načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Klinická príručka podpornej psychoterapie – Peter N. Novalis; Stephen J. Rojcewicz; Roger Peele

Klinická príručka podpornej psychoterapie
-7%
sleva

Kniha: Klinická príručka podpornej psychoterapie
Autor: Peter N. Novalis; Stephen J. Rojcewicz; Roger Peele

Moderný a podrobný sprievodca podpornou psychoterapiou. Je zostavená tromi skúsenými klinikmi. Presviedča nás o tom, že podporná psychoterapia je oveľa širšie použiteľná, než iba u ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  538 Kč 500
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
16,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Vydavateľstvo F
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2005
Počet stran: 421
Rozměr: 150x210
Úprava: xviii, 421 stran
Název originálu: Clinical manual of supportive psychotheraphy
Spolupracovali: preklad Katarína Kusá
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 09.09.2005
Nakladatelské údaje: Trenčín, Vydavateľstvo F, 1999
ISBN: 80-967277-7-X
EAN: 9788096727773
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Moderný a podrobný sprievodca podpornou psychoterapiou. Je zostavená tromi skúsenými klinikmi. Presviedča nás o tom, že podporná psychoterapia je oveľa širšie použiteľná, než iba u pacientov v kríze alebo u chronických psychických či somatických ochorení. Autori jasným a stručným štýlom popisujú pozadie a techniky podpornej psychoterapie a ilustrujú ich množstvom kazuistík. Upozorňujú tiež na rôzne modifikácie používaných techník, aby vyhovovali individuálnym potrebám pacientov.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

KLINICKÁ PRÍRU ČKA P O D P O R N E J PSY C H O TE RA PIE

Obsah

Zoznam tabuliek xii

Úvod xvi

P oznám ka xviii

Časť I: P rincípy

1 Z áklad y p od p orn ej p sy c h o te r a p ie 3

D e fin íc ia a p o sta v e n ie te ó rií a k o n c e p to v 3

C iele p o d p o rn e j p s y c h o te ra p ie 7

D ô k azy ú č in n o s ti 9

P o z n á m k y k h istó rii p o d p o rn e j p s y c h o te ra p ie 12

L ite ra tú ra 17

2 P o d p o rn ý vzťah 23

K o n cep t p o d p o ry 23

P ra c o v n é sp o je n e c tv o 27

P re n o s 2 9

R ia d e n ý p re n o s 3 0

P sy c h o tic k ý p re n o s 32

In š titu c io n á ln y p re n o s 33

Z v lá d n u tie z á v islo sti a p a c ie n to v ý c h n á ro k o v 34

P ro tip re n o s 3 4

V y h a s n u tie 3 8

L ite ra tú ra 41

3 Z a h á jen ie te r a p ie 4 5

V ý b er p a c ie n to v p re p o d p o rn ú p s y c h o te ra p iu 4 5

P lá n o v an ie liečb y 51

Fázy te ra p ie 53

In ic iá ln a fáza te ra p ie 53

P ro s tre d n á fáza te ra p ie 61

U k o n č e n ie te ra p ie a o d o v z d a n ie p a c ie n ta

do ď alšej s ta ro s tliv o s ti 6 2

Z m e n a s p ô s o b u liečb y 6 5

L ite ra tú ra 65

4 P rin cíp y p o d p o r n ý c h te c h n ík :

v y sv e tľ u jú c e te c h n ik y 67

S p e k tru m v y sv e tľu jú c ic h te c h n ík 67


KLINICKÁ PRÍRUČKA P O D P O R N E J PSY C H O TE R A PIE

Z á k la d n é k o n c e p ty v p o d p o rn ý c h te c h n ik á c h 70

T e sto v a n ie re a lity 70

O b ra n y 71

D efo rm ácie re a lity 74

Z vládavé s p rá v a n ie (C oping) 77

U isťovanie a z v ý šen ie s e b a ú c ty 77

V ysvětluj ú c e te c h n ik y 81

K o m u n ik a č n é te c h n ik y 81

K o n fro n tá c ia 83

V ysvetľovanie, u ja s ň o v a n ie a v ý k lad

(e x p la n á c ia , k la rifik á c ia , in te rp re tá c ia ) 86

P rin c íp y p o d p o rn ý c h in te rp re tá c ií 87

R o zm an ité v y sv etľu jú ce te c h n ik y 101

L ite ra tú ra 101

5 P rin cíp y p o d p o rn ý ch te c h n ík :

d ir e k tív n e in te r v e n c ie 105

S u g e sc ia - jej dve p o ň a tia 106

R a d a a v e d e n ie 107

J a s n á in š tr u k c ia 108

S ta n o v e n ie h r a n íc 109

K o n tro la afek to v a im p u lzo v 114

E d u k a č n á fu n k c ia p o d p o rn e j p s y c h o te ra p ie 115

T ré n in g so c iá ln y c h s p ô so b ilo stí 116

P ra co v n é z ru č n o s ti 117

K o g n itív n a r e k o n š tru k c ia a b e h a v io rá ln e

a e x p e rie n c iá ln e u č e n ie 119

M o d elovanie a id e n tifik á c ia s te ra p e u to m 124

D o m áce ú lo h y 125

O d v rá te n ie p o z o rn o s ti, n á h ra d y a p a ra d o x n é

in te rv e n c ie 126

P o siln e n ie ž ia d ú c e h o s p rá v a n ia 127

L ite ra tú ra 128

6 V ed en ie te r a p e u tic k é h o se d e n ia 131

U rčo v an ie o b s a h u 131

R o z v in u tie v o n k a jš íc h a k tiv ít 131

Z a c ie le n ie n a šp e c ific k é tém y 132

K ľučkovanie 134

Š p e c iá ln e p o d m ie n k y a s itu á c ie 134

D a ry te ra p e u to v i a d a ry od te r a p e u ta 135


KLINICKÁ PRÍRU ČKA P O D P O R N E J PSY C H O TE R A PIE

O d h a le n ie „ sk ry tý c h p ro b lé m o v “ 137

P o su d z o v a n ie ú č in n o s ti in te rv e n c ií 141

V ed en ie s e d e n ia a s p ä tn á v äzb a:

D ialóg p o č a s s e d e n ia 142

L ite ra tú ra 147

Časť II: P o u žitie

7 S c h iz o fr é n ia 151

S tra té g ia liečb y 151

P riro d z e n ý p rie b e h sc h iz o fré n ie 152

P o d p o rn á p s y c h o te ra p ia u sc h iz o fré n ie 153

R eáln y v zťah 153

D ôrazy, k la d e n é v in d iv id u á ln y c h s e d e ­

n ia c h 155

N a čo k lá sť d ô ra z m im o s e d e n í 156

R e a k c ia n a š p e c iá ln e sy m p tó m y 158

H a lu c in á c ie 159

B lu d y 162

V z ta h o v a č n é m y šlie n k y 165

P o p re tie p sy c h o tic k ej e p iz ó d y 168

D e p re sia u sc h iz o fré n ie 168

In te g rá c ia m e d ik á c ie d o liečb y 172

V ý zn am z m ie n v m e d ik á c ii 173

Z á s a d y m e d ik á c ie 174

Ť a ž k o sti p ri p o d p o rn e j p s y c h o te ra p ii 178

R izik á p re p a c ie n ta 178

P ro tip re n o s 178

L ite ra tú ra 181

8 A fe k tív n e p o ru ch y 185

D e p re sív n e s ta v y 185

Z á k la d n é te c h n ik y a a k c e n ty v lie č b e

d e p re sív n y c h sta v o v 194

P o s k y tn u tie u is te n ia 194

F a c ilitu jú c a m e d ik á c ia 195

O slo v en ie p o cito v vin y 196

V y sp o ria d a v a n ie s a so z á v islo sť o u 196

Z a o b e ra n ie s a s tr a ta m i 196

Z a z n a m e n a n ie z le p š e n ia 197


KLINICKÁ PRÍRUČKA P O D P O R N E J PSY C H O TE R A PIE

P rá c a s ro d in o u 1 9 7

D e p re sív n y p a c ie n t v re m isii 1 9 8

D y sth ý m n e p o ru c h y a d y sfo rick é sta v y 1 9 9

M an ick é sta v y 2 0 0

M an ick ý p a c ie n t v re m isii 2 0 5

L ite ra tú ra 2 0 8

9 Ú z k o stn é p o ru ch y 213

L iečb a sy m p tó m o v ú z k o sti 214

Š p ecifick é ú z k o s tn é p o ru c h y 216

J e d n o d u c h á fó b ia 216

P a n ic k á p o r u c h a a a g o ra fó b ia 219

G e n e ra liz o v a n á ú z k o s tn á p o r u c h a 2 2 2

P o s ttra u m a tic k á s tre s o v á p o r u c h a 2 2 4

O b se d a n tn e -k o m p u lz ív n a p o ru ch a(O C D ) 2 2 6

Z h rn u tie 2 2 7

L ite ra tú ra 2 2 8

10 P a c ie n t s d u á ln o u d ia g n ó z o u 231

A b ú z u s o m a m n ý c h lá to k a c h ro n ic k é p s y ­

c h ic k é o c h o re n ia 2 3 2

A b ú z u s o m a m n ý c h lá to k a sc h iz o fré n ia 2 3 4

A b ú z u s o m a m n ý c h lá to k a a fe k tív n e p o ­

ru c h y 2 3 8

A lkohol a ú z k o s tn é p o ru c h y 2 4 0

M e n tá ln a r e ta rd á c ia a p s y c h ia tric k é o c h o ­

r e n ia 2 4 2

L ite ra tú ra 2 4 3

11 P o ru ch y o s o b n o s ti 2 4 7

D ra m a tic k é , e m o c io n á ln e a n e s tá le o s o b n o s ti 2 4 9

H ra n ič n á p o r u c h a o s o b n o s ti 2 4 9

N a rc istic k á o so b n o sť 2 5 4

H is trió n sk a o so b n o sť 2 5 6

A n tiso c iá ln a o so b n o sť 2 6 3

P o d iv ín sk é a le b o e x c e n tric k é o s o b n o s ti 2 6 5

P a ra n o id n á o so b n o sť 2 6 5

S ch izo ty p o v á o so b n o sť 2 6 8

S c h iz o id n á o so b n o sť 2 6 9

Ú z k o stn é o s o b n o s ti 2 7 0

V yhýbavá o so b n o sť 271

Z á v islá o so b n o sť 2 7 2


KLINICKÁ PRÍRUČKA P O D P O R N E J PSY C H O TE R A PIE

P a s ív n e -a g re s ív n a o so b n o sť 2 7 4

O b s e d a n tn e -k o m p u lz ív n a o so b n o sť 2 7 5

L ite ra tú ra 2 7 7

12 Z vlád an ie k ríz 281

D o b re fu n g u jú c i p a c ie n t v k ríz e : p rin c íp y

časo v o lim ito v an ej p o d p o ry v k ríz e 281

K ríza u p a c ie n ta v p o d p o rn e j te ra p ii:

s y n d ró m „ a k ú tn y n a c h ro n ic k o m “ 2 8 7

S u ic id a lita 291

O vdovenie 2 9 5

L ite ra tú ra 3 0 3

13 S o m a tic k y c h o r ý p a c ie n t 3 0 7

V še o b e c n é z á s a d y p o d p o ry p ri a k ú tn y c h a

c h ro n ic k ý c h o c h o re n ia c h 3 0 8

R ozdiely m ed zi p o d p o rn o u te ra p io u

a p s y c h ia tric k o u k o n z u ltá c io u 3 0 8

O s o b n o s tn é ty p y a re a k c ie n a o c h o re n ie 3 1 0

P o d p o rn á te r a p ia u život o h ro z u jú c ic h o c h o ­

re n í 3 1 6

HIV o c h o re n ie 3 2 1

Š tá d iá o c h o re n ia 3 2 2

P rá v n e a e tic k é z á le ž ito sti 3 2 6

C h ro n ic k é s o m a tic k é o c h o re n ia 3 2 7

L ite ra tú ra 3 2 9

14 P a c ie n t v y š š ie h o v e k u 3 3 3

D ô sled k y s ta r n u ti a 3 3 3

E m p a tia , p re n o s a p ro tip re n o s 3 3 6

P reh ľad a u p e v n e n ie ž iv o tn ý c h s k ú s e n o s tí 3 3 9

A d a p tá c ie te c h n ík p re s ta r š íc h p a c ie n to v 3 4 0

Fázy p s y c h o te ra p ie s ta r š íc h p a c ie n to v 3 4 1

L ite ra tú ra 3 4 6

Časť III: In terak cie

15 M ed ik á cia a c o m p lia n c e

In te ra k c ia m e d z i m e d ik á c io u a te ra p io u

C o m p lian ce

351

351

3 5 6


KLINICKÁ PRÍRUČKA P O D P O R N E J PSY C H O TE RA PIE

S o c io b e h a v io rá ln e s tra té g ie 3 5 8

T e c h n ic k é s tra té g ie 3 6 2

N ežiad u ce ú č in k y 3 6 5

R o zd elen ie ro le te r a p e u ta a le k á ra , o r d in u jú ­

c e h o m e d ik á c iu m ed zi d ve o so b y 3 6 6

L ite ra tú ra 3 6 8

16 R o d in n é z á le ž ito s ti 371

R o z v in u tie p o d p o rn é h o v z ťah u s ro d in o u 371

Š tá d iá liečb y 3 7 5

L ite ra tú ra 381

17 M a n a žm en t p ríp ad u a č o je z a n ím 3 8 3

V n ú to rn é k o n ta k ty 3 8 3

S e le k c ia p a c ie n to v s rizik o m re la p s u ,

z a n e d b a n ia a le b o s o c iá ln e h o z rú te n ia 3 8 5

Z h o d n o te n ie p a c ie n to v ý c h p o trie b , je h o

s iln ý c h a s la b ý c h s tr á n o k 3 8 5

P lá n o v a n ie liečby, k o o rd in á c ia , p o su d z o v a ­

n ie s ta v u a d o p ĺň a n ie n o v ý c h in fo rm á c ií 3 8 5

M o n ito ro v an ie p acien to v ej ú č a s ti a p o k ro - 3 8 6

k u

O b h a jo v a n ie p a c ie n ta p ri z a b e z p e č o v a n í

p o tre b n ý c h slu ž ie b 3 8 7

N ázorové ro zd iely 3 8 7

V o n k a jšie k o n ta k ty 3 9 2

Z a b ezp ečo v an ie v o n k a jš íc h slu ž ie b 3 9 2

S v o jp o m o cn é s k u p in y 3 9 4

L ite ra tú ra 3 9 5

18 Z ák lad n é e tic k é fa k to r y v p od p orn ej

p s y c h o te r a p ii 3 9 7

E tic k é p rin c íp y 3 9 8

Päť p o v o ľu jú cich s m e rn íc 4 0 2

P o voľujúca s m e rn ic a 1: T e ra p e u tic k ý

vplyv s á m o s e b e n ie je n e e tic k ý 4 0 2

P o voľujúca s m e r n ic a 2: Š p e c ific k á

r a d a n ie je s a m a o s e b e n e e tic k á 4 0 4

P o voľujúca s m e r n ic a 3: H o d n o ty

o v p ly v ň u jú c iele liečb y 4 0 5

P o voľujúca s m e r n ic a 4: T e ra p e u tic k é ciele

m ô ž u o d s u n ú ť s tr a n o u m o m e n tá ln e


p r ia n ia p a c ie n ta

P ovoľujúca s m e r n ic a 5: N á h o d n é u s p o k o ­

je n ia te r a p e u ta n ie s ú v žd y n e e tic k é

Päť o b m e d z u jú c ic h s m e rn íc

O b m e d z u jú c a s m e r n ic a 1: P a c ie n to v a

a u to n ó m ia m u s í byť m a x im a liz o v a n á

O b m e d z u jú c a s m e r n ic a 2: N ie k to ré te r a ­

p e u tic k é c iele s ú n e p rís tu p n é

O b m e d z u jú c a s m e rn ic a 3: P a c ie n ti m a jú

p ráv o o d m ie tn u ť lie č b u

O b m e d z u jú c a s m e r n ic a 4: P o tre b a č e s t­

n o s ti v te ra p e u tic k o m v z ť a h u m ôže

o d s u n ú ť s tr a n o u b e z p ro s tre d n é ciele

liečby

O b m e d z u jú c a s m e r n ic a 5: A by s a te r a p e u t

m o h o l v y h n ú ť e tic k ý m p a s c ia m , m u s í

ro zu m ieť s e b e aj p a c ie n to v i

L ite ra tú ra

406

4 0 8

4 0 9

4 0 9

411

4 1 2

413

4 1 4

419
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist