načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Karl Barth a ti druzí - Jan Štefan

Karl Barth a ti druzí
-7%
sleva

Kniha: Karl Barth a ti druzí
Autor:

Evangelický theolog Jan Štefan věnuje svou první velkou monografii z historické a systematické theologie pětici reprezentativních evangelických německy píšících theologů 2. století - ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: CDK
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 01.04.2006
Počet stran: 508
Rozměr: 140x200
Úprava: 507 stran
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
Téma: dialektická teologie, evangelická teologie, evangeličtí teologové
ISBN: 978-80-7325-080-5
EAN: 9788073250805
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Evangelický theolog Jan Štefan věnuje svou první velkou monografii z historické a systematické theologie pětici reprezentativních evangelických německy píšících theologů 2. století - Barthovi, Brunnerovi, Tillichovi, Althausovi a Iwandovi. (pět evangelických theologů 20. století : Barth - Brunner - Tillich - Althaus - Iwand)

Předmětná hesla
Teologie evangelická -- Česko -- stol. 20. -- stati
Teologové evangeličtí -- Česko -- stol. 20. -- bibliografie personální
Související tituly dle názvu:
Buchenwaldské bestie Buchenwaldské bestie
Whitlock Flint
Cena: 297 Kč
Kam se ztratil Bůh Kam se ztratil Bůh
Hríb Štefan, Vácha Marek Orko, Satoria Karel, Halík Tomáš
Cena: 209 Kč
Hugo a Karl Rahnerové Hugo a Karl Rahnerové
Neufeld Karl Heinz
Cena: 373 Kč
Liberální demokracie (ne)rozumu Liberální demokracie (ne)rozumu
Stulík Ondřej
Cena: 209 Kč
Impérium a ti druzí Impérium a ti druzí
Nowak Andrzej
Cena: 250 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

P Ř E D M L U V A................................................................................................................7

S E Z N A M Z K R A T E K.................................................................................................10

I. Ka r l Ba r t h

0.1 Ž iv o t.........................................................................................................................17

0 .2 .D íl o .........................................................................................................................25

0.2.1 Přehled díla podle theologických o b o r ů ..........................................27

0.2 .2 M alý barthovský m anuál ....................................................................7 6

1. M A N IF E S T Y ..........................................................................................................95

1.1 M an ifest 1 ........................................................................................................97

1.1.1 Jin á theologie ........................................................................................9 7

1.1.2 Lidská víra ...........................................................................................105

1.1.3 V ěrnost Boží .....................................................................................107

1.1.4 D vojí p re d e s tin a c e.............................................................................110

1.2 M a n ife st 2 ....................................................................................................113

1.2.1 Theologie jako přem ýšlení v ír y........................................................115

1.2.2 Polem ika a ap o lo g e tik a...................................................................117

2. PO L E M IK Y .........................................................................................................119

2.1 T illic h a B a r t h............................................................................................119

2.1.1 S třetn u tí ..............................................................................................119

2.1 .2 Prostředkování ...................................................................................124

2 .2 B ru n n e r a B a r th............................................................................................127

2.2.1 B runner proti Barthovi ....................................................................129

2.2 .2 B arth proti Brunnerovi ..................................................................133

2 .3 B arth a A Jthaus ............................................................................................146

2.3.1 B arth .....................................................................................................152

2.3 .2 A lthaus .................................................................................................156


504

Ka r i. Ва ш и л t i d r u z í

3. D O G M A T IK A .....................................................................................................168

3.1 P řiro zen á th eo lo g ie.......................................................................................168

3.1.1 D ogm atická prolegom ena jako legom ena ....................................168

3 .1 .2 O tázka n á b o ž e n stv í............................................................................172

3.1 .3 Poznatelnost B o ží...............................................................................179

3.1 .4 C hristologické uskutečnění přirozené th eo lo g ie..........................197

3 .2 V yvolení všech...............................................................................................2 0 6

3.2.1 D vojí predestinování..........................................................................2 0 6

3 .2 .2 Predestinování, nikoli p red e stin o v a n o st.......................................2 1 0

3 .2 .3 Ježíš K ristus - Zavržený V y v o le n ý.................................................2 1 6

4 . R E T R A K T A C E A R E T R O S P E K T IV Y........................................................2 4 4

4.1 R e tra k ta c e čili „nový B arth “ ...................................................................2 4 4

4.1.1 Starý a m ladý Barth ..........................................................................245

4 .1 .2 Theolog a filo s o f................................................................................2 4 8

4 .2 Z n o v u k a z a te le m.........................................................................................2 5 0

4.2.1 Zvěstování universálního o d p u štěn í .............................................254

4 .2 .2 Zvěstování universálního ospravedlněn! .....................................2 5 5

4 .2 .3 Vězeňská liturgie a pastorace............................................................2 5 6

4 .3 H o v o ry u s t o l u.............................................................................................258

5. B A R T H A P R A H A..............................................................................................262

5.1 1 9 3 5 - 1 9 4 5....................................................................................................263

5 .2 1 9 4 8 - 1 9 6 8....................................................................................................2 6 6

II. Em il Br u n n e r

0.1 Ž i v o t 2 7 5

0 .2 .D íl o .......................................................................................................................2 7 6

0.2.1 Přehled díla podle theologických o b o rů........................................2 7 6

0.2 .2 M alý brunnerovský m a n u á l.............................................................281

1. TRA K TÁ TY Z F U N D A M E N T Á L N Í T H E O L O G I E .............................283

1.1 E r is ti k a ............................................................................................................284

1.2 A n tro p o lo g ie jak o sp o lečn é té m a th eo lo g ie a filo so fie.....................2 8 5

1.3 N avazovací b o d............................................................................................2 8 7

2. F U N D A M E N T Á L N É -T H E O L O G IC K É M O N O G R A F IE ..................291

2.1 Z je v e n í ve stv o řen í, p řiro z e n á th e o lo g ie a n á b o ž e n stv í....................2 9 2

2 .2 K řesťanská filosofie......................................................................................2 9 4

2 .3 K řesťanská a n tro p o lo g ie ...........................................................................2 9 7


O bsa h 505

3. D O G M A T IK A .....................................................................................................298

3 .1 P řiro zen á th e o l o g ie.....................................................................................2 9 8

3.1.1 Přirozená theologie jako svědectví

o Božím zjevení a lidském h říc h u....................................................2 9 8

3 .1 .2 D ějiny zjevení ....................................................................................3 0 0

3 .2 V šesm íření? ...................................................................................................301

3.2.1 Ani dvojí předurčení, ani všesm íření ............................................301

3 .2 .2 Poslední soud i sm íření všech .........................................................3 0 3

4 . JA K O VELRYBA A S L O N ?..............................................................................305

4 .1 K olegové ........................................................................................................305

4 .2 S p o r..................................................................................................................3 0 6

4 .3 U s m íře n í.........................................................................................................3 0 9

4 .4 B ru n n e r — B a rth — H r o m á d k a................................................................3 1 0

III. Pa u lT il l ic h

0 .1 Ž i v o t.....................................................................................................................3 1 9

0 .2 .D íl o .......................................................................................................................3 2 4

0.2.1 Přehled díla podle theologických o b o rů........................................3 2 5

0 .2 .2 M alý tillichovský m a n u á l.................................................................3 3 4

1. S O T E R IO L O G IE N A H R A N É......................................................................341

1.1 Z á k la d n í zjevení a zjevení s p á s y.............................................................341

1.2 N á b o ž e n stv í ..................................................................................................3 4 3

1.3 P řirozená th e o lo g ie........................... 3 4 6

1.4 F ilo so fie...........................................................................................................3 4 8

1.5 N o v o d o b á a p o lo g e tik a...............................................................................3 4 9

2. SY STEM A TIC K Á T H E O L O G I E.................................................................3 5 2

2.1 M e to d a k o r e la c e..........................................................................................3 5 2

2 .2 Z j e v e n í ............................................................................................................3 5 5

2.2.1 K orelativní ch áp án í zjevení...............................................................3 5 6

2 .2 .2 U niversální zjevení a dějiny zjevení ...............................................3 5 8

2 .3 T illich o v a n a tu r á ln í theologie jak o in frala p sárn í reflexe .................3 6 0

2 .4 F in á ln í esen tifik ace......................................................................................3 6 4

3. U N IV E R S Á L N Í SPÁSA.....................................................................................3 6 8

3.1 C o je p ra v d a ?................................................................................................3 6 9

3 .2 A přece p řija t ...............................................................................................3 7 0


506 Ka r l Ba r t h a t i d r u z í

4. Ú C H V A T N Ý Č L O V Ě K ...............................................................................3 7 2

4 .1 N e o o rth o d o x , n e b o n e o lib e rá l?..............................................................3 7 2

4 .2 D v a so ciáln ě-d em o k ratičtí o d p ů rc i n a cism u .....................................374

4 .3 Přátelé, k teří si nerozum ěli ......................................................................375

4 .4 T illich v Č e sk o slo v e n sk u...........................................................................3 7 9

IV. Pa u l A lth a u s

0.1 ž i v o t.....................................................................................................................385

0 .2 .D íl o ......................................................................................................................386

0.2.1 Přehled díla podle theologických o b o rů........................................386

0.2 .2 M alý althausovský m a n u á l.............................:................................391

1. F U N D A M E N T Á L N Ě -T H E O L O G IC K Ý

A S O T E R IO L O G IC K Ý D U A L IS M U S.............................................................393

1.1 D v o jí z je v e n í.................................................................................................393

1.2 Pravda a n ep rav d a n áboženství ..............................................................3 9 7

1.3 A Ithausova „přirozená th eo lo g ie“ ...........................................................4 0 0

2. S O T E R IO L O G IC K Ý A E S C H A T O L O G IC K Ý D U A L IS M U S ..........403

2.1 D v o jí m o ž n ý k o n e c...................................................................................4 0 3

2 .2 U niv ersáln í eschatologická n a d ě je...........................................................4 0 6

2 .3 Z n o v u n a v rá c e n í všech?..............................................................................4 0 8

3. „S P E C IÁ L N Í P Ř ÍT E L A LT H A U S“...............................................................4 1 0

3.1 K o leg o v é........................................................................................................4 1 0

3 .2 S p o r.................................................................................................................411

3 .3 S h o d y a rozdíly ...........................................................................................4 1 3

3 .4 A lth a u s a P r a h a............................................................................................4 1 4

V. H a n s Jo a c h im Iw a n d

0.1 Ž i v o t...................................................................................................................4 1 7

0 .2 D ílo ....................................................................................................................4 1 9

0.2.1 Přehled díla podle theologických o b o r ů.......................................4 2 0

0.2 .2 Malý iwandovský m a n u á l...............................................................421

1. H IS T O R IC K O -T H E O L O G IC K Á P Ř E D N Á Š K A..................................425


Овѕлн

5 0 7

2. T Ř I ŘADY T E Z Í.................................................................................................4 3 2

2.1 O n to lo g ic k ý d ů k a z.....................................................................................4 3 2

2 .2 B a rth a L u th e r...............................................................................................4 3 3

2.2.1 Z ákon a Evangelium / Evangelium a Z á k o n...............................4 3 3

2.2 .2 Theologie kříže - theologie slávy.....................................................4 3 4

2 .3 O d d ě jin n é h o zjevení к p řiro z e n é m u z je v e n í.....................................4 3 6

3. K Á Z Á N Í O JE D IN É M N E O D P U S T IT E L N É M H Ř Í C H U ..................441

4 . B A R T H O V SK Ý L U T E R Á N............................................................................4 4 4

4.1 Iw a n d m ezi L u th e re m a B arth em ..........................................................4 4 4

4 .2 Iw an d vedle B a rth a ....................................................................................445

4.2.1 Theologie (a politika) .......................................................................4 4 5

4.2 .2 Politika (a theologie) ........................................................................4 4 6

5. H R O M Á D K A A I W A N D................................................................................4 5 2

L IT E R A T U R A..........................................................................................................4 5 7

1. B a r t h.......................................................................................................................4 5 7

2. B ru n n e r...................................................................................................................4 6 8

3. T illic h.......................................................................................................................4 7 0

4 . A lth a u s....................................................................................................................4 7 3

5. Iw a n d.......................................................................................................................4 7 4

P Ř ÍL O H A

B a rth v M y s lib o řic íc h..............................................................................................4 7 7

K RÁ TK É B IO G R A F IE Č E S K Ý C H T H E O L O G Ů.......................................4 9 2

SU M M A R Y................................................................................................................4 9 7

R E J S T Ř ÍK..................................................................................................................501
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist