načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kardiologie - Miloš Táborský; Josef Kautzner; Aleš Linhart

Kardiologie
-20%
sleva

Kniha: Kardiologie
Autor: ; ;

Tato učebnice kardiologie vychází z unikátní interaktivní kardiologické výukové platformy. V 62 kapitolách pokrývá celou oblast kardiologie. Inovativní je v kardiologii dosud ...
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: MLADÁ FRONTA
Rok vydání: 201705
Počet stran: 1350
Rozměr: 306,0x224,0x67,0 mm
Úprava: tran : ilustrace (převážně barevné)
Vydání: První vydání
Hmotnost: 4,03kg
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-204-4434-9
EAN: 9788020444349
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tato učebnice kardiologie vychází z unikátní interaktivní kardiologické výukové platformy. V 62 kapitolách pokrývá celou oblast kardiologie.
Inovativní je v kardiologii dosud neexistující formát klasické učebnice spojený s interaktivní platformou e-kardio a s flash diskem s rozsáhlou obrazovou dokumentací a s množstvím videosekvencí z praxe.
Cílovou skupinou jsou studenti lékařských oborů (pre- i postgraduální úroveň), kardiologové, internisté a další akademičtí pracovníci.

Předmětná hesla
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah
P řed m lu v a..................................................................................................................................................................... 23
1 N árodní kardiovaskulární p r o g r a m .............................................................................................................. 25
1.1 Principy a cíle p r o g r a m u ........................................................................................................................... 25
1.2 Role j ednotlivých medicinských oborů v péči o nemocné s kardiovaskulárními chorobam i,
mezioborová s p o lu p r á c e ........................................................................................................................... 26
1.3 Primární prevence kardiovaskulárních chorob (péče o dosud zdravou po p u laci)................................26
1.4 Registrace kardiovaskulárních chorob, sledování úrovně poskytované p é č e .......................................27
1.5 Koncepce oboru kardiológie .....................................................................................................................27
1.6 Koncepce oboru urgentní m ed icín a........................................................................................................... 28
1.7 Koncepce oboru k a rd io c h iru rg ie .............................................................................................................. 29
1.8 Koncepce oboru cévní chirurgie .............................................................................................................. 29
1.9 Role internistů v péči o kardiovaskulární nemocné ..............................................................................30
1.10 Role všeobecných praktických lékařů v péči o kardiovaskulární n e m o c n é..........................................30
1.11 Péče o nemocné s akutním infarktem m y o k ard u .................................................................................... 30
1.12 Péče o nemocné s poruchami srdečního r y t m u ........................................................................................31
1.13 Péče o vrozené srdeční vady v dětství a d o s p ě l o s t i ................................................................................. 31
1.14 Péče o nemocné s h y p e rte n z í.....................................................................................................................31
1.15 Péče o nemocné s chronickým srdečním s e lh á n ím ................................................................................. 31
1.16 Péče o nemocné se vzácnými kardiovaskulárními chorobami
1.17 Péče o pacienty s kardiovaskulárními chorobami a d i a b e t e m..........................................................32
1.18 Péče o nemocné s d y s lip id e m ií..................................................................................................................33
1.19 Kardiovaskulární c e n t r a ........................................................................................................................... 33
1.20 Výzkum kardiovaskulárních c h o r o b ........................................................................................................33
1.21 Specializační příprava lé k a ř ů .....................................................................................................................33
1.22 Doporučené postupy (guidelines).............................................................................................................. 33
2 Dějiny k a rd io ló g ie ...............................................................................................................................................35
M artin Riedel
2.1 Devatenácté s t o l e t í ..................................................................................................................................... 35
2.2 První polovina 20. s to le tí........................................................................................................................... 55
2.3 Druhá polovina 20. s t o l e t í ................................................................................................. 76
2.4 Závěr 20. století, p o stm o d e rn a ........................................................................................................... 145
3 V irtuální m odel srdce ............................................................................................................................... 150
Petr Peichí
4 P ropedeutika kardiovaskulárních o n e m o c n ě n í..................................................................................... 151
JiříVítovec, Jindřich Spinar
4.1 Úvod ..................................................................................................................................................... 151
4.2 Základní kardiovaskulární a n a m n é z a .............................................................................................. 151
4.3 Nynější onemocnění a nejčastější kardiální p ř í z n a k y........................................................................ 152
4.4 Bolesti na h r u d i ..................................................................................................................................... 153
4.5 Bušení srdce (palpitace)........................................................................................................................ 153
4.6 Kašel ( t u s s i s ) ......................................................................................................................................... 154
4.7 Méně běžné srdeční sy m p to m y ........................................................................................................... 154
4.8 Fyzikální v y š e tř e n í................................................................................................................................... 154
4.9 Z á v ě r ..........................................................................................................................................................159
5 Základy patofyziologie kardiovaskulárních onem ocnění a ex p erim en táln í k a rd io ló g ie.................161
PetrO šťádal, Bohuslav Ošťádal
5.1 Úvod ..................................................................................................................................................... 161
5.2 Experimentální modely pro studium kardiovaskulárního s y s t é m u ..................................................161
5.3 Srdeční buňky ......................................................................................................................................... 167
5.4 Kmenové b u ň k y ......................................................................................................................................... 167
5.5 Počítačové a matematické m o d e l y ......................................................................................................... 168
5.6 Experimentální výzkum a základní patofyziologické principy vybraných poruch
kardiovaskulárního s y s té m u ...................................................................................................................169
6 Počítačové a m atem atick é m odely kardiovaskulárního s y s t é m u........................................................178
Jiří Kofránek
6.1 Cirkulační systém v síti fyziologických regulačních v z t a h ů ...............................................................178
11

6.2 Formalizace a modelování v medicíně a b io lo g ii ............................................................................. 179
6.3 Evoluce modelovacích n á s tro jů ...............................................................................................................180
6.4 Integrativní modely lidské fyziologie - HumMod a PHYSIOMODEL.................................................183
6.5 Význam integrativních modelů lidské fyziologie při studiu kardiovaskulárního systému . . . . 184
6.6 Modelování kardiovaskulárního systému j ako výuková p o m ů c k a ....................................................186
7 E le k tro k a rd io g ra fie .................................................................................................................................... 197
PetrPeichl
7.1 Úvod ........................................................................................................................................................ I 97
7.2 Normální elektrokardiogram ..................................................................................................................199
7.3 Abnormality EKG k ř i v k y ........................................................................................................................ 201
7.4 Ischemie a infarkt m y o k ard u ................................................................................................................. 207
7.5 E K G u ary tm ií............................................................................................................................................211
7.6 EKG uiontové dysbalance........................................................................................................................ 220
8 E c h o k a rd io g ra f ie ....................................................................................................................................... 222
A lešL inhart
8.1 Fyzikální principy u l t r a z v u k u .......................................................................................................... 222
8.2 Technika echokardiografického v y š e t ř e n í ....................................................................................... 227
8.3 Hodnocení struktury a funkce srdečních o d d í l ů................................................................................. 238
8.4 Echokardiografický obraz plieni h y p e r te n z e ........................................................................................250
8.5 Echokardiografie u nemocných s ischemickou chorobou s r d e č n í....................................................252
8.6 Echokardiografie kardiomyopatií a m y o k ard itid.................................................................................254
8.7 Echokardiografie u nemocných s arteriální hypertenzí ....................................................................257
8.8 Hodnocení srdečních chlopní a chlopenního a p a r á t u.......................................................................258
8.9 Onemocnění p e rik a rd u ........................................................................................................................... 274
8.10 Intrakardiální útvary a jiné zdroje periferních em bolizací.................................................................276
8.11 Onemocnění a o r t y ..................................................................................................................................279
8.12 Vrozené vývoj ové vady srdce v d o sp ělo sti.............................................................................................. 282
9 Selektivní koronarografie a invazivní hem odynam ické v y š e tře n í........................................................289
Tomáš Kovárníl<, Jan Horák, M iroslav Navrátil
9.1 Indikace selektivní ko ronarografie........................................................................................................ 289
9.2 Kontraindikace selektivní k o ro n a ro g ra fie ........................................................................................... 292
9.3 Technika provedení..................................................................................................................................292
9.4 Koronární anatomie a její v a r i a c e ........................................................................................................ 295
9.5 Kongenitální anomálie věnčitých t e p e n .............................................................................................. 296
9.6 S p a s m y ..................................................................................................................................................... 298
9.7 Angiografické hodnocení koronárních l è z i ........................................................................................... 298
9.8 Zhodnocení funkční významnosti koronárních l è z i ........................................................................... 298
9.9 Kvantitativní angiografie........................................................................................................................ 299
9.10 Problémy a limitace koronární angiografie........................................................................................... 300
9.11 Doplňující zobrazovací m e to d y .............................................................................................................. 300
9.12 Historie hemodynamického vy šetřo v án í.............................................................................................. 302
9.13 Hemodynamické vyšetření v současnosti ........................................................................................... 303
9.14 Pravostranná h e m o d y n a m ik a ...............................................................................................................304
9.15 Levostranná katetrizace ........................................................................................................................ 306
9.16 Měření srdečního v ý d e j e ........................................................................................................................ 307
9.17 Kalkulované h o d n o ty .............................................................................................................................. 308
9.18 Hodnocení srdečních z k r a t ů .............................................................................................................. 308
9.19 Aortální v a d y ............................................................................................................................................309
9.20 Mitrální v a d y ........................................................................................................................................... 311
9.21 Choroby p e r ik a r d u ..................................................................................................................................311
10 In tervenční e le k tr o f y z io lo g ie ..................................................................................................................... 316
Dan W íchterle
10.1 Technické vybavení elektrofyziologické lab o rato ře.............................................................................. 316
10.2 Personální obsazení elektrofyziologické laboratoře ........................................................................... 317
10.3 Příprava pacienta před elektrofyziologickým vyšetřením/katetrizační a b l a c í.................................317
10.4 Průběh elektrofyziologického vyšetření/katetrizační a b l a c e..............................................................318
10.5 Elektrofyziologické elektrodové katétry .............................................................................................. 318
10.6 Obecné principy sním ání e le k tro g ra m ů .............................................................................................. 322
10.7 Způsoby stimulace s r d c e ........................................................................................................................ 322
12

10.8 Elektrofyziologické vyšetření jednotlivých funkčních c e l k ů .............................................................. 322
10.9 Indukce a r y t m i í .......................................................................................................................................325
10.10 Mapování a r y tm i í ................................................................................................................................. 327
10.11 Katetrizační a b l a c e .............................................................................................................................. 331
11 Výpočetní tom ografie s r d c e .................................................................................................................... 337
Jan Baxa, Jiří Ferda
11.1 Technika v y š e tře n í.................................................................................................................................. 337
11.2 Zobrazení koronárního ř e č i š t ě ...............................................................................................................340
11.3 Zobrazení stavů po revaskularizaci ........................................................................................................346
11.4 Zobrazení srdečních oddílů a m y o k a rd u ...............................................................................................351
11.5 Zobrazení srdečních chlopní, hrudní aorty a p e r ik a r d u .....................................................................355
12 M agnetická rezonance v k a rd io ló g ii....................................................................................................... 362
D ana Kautznerová, Jaroslav Finterà, Radka Kočková
12.1 Teoretická č á s t .........................................................................................................................................362
12.2 Klinická č á s t ............................................................................................................................................371
13 N ukleární kardiológie .................................................................................................................................. 383
Milan Kam ínek
13.1 Úvod .........................................................................................................................................................383
13.2 Princip zátěžového zobrazení myokardiální p e r f u z e ........................................................................... 384
13.3 Zátěžové tech n ik y ..................................................................................................................................... 384
13.4 Perfuzní radiofarmaka používaná v nukleární k ard io ló g ii.............................................................. 385
13.5 Hodnocení gated SPÉCT........................................................................................................................ 386
13.6 Indikace SPÉCT.........................................................................................................................................390
13.7 Další perspektivy radionuklidového zobrazování m y o k a rd u............................................................. 396
14 Neinvazivní kardiológie ............................................................................................................................... 399
Vladimír Тика
14.1 Fyziologická reakce organismu na akutní dynamickou z á t ě ž ....................................................... 399
14.2 Praktické provedení zátěžového ergometrického vyšetřen í................................................................. 400
14.3 Spiroergometrie ..................................................................................................................................... 405
14.4 Specifické situace - in d i k a c e .................................................................................................................. 406
14.5 Šestiminutový test c h ů z e ........................................................................................................................ 409
14.6 Zatížení vzpřímenou polohou ...............................................................................................................409
15 K a r d io m a r k e r y ............................................................................................................................................... 413
Radek Pudil
15.1 Markéry ischemie a nekrózy myokardu .............................................................................................. 413
15.2 Markéry poruchy funkce m y o k a r d u ..................................................................................................... 417
15.3 Ostatní m a r k é r y ..................................................................................................................................... 420
16 Genetika v kardiológii ..................................................................................................................................424
Alice Krebsová, Kam il Sedláček
16.1 Úvod ........................................................................................................................................................ 424
16.2 Základní pojmy v g e n e t i c e .....................................................................................................................424
16.3 Základní metody laboratorního genetického v y š e třo v á n í.................................................................426
16.4 Základní metody klinickogenetického vyšetření v k a rd io ló g ii.......................................................427
16.5 Kardiovaskulární onemocnění s mendelovským typem dědičnosti..................................................431
16.6 Kardiovaskulární onemocnění s komplexním typem děd ičn o sti........................................................438
16.7 Farmakogenetika, farmakogenomika a personalizovaná medicína v k a rd io ló g ii...........................438
17 M echanické srdeční p o d p o ry ........................................................................................................................ 442
Jan Bělohlávek, Petr Ošťádal, Jiří K ettner
17.1 Krátkodobé mechanické srdeční podpory.............................................................................................. 442
PetrO šťádal, Jan B ělo h lá ve k......................................................................................................................... 442
17.2 Mechanické srdeční podpory pro dlouhodobé p o u ž i t í ........................................................................ 455
Jiří K e ttn e r................................................................................................................................................. 455
18 Poresuscitační p é č e ............................................................. 463
Jan Bělohlávek, Petr Ošťádal
18.1 Úvod ........................................................................................................................................................ 463
18.2 Léčebné s tr a te g ie ..................................................................................................................................... 464
18.3 Predikce prognózy po srdeční zástavě..................................................................................................... 469
18.4 Centra péče o nemocné po srdeční z á s ta v ě ........................................................................................... 469
18.5 Extrakorporální kardiopulmonální resuscitace ..................................................................................469
13

19 O šetřovatelství v k a r d io ló g ii........................................................................................................................ 474
Ilona Lálová
19.1 Vyšetřovací metody v kardiológii - role s e s t r y .................................................................................474
19.2 Monitorace v kardiológii z pohledu s e s t r y .......................................................................................480
19.3 Úlohasestry při specializovaných výkonech a léčebných metodách na koronární jednotce . . . 483
19.4 Vybrané akutní stavy v kardiológii a úloha sestry při jejich ře š e n í.....................................................485
19.5 Kardiopulmonální re s u s c ita c e .............................................................................................................. 486
19.6 Z á v ě r ........................................................................................................................................................ 487
20 Kardiovaskulární f a r m a k o te r a p ie .............................................................................................................. 488
JiříVítovec, Jindřich Špinar
20.1 Blokátory systému renin-angiotenzin-aldosteron.............................................................................. 488
20.2 Betablokátory ( B B ) ..................................................................................................................................493
20.3 Blokátory vápníkových kanálů (BVK).....................................................................................................494
20.4 D iu r e tik a ..................................................................................................................................................494
20.5 Srdeční glykosidy, inotropní látky a sy m p a to m im e tik a.................................................................... 497
20.6 Vazodilatační l á t k y ..................................................................................................................................499
20.7 A n tia ry tm ik a ........................................................................................................................................... 501
20.8 Hypolipidem ika........................................................................................................................................ 503
20.9 A n titrom botika........................................................................................................................................ 504
20.10 Ostatní léky užívané v kardiológii....................................................................................................... 508
21 P redoperační výkony pro kard iáln í a n ek ard iáln í z á k ro k y....................................................................510
H ana Skalická
21.1 Operační výkon u k a r d ia k a .....................................................................................................................510
21.2 Zásady predoperační ho v y šetře n í........................................................................................................... 510
21.3 Stanovení rizika o p e r a c e ........................................................................................................................ 512
21.4 Algoritmus predoperační p ř íp r a v y ........................................................................................................ 514
21.5 Ovlivnění riz ik a ........................................................................................................................................ 518
21.6 Postup u jednotlivých srdečních o n e m o c n ě n í.....................................................................................520
22 A kutní k o ro n árn í s y n d r o m y ........................................................................................................................ 525
Jan Bělohlávek, Petr Ošťádal, M a n in M ates
22.1 Úvod .........................................................................................................................................................525
22.2 Základní p o jm y ........................................................................................................................................ 525
22.3 Intervenční léčba AKS...............................................................................................................................529
22.4 Farmakoterapie A K S ...............................................................................................................................530
23 Chronické form y I C H S .................................................................................................................................. 559
Petr Kala
23.1 D efinice..................................................................................................................................................... 559
23.2 Patofyziologie............................................................................................................................................560
23.3 Epidemiologie ........................................................................................................................................ 561
23.4 Klinická m a n ife sta c e ...............................................................................................................................562
23.5 Diagnostika a diferenciální d ia g n o s tik a .............................................................................................. 562
23.6 Stratifikace r iz ik a ..................................................................................................................................... 565
23.7 Angina s norm álním nálezem na koronárních t e p n á c h .....................................................................566
23.8 Léčba stabilní IC H S ..................................................................................................................................566
24 A rteriáln í h y p e r te n z e ..................................................................................................................................... 572
Jan Václavík
24.1 Definice a epidemiologie hypertenze, měření krevního t l a k u............................................................572
24.2 Orgánové komplikace arteriální hypertenze a celkové kardiovaskulární r i z i k o..............................578
24.3 Sekundární hy p erte n ze........................................................................................................................... 583
24.4 Léčba h y p e rte n z e ..................................................................................................................................... 592
24.5 Rezistentní h y p e rte n z e ........................................................................................................................... 599
25 Onem ocnění m y o k a rd u ..................................................................................................................................609
Tom áš Paleček, Jan Krejčí, Petr Kuchynka
25.1 Definice a klasifikace k a rd io m y o p a tií..................................................................................................609
Tom áš Paleček
25.2 H ypertrofickákardiom yopatie.............................................................................................................. 610
Tom áš Paleček
14

25.3 Dilatační kardiom yopatie.................................................................................................................... 619
Petr Kuchynka
25.4 Myokarditida, zánětlivá kardiom yopatie.............................................................................................. 621
Jan Krejčí
25.5 Arytmogenní kardiomyopatie pravé k o m o ry ........................................................................................ 624
Jan Krejčí
25.6 Restriktivní k ard io m y o p atie.................................................................................................................. 627
T om áš Paleček
25.7 Neklasifikované kard io m y o p atie............................................................................................................633
Petr Kuchynka
2 6 P erik ard iáln í choroby .................................................................................................................................. 639
Tom áš Paleček
26.1 Anatomie a funkce p erik ard u .................................................................................................................. 639
26.2 Akutní p e r ik a rd itid a ............................................................................................................................... 639
26.3 Rekurentní p e rik a rd itid a.........................................................................................................................643
26.4 Perikardiální vý p o tek ............................................................................................................................... 644
26.5 Srdeční ta m p o n á d a .................................................................................................................................. 647
26.6 Konstriktivní p erik ard itid a..................................................................................................................... 649
26.7 Vrozená absence p e rik a rd u ..................................................................................................................... 653
26.8 Perikardiální c y s t a .................................................................................................................................. 653
26.9 Perikardiální a epikardiální t u k ............................................................................................................653
27 Nádorová onem ocnění s r d c e .........................................................................................................................656
Jean-Claude Tubando, Martin Mašek, Petr Kuchynka
27.1 Klinické projevy.........................................................................................................................................656
27.2 Vyšetřovací m e to d y .................................................................................................................................. 656
27.3 Primární nádory s r d c e ............................................................................................................................657
28 Chlopenní v a d y ............................................................................................................................................... 664
M iroslav Bitko, M artin Tuna, Jana Rubáčlwvá Popelová, Jan Vojáček, Štěpán Černý, Pavel Žáček
28.1 Úvod .........................................................................................................................................................664
28.2 Aortální s te n ó z a -A S ............................................................................................................................... 664
28.3 Aortální regurgitace - A R .........................................................................................................................672
28.4 M itrální regurgitace - M R ..................................................................................................................... 680
28.5 M itrální stenóza - M S ............................................................................................................................... 694
28.6 Trikuspidální regurgi ta c e - I R ...............................................................................................................698
28.7 Trikuspidální stenóza - TS.........................................................................................................................703
28.8 Pulmonální stenóza a pulm onální in s u fic ie n c e ..................................................................................704
29 Infekční e n d o k a r d itid a .................................................................................................................................. 706
Dan M arek
29.1 Üvod .........................................................................................................................................................706
29.2 Patofyziologické děje vedoucí к infekční e n d o k a rd itid ě .....................................................................707
29.3 D iagnostika............................................................................................................................................... 708
29.4 L é č b a .........................................................................................................................................................718
29.5 P ro fy la x e .................................................................................................................................................. 721
30 Srdeční s e l h á n í ............................................................................................................................................... 723
Jindnch Špinar, JiříVítovec, Lenka Špinarová
30.1 Chronické srdeční s e l h á n í ..................................................................................................................... 723
30.2 Akutní srdeční s e l h á n í ............................................................................................................................738
31 Plieni em bolie ...................................................................................................................................................750
M artin H utyra, Jan Přeček, M artin Šim ek
31.1 Úvod .........................................................................................................................................................750
31.2 Epidemiologie a p r o g n ó z a ..................................................................................................................... 750
31.3 Etiologie a patogeneze............................................................................................................................... 751
31.4 Klinické projevy.........................................................................................................................................752
31.5 Diagnostika a riziková stra tifik a c e ........................................................................................................ 752
31.6 T e r a p i e ..................................................................................................................................................... 758
31.7 Shrnutí a klíčové b o d y ............................................................................................................................765
15

32 Plieni hypertenze......................................................................................................................................
Pavel Jansa, Regina Votavová
32.1 Úvod ....................................................................................................................................................... 768
32.2 Plieni arteriální hypertenze - PAH (skupina 1 ) ................................................................................769
32.3 Plieni venookluzivní nemoc a plieni kapilární hemangiomatóza (skupina 1 ') ..........................776
32.4 Perzistující plieni hypertenze novorozenců-PPHN (skupina 1 " ) ...................................................777
32.5 Plieni hypertenze při postižení levého srdce (skupina 2 ) .................................................................... 777
32.6 Plieni hypertenze při plicních onemocněních a/nebo při hypoxemii (skupina 3 )......................778
32.7 Chronická tromboembolická plieni hypertenze (skupina 4 ) ..............................................................778
33 Onemocnění aorty .......................................................................................................................................784
PetrVařejka, Samuel Heller
33.1 Aneurysma a o r t y .................................................................................................................................... 784
33.2 Disekce a o r t y .......................................................................................................................................... 788
33.3 L é č b a ....................................................................................................................................................... 792
33.4 Degenerativní onemocnění a o rty .......................................................................................................... 793
33.5 Zánětlivá onemocnění a o r t y .................................................................................................................794
34 Synkopy.......................................................................................................................................................... 796
Vlastimil Loupal
34.1 D efinice.................................................................................................................................................... 796
34.2 Patofyziologie.......................................................................................................................................... 797
34.3 Epidemiologie ....................................................................................................................................... 798
34.4 Klinická m an ife sta c e ..............................................................................................................................798
34.5 Diagnostika a diferenciální d ia g n o s tik a.............................................................................................799
34.6 T e r a p i e ....................................................................................................................................................803
35 Technik v kardiológii....................................................................................................................................807
Veronika Bulková, Jakub Pindor, Jakub Střítecký
35.1 Legislativa ..........................................................................................................................................897
35.2 Elektrofyziologický te c h n ik ....................................................................................................................808
35.3 P e rfu zio n ista.......................................................................................................................................... 839
36 Supra ventrikulární tachykardie.................................................................................................................822
BasharAldhoon
36.1 Všeobecná č á s t .......................................................................................................................................822
36.2 Speciální část-specifická ary t m i e .......................................................................................................825
37 Fibrilace sín í....................................................................................................................................................840
Robert Čihák
37.1 Definice F S ............................................................................................................................................. 840
37.2 Atrial Fibrillation C lassific a tio n .......................................................................................................... 843
37.3 FS a j iné ary tmie, flu tter síní typický a a ty p ic k ý ................................................................................ 843
37.4 Patofyziologie a mechanismus vzniku FS ............................................................................................. 844
37.5 Epidemiologie a prognóza F S ................................................................................................................ 848
37.6 Klinický obraz a vyšetření ....................................................................................................................849
37.7 Léčba FS - fa rm ak o lo g ick á....................................................................................................................853
37.8 LéčbaFS-nefarm akologická................................................................................................................ 876
38 Komorové arytmie a náhlá srdeční s m r t .................................................................................................893
Josef Kautzner
38.1 Komorové e x tra sy sto ly .......................................................................................................................... 893
38.2 Urychlený idioventrikulámí r y t m u s ....................................................................................................894
38.3 Komorová ta c h y k a rd ie .......................................................................................................................... 893
38.4 Fibrilace k o m o r.......................................................................................................................................932
38.5 Náhlá srdeční s m r t ................................................................................................................................ 935
39 Právní aspekty ............................................................................................................................................. 924
Jolana Těšinová, Rom an Žďárek
39.1 Právní p ře d p isy .......................................................................................................................................924
39.2 Rozhodování pacientů, právo na se b e u rč e n í.......................................................................................925
39.3 Lege a r t i s ................................................................................................................................................ 930
39.4 Ochrana soukromí a poskytování informací ve z d ra v o tn ic tv í.......................................................... 932
39.5 Zdravotnická dokumentace a její v e d e n í ............................................................................................. 933
39.6 Právní odpovědnost................................................................................................................................ 934
16

40 Vrozené srd ečn í vady v d o s p ě l o s t i ........................................................................................................... 940
Jana Rubáčlwvá Popelová
40.1 Defekt septa síní (ASD - atrial septal d e f e c t ) .....................................................................................941
40.2 Defekt atrio-ventrikulám ího septa (AVSD - atrio-ventricular septal d e f e c t )................................ 944
40.3 Defekt komorového septa (VSD-ventricular septal defect) ...........................................................947
40.4 Stenóza plienke (PS), bikavitární pravá k o m o r a .............................................................................. 951
40.5 Vrozené vady aortální chlopně a Marfanův sy n d ro m ........................................................................955
40.6 Koarktace aorty (COA) ............................................................................................................................ 960
40.7 Truncus a r t e r i o s u s ...................................................................................................................................965
40.8 Otevřená tepenná dučej (DAP-ductus arteriosus p a t e n s ) .............................................................. 966
40.9 Fallotova tetralogie (TOP-tetralogy of F a l l o t )................................................................................. 968
40.10 Transpozice velkých tepen (d -T C A )..................................................................................................... 972
40.11 Vrozeně korigovaná transpozice velkých tepen (CCTCA -congenitally corrected
transposition of the great a rte rie s)........................................................................................................ 977
40.12 Ebsteinova anomálie trikuspidální chlopně ..................................................................................... 980
40.13 Pulmonální atrezie (P A )......................................................................................................................... 982
40.14 Univentrikulární srdce, funkčně společná komora, dvojvtoková levá komora,
trikuspidální atrezie, fontanovská c ir k u la c e ..................................................................................... 985
40.15 Dvouvýtoková pravá komora (D O R V ).................................................................................................. 989
40.16 Vrozené srdeční vady s plieni hypertenzí (PH), Eisenmengerův syndrom ( E S )..........................990
40.17 Vrozené anomálie koronárních tepen, anom ální odstup levé koronární tepny z plicnice
(ALCAPA) ................................................................................................................................................ 995
40.18 Anomální návrat plicních žil, scim itar s y n d r o m ........................................................................... 997
40.19 Levostranná horní dutá žíla (LHDŽ)......................................................................................................999
40.20 Cor t r i a t r i a t u m .................................................................................................................................... 1001
40.21 Nomenklatura V S V ..............................................................................................................................1002
41 O nem ocnění p erifern ích te p e n ................................................................................................................. 1005
M iroslav Chochola, Sam uel H eller
41.1 Chronické formy ischemické choroby končetin ................................................................................ 1005
41.2 Akutní končetinová ischemie ..............................................................................................................1016
42 Žilní o n e m o c n ě n í........................................................................................................................................... 1026
David Ručka, Ondřej D ostál, Debora Karetová
42.1 Anatomie periferních žil, patofyziologie a vyšetřovací metody ....................................................1026
42.2 Hluboká žilní tro m b ó za.......................................................................................................................... 1037
42.3 Trombóza povrchových žil (povrchová tro m b o fle b itid a )................................................................... 1042
42.4 Strategie léčby chronických žilních onemocnění (se zaměřením na varixy
a chronickou žilní insuficienci)............................................................................................................. 1045
43 Prevence k ardiovaskulárních o n e m o c n ě n í ............................................................................................. 1051
R enata Cíflwvá
43.1 Úvod ........................................................................................................................................................1051
43.2 Základní rizikové faktory K V O ............................................................................................................. 1053
43.3 Stanovení celkového kardiovaskulárního r i z i k a ................................................................................1054
43.4 Priority a cíle prevence kardiovaskulárních onemocnění ................................................................1058
43.5 Diferencovaný přístup na základě celkového kardiovaskulárního r i z i k a .........................................1058
43.6 Ostatní rizikové faktory K V O ................................................................................................................ 1058
43.7 Dalšíbiomarkery riz ik a .......................................................................................................................... 1059
43.8 Detekce asymptomatické aterosklerózy .............................................................................................1059
43.9 Další onemocnění zvyšující riziko KVO................................................................................................ 1060
43.10 Absolutní a relativní riziko kardiovaskulárních onem o cn ěn í......................................................... 1061
43.11 Jak provádět prevenci kardiovaskulárních onemocnění ................................................................1061
43.12 Implementace doporučení pro prevenci K V O ................................................................................... 1066
44 Základy k ard io ch iru rg ie a v ask u lárn í c h i r u r g i e ....................................................................................1069
Jaroslav Lindner, P etrŠtádler
44.1 Kardiochirurgie....................................................................................................................................... 1069
44.2 Cévní c h ir u r g ie ....................................................................................................................................... 1088
45 K ardiovaskulární r e h a b i l i t a c e .................................................................................................................... 1114
H ana Skalická, Ivan Karel
45.1 D efinice.................................................................................................................................................... 1114
45.2 Odůvodnění..............................................................................................................................................1114
17

45.3 Fáze a provádění k a rd io re h a b ilita c e .................................................................................................. 1115
45.4 Kontraindikace kardiovaskulární re h a b ilita c e .................................................................................. 1116
45.5 Kdo indikuj e a provádí k a rd io re h a b ilita c i.........................................................................................1116
45.6 Komu je kardiorehabilitace u rč e n a ......................................................................................................1116
45.7 Specifika kardiovaskulární rehabilitace u vybraných skupin n e m o c n ý c h .....................................1117
45.8 Rizika kardiovaskulární re h ab ilitac e.................................................................................................. 1122
46 Základy pediatrické k a r d io l ó g i e ............................................................................................................. 1124
Viktor Tomek, Petr Kubus
46.1 Výskyt kardiovaskulárních onemocnění u d ě t í .................................................................................. 1124
46.2 Příznaky srdečních o n e m o c n ě n í......................................................................................................... 1125
46.3 Kritické srdeční o n e m o c n ě n í............................................................................................................... 1126
46.4 Defekt komorového s e p ta ......................................................................................................................1126
46.5 Defekt sinového septa ......................................................................................................................... 1127
46.6 Aortální stenóza ...................................................................................................................................1128
46.7 Pulmonální stenóza ............................................................................................................................ ИЗО
46.8 Transpozice velkých a r t e r i i ...................................................................................................................ИЗО
46.9 Koarktace a o r t y ...................................................................................................................................... П31
46.10 Otevřená tepenná d u č e j.................................................................................................................... И 32
46.11 Defekt atrio ventrikulární ho septa .................................................................................................1132
46.12 Syndrom hypoplastického levého s r d c e ............................................................................................ ПЗЗ
46.13 Fallotova te t r a lo g i e ............................................................................................................................ П34
46.14 Dvojvýtoková pravá k o m o ra ............................................................................................................... 1134
46.15 Společný arteriální t r u n k u s ............................................................................................................... 1134
46.16 Pulmonální atrezie s intaktním komorovým s e p te m................................................................... 1135
46.17 Anomální návrat plicních ž i l ............................................................................................................ П35
46.18 Funkčně jediná k o m o ra ......................................................................................................................П35
46.19 Ostatní srdeční v ad y ............................................................................................................................ П36
46.20 Zánětlivá onemocnění srdce a k ard io m y o p atie............................................................................. 1137
46.21 Poruchy srdečního rytm u u d ě t í ......................................................................................................... 1137
47 A te r o s k le ró z a .............................................................................................................................................. И 44
R u d o lf Poledne, Jan Piťha
47.1 Vývoj aterosklerotických z m ě n ............................................................................................................ П44
47.2 Lipidy a ateroskleróza............................................................................................................................ П45
47.3 Imunologické aspekty atero sk leró zy ...................................................................................................П47
47.4 Klinický pohled na d y slip id e m ie......................................................................................................... П48
47.5 Klinické sledování rozvoje atero sk leró zy ............................................................................................ 1150
47.6 Diferenciální diagnóza a shrnutí zásad terapie .............................................................................1150
48 Srdce a d i a b e t e s .............................................................................................................................................И53
Martin H aluzík
48.1 Patofyziologie a epidemiologie DM 2. t y p u ....................................................................................... 1153
48.2 Současný algoritmus léčby DM 2. t y p u ..............................................................................................1154
48.3 Diabetická kardiom yopatie...................................................................................................................П56
48.4 Kompenzace diabetů a kardiovaskulární k o m p lik a c e .....................................................................1158
48.5 Co b


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist