikace...........................................................109

Když se ztotožníte s něčím, čím nejste, formuje se ego 110 Někdy m ě opravdu děsí, když vystou pí na povrch tem né stránky mé m ysli. Je pro m ě velm i obtížné přijm out fakt, že se je d n á pouze o opačný pól světlých strá n e k. Čitím se

pak ja k o hříšník. Trpím pocity provinilosti a bezcennosti. Chci č e lit všem aspektům své m ysli a přijím at je , ne bo t jse m vás často slýchával m lu vit o tom , že p řije tí je podm ínkou transce de nce m ysli. M ohl byste prosím pohovořit o to m to p řije tí?....................................................................................1 1 2

Jak se nejlépe vypořádat se strache m ? Zachvacuje mě

různými způsoby - od vágního znepokojení či píchání

v žaludku až po děsivou paniku, ja k o by m ěl n a s ta t konec

světa. Odkud strach vychází? Kam n á s v e d e ?............................1 1 7

KAPITOLA ŠESTÁ: M o c......................................................................1 2 1

Celý život mě zajím á m oc a uznání, je ž díky n í m ohu získat.

Nyní m i o b o jí připadá velm i om ezené a m alicherné. Také

js e m si uvědom il, že existuje a u te n tič tě jš í typ m oci, který

nezávisí na osta tn ích lidech a je jic h reakcích - jd e o ja kýsi

v n itřn í ty p m oci.M ůžete prosím prom luvit o tom , proč mě

tyto věci ta k p řita hu jí?.........................................................................1 2 2

Pohovořte prosím o zneužívání m o c i..............................................1 3 0

Proč ch tě jí být ženy pro m uže atraktivní, když přitom

od m íta jí je jic h sexuální to u h y ?.........................................................1 3 4

KAPITOLA SEDMÁ: P o litik a..............................................................1 3 9

Jsm e naprogram ováni к a m b ic ió z n o s ti.........................................1 4 0

Co ted y m áte rozum ět pod pojm em p o litik a .................................1 4 0

Celou h is to rií se táh ne sna ha mužů o u p la tn ěn í

politické s trateg ie nad ž e n a m i.........................................................1 4 0

Č asto js e m vás slýchal m lu v it o to m , že po litici a duchovní

js o u vykoři s to vate lé a podvodníci, ja k o by šlo o jin o u rasu

odněkud z vesm íru, která na nás byla poslána. Já tom u

rozum ím spíše ta k , že tito politikové a duchovní vycházejí

z našeho středu, takže js m e plně zodpovědní za je jich

jednání, a stížnosti na ně vypadají ja k o stížnosti na nás

sam é. N e ní náhodou p o litik nebo duchovní skrytý v každém

z nás? M ohl byste o to m prosím něco říci? ................................14 4

Co m ůžete říct o p o litic e ?..................................................................1 4 8


KAPITOLA OSMÁ: N á s ilí.....................................................................1 5 1

Všechny d ik tá to ry na světě js m e stvořili my s a m i.....................1 5 2

M ůžete říct něco o n á s ilí?.................................................................1 5 4

KAPITOLA DEVÁTÁ: T era p ie..............................................................1 6 5

Proč je o b je tí ta k účinný terapeutický nástroj? M yslel js e m si,

že důležitá je srozum itelnost výkladu, inteligence a schopnost

analýzy, ale ve srovnání s těsným objetím jso u to všechno nesm ysly..................................................................................................16 6

M už v s to u p í do ordinace p s y c h ia tra..............................................1 7 2

Co je to neuróza a ja k ji lé č it ?.........................................................1 7 7

Povězte něco o šílenství, prosím . Poznal js e m , že psychiatři

o něm nevědí navzdory veškerém u ú s ilí zhola nic. Jako by existovaly dva druhy šílenství. Vy js te hovořil o šílenství

ja k o o kroku к osvícení a zároveň js t e označil psychózu

za těžkou form u zba bě losti v po stoji к re a litě života. Nezdá se, že by každý šílenec, který tvrdí, že je Ježíš K ristus, zakoušel božskou p o d s ta tu..............................................................18 7

Na Západě vyrostla psychoanalýza z uče ní Freuda, Adlera,

Junga a W ilhelm a Reicha, aby vyřešila problém y pram enící z ega, ja k o js o u frustrace , kon flikty, schizofrenie či šílenství.

S rovnejte prosím své m e d ita č n í te c h n ik y se systém em

psychoanalýzy a vysvětlete je h o přínos, lim ity

a ne do kon alo sti při ře š e n í lidských problém ů, které

v yrůstají z eg a........................................................................................1 9 3

KAPITOLA DESÁTÁ: M e d ita c e..........................................................2 0 3

M ed itace je be zm yšle nkovo st..........................................................2 0 4

Jak spolu so u v is e jí zacilen ost, s o u s tře d ě n í a m e d ita c e ? 2 0 7

V pře kroče ní m ysli spočívá veškeré u m ě n í m e d ita c e................2 1 1

M editace n e n í nic jin é h o než n á s tro j.............................................2 1 5

KAPITOLA JEDENÁCTÁ: Láska..........................................................2 1 7

Proč se ta k bojím lá s k y ?...................................................................2 1 8

Proč lá ska to lik b o lí?..........................................................................2 2 0

P rom luvte prosím o rozdílu m ezi zdravou sebeláskou

a e g oistickou n a d u to s tí......................................................................2 2 6

KAPITOLA DVANÁCTÁ: Život bez ega.............................................2 2 9

N eustále hovoříte o to m , že je třeba zbavit se ega, ale ja k to m ám udělat, když nedokážu rozeznat, co je ego

a co je má p řiro z e n o s t?.....................................................................2 3 0

Cítím, že díky rozvýení trp ě liv o s ti ve vztahu к problém ům js e m s e více podrobil životu. T ato rezignace je ja k o břem eno, které mi bráni" do sáh no ut lepších m editačnfch dovednosti'.

Znam ená to , že js e m po tlačil ego, a m usím je ted y znovu

nalézt předtím , než j e ........................................................................2 3 2

Kdysi js te řekl, že ú s ilí je nebezpečné, a le také , že

m editace vyžaduje tvrdou práci. Pro m é něm ecké m yšlení se ú s ilí rovná tvrdé práci. Existuje tvrdá práce bez ú s ilí? 2 4 2 KAPITOLA TŘINÁCTÁ: Osvícení.........................................................2 4 9

Je osvícení za h ra n icí přirozenosti věcí?........................................2 5 0

Vyžaduje osvícení nějaké zvlá štn í m ísto nebo d o b u ?................2 5 7

Když vidím , že každý to lik chce být osvícený, n e n í ta ké pravda, že se všichni bojím e? Co je to za strach, který nám brá ní relaxovat v na šem vla stn ím J á ?...........................................2 6 0

KAPITOLA ČTRNÁCTÁ: O b y č e jn o s t..................................................2 7 1

Být buddhou, být osvíceným člověkem je ten

nejobyčejnější fen om én......................................................................2 7 2

Co je to nevinnost? M u s í ž it člo věk pro stý život, pokud

chce být n e vin ný?................................................................................2 7 6

Jaké vla s tn o s ti m á vyzrálá o s o b n o s t?..........................................2 8 6

KAPITOLA PATNÁCTÁ: Svoboda.......................................................2 8 9

Člověk, je je d in ý tv o r na Zem i, který m á s v o b o d u.....................2 9 0

Běžná m ysl neustále přehazuje zodpovědnost na někoho

jin é h o.......................................................................................................2 9 6

Co je to sta v bez tou hy? Jedná se o to , abychom se úplně

zbavili tužeb, nebo jd e o to být absolutně svobodný v tom ,

je s tli s i vyberem e, nebo nevyberem e toužení?............................2 9 8

Jak poznám rozdíl mezi osvícenou sebeláskou

a eg o ce n trism e m ?...............................................................................3 0 2

O autorovi.............................................................................................3 0 7

Oshovo medzinárodní meditačné středisko................................3 0 8
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist