načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Když se zapotácely hory... -- Příběhy a východiska zatím posledního evropského probuzení – Duncan Campbell

Když se zapotácely hory... -- Příběhy a východiska  zatím posledního  evropského probuzení

Elektronická kniha: Když se zapotácely hory...
Autor: Duncan Campbell
Podnázev: Příběhy a východiska zatím posledního evropského probuzení

– Na konci světa, na kopcích a ostrovech severního Skotska, byla v polovině minulého století některá městečka zasažena mocí Božího Ducha. Dočteme se o zázracích srovnatelných s knihou Skutků, o moci proroctví, síle pokání i o nadšení pro ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  105
+
-
3,5
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Nakladatelství KMS
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2019
Počet stran: 116
Rozměr: 19 cm
Úprava: ilustrace, portréty
Vydání: První vydání
Spolupracovali: překlad: Kateřina Coufalová a Tomáš Dittrich
Skupina třídění: Křesťanské církve, sekty, denominace
Biografie
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-879-0489-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Na konci světa, na kopcích a ostrovech severního Skotska, byla v polovině minulého století některá městečka zasažena mocí Božího Ducha. Dočteme se o zázracích srovnatelných s knihou Skutků, o moci proroctví, síle pokání i o nadšení pro modlitbu. Evangelista Duncan Campbell, který tam tehdy působil, popisuje také postoje a činy, které k tomuto probuzení vedly.

„Představovali jsme si, že křesťanský život je napodobování Ježíše. Není to napodobování, jde o to, že se na jeho životě podílíme.“

(příběhy a východiska zatím posledního evropského probuzení)
Předmětná hesla
Campbell, Duncan, 1898-1972
Evangelikálové – Skotsko – 19.-20. století
Evangelikální hnutí – Skotsko – 20. století
Evangelikální církve – Skotsko – 20. století
Evangelizace – Skotsko – 20. století
Vnitřní konverze
Biblické citáty
Hebridy (Skotsko : souostroví) – náboženské poměry – 20. století
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

1


2


3

KNIŽNICE HLUBOKÉ PRAMENY

Nakladatelství KMS

Praha 2019 Když se zapotácely hory... Příběhy a východiska zatím posledního evropského probuzení DUNCAN CAMPBELL

4

Přeloženo z kázání Duncana Campbella

Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o.

Primátorská 41, 180 00 Praha 8

První vydání – 2019

Všechny biblické citace jsou převzaty z Českého studijního

překladu © Nakladatelství KMS, s. r. o., 2009, není-li uve

dena zkratka překladu. Použití jiného překladu je vždy

označeno příslušnou zkratkou: ČEP (Český ekumenický

překlad), B21 (Překlad 21. století)

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být

bez písemného svolení vydavatele reprodukována nebo

šířena v žádné podobě elektronické ani mechanické, včetně

fotokopií, nahrávek či zařízení do informačních sítí nebo

vyhledávacích systémů.

Vydání této knihy bylo umožněno příspěvkem dárce,

který si přeje zůstat v anonimitě. Děkujeme!

ISBN 978-80-87904-89-3 – tištěná verze

ISBN 978-80-7664-005-4 – PDF

5

Vychází k 70. výročí

probuzení na Hebridách 6

7

Ráz

Bohem seslaného

probuzení

Hospodine, našel jsi zalíbení ve své zemi,

změnil jsi Jákobův úděl. Sňal jsi vinu svého

lidu, přikryl jsi všechny jejich hříchy. Sela.

Odložil jsi všechno své rozhořčení, odvrátil

ses od svého planoucího hněvu. Obnov nás,

Bože, naše spáso, skoncuj se svou hněvivostí

vůči nám!

Což se na nás budeš hněvat navěky?

Potáhne se tvůj hněv z pokolení do pokolení?

Což nás opět neobživíš, aby se tvůj lid v tobě

radoval? Ukaž nám, Hospodine, své milosr

denství, daruj nám svou spásu! Poslechnu,

co říká Bůh Hospodin. Vždyť promlouvá

pokoj ke svému lidu, ke svým věrným. Kéž

se nevracejí k bláznovství! Vskutku, jeho

spása je blízko těm, kdo se ho bojí, a tak

bude v naší zemi přebývat jeho sláva. Milo

srdenství a věrnost se potkají, spravedlnost

a pokoj se políbí. Ze země vyraší věrnost,

z nebes bude vyhlížet spravedlnost, Hos

podin dá i dobro a naše země vydá úrodu.

Před ním bude kráčet spravedlnost a při

praví cestu jeho krokům. (Žalm 85,2–14) V  5. a  6. verši 85. žalmu čteme: „Což se na  nás budeš hněvat navěky? Potáhne se tvůj hněv z pokolení do pokolení? Což nás opět neobživíš, aby se tvůj lid v tobě radoval?“

Budu se zabývat principy, kterými se řídí duchovní podněcování, a také bych vám rád řekl něco o tom, jak se Bůh ve své milosti se mnou setkal a přinesl do mého srdce a života probuzení.

„Což nás opět neobživíš, aby se tvůj lid – tvůj lid – v tobě radoval?“ Tato žalmistova slova vyjadřují volání srdcí mnoha drahých Božích dětí v  dnešní době. Není pochyb o  tom, že na  mnoha místech roste přesvědčení, že dokud nepřijde probuzení – a tím myslím Bohem poslané probuzení – budou zabírat území jiné síly, které jsou zde, aby vzdorovaly všem křesťanským principům.

Všímavému pozorovateli už jistě neunikly náznaky šířící se po  celém světě, které velmi rychle dozrávají buďto k  pokání, nebo k  soudu. Zdá se, že s  tímto usvědčením narůstá také hlad po  Bohu a  po  tom, aby projevil svou moc. A  tento hlad je tak veliký, Boží moc tak zřejmá a  touha tak hluboká, že z  úst Božích dětí dnes často slyšíme stejné volání, jakým kdysi volal i prorok.

Naší jedinou nadějí

je probuzení „Kéž bys roztrhl nebesa a  sestoupil, aby se před tebou hory zapotácely!“ (Iz 63,19) Jistě si všimnete, že v  prorokově modlitbě zaznívají dvě základní věci. Že dokud Bůh nesestoupí, hory se nezapotácejí a hříšníci se nezačnou třást. Pokud však Bůh sestoupí, pokud ukáže svou moc, pokud ukáže svou jednající ruku, pokud Bůh zabere území, hory se zapotácejí. Hory lhostejnosti, hory materialismu, hory humanismu se zapotácejí před jeho přítomností a  národy – ne pouze jednotlivci, ale národy – se budou třást.

Zatím jsme neviděli otřásající se národy, ale viděli jsme, jak se třesou určitá společenství lidí a oblasti; viděli jsme farnosti, které Bůh, když sestoupil na  zem, uchvátil během několika hodin!

Je pravda, že jsme viděli, jak nejlepší možné lidské evangelizační úsilí za  sebou zanechává nedotčené komunity. Viděli jsme přeplněné kostely. Viděli jsme lidi mnoha různých stavů a  povolání. Viděli jsme stovky, ano i tisíce lidí, kteří reagovali na slovo zaznívající z kazatelny. Chci ale říci – a říkám to beze strachu, že bych si protiřečil, že toto všechno můžete mít bez Boha. Možná vás takové tvrzení polekalo, ale říkám je znovu: toto všechno můžete mít na pouhé lidské rovině!

Howard Spring měl pravdu, když napsal: „Boží království nebude růst tím, že se naše sbory naplní lidmi, ale tím, že se lidé v našich sborech naplní Bohem.“ A to je rozdíl! Je možné mít přeplněné kostely a lidi s opravdovým zájmem o  sborové aktivity na  pouhé lidské rovině, a přitom za sebou zanechat nedotčené komunity! Rozdíl mezi evangelizací a probuzením Rozdíl mezi úspěšnou evangelizací (a  používám slovo „úspěšnou“) a probuzením je následující: Při evangelizaci vyznají Ježíše Krista dva lidé nebo tři, deset, dvacet a  možná i  sto a  na  konci roku jste vděční, když polovina z nich vytrvá. Společnost však zůstane nedotčená. Nevěstince jsou přeplněné, tančírny a taneční sály nacpané. Stovky lidí chodí do  divadel a  kin. Ve  společnosti nedošlo k žádné změně!

Avšak při probuzení, když přijde Bůh a Duch svatý, když zavane vítr z  nebe, si společnost najednou začne uvědomovat Boha! A  toto uvědomění se zmocní mladých, lidí střední generace i  starých. A  jako tomu bylo i  v  případě probuzení na  Hebridách, 75 procent lidí obrácených během jednoho večera se obrátilo ještě předtím, než přišli na shromáždění!

„Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem.“ (Př 9,10) To je rozdíl mezi evangelizací a probuzením, a proto říkám, že naše jediná naděje nespočívá v  evangelizačních taženích. Díky Bohu za  všechno, čeho bylo dosaženo! Díky Bohu za  všechno, co bylo vykonáno skrze misijní práci! Já zastupuji misijní práci ve Skotsku a jsme vděční za všechno, čeho bylo dosaženo díky práci služebníků, evangelistů a dalších křesťanských pracovníků, kteří na různých místech přivedli

11

jednotlivce ke spasení v Ježíši. Ale největší potřeba a je

diné řešení problému, se kterým se dnešní církev po

týká, je Boží navštívení!

Probuzení v Berneray

Dovolte mi, abych to ilustroval na  události, která se

odehrála nikoli na  ostrově Lewis a  Harris, ale na  ma

lém ostrůvku Berneray. Kázal jsem právě na výročním

shromáždění v Bangoru. Toto shromáždění je pravdě

podobně jedním z největších konferencí v Británii. Se

děl jsem právě vedle vedoucího shromáždění a dalšího

řečníka, když se mě najednou zmocnil pocit, že musím

odejít a  jet na  ten ostrov. Obrátil jsem se tedy na  ve

doucího a řekl jsem mu o tom, co vnímám. On však byl

poněkud zaskočen: „Přece nemůžete ze shromáždění

odejít. Jste na řadě se svým závěrečným proslovem.“ Já

jsem však s tímto proslovem nemohl vystoupit. Abych

příběh zkrátil, dohodli jsme se, že shromáždění opus

tím. Následujícího rána jsem letěl do Glasgow a odtud

do města Stornoway, poté jsem pokračoval autem přes

celý ostrov k přívozu, kterým jsem se dostal na ostrov

čítající přibližně 500 obyvatel.

Když jsem dorazil na  místo, potkal jsem jednoho

mladíka. Muži, který mě přívozem převážel, jsem nic

neřekl. Ani jednoho z  nich jsem neznal. Na  ostrově

jsem nikdy předtím nebyl. Nikdy jsem tam nebyl po

zván, a  pokud vím, nikdo z  obyvatelů ostrova se se

mnou nikdy nesetkal. Nyní jsem však byl zde. A muži,

kterého jsem potkal, jsem řekl: „Ukázal byste mi, jak se

dostanu k nejbližšímu kazateli?“

„Na ostrově nemáme žádného kazatele. V současné době jsou oba dva sbory neobsazené.“

„Ukázal byste mi tedy, jak se dostanu k nejbližšímu staršímu sboru?“

„Ano, nejbližší starší žije v  támhletom domě na kopci.“

Požádal jsem tedy onoho mladíka: „Byl byste tak laskavý a  zašel za  tím starším a  řekl mu, že na  ostrov přijel pan Campbell? A kdyby se vás zeptal, jaký Campbell, řekněte mu, že ten, který byl na ostrově Lewis.“

Mladík odešel a za pár minut byl zpátky se slovy: „Hector McKennon očekával, že dnes přijedete. Můžete se ubytovat u  jeho bratra. A  taky mě požádal, abych vám vyřídil, že zorganizoval shromáždění v kostele dnes v 9 hodin večer a doufá, že na něm promluvíte.“ Tajemství probuzení v Berneray Nyní tuto událost trochu vysvětlím. Na  ostrově byl muž, který se toho rána, kdy jsem já seděl v  kostele v Bangoru, rozhodl strávit den v modlitbě. Ležela mu na srdci situace ve farnosti, především to, že mladí lidé vyrůstají s  nezájmem o  Boha a  církev. Jeho manželka mi později řekla, že když procházela kolem stodoly, kde se modlil, třikrát ho slyšela, jak říká: „Bože, nevím, kde je, ale ty to víš a ty ho pošleš.“

V  10 hodin večer nabyl přesvědčení, že Bůh slyšel jeho volání a že na ostrov dorazím následující den. Proto tedy svolal shromáždění s tím, že budu v 9 hodin večer kázat.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.