načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Katastr nemovitostí – Daniela Šustrová

Katastr nemovitostí
-11%
sleva

Kniha: Katastr nemovitostí
Autor: Daniela Šustrová

Přinášíme vám druhé, doplněné a upravené vydání úspěšné publikace, která čtenáři přibližuje přehlednou a srozumitelnou formou problematiku katastru nemovitostí a umožňuje ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  510 Kč 454
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
15,1
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2017
Počet stran: 388
Rozměr: 205 x 145 x 21 mm
Úprava: xvii, 367 stran: ilustrace, mapy, plány, faksimile
Vydání: 2. vydání
Skupina třídění: Soukromé právo
Vazba: Paperback
Datum vydání: 1. 9. 2017
ISBN: 978-80-7552-774-5
EAN: 9788075527745
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Přinášíme vám druhé, doplněné a upravené vydání úspěšné publikace, která čtenáři přibližuje přehlednou a srozumitelnou formou problematiku katastru nemovitostí a umožňuje snadnou orientaci v oblasti právních vztahů k nemovitostem po rekodifikaci soukromého práva.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Daniela Šustrová - další tituly autora:
 (e-book)
Katastr nemovitostí Katastr nemovitostí
 (e-book)
Katastrální zákon. Praktický komentář (zákon č. 256/2013 Sb.) Katastrální zákon. Praktický komentář (zákon č. 256/2013 Sb.)
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

23

ČÁST PÁTÁ

POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Pozemkem se podle § 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků) oddělena: 

hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, 

hranicí vlastnickou, 

hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním

souhlasem,

hranicí jiného práva podle § 19 katastrálního zákona, 

hranicí rozsahu zástavního práva, 

hranicí rozsahu práva stavby, 

hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků.

Pouze existence hranic v zákoně uvedených může odůvodnit vznik nového po

zemku nebo změnu hranic mezi pozemky stávajícími. Stávající pozemek proto nelze bez dalšího rozdělit pouze na žádost vlastníka ani nelze hranici mezi pozemky vymezit např. rozsahem práv, která nejsou v § 2 písm. a) katastrálního zákona uvedena, byť by v terénu mohla mít reálný rozsah.

Pozemek tak nemůže být vymezen např. rozsahem věcného břemene k části po

zemku i přesto, že jeho hranice se do katastrální mapy (na základě geometrického plánu) zvláštní značkou zobrazují. A pozemek nemůže být vymezen ani rozsahem nájmu nebo pachtu, jehož hranice se navíc v katastrální mapě vůbec nezobrazují, a k zápisu těchto práv, i pokud se týkají jen části pozemku evidovaného v katastru, se nepředkládá geometrický plán (k tomu uvádí Baudyš: „... postačí, je-li tento rozsah seznatelný z popisu nebo náčrtu, který je součástí nájemní nebo pachtovní smlouvy“

11

).

Pozemky se v katastru podle § 3 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona evidují

v podobě parcel. Parcela je podle § 2 písm. b) katastrálního zákona pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Parcely se rozlišují na stavební – evidované s druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří – a ostatní parcely pozemkové.

Pojem „stavební parcela“ ve smyslu katastrálního zákona je odlišný od pojmů „sta

vební pozemek“ nebo „zastavěný stavební pozemek“ ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) 11

BAUDYŠ, P. Katastrální zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 151.


Katastr nemovitostí 24 a c) stavebního zákona, kde se stavebním pozemkem rozumí pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem, a zastavěným stavebním pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.

I. ÚDAJE EVIDOVANÉ O POZEMCÍCH

V souboru popisných informací se o pozemcích evidují

12

tyto údaje:

příslušnost do katastrálního území, 

číslo listu vlastnictví, 

rozlišení a druh číslování parcel podle bodu 8 přílohy katastrální vyhlášky, 

parcelní číslo, 

výměra parcely, 

kód způsobu určení výměry, 

druh pozemku a způsob využití pozemku podle bodů 1 a 2 přílohy katastrální

vyhlášky,

údaje o budově podle § 11 odst. 1 písm. d), e), f), g) a m) katastrální vyhlášky, kte

rá je součástí pozemku a která je hlavní stavbou na pozemku, nebo obdobné údaje

o vodním díle spojeném se zemí pevným základem, které je součástí pozemku,

údaje o jednotkách vymezených podle občanského zákoníku, 

číslo listu vlastnictví, na kterém je evidována stavba jiného vlastníka, než je

vlastník pozemku, pokud tato stavba není součástí práva stavby,

typ a způsob ochrany nemovitosti podle bodu 7 přílohy katastrální vyhlášky, 

údaje o právech, 

upozornění týkající se pozemku, 

označení listu katastrální mapy, 

souřadnice defi ničního bodu v S-JTSK.

U parcel zemědělských pozemků

13

s vyznačenou příslušností k vlastníku se po

dle § 24 odst. 3 katastrální vyhlášky pro daňové účely evidují údaje o bonitovaných

půdně ekologických jednotkách.

Geometrické a polohové určení pozemku je obsaženo v souboru geodetických

informací (katastrální mapě) a pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny mapy, zpravidla přímými spojnicemi jejich 12

§ 4 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona a § 10 odst. 1 katastrální vyhlášky.

13

Orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty.


Pozemky v katastru nemovitostí

25

lomových bodů, popřípadě bodů vložených do těchto hranic (případně lze použít kružnici nebo její část).

14

Zpravidla ve středu parcely je v katastrální mapě umístě

no parcelní číslo, jehož vztažný bod (zpravidla střed dolní hrany čísla) představuje defi niční bod parcely se souřadnicemi určenými v S-JTSK. Pokud je v parcele zobrazen obvod budovy, umísťuje se parcelní číslo uvnitř obvodu budovy hlavní.

15

Uvnitř parcely poblíž jejího středu se nad parcelní číslo umísťuje mapová značka některých druhů pozemků nebo způsobů využití, případně i značka ochrany nemovitosti. Ohledně zobrazení pozemků v katastrální mapě a jejich geometrického a polohového určení odkazujeme na část desátou.

II. PARCELNÍ ČÍSLO A ZÁSADY ČÍSLOVÁNÍ PARCEL

Parcely se podle § 10 odst. 2 katastrální vyhlášky označují čísly vyjádřenými arabskými číslicemi v rámci katastrálního území, a to buď ve dvou číselných řadách, odděleně pro pozemkové a stavební parcely, nebo v jedné číselné řadě. Údaj o tom, zda „V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě“ nebo „V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)“, je vždy uveden v záhlaví výpisu z katastru nemovitostí.

Parcelní číslo má podobu samostatného kmenového čísla nebo zlomku. Parcelní číslo v podobě zlomku se skládá z kmenového čísla v čitateli a z čísla poddělení ve jmenovateli. Kmenové číslo může být nejvýše pětimístné, číslo poddělení nejvýše trojmístné.

Pozemek s nejvyšším přípustným parcelním číslem by tak mohl být označen „parc. č. 99999/999“. Prakticky však celkový počet parcel v jednotlivých katastrálních územích nedosahuje počtu, který by se byť jen zdaleka přiblížil číslu nejvyššího možného kmenového čísla. Počet podlomení 999 u jednotlivých kmenových čísel však již tak nepravděpodobný není, a pokud by se z pozemku označeného kmenovým číslem, které bylo již 999krát podděleno (např. 256/999), měl oddělit nový pozemek, nemůže již být označen vyšším podlomením téhož kmenového parcelního čísla. Katastrální úřad může podle § 36 odst. 2 katastrální vyhlášky v takovém případě provést na dotčené části katastrálního území přečíslování parcel nebo nově oddělovanou parcelu označit kmenovým číslem navazujícím na poslední použité číslo. 14

V grafi ckém výstupu (snímku) z katastrální mapy v digitální formě je hranice parcely (značka

poř. č. 2.19 dle bodu 10.3 přílohy katastrální vyhlášky) vyznačena černou tlustou čarou tloušť

ky 0,35 mm. 15

§ 6 odst. 1 písm. e) katastrální vyhlášky.


Katastr nemovitostí

26

V katastrálním území s jednou číselnou řadou parcel jsou dohromady číslovány

pozemkové i stavební parcely, a v souboru popisných informací se tedy druh číslová

ní parcel nerozlišuje (viz obr. 14).

16

V daném katastrálním území může parcelní číslo

existovat pouze jednou.

17

Rozlišení pozemkových parcel od parcel stavebních, tedy

těch evidovaných s druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, neslouží v území

s jednou číselnou řadou k jednoznačné identifi kaci pozemku, když podle § 8 písm. a)

katastrálního zákona se pozemek v území s jednou číselnou řadou parcel označuje

pouze parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží.

Obrázek č. 14: Ukázka části B listu vlastnictví se stavební parcelou

v katastrálním území s jednou číselnou řadou

V katastrálních územích s dvojí číselnou řadou parcel se stavební parcely

od parcel pozemkových odlišují zkratkou „st.“, uvedenou před parcelním číslem,

a takto jsou i uvedeny ve výstupech z katastru nemovitostí (výpis z KN, informace

o parcele apod.).

Obrázek č. 15: Ukázka části B listu vlastnictví se stavební parcelou

v katastrálním území s dvojí číselnou řadou

16

Stavební a pozemkové parcely jsou rozlišeny v souboru geodetických informací, ovšem pouze

v grafi ckém prostředí informačního systému katastru nemovitostí nebo dálkového přístupu do

katastru nemovitostí, přičemž parcelní čísla stavebních parcel jsou červená a pozemkových

parcel žlutá. Ve snímku z katastrální mapy jsou oba druhy čísel již shodně vyznačeny černou

barvou.

17

K duplicitě parcelních čísel nesmí dojít ani převodem parcel mezi jednotlivými katastrálními

územími při změně hranic katastrálních území. Pokud by taková duplicita měla nastat, pře

číslují se podle § 36 odst. 10 katastrální vyhlášky převáděné parcely čísly následujícími za

posledním použitým kmenovým parcelním číslem příslušné číselné řady.


Pozemky v katastru nemovitostí

27

Obrázek č. 16: Ukázka části B listu vlastnictví s pozemkovou parcelou

v katastrálním území s dvojí číselnou řadou

V katastrálním území s dvojí číselnou řadou musí být podle § 8 písm. a) katastrálního zákona skutečnost, že se jedná o stavební parcelu, uvedena též v listině předkládané k zápisu práv do katastru, jinak se má za to, že jde o pozemkovou parcelu. Parcelní číslo včetně zkratky „st.“ je v územích s dvojí číselnou řadou parcel samozřejmě nutné uvést i v návrhu na vklad, ohlášení nebo v jiných písemnostech vždy, když je třeba stavební pozemek označit.

Rozlišení stavební parcely (zejména použitím zkratky „st.“) je v územích s dvojí číselnou řadou parcel nezbytnou součástí její jednoznačné identifi kace, neboť velmi pravděpodobně se v daném území nachází pozemková parcela téhož čísla (viz ukázky). Naproti tomu v územích s jednou číselnou řadou parcel, kde se více parcel téhož čísla nesmí nacházet, má rozlišení stavebních a pozemkových parcel pouze povahu údaje o druhu pozemku, což není údaj, jehož uvedení by zákon k identifi - kaci pozemků vyžadoval.

Judikatura K otázce, zda v rozsudku má být parcela označena údajem, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu, se uvádí, že tento požadavek je stanoven jen v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách. (NS 22 Cdo 3683/2010)

Při označování parcel při rozdělení, slučování nebo změně hranic pozemků se postupuje podle zásad uvedených v § 36 katastrální vyhlášky. Např. nová parcela vytvářená z částí dosavadních parcel se zpravidla označí kmenovým číslem té parcely, jejíž část v nové parcele má největší výměru. Přitom se podle potřeby kmenové číslo poddělí.

Při oddělování části parcely pro jiného vlastníka se zpravidla ponechá zbytku parcely dosavadního vlastníka původní parcelní číslo, je-li již poddělené, nebo se poddělí číslem jedna, popřípadě jiným nejnižším dosud nepřiděleným číslem poddělení.

Při dělení parcely na více parcel bez změny vlastníka se zpravidla ponechá u největší nově vznikající parcely původní parcelní číslo, včetně jeho případného poddělení, nebo se poddělí číslem jedna, popřípadě jiným nejnižším dosud nepřiděleným

Katastr nemovitostí

28

číslem poddělení. Ostatní nově vzniklé parcely se označí kmenovým číslem původ

ní parcely a navazujícím dosud nepoužitým poddělením.

III. ROZDĚLENÍ POZEMKU, ZMĚNA HRANICE POZEMKU

Při rozdělení pozemku dochází ke vzniku jednoho nebo více nových pozemků

z části dosavadního pozemku (případně i z více částí různých dosavadních pozem

ků) a nově vznikající pozemky jsou v geometrickém plánu označeny novými par

celními čísly. Nově vznikající pozemky pak mohou být předmětem takových práv

ních jednání, pro která je nutné vymezit nový pozemek jako samostatný předmět

evidence v katastru (např. zatížení části pozemku zástavním právem, převod vlast

nictví k části pozemku na osobu odlišnou od vlastníka sousedního pozemku apod.).

Při změně hranice pozemku dochází k oddělení části pozemku a jejímu slou

čení k pozemku jinému, případně k vzájemnému oddělení nebo sloučení více částí

různých pozemků, přičemž nevznikají nové pozemky označené novým parcelním

číslem. Může se jednat např. o prodej části pozemků mezi sousedy, kdy není nutné

vytvářet nový pozemek jako samostatný předmět evidence, ale postačí pouze ozna

čení převáděné části (v geometrickém plánu i v listině) písmenem malé abecedy

podle § 79 odst. 3 katastrální vyhlášky.

Příklad

Příklad označení dílu pozemku v listině

Díl „a“, oddělený z pozemku parc. č. 2163 v katastrálním území Lhota, v geometrickém plá

nu č. 123-45/2015.

Návrh nového uspořádání pozemků určuje jejich vlastník, nicméně k provedení

navrhovaného rozdělení nebo změny hranice pozemku v katastru nemovitostí musí získat souhlas příslušného orgánu veřejné moci (stavebního úřadu) s navrhovaným dělením nebo scelováním pozemků. Za tím účelem vlastník požádá stavební úřad o vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (§ 82 stavebního zákona),

přičemž k žádosti pak musí být mimo jiné přiložena: „Celková situace

v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného dě

lení nebo scelování pozemků s vyznačením přístupu z veřejné komunikace ke všem

pozemkům.“

18

Pokud stavební úřad územní rozhodnutí vydá, případně vydá sdělení

18

Příloha 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního

opatření a stavebního řádu.


V

Obsah

O autorech ............................................................................................... XI

Seznam použitých zkratek ..................................................................... XIII

Úvod ................................................................................................... XVII

ČÁST PRVNÍ ZEMĚMĚŘICKÉ A KATASTRÁLNÍ ORGÁNY ............................. 1

ČÁST DRUHÁ KATASTR NEMOVITOSTÍ ..................................................... 3

ČÁST TŘETÍ VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ .......................................... 5

I. Část A – Vlastník, jiný oprávněný ..................................................... 9

II. Část B – Nemovitosti ........................................................................ 9

III. Část B1 – Jiná práva ...................................................................... 11

IV. Část C – Omezení vlastnického práva ............................................. 12

V. Část D – Jiné zápisy ........................................................................ 14

VI. Část E – Nabývací tituly a jiné podklady zápisu .............................. 15

VII. Část F – Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

k parcelám ..................................................................................... 15

VIII. Historické ohlédnutí ....................................................................... 16

ČÁST ČTVRTÁ KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY .............................................. 19

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ .................................. 23

I. Údaje evidované o pozemcích ......................................................... 24

II. Parcelní číslo a zásady číslování parcel ............................................ 25

III. Rozdělení pozemku, změna hranice pozemku .................................. 28

IV. Překážky při slučování pozemků nebo jejich částí ........................... 30

V. Slučování pozemků ......................................................................... 32

VI. Zpřesnění geometrického a polohového určení ................................ 32

VII. Určení hranice soudem ................................................................... 34

VIII. Výměra parcely a způsob jejího určení ........................................... 34

IX. Druh a způsob využití pozemku a jejich změny ............................... 37

X. Zjednodušená evidence pozemků a její odstranění .......................... 39


VI

Obsah

ČÁST ŠESTÁ STAVBY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ .................................... 41

I. Evidence staveb v katastru nemovitostí ........................................... 41

II. Než půjdete na katastr (stručně k užívání staveb) ............................ 45

1. Zápis stavebního objektu do RÚIAN ............................................. 46

2. Využívání údajů RÚIAN katastrálním úřadem ................................ 47

III. Zápis nových staveb do katastru nemovitostí .................................. 49

1. Je, či není součástí pozemku nebo práva stavby? ............................ 49

2. Zápis nové stavby jako součásti pozemku nebo práva stavby ........... 50

3. Vklad vlastnického práva k nové stavbě, která není

součástí pozemku nebo práva stavby ............................................. 56

3.1 Návrh na vklad .................................................................... 56

3.2 Přílohy návrhu na vklad ....................................................... 57

IV. Změny údajů o stavbě ..................................................................... 59

ČÁST SEDMÁ ZÁPISY PRÁV DO KATASTRU ............................................. 61

I. Vklad ............................................................................................. 71

1. Účastníci řízení ........................................................................... 71

2. Návrh na vklad ........................................................................... 72

3. Přílohy návrhu na vklad ............................................................... 76

4. Práva zapisovaná vkladem ........................................................... 82

4.1 Vlastnické právo ................................................................. 83

4.2 Právo stavby ....................................................................... 97

4.3 Věcná břemena ................................................................. 104

4.4 Zástavní právo .................................................................. 121

4.5 Budoucí zástavní právo ...................................................... 128

4.6 Podzástavní právo ............................................................. 130

4.7 Předkupní právo ................................................................ 131

4.8 Budoucí výměnek .............................................................. 134

4.9 Přídatné spoluvlastnictví .................................................... 135

4.10 Správa svěřenského fondu .................................................. 140

4.11 Výhrada vlastnického práva ................................................ 144

4.12 Výhrada práva zpětné koupě ............................................... 147

4.13 Výhrada práva zpětného prodeje ......................................... 148

4.14 Výhrada práva lepšího kupce .............................................. 150

4.15 Zákaz zcizení nebo zatížení ................................................ 151

4.16 Ujednání o koupi na zkoušku .............................................. 152

4.17 Nájem a pacht ................................................................... 154

VII

Obsah

4.18 Vzdání se práva na náhradu škody na pozemku .................... 157

4.19 Bytové spoluvlastnictví ...................................................... 158

5. Postup katastrálního úřadu v řízení o návrhu na vklad ................... 172

6. Rozhodnutí ............................................................................... 175

II. Záznam ........................................................................................ 178

III. Poznámka .................................................................................... 184

1. Poznámka k osobě ..................................................................... 186

2. Poznámka k nemovitosti ............................................................ 189

3. Poznámka spornosti .................................................................. 205

3.1 Poznámka spornosti podle § 985 obč. zák.

(poznámka rozepře) ........................................................... 206

3.2 Poznámka spornosti podle § 986 obč. zák.

(poznámka spornosti zápisu) ............................................... 208

ČÁST OSMÁ ZMĚNY ÚDAJŮ O VLASTNÍCÍCH A JINÝCH

OPRÁVNĚNÝCH ................................................................. 211

I. Změny údajů o fyzických osobách ................................................. 212

II. Změny údajů o právnických osobách ............................................ 213

III. Adresy a adresní místa v základních registrech ............................. 214

ČÁST DEVÁTÁ GEOMETRICKÝ PLÁN ..................................................... 217

I. Důvody a účel vyhotovení geometrického plánu ............................ 217

II. Podnikání v zeměměřictví, odborná způsobilost k výkonu

zeměměřických činností a oprávnění pro ověřování výsledků

zeměměřických činností ................................................................ 220

III. Poptávka a zadání zakázky ........................................................... 223

IV. Získání podkladů pro vyhotovení geometrického plánu ................. 224

V. Součinnost vyhotovitele s vlastníky a měření v terénu .................... 226

VI. Kancelářské práce a vyhotovení geometrického plánu ................... 227

VII. Forma geometrického plánu a záznamu podrobného měření

změn ............................................................................................ 228

VIII. Ověření geometrického plánu ....................................................... 229

IX. Potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem ................... 230

X. Předání geometrického plánu zákazníkovi .................................... 232

XI. Geometrický plán jako neoddělitelná součást listiny ...................... 233

XII. Obsah a náležitosti geometrického plánu ....................................... 234


VIII Obsah ČÁST DESÁTÁ KATASTRÁLNÍ MAPA ...................................................... 239

I. Polohopis katastrální mapy ........................................................... 239

II. Popis katastrální mapy ................................................................. 240

III. Pozemky v katastrální mapě ......................................................... 241

IV. Stavby v katastrální mapě ............................................................ 243

V. Věcná břemena v katastrální mapě ............................................... 244

VI. Forma katastrální mapy ............................................................... 245

VII. Geometrické a polohové určení a jeho přesnost ............................. 247

ČÁST JEDENÁCTÁ REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU ....................................... 251

ČÁST DVANÁCTÁ OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A ŘÍZENÍ

O NÁMITKÁCH PROTI OBSAHU OBNOVENÉHO

KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU ...................................... 255

I. Obnova katastrálního operátu novým mapováním ........................ 256

II. Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru

geodetických informací ................................................................. 257

III. Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků

pozemkových úprav ...................................................................... 258

IV. Postup katastrálního úřadu při obnově ......................................... 258

1. Průběh obnovy na podkladě výsledku pozemkových úprav ............ 259

2. Průběh obnovy novým mapováním a přepracováním .................... 260

V. Řízení o námitce proti obsahu obnoveného katastrálního

operátu ......................................................................................... 261

VI. Možnosti soudního přezkumu ve věci námitky proti obnovenému

katastrálnímu operátu .................................................................. 265

ČÁST TŘINÁCTÁ OPRAVA CHYBY V KATASTRÁLNÍM OPERÁTU .............. 271

I. Evidenční povaha katastru ........................................................... 271

II. Chyba v katastrálním operátu ...................................................... 272

III. Procesní postup při opravě chyby v údajích katastru .................... 279

1. Fáze před zahájením správního řízení .......................................... 279

2. Fáze po zahájení správního řízení ............................................... 281

IV. Opravné prostředky proti rozhodnutí katastrálního úřadu

v řízení o opravě chyby ................................................................. 284

1. Odvolání .................................................................................. 284

IX

Obsah

2. Přezkumné řízení ...................................................................... 287

3. Obnova řízení ........................................................................... 288

V. Soudní přezkum ve věci řízení o opravě chyby .............................. 289

ČÁST ČTRNÁCTÁ PROTOKOLY VEDENÉ V ŘÍZENÍCH .............................. 301

I. Obecně k protokolům ................................................................... 301

1. Protokol o vkladech (řízení V) .................................................... 303

2. Protokol o záznamech (řízení Z) ................................................. 303

3. Protokol o ostatních rozhodnutích (řízení OR) .............................. 303

4. Protokol o záznamech pro další řízení (řízení ZDŘ) ...................... 305

5. Protokol o potvrzení geometrického plánu (řízení PGP) ................ 305

6. Další protokoly ......................................................................... 305

II. Poskytování informací o průběhu řízení ........................................ 306

ČÁST PATNÁCTÁ POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ .... 309 I. Osobní nahlížení do katastru a poskytování ústních informací ....... 311

II. Výpis z katastru nemovitostí, snímek z katastrální mapy ............... 312

III. Identifi kace parcel ........................................................................ 312

IV. Poskytování údajů ze sbírky listin katastru ................................... 313

V. Reprografi cké kopie ..................................................................... 315

VI. Tiskové výstupy ............................................................................ 315

VII. Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové

držby podle dřívějších pozemkových evidencí ............................... 319

VIII. Srovnávací sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí

s parcelami katastru ..................................................................... 320

IX. Údaje katastru v elektronické podobě ........................................... 321

X. Souhrnné přehledy o půdním fondu

z údajů katastru ........................................................................... 321

XI. Vydávání ověřených výstupů z katastru prostřednictvím míst

Czech POINT ............................................................................... 322

ČÁST ŠESTNÁCTÁ WEBOVÉ APLIKACE A SLUŽBY ČÚZK

PRO POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ ..................................... 323

I. Nahlížení do katastru nemovitostí prostřednictvím internetu ......... 324

1. Vyhledání parcely ..................................................................... 325

2. Vyhledání stavby ....................................................................... 330

X

Obsah

3. Vyhledání jednotky ................................................................... 332

4. Vyhledání práva stavby .............................................................. 333

5. Vyhledání listu vlastnictví .......................................................... 334

6. Vyhledání řízení ........................................................................ 334

7. Informace z katastrálního území ................................................. 337

8. Nákup elektronických listin ........................................................ 338

9. Zobrazení mapy a grafi cké prostředí ............................................ 339

II. Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí ............................ 341

1. Typy zákaznických účtů ............................................................. 342

2. Žádost o dálkový přístup a založení zákaznického účtu ................. 342

3. Práce s webovou aplikací dálkového přístupu ............................... 343

4. Výstupy z dálkového přístupu .................................................... 345

5. Moje sestavy – dokončení objednávky ........................................ 349

6. Účtování výstupů ...................................................................... 350

7. Zrušení účtu a zablokování účtu .................................................. 351

8. Použití výstupů v elektronické podobě a autorizovaná konverze ..... 352 III. Služba sledování změn .................................................................. 352

1. Podání žádosti o poskytování služby sledování změn .................... 353

2. Úplata za službu ........................................................................ 354

3. Zprávy sledování změn .............................................................. 355

4. Změny služby a obsah webové aplikace ....................................... 357

5. Zrušení služby .......................................................................... 357

Seznam literatury .................................................................................. 358

Věcný rejstřík ........................................................................................ 359       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist