načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kardiologie - Miloš Táborský; Josef Kautzner; Aleš Linhart

Kardiologie
-20%
sleva

Kniha: Kardiologie
Autor: ; ;

Tato učebnice kardiologie vychází z unikátní interaktivní kardiologické výukové platformy. V 62 kapitolách pokrývá celou oblast kardiologie. Inovativní je v kardiologii dosud ...
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: MLADÁ FRONTA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 201705
Počet stran: 1350
Rozměr: 306,0x224,0x67,0 mm
Úprava: tran : ilustrace (převážně barevné)
Vydání: První vydání
Hmotnost: 4,03kg
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-204-4434-9
EAN: 9788020444349
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tato učebnice kardiologie vychází z unikátní interaktivní kardiologické výukové platformy.

V 62 kapitolách pokrývá celou oblast kardiologie.
Inovativní je v kardiologii dosud neexistující formát klasické učebnice spojený s interaktivní platformou e-kardio a s flash diskem s rozsáhlou obrazovou dokumentací a s množstvím videosekvencí z praxe.
Cílovou skupinou jsou studenti lékařských oborů (pre- i postgraduální úroveň), kardiologové, internisté a další akademičtí pracovníci.
 

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Kardiologie pro interní praxi Kardiologie pro interní praxi
Táborský Miloš
Cena: 412 Kč
Novinky v kardiologii 2015 Novinky v kardiologii 2015
Táborský Miloš
Cena: 412 Kč
Dějiny kardiologie Dějiny kardiologie
Riedel Martin
Cena: 1395 Kč
Praktická kardiologie Praktická kardiologie
Kölbel František, kolektiv
Cena: 210 Kč
Nukleární kardiologie Nukleární kardiologie
Lang Otto, Kamínek Milan, Trojanová Helena
Cena: 548 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
Obsah P řed m lu v a..................................................................................................................................................................... 23 1 N árodní kardiovaskulární p r o g r a m .............................................................................................................. 25 1.1 Principy a cíle p r o g r a m u ........................................................................................................................... 25 1.2 Role j ednotlivých medicinských oborů v péči o nemocné s kardiovaskulárními chorobam i, mezioborová s p o lu p r á c e ........................................................................................................................... 26 1.3 Primární prevence kardiovaskulárních chorob (péče o dosud zdravou po p u laci)................................26 1.4 Registrace kardiovaskulárních chorob, sledování úrovně poskytované p é č e .......................................27 1.5 Koncepce oboru kardiológie .....................................................................................................................27 1.6 Koncepce oboru urgentní m ed icín a........................................................................................................... 28 1.7 Koncepce oboru k a rd io c h iru rg ie .............................................................................................................. 29 1.8 Koncepce oboru cévní chirurgie .............................................................................................................. 29 1.9 Role internistů v péči o kardiovaskulární nemocné ..............................................................................30 1.10 Role všeobecných praktických lékařů v péči o kardiovaskulární n e m o c n é..........................................30 1.11 Péče o nemocné s akutním infarktem m y o k ard u .................................................................................... 30 1.12 Péče o nemocné s poruchami srdečního r y t m u ........................................................................................31 1.13 Péče o vrozené srdeční vady v dětství a d o s p ě l o s t i ................................................................................. 31 1.14 Péče o nemocné s h y p e rte n z í.....................................................................................................................31 1.15 Péče o nemocné s chronickým srdečním s e lh á n ím ................................................................................. 31 1.16 Péče o nemocné se vzácnými kardiovaskulárními chorobami 1.17 Péče o pacienty s kardiovaskulárními chorobami a d i a b e t e m..........................................................32 1.18 Péče o nemocné s d y s lip id e m ií..................................................................................................................33 1.19 Kardiovaskulární c e n t r a ........................................................................................................................... 33 1.20 Výzkum kardiovaskulárních c h o r o b ........................................................................................................33 1.21 Specializační příprava lé k a ř ů .....................................................................................................................33 1.22 Doporučené postupy (guidelines).............................................................................................................. 33 2 Dějiny k a rd io ló g ie ...............................................................................................................................................35 M artin Riedel 2.1 Devatenácté s t o l e t í ..................................................................................................................................... 35 2.2 První polovina 20. s to le tí........................................................................................................................... 55 2.3 Druhá polovina 20. s t o l e t í ................................................................................................. 76 2.4 Závěr 20. století, p o stm o d e rn a ........................................................................................................... 145 3 V irtuální m odel srdce ............................................................................................................................... 150 Petr Peichí 4 P ropedeutika kardiovaskulárních o n e m o c n ě n í..................................................................................... 151 JiříVítovec, Jindřich Spinar 4.1 Úvod ..................................................................................................................................................... 151 4.2 Základní kardiovaskulární a n a m n é z a .............................................................................................. 151 4.3 Nynější onemocnění a nejčastější kardiální p ř í z n a k y........................................................................ 152 4.4 Bolesti na h r u d i ..................................................................................................................................... 153 4.5 Bušení srdce (palpitace)........................................................................................................................ 153 4.6 Kašel ( t u s s i s ) ......................................................................................................................................... 154 4.7 Méně běžné srdeční sy m p to m y ........................................................................................................... 154 4.8 Fyzikální v y š e tř e n í................................................................................................................................... 154 4.9 Z á v ě r ..........................................................................................................................................................159 5 Základy patofyziologie kardiovaskulárních onem ocnění a ex p erim en táln í k a rd io ló g ie.................161 PetrO šťádal, Bohuslav Ošťádal 5.1 Úvod ..................................................................................................................................................... 161 5.2 Experimentální modely pro studium kardiovaskulárního s y s t é m u ..................................................161 5.3 Srdeční buňky ......................................................................................................................................... 167 5.4 Kmenové b u ň k y ......................................................................................................................................... 167 5.5 Počítačové a matematické m o d e l y ......................................................................................................... 168 5.6 Experimentální výzkum a základní patofyziologické principy vybraných poruch kardiovaskulárního s y s té m u ...................................................................................................................169 6 Počítačové a m atem atick é m odely kardiovaskulárního s y s t é m u........................................................178 Jiří Kofránek 6.1 Cirkulační systém v síti fyziologických regulačních v z t a h ů ...............................................................178 11 6.2 Formalizace a modelování v medicíně a b io lo g ii ............................................................................. 179 6.3 Evoluce modelovacích n á s tro jů ...............................................................................................................180 6.4 Integrativní modely lidské fyziologie - HumMod a PHYSIOMODEL.................................................183 6.5 Význam integrativních modelů lidské fyziologie při studiu kardiovaskulárního systému . . . . 184 6.6 Modelování kardiovaskulárního systému j ako výuková p o m ů c k a ....................................................186 7 E le k tro k a rd io g ra fie .................................................................................................................................... 197 PetrPeichl 7.1 Úvod ........................................................................................................................................................ I 97 7.2 Normální elektrokardiogram ..................................................................................................................199 7.3 Abnormality EKG k ř i v k y ........................................................................................................................ 201 7.4 Ischemie a infarkt m y o k ard u ................................................................................................................. 207 7.5 E K G u ary tm ií............................................................................................................................................211 7.6 EKG uiontové dysbalance........................................................................................................................ 220 8 E c h o k a rd io g ra f ie ....................................................................................................................................... 222 A lešL inhart 8.1 Fyzikální principy u l t r a z v u k u .......................................................................................................... 222 8.2 Technika echokardiografického v y š e t ř e n í ....................................................................................... 227 8.3 Hodnocení struktury a funkce srdečních o d d í l ů................................................................................. 238 8.4 Echokardiografický obraz plieni h y p e r te n z e ........................................................................................250 8.5 Echokardiografie u nemocných s ischemickou chorobou s r d e č n í....................................................252 8.6 Echokardiografie kardiomyopatií a m y o k ard itid.................................................................................254 8.7 Echokardiografie u nemocných s arteriální hypertenzí ....................................................................257 8.8 Hodnocení srdečních chlopní a chlopenního a p a r á t u.......................................................................258 8.9 Onemocnění p e rik a rd u ........................................................................................................................... 274 8.10 Intrakardiální útvary a jiné zdroje periferních em bolizací.................................................................276 8.11 Onemocnění a o r t y ..................................................................................................................................279 8.12 Vrozené vývoj ové vady srdce v d o sp ělo sti.............................................................................................. 282 9 Selektivní koronarografie a invazivní hem odynam ické v y š e tře n í........................................................289 Tomáš Kovárníl<, Jan Horák, M iroslav Navrátil 9.1 Indikace selektivní ko ronarografie........................................................................................................ 289 9.2 Kontraindikace selektivní k o ro n a ro g ra fie ........................................................................................... 292 9.3 Technika provedení..................................................................................................................................292 9.4 Koronární anatomie a její v a r i a c e ........................................................................................................ 295 9.5 Kongenitální anomálie věnčitých t e p e n .............................................................................................. 296 9.6 S p a s m y ..................................................................................................................................................... 298 9.7 Angiografické hodnocení koronárních l è z i ........................................................................................... 298 9.8 Zhodnocení funkční významnosti koronárních l è z i ........................................................................... 298 9.9 Kvantitativní angiografie........................................................................................................................ 299 9.10 Problémy a limitace koronární angiografie........................................................................................... 300 9.11 Doplňující zobrazovací m e to d y .............................................................................................................. 300 9.12 Historie hemodynamického vy šetřo v án í.............................................................................................. 302 9.13 Hemodynamické vyšetření v současnosti ........................................................................................... 303 9.14 Pravostranná h e m o d y n a m ik a ...............................................................................................................304 9.15 Levostranná katetrizace ........................................................................................................................ 306 9.16 Měření srdečního v ý d e j e ........................................................................................................................ 307 9.17 Kalkulované h o d n o ty .............................................................................................................................. 308 9.18 Hodnocení srdečních z k r a t ů .............................................................................................................. 308 9.19 Aortální v a d y ............................................................................................................................................309 9.20 Mitrální v a d y ........................................................................................................................................... 311 9.21 Choroby p e r ik a r d u ..................................................................................................................................311 10 In tervenční e le k tr o f y z io lo g ie ..................................................................................................................... 316 Dan W íchterle 10.1 Technické vybavení elektrofyziologické lab o rato ře.............................................................................. 316 10.2 Personální obsazení elektrofyziologické laboratoře ........................................................................... 317 10.3 Příprava pacienta před elektrofyziologickým vyšetřením/katetrizační a b l a c í.................................317 10.4 Průběh elektrofyziologického vyšetření/katetrizační a b l a c e..............................................................318 10.5 Elektrofyziologické elektrodové katétry .............................................................................................. 318 10.6 Obecné principy sním ání e le k tro g ra m ů .............................................................................................. 322 10.7 Způsoby stimulace s r d c e ........................................................................................................................ 322 12 10.8 Elektrofyziologické vyšetření jednotlivých funkčních c e l k ů .............................................................. 322 10.9 Indukce a r y t m i í .......................................................................................................................................325 10.10 Mapování a r y tm i í ................................................................................................................................. 327 10.11 Katetrizační a b l a c e .............................................................................................................................. 331 11 Výpočetní tom ografie s r d c e .................................................................................................................... 337 Jan Baxa, Jiří Ferda 11.1 Technika v y š e tře n í.................................................................................................................................. 337 11.2 Zobrazení koronárního ř e č i š t ě ...............................................................................................................340 11.3 Zobrazení stavů po revaskularizaci ........................................................................................................346 11.4 Zobrazení srdečních oddílů a m y o k a rd u ...............................................................................................351 11.5 Zobrazení srdečních chlopní, hrudní aorty a p e r ik a r d u .....................................................................355 12 M agnetická rezonance v k a rd io ló g ii....................................................................................................... 362 D ana Kautznerová, Jaroslav Finterà, Radka Kočková 12.1 Teoretická č á s t .........................................................................................................................................362 12.2 Klinická č á s t ............................................................................................................................................371 13 N ukleární kardiológie .................................................................................................................................. 383 Milan Kam ínek 13.1 Úvod .........................................................................................................................................................383 13.2 Princip zátěžového zobrazení myokardiální p e r f u z e ........................................................................... 384 13.3 Zátěžové tech n ik y ..................................................................................................................................... 384 13.4 Perfuzní radiofarmaka používaná v nukleární k ard io ló g ii.............................................................. 385 13.5 Hodnocení gated SPÉCT........................................................................................................................ 386 13.6 Indikace SPÉCT.........................................................................................................................................390 13.7 Další perspektivy radionuklidového zobrazování m y o k a rd u............................................................. 396 14 Neinvazivní kardiológie ............................................................................................................................... 399 Vladimír Тика 14.1 Fyziologická reakce organismu na akutní dynamickou z á t ě ž ....................................................... 399 14.2 Praktické provedení zátěžového ergometrického vyšetřen í................................................................. 400 14.3 Spiroergometrie ..................................................................................................................................... 405 14.4 Specifické situace - in d i k a c e .................................................................................................................. 406 14.5 Šestiminutový test c h ů z e ........................................................................................................................ 409 14.6 Zatížení vzpřímenou polohou ...............................................................................................................409 15 K a r d io m a r k e r y ............................................................................................................................................... 413 Radek Pudil 15.1 Markéry ischemie a nekrózy myokardu .............................................................................................. 413 15.2 Markéry poruchy funkce m y o k a r d u ..................................................................................................... 417 15.3 Ostatní m a r k é r y ..................................................................................................................................... 420 16 Genetika v kardiológii ..................................................................................................................................424 Alice Krebsová, Kam il Sedláček 16.1 Úvod ........................................................................................................................................................ 424 16.2 Základní pojmy v g e n e t i c e .....................................................................................................................424 16.3 Základní metody laboratorního genetického v y š e třo v á n í.................................................................426 16.4 Základní metody klinickogenetického vyšetření v k a rd io ló g ii.......................................................427 16.5 Kardiovaskulární onemocnění s mendelovským typem dědičnosti..................................................431 16.6 Kardiovaskulární onemocnění s komplexním typem děd ičn o sti........................................................438 16.7 Farmakogenetika, farmakogenomika a personalizovaná medicína v k a rd io ló g ii...........................438 17 M echanické srdeční p o d p o ry ........................................................................................................................ 442 Jan Bělohlávek, Petr Ošťádal, Jiří K ettner 17.1 Krátkodobé mechanické srdeční podpory.............................................................................................. 442 PetrO šťádal, Jan B ělo h lá ve k......................................................................................................................... 442 17.2 Mechanické srdeční podpory pro dlouhodobé p o u ž i t í ........................................................................ 455 Jiří K e ttn e r................................................................................................................................................. 455 18 Poresuscitační p é č e ............................................................. 463 Jan Bělohlávek, Petr Ošťádal 18.1 Úvod ........................................................................................................................................................ 463 18.2 Léčebné s tr a te g ie ..................................................................................................................................... 464 18.3 Predikce prognózy po srdeční zástavě..................................................................................................... 469 18.4 Centra péče o nemocné po srdeční z á s ta v ě ........................................................................................... 469 18.5 Extrakorporální kardiopulmonální resuscitace ..................................................................................469 13 19 O šetřovatelství v k a r d io ló g ii........................................................................................................................ 474 Ilona Lálová 19.1 Vyšetřovací metody v kardiológii - role s e s t r y .................................................................................474 19.2 Monitorace v kardiológii z pohledu s e s t r y .......................................................................................480 19.3 Úlohasestry při specializovaných výkonech a léčebných metodách na koronární jednotce . . . 483 19.4 Vybrané akutní stavy v kardiológii a úloha sestry při jejich ře š e n í.....................................................485 19.5 Kardiopulmonální re s u s c ita c e .............................................................................................................. 486 19.6 Z á v ě r ........................................................................................................................................................ 487 20 Kardiovaskulární f a r m a k o te r a p ie .............................................................................................................. 488 JiříVítovec, Jindřich Špinar 20.1 Blokátory systému renin-angiotenzin-aldosteron.............................................................................. 488 20.2 Betablokátory ( B B ) ..................................................................................................................................493 20.3 Blokátory vápníkových kanálů (BVK).....................................................................................................494 20.4 D iu r e tik a ..................................................................................................................................................494 20.5 Srdeční glykosidy, inotropní látky a sy m p a to m im e tik a.................................................................... 497 20.6 Vazodilatační l á t k y ..................................................................................................................................499 20.7 A n tia ry tm ik a ........................................................................................................................................... 501 20.8 Hypolipidem ika........................................................................................................................................ 503 20.9 A n titrom botika........................................................................................................................................ 504 20.10 Ostatní léky užívané v kardiológii....................................................................................................... 508 21 P redoperační výkony pro kard iáln í a n ek ard iáln í z á k ro k y....................................................................510 H ana Skalická 21.1 Operační výkon u k a r d ia k a .....................................................................................................................510 21.2 Zásady predoperační ho v y šetře n í........................................................................................................... 510 21.3 Stanovení rizika o p e r a c e ........................................................................................................................ 512 21.4 Algoritmus predoperační p ř íp r a v y ........................................................................................................ 514 21.5 Ovlivnění riz ik a ........................................................................................................................................ 518 21.6 Postup u jednotlivých srdečních o n e m o c n ě n í.....................................................................................520 22 A kutní k o ro n árn í s y n d r o m y ........................................................................................................................ 525 Jan Bělohlávek, Petr Ošťádal, M a n in M ates 22.1 Úvod .........................................................................................................................................................525 22.2 Základní p o jm y ........................................................................................................................................ 525 22.3 Intervenční léčba AKS...............................................................................................................................529 22.4 Farmakoterapie A K S ...............................................................................................................................530 23 Chronické form y I C H S .................................................................................................................................. 559 Petr Kala 23.1 D efinice..................................................................................................................................................... 559 23.2 Patofyziologie............................................................................................................................................560 23.3 Epidemiologie ........................................................................................................................................ 561 23.4 Klinická m a n ife sta c e ...............................................................................................................................562 23.5 Diagnostika a diferenciální d ia g n o s tik a .............................................................................................. 562 23.6 Stratifikace r iz ik a ..................................................................................................................................... 565 23.7 Angina s norm álním nálezem na koronárních t e p n á c h .....................................................................566 23.8 Léčba stabilní IC H S ..................................................................................................................................566 24 A rteriáln í h y p e r te n z e ..................................................................................................................................... 572 Jan Václavík 24.1 Definice a epidemiologie hypertenze, měření krevního t l a k u............................................................572 24.2 Orgánové komplikace arteriální hypertenze a celkové kardiovaskulární r i z i k o..............................578 24.3 Sekundární hy p erte n ze........................................................................................................................... 583 24.4 Léčba h y p e rte n z e ..................................................................................................................................... 592 24.5 Rezistentní h y p e rte n z e ........................................................................................................................... 599 25 Onem ocnění m y o k a rd u ..................................................................................................................................609 Tom áš Paleček, Jan Krejčí, Petr Kuchynka 25.1 Definice a klasifikace k a rd io m y o p a tií..................................................................................................609 Tom áš Paleček 25.2 H ypertrofickákardiom yopatie.............................................................................................................. 610 Tom áš Paleček 14 25.3 Dilatační kardiom yopatie.................................................................................................................... 619 Petr Kuchynka 25.4 Myokarditida, zánětlivá kardiom yopatie.............................................................................................. 621 Jan Krejčí 25.5 Arytmogenní kardiomyopatie pravé k o m o ry ........................................................................................ 624 Jan Krejčí 25.6 Restriktivní k ard io m y o p atie.................................................................................................................. 627 T om áš Paleček 25.7 Neklasifikované kard io m y o p atie............................................................................................................633 Petr Kuchynka 2 6 P erik ard iáln í choroby .................................................................................................................................. 639 Tom áš Paleček 26.1 Anatomie a funkce p erik ard u .................................................................................................................. 639 26.2 Akutní p e r ik a rd itid a ............................................................................................................................... 639 26.3 Rekurentní p e rik a rd itid a.........................................................................................................................643 26.4 Perikardiální vý p o tek ............................................................................................................................... 644 26.5 Srdeční ta m p o n á d a .................................................................................................................................. 647 26.6 Konstriktivní p erik ard itid a..................................................................................................................... 649 26.7 Vrozená absence p e rik a rd u ..................................................................................................................... 653 26.8 Perikardiální c y s t a .................................................................................................................................. 653 26.9 Perikardiální a epikardiální t u k ............................................................................................................653 27 Nádorová onem ocnění s r d c e .........................................................................................................................656 Jean-Claude Tubando, Martin Mašek, Petr Kuchynka 27.1 Klinické projevy.........................................................................................................................................656 27.2 Vyšetřovací m e to d y .................................................................................................................................. 656 27.3 Primární nádory s r d c e ............................................................................................................................657 28 Chlopenní v a d y ............................................................................................................................................... 664 M iroslav Bitko, M artin Tuna, Jana Rubáčlwvá Popelová, Jan Vojáček, Štěpán Černý, Pavel Žáček 28.1 Úvod .........................................................................................................................................................664 28.2 Aortální s te n ó z a -A S ............................................................................................................................... 664 28.3 Aortální regurgitace - A R .........................................................................................................................672 28.4 M itrální regurgitace - M R ..................................................................................................................... 680 28.5 M itrální stenóza - M S ............................................................................................................................... 694 28.6 Trikuspidální regurgi ta c e - I R ...............................................................................................................698 28.7 Trikuspidální stenóza - TS.........................................................................................................................703 28.8 Pulmonální stenóza a pulm onální in s u fic ie n c e ..................................................................................704 29 Infekční e n d o k a r d itid a .................................................................................................................................. 706 Dan M arek 29.1 Üvod .........................................................................................................................................................706 29.2 Patofyziologické děje vedoucí к infekční e n d o k a rd itid ě .....................................................................707 29.3 D iagnostika............................................................................................................................................... 708 29.4 L é č b a .........................................................................................................................................................718 29.5 P ro fy la x e .................................................................................................................................................. 721 30 Srdeční s e l h á n í ............................................................................................................................................... 723 Jindnch Špinar, JiříVítovec, Lenka Špinarová 30.1 Chronické srdeční s e l h á n í ..................................................................................................................... 723 30.2 Akutní srdeční s e l h á n í ............................................................................................................................738 31 Plieni em bolie ...................................................................................................................................................750 M artin H utyra, Jan Přeček, M artin Šim ek 31.1 Úvod .........................................................................................................................................................750 31.2 Epidemiologie a p r o g n ó z a ..................................................................................................................... 750 31.3 Etiologie a patogeneze............................................................................................................................... 751 31.4 Klinické projevy.........................................................................................................................................752 31.5 Diagnostika a riziková stra tifik a c e ........................................................................................................ 752 31.6 T e r a p i e ..................................................................................................................................................... 758 31.7 Shrnutí a klíčové b o d y ............................................................................................................................765 15 32 Plieni hypertenze...................................................................................................................................... Pavel Jansa, Regina Votavová 32.1 Úvod ....................................................................................................................................................... 768 32.2 Plieni arteriální hypertenze - PAH (skupina 1 ) ................................................................................769 32.3 Plieni venookluzivní nemoc a plieni kapilární hemangiomatóza (skupina 1 ') ..........................776 32.4 Perzistující plieni hypertenze novorozenců-PPHN (skupina 1 " ) ...................................................777 32.5 Plieni hypertenze při postižení levého srdce (skupina 2 ) .................................................................... 777 32.6 Plieni hypertenze při plicních onemocněních a/nebo při hypoxemii (skupina 3 )......................778 32.7 Chronická tromboembolická plieni hypertenze (skupina 4 ) ..............................................................778 33 Onemocnění aorty .......................................................................................................................................784 PetrVařejka, Samuel Heller 33.1 Aneurysma a o r t y .................................................................................................................................... 784 33.2 Disekce a o r t y .......................................................................................................................................... 788 33.3 L é č b a ....................................................................................................................................................... 792 33.4 Degenerativní onemocnění a o rty .......................................................................................................... 793 33.5 Zánětlivá onemocnění a o r t y .................................................................................................................794 34 Synkopy.......................................................................................................................................................... 796 Vlastimil Loupal 34.1 D efinice.................................................................................................................................................... 796 34.2 Patofyziologie.......................................................................................................................................... 797 34.3 Epidemiologie ....................................................................................................................................... 798 34.4 Klinická m an ife sta c e ..............................................................................................................................798 34.5 Diagnostika a diferenciální d ia g n o s tik a.............................................................................................799 34.6 T e r a p i e ....................................................................................................................................................803 35 Technik v kardiológii....................................................................................................................................807 Veronika Bulková, Jakub Pindor, Jakub Střítecký 35.1 Legislativa ..........................................................................................................................................897 35.2 Elektrofyziologický te c h n ik ....................................................................................................................808 35.3 P e rfu zio n ista.......................................................................................................................................... 839 36 Supra ventrikulární tachykardie.................................................................................................................822 BasharAldhoon 36.1 Všeobecná č á s t .......................................................................................................................................822 36.2 Speciální část-specifická ary t m i e .......................................................................................................825 37 Fibrilace sín í....................................................................................................................................................840 Robert Čihák 37.1 Definice F S ............................................................................................................................................. 840 37.2 Atrial Fibrillation C lassific a tio n .......................................................................................................... 843 37.3 FS a j iné ary tmie, flu tter síní typický a a ty p ic k ý ................................................................................ 843 37.4 Patofyziologie a mechanismus vzniku FS ............................................................................................. 844 37.5 Epidemiologie a prognóza F S ................................................................................................................ 848 37.6 Klinický obraz a vyšetření ....................................................................................................................849 37.7 Léčba FS - fa rm ak o lo g ick á....................................................................................................................853 37.8 LéčbaFS-nefarm akologická................................................................................................................ 876 38 Komorové arytmie a náhlá srdeční s m r t .................................................................................................893 Josef Kautzner 38.1 Komorové e x tra sy sto ly .......................................................................................................................... 893 38.2 Urychlený idioventrikulámí r y t m u s ....................................................................................................894 38.3 Komorová ta c h y k a rd ie .......................................................................................................................... 893 38.4 Fibrilace k o m o r.......................................................................................................................................932 38.5 Náhlá srdeční s m r t ................................................................................................................................ 935 39 Právní aspekty ............................................................................................................................................. 924 Jolana Těšinová, Rom an Žďárek 39.1 Právní p ře d p isy .......................................................................................................................................924 39.2 Rozhodování pacientů, právo na se b e u rč e n í.......................................................................................925 39.3 Lege a r t i s ................................................................................................................................................ 930 39.4 Ochrana soukromí a poskytování informací ve z d ra v o tn ic tv í.......................................................... 932 39.5 Zdravotnická dokumentace a její v e d e n í ............................................................................................. 933 39.6 Právní odpovědnost................................................................................................................................ 934 16 40 Vrozené srd ečn í vady v d o s p ě l o s t i ........................................................................................................... 940 Jana Rubáčlwvá Popelová 40.1 Defekt septa síní (ASD - atrial septal d e f e c t ) .....................................................................................941 40.2 Defekt atrio-ventrikulám ího septa (AVSD - atrio-ventricular septal d e f e c t )................................ 944 40.3 Defekt komorového septa (VSD-ventricular septal defect) ...........................................................947 40.4 Stenóza plienke (PS), bikavitární pravá k o m o r a .............................................................................. 951 40.5 Vrozené vady aortální chlopně a Marfanův sy n d ro m ........................................................................955 40.6 Koarktace aorty (COA) ............................................................................................................................ 960 40.7 Truncus a r t e r i o s u s ...................................................................................................................................965 40.8 Otevřená tepenná dučej (DAP-ductus arteriosus p a t e n s ) .............................................................. 966 40.9 Fallotova tetralogie (TOP-tetralogy of F a l l o t )................................................................................. 968 40.10 Transpozice velkých tepen (d -T C A )..................................................................................................... 972 40.11 Vrozeně korigovaná transpozice velkých tepen (CCTCA -congenitally corrected transposition of the great a rte rie s)........................................................................................................ 977 40.12 Ebsteinova anomálie trikuspidální chlopně ..................................................................................... 980 40.13 Pulmonální atrezie (P A )......................................................................................................................... 982 40.14 Univentrikulární srdce, funkčně společná komora, dvojvtoková levá komora, trikuspidální atrezie, fontanovská c ir k u la c e ..................................................................................... 985 40.15 Dvouvýtoková pravá komora (D O R V ).................................................................................................. 989 40.16 Vrozené srdeční vady s plieni hypertenzí (PH), Eisenmengerův syndrom ( E S )..........................990 40.17 Vrozené anomálie koronárních tepen, anom ální odstup levé koronární tepny z plicnice (ALCAPA) ................................................................................................................................................ 995 40.18 Anomální návrat plicních žil, scim itar s y n d r o m ........................................................................... 997 40.19 Levostranná horní dutá žíla (LHDŽ)......................................................................................................999 40.20 Cor t r i a t r i a t u m .................................................................................................................................... 1001 40.21 Nomenklatura V S V ..............................................................................................................................1002 41 O nem ocnění p erifern ích te p e n ................................................................................................................. 1005 M iroslav Chochola, Sam uel H eller 41.1 Chronické formy ischemické choroby končetin ................................................................................ 1005 41.2 Akutní končetinová ischemie ..............................................................................................................1016 42 Žilní o n e m o c n ě n í........................................................................................................................................... 1026 David Ručka, Ondřej D ostál, Debora Karetová 42.1 Anatomie periferních žil, patofyziologie a vyšetřovací metody ....................................................1026 42.2 Hluboká žilní tro m b ó za.......................................................................................................................... 1037 42.3 Trombóza povrchových žil (povrchová tro m b o fle b itid a )................................................................... 1042 42.4 Strategie léčby chronických žilních onemocnění (se zaměřením na varixy a chronickou žilní insuficienci)............................................................................................................. 1045 43 Prevence k ardiovaskulárních o n e m o c n ě n í ............................................................................................. 1051 R enata Cíflwvá 43.1 Úvod ........................................................................................................................................................1051 43.2 Základní rizikové faktory K V O ............................................................................................................. 1053 43.3 Stanovení celkového kardiovaskulárního r i z i k a ................................................................................1054 43.4 Priority a cíle prevence kardiovaskulárních onemocnění ................................................................1058 43.5 Diferencovaný přístup na základě celkového kardiovaskulárního r i z i k a .........................................1058 43.6 Ostatní rizikové faktory K V O ................................................................................................................ 1058 43.7 Dalšíbiomarkery riz ik a .......................................................................................................................... 1059 43.8 Detekce asymptomatické aterosklerózy .............................................................................................1059 43.9 Další onemocnění zvyšující riziko KVO................................................................................................ 1060 43.10 Absolutní a relativní riziko kardiovaskulárních onem o cn ěn í......................................................... 1061 43.11 Jak provádět prevenci kardiovaskulárních onemocnění ................................................................1061 43.12 Implementace doporučení pro prevenci K V O ................................................................................... 1066 44 Základy k ard io ch iru rg ie a v ask u lárn í c h i r u r g i e ....................................................................................1069 Jaroslav Lindner, P etrŠtádler 44.1 Kardiochirurgie....................................................................................................................................... 1069 44.2 Cévní c h ir u r g ie ....................................................................................................................................... 1088 45 K ardiovaskulární r e h a b i l i t a c e .................................................................................................................... 1114 H ana Skalická, Ivan Karel 45.1 D efinice.................................................................................................................................................... 1114 45.2 Odůvodnění..............................................................................................................................................1114 17 45.3 Fáze a provádění k a rd io re h a b ilita c e .................................................................................................. 1115 45.4 Kontraindikace kardiovaskulární re h a b ilita c e .................................................................................. 1116 45.5 Kdo indikuj e a provádí k a rd io re h a b ilita c i.........................................................................................1116 45.6 Komu je kardiorehabilitace u rč e n a ......................................................................................................1116 45.7 Specifika kardiovaskulární rehabilitace u vybraných skupin n e m o c n ý c h .....................................1117 45.8 Rizika kardiovaskulární re h ab ilitac e.................................................................................................. 1122 46 Základy pediatrické k a r d io l ó g i e ............................................................................................................. 1124 Viktor Tomek, Petr Kubus 46.1 Výskyt kardiovaskulárních onemocnění u d ě t í .................................................................................. 1124 46.2 Příznaky srdečních o n e m o c n ě n í......................................................................................................... 1125 46.3 Kritické srdeční o n e m o c n ě n í............................................................................................................... 1126 46.4 Defekt komorového s e p ta ......................................................................................................................1126 46.5 Defekt sinového septa ......................................................................................................................... 1127 46.6 Aortální stenóza ...................................................................................................................................1128 46.7 Pulmonální stenóza ............................................................................................................................ ИЗО 46.8 Transpozice velkých a r t e r i i ...................................................................................................................ИЗО 46.9 Koarktace a o r t y ...................................................................................................................................... П31 46.10 Otevřená tepenná d u č e j.................................................................................................................... И 32 46.11 Defekt atrio ventrikulární ho septa .................................................................................................1132 46.12 Syndrom hypoplastického levého s r d c e ............................................................................................ ПЗЗ 46.13 Fallotova te t r a lo g i e ............................................................................................................................ П34 46.14 Dvojvýtoková pravá k o m o ra ............................................................................................................... 1134 46.15 Společný arteriální t r u n k u s ............................................................................................................... 1134 46.16 Pulmonální atrezie s intaktním komorovým s e p te m................................................................... 1135 46.17 Anomální návrat plicních ž i l ............................................................................................................ П35 46.18 Funkčně jediná k o m o ra ......................................................................................................................П35 46.19 Ostatní srdeční v ad y ............................................................................................................................ П36 46.20 Zánětlivá onemocnění srdce a k ard io m y o p atie............................................................................. 1137 46.21 Poruchy srdečního rytm u u d ě t í ......................................................................................................... 1137 47 A te r o s k le ró z a .............................................................................................................................................. И 44 R u d o lf Poledne, Jan Piťha 47.1 Vývoj aterosklerotických z m ě n ............................................................................................................ П44 47.2 Lipidy a ateroskleróza............................................................................................................................ П45 47.3 Imunologické aspekty atero sk leró zy ...................................................................................................П47 47.4 Klinický pohled na d y slip id e m ie......................................................................................................... П48 47.5 Klinické sledování rozvoje atero sk leró zy ............................................................................................ 1150 47.6 Diferenciální diagnóza a shrnutí zásad terapie .............................................................................1150 48 Srdce a d i a b e t e s .............................................................................................................................................И53 Martin H aluzík 48.1 Patofyziologie a epidemiologie DM 2. t y p u ....................................................................................... 1153 48.2 Současný algoritmus léčby DM 2. t y p u ..............................................................................................1154 48.3 Diabetická kardiom yopatie...................................................................................................................П56 48.4 Kompenzace diabetů a kardiovaskulární k o m p lik a c e .....................................................................1158 48.5 Co b


       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist